پایان نامه ارشد:بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت تحول

عنوان : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکز

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  “M.A”

گرایش : مدیریت تحول

عنوان

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

استاد راهنما

دکتر علی اسماعیل زاده مقری

 

استاد مشاور

دکتر فریده حق شناس

سال تحصیلی

پاییز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول(کلیات پژوهش)                                                                                                  ۲
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..۳
۱-۲ بیان مساله تحقیق…….. ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳ بیان اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …..۵
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵ چهار چوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶ مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ………..۸
۱-۷ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۸ جامعه آماری       …………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۹برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری )…………………………………………………….. ۹
۱-۱۰روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ۹
۱-۱۱قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۱۲ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱۳ واژه ها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
 
فصل دوم(ادبیات پژوهش)                                                                                               ۱۳
مقدمه…………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱ بخش اول :آموزش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۱-۱تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۲ آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۳ تاریخچه آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۴  اصول آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۵  یادگیری و نظریه های یادگیری………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۱-۵-۱روش رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱-۵-۲ روش شناخت……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱-۵-۳ روش معرفت پذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۶ آموزش در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………. .۲۴
۲-۱-۷  یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱-۸ اهمیت و لزوم آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۹ مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها………………………………………………………………………………… ..۲۸
۲-۱-۹-۱مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی……………………………………………………………………………………….. .۲۹
۲-۱-۹-۲مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی ………………………………………………………………………… ……….۳۰
۲-۱-۹-۳ مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۹-۴مرحله چهارم ارزشیابی و برنامه های آموزشی………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱-۱۰آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………………………………. .۳۱
۲-۱-۱۱ اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………………. .۳۳
۲-۱-۱۲ مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش…………………………………………………………………. …۳۴
۲-۱-۱۲-۱مدل ساده و خطی…………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱-۱۲-۲ مدل T.D.L.B ………………………………………………………………………………………………………………….35
۲-۱-۱۲-۳مدل پارکر……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱-۱۲-۴ مدل رویکرد سیستمی به آموزش……………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱-۱۲-۵مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان…………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱-۱۳  نیاز سنجی آموزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱-۱۴ تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۱-۱۵ محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان …………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱-۱۶  اصول سازماندهی محتوای آموزشی………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۱-۱۷ روش های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۱-۱۷-۱ روش های آموزش گروهی………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱-۱۷-۲روش های آموزش فردی……………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱-۱۷-۳ روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی………………………………………………………………..۴۵
۲-۱-۱۷-۳-۱انواع آموزش های شبیه سازی…………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱-۱۸  اجرای برنامه های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۱-۱۹  شرایط امکانات اجرایی دوره………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱-۲۰ ارزشیابی آموزش …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱-۲۱  شاخص های ارزشیابی آموزش……………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲۲-۱-۲۲ ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی……………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱-۲۲-۱ تعیین بازده آموزش……………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۱-۲۲-۲ ارتقاء کیفیت آموزش…………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۱-۲۲-۳ توسعه اعتماد جمعی …………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۱-۲۳ ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی…………………………………………………………………………………… …۵۹
۲-۱-۲۴ نتایج برنامه ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۱-۲۵ آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………….. …۶۱
۲-۱-۲۵-۱ آموزش کارکنان در کشور ایران………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۱-۲۵-۲ آموزش کارکنان در کشور انگلستان…………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۱-۲۵-۳ آموزش کارکنان در کشور فرانسه…………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۱-۲۵-۴ آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا………………………………………………………………………..۶۲
۲-۱-۲۵-۵ آموزش کارکنان در کشور چین………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۱-۲۵-۶ آموزش کارکنان در کشورسوئد……………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۲ بخش دوم : عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۱ تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۲   تاریخچه ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۲-۳ ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۲-۳-۱ فواید استفاده از ارزیابی عملکردکارکنان……………………………………………………………………………………۶۴
۲-۲-۴  مراحل ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۲-۵ سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… .۶۶
۲-۲-۶  انواع ارزیابی  …………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۲-۲-۷  خطا های مربوط به ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………… .۶۷
۲-۲-۸  نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….۶۷
۲-۲-۹ چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند…………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۲-۹-۱ارزیابی از طریق خود سنجی……………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۲-۹-۲ارزشیابی توسط مرئوسین………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۲-۱۰ روش ها و فنون ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۲-۱۰-۱روش رتبه بندی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۲-۱۰-۲روش درجه بندی ………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۲-۱۰-۳مقیاس های گرافیکی…………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۲-۱۱ مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۱۱-۱ مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۲-۲-۱۱-۲ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۲-۱۱-۳مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۲-۱۱-۴ هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۳ بخش سوم: سازمان آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………. ۷۴
۲-۳-۱ برخی تعاریف آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………… …… ۷۴
۲-۳-۲ فلسفه آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۲-۳-۳  تاریخ آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۲-۳-۴ سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۳-۵  انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود………………………………………………………………………………………. ۷۶
۲-۳-۶  تاریخچه ی سازمان مدارس به سبک جدید در ایران………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳-۷  برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۳-۸  سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور……………………………………….. ۷۷
۲-۴ بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… . ……………………………..۸۱
۲-۴-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور(پایان نامه)…………………………………………………………………………………… ۸۱
۲-۴-۱-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور (مقالات)……………………………………………………………………………………۸۲
۲-۴-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………….. ۸۷
فصل سوم (روش شناسی تحقیق)                                                                                       ۹۰
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۳-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۲ جامعه آماری       ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۳-۳ نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۳-۳-۱ تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۴ ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۳-۵ نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………. ۹۴
۳-۵-۱ روایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۵-۲ پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)                                                                                  ۹۷                           
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۴-۱ بخش اول : توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۲بخش دوم: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۴-۴ آزمون تحلیل واریانس فرید من…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۵ نتایج ملاک آنتروپی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)                                                                                      ۱۱۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۱ خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۵-۲ نتایج حاصل از فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۵-۳ مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….۱۱۶
۵-۴ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۵-۵ یشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۵-۱ پیشنهاد بر اساس نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۱۷
۵-۵-۲ پیشنهاد برای محققین آتی………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
ضمائم پرسشنامه و خروجی spss                                                                                     ۱۲۶
پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
پیوست ب : خروجی spss………………………………………………………………………………………………………………. 129
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۲-۱  نظرات دانشمندان در مورد یادگیری سازمانی……………………………………………………………………… ۲۷
جدول ۲-۲ شاخصهای اثر بخشی ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
جدول ۳-۱ ویژگی ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. ۹۴
جدول ۳-۲ پایایی مؤلفه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت………………………………………………………………………………………….. ۹۹
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به سن……………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول۴-۵ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………… ۱۰۳
جدول۴-۶ توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات شرکت در دوره…………………………………………………………. ۱۰۴
جدول۴-۷ توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس………………………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول۴-۸  بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
جدول ۴-۹نتایج آزمون فرضیه۱ تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
جدول ۴- ۱۰ نتایج آزمون فرضیه ۲ تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون فرضیه ۳ تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۱۲نتایج آزمون فرضیه ۴ تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول ۴- ۱۳ نتایج آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
جدول ۴- ۱۴نتایج میانگین رتبه آزمون فرید من………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۱۵ نتایج تحلیلی آزمون فرید من………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۱۶ نتایج ملاک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار ۲-۱ جریان آموزش…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
نمودار ۲-۲  فرا گرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط……………………………………………. ۲۱
نمودار ۲-۳ مدل اساسی شرطی کردن مؤثر یا ابزاری …………………………………………………………………………….. ۲۳
نمودار ۲- ۴ مدل یادگیری شناختی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
نمودار ۲-۵  مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی…………………………………………………………………………. ۲۴
نمودار ۲-۶ فرآیند آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
نمودار ۲-۷ الگوی نیاز سنجی آموزشی………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
نمودار ۲-۸  مدل پارکر………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
نمودار ۲-۹ مدل مبتنی بر تحول……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
نمودار ۲-۱۰ فراگرد آموزش………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
نمودار ۲-۱۱ هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۷۲
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..۹۹
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………..۱۰۰
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………. …………۱۰۱
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت سن………………………………………………………………………….. ………۱۰۲
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………….۱۰۳
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات تکرار………………………………………………………………………….۱۰۶
نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس……………………………………………………………………………….۱۰۵
چکیده:
این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها۲۳۰ نفر بوده و از روش  نمونه گیری تصادفی ۱۷۵ نفر با بهره گرفتن از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با بهره گرفتن از نرم افزار spss  وبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با بهره گرفتن از آزمون دوجمله ای  فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با بهره گرفتن از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
۱- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۲- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۳- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۴- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۵- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.
و در آزمون فرید من و ملاک آنتروپی این نتیجه بدست آمد که دانش شغلی در الویت اول قرار دارد، کارایی در الویت دوم ، مهارت در الویت آخر قرار دارد.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
سازمان های رسمی به منزله تدابیرووسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی حاصل به وجود      می آیند و با سیر تحولات اجتماعی ، روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. آنها هدف های گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به اهداف خود ، طبق برنامه فعالیت می کنند و فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی است. پس دارایی های انسانی مهم ترین ثروت یک سازمان محسوب          می شوند، در صورتی که به اندازه کافی آموزش دیده باشند و توانایی هایشان به طور مؤثری افزایش یافته باشد.( بکر و اخوان ، ۲۰۰۸، ص ۱۱۰ ) اما موفقیت کار هر سازمانی بستگی زیاد به عوامل تشکیل دهنده آن دارد. در تعریف سازمان گفته اند سازمان ترکیبی است از افراد معینی که دارای وظایف مشخص هستند و این وظایف بستگی به عمل، حرفه و نوع تخصص و مهارت آنها دارد. که برای رسیدن به هدف مشترک لازم است. و در میان اجزای هر سازمان که عبارتند از : ۱- افراد  ۲- سازمان رسمی  ۳- سازمان غیر رسمی  ۴- نقش ها و موقعیت ها  ۵- عوامل فیزیکی افراد را بایداز اساسی ترین عوامل و در واقع باید روح سازمان دانست که دارای تمایلات، احساست، شخصیت، انگیزه ها و صفات و ویژگی های متفاوت می باشد.در واقع انسان مهم ترین سرمایه سازمان است. چنانچه عامل انسان را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکاناتی چون ساختمان ها ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و….. که به خودی خود قابل استفاده نبوده وارزش نخواهد داشت و این انسان است که به آنها روح دمیده و از آنها جهت ارتقاء در بهبود عملکرد و تکامل زندگی خود بهره می برد. انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارائی سازمان است که هرگز در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منعکس نمی شود. در حالی که سودآوری با انسان است و انسان ها پشتوانه موفقیت یک سازمان هستند. ( کاظمی ، ۱۳۷۰ ، ص ۸۲ ) هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند.اگرتوانائی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد. آموزش چندان ضرورتی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. ( شیمون ال دولان ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۴۶ ) از میان انواع آموزش ها ، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی به دانش و مهارت های لازم توسعه بکار گرفت.کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت ، مهارت ها و توانایی ها ، دانش ها و نگرش هایی کسب می کنند که به آنها در انجام اثر بخش شغلشان ، چه در زمان حال و چه در زمان آینده کمک می کند. آموزش همچنین سبب بر انگیختن و رضایت شغلی افرادو درنتیجه بهره وری آنان و سازمان می گردد. و با ایجاد زمینه های شناخت بهتر از شغل و سازمان و نگرش مثبت به آن ، به بهسازی فردی و سازمانی کمک می کند. ( میر کمالی ، ۱۳۷۷ ، صص ۹-۸ )
تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده