پایان نامه ارشد:بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

دانشگاه آزاد اسلامی

 (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M. A »

رشته: جغرافیا        گرایش: برنامه ریزی شهری

 

عنوان

بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

 

استاد راهنما:

دکتر پری موسی پور میاندهی

 

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مساله. ۴

۱-۲- ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴- سوال اصلی تحقیق.. ۵

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۶- محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی.. ۶

۱-۷ محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. ۸

۱-۸- واژه ها و مفاهیم. ۸

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق.. ۱۱

۲-۱-۱ اهمیت و بررسی و مطالعه شهر و روستا ۱۱

۲-۲- تعریف و مفهوم شهر. ۱۵

۲-۲- ۱ مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی.. ۱۶

۲-۲-۲ مفهوم شهر از دیدگاه اجتماعی.. ۱۶

۲-۲-۳ مفهوم شهر از دیدگاه اقتصادی.. ۱۷

۲-۲-۴ مفهوم شهر از دیدگاه آماری.. ۱۷

۲-۲-۵ مفهوم شهر از نظر نوع معیشت… ۱۹

۲-۲-۶ مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن. ۱۹

۲-۲-۷ مفهوم شهر از دیدگاه جغرافیایی.. ۲۰

۲-۲-۸ شهر و روستا و تقسیم کار. ۲۱

۲-۲-۸–۱ تمرکز و انزوا ۲۲

۲- ۳ تعریف و مفهوم روستا ۲۲

۲-۳-۱ وحدت روستا ۲۵

۲-۳-۲ خصیصه های روستا ۲۵

۲-۳-۳  تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی.. ۲۶

۲-۴ تفاوت های ساختاری بین شهر و روستا ۲۷

۲-۵ تعریف حوزه و منطقه نفوذ. ۲۹

۲-۶ عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران. ۳۱

۲-۷ نقش عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا ۳۲

۲-۸ نقش عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا ۴۴

۲-۹ نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری روابط شهر و روستا ۵۴

۲-۱۰ نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا ۵۷

۲-۱۱ پیشینه تحقیق.. ۶۰

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

۳-۱ روش تحقیق و مراحل آن. ۶۵

۳-۱-۱- روش تحقیق.. ۶۵

۳-۱-۲- مراحل تحقیق.. ۶۵

۳-۱-۲-۱- جمع آوری اطلاعات… ۶۵

۳-۱-۲-۲- سازماندهی و طبقه بندی اطلاعا ت… ۶۵

۳-۱-۲-۳- تجزیه وتحلیل اطلاعات… ۶۵

۳-۲- جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. ۶۵

۳-۳ ویژگیهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه مورد مطالعه. ۶۶

۳-۳- ۱ موقعیت جغرافیایی.. ۶۶

۳-۳-۲- توپوگرافی.. ۶۸

۳-۳-۳-آب و هوا ۶۸

۳-۳-۴- بارندگی.. ۶۹

۳-۳- ۵- دما ۶۹

۳-۳- ۶- منابع آب… ۷۳

۳-۳-۷- خاک.. ۷۴

۳-۳-۷-۱- جلگه های آبرفتی.. ۷۵

۳-۳-۷-۲- جلگه های رسوبی و رود خانه ای.. ۷۵

۳-۳-۷-۳- ماسه های ساحلی.. ۷۵

۳-۳-۸- پوشش گیاهی.. ۷۵

۳-۳-۸-۱- پوشش جنگلی.. ۷۵

۳-۳-۸-۲- پوشش مرتعی.. ۷۶

۳-۴- ویژگی های اجتماعی و جمعیتی.. ۷۶

۳-۴-۱- تعدادجمعیت در سالهای آماری.. ۷۷

۳-۴-۲- نرخ رشد جمعیت… ۸۱

۳-۴-۳-توزیع و تراکم جمعیت… ۸۲

۳-۴-۴- ساختار جنسی، نسبت جنسی.. ۸۲

۳-۴-۵- سواد وآموزش… ۸۴

۳-۵- ساختار اقتصادی.. ۸۵

۳-۵-۱- کشاورزی.. ۸۵

۳-۵-۱-۱- زراعت… ۸۵

۳-۵-۱-۲- باغداری.. ۸۹

۳-۵-۱-۳- دامداری.. ۹۰

۳-۵-۱-۴- پرورش طیور. ۹۱

۳-۵-۱-۵- پرورش ماهی.. ۹۲

۳-۵-۲- خدمات… ۹۲

۳-۵-۳- صنعت… ۹۳

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱ یافته های تحقیق.. ۹۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.

۵-۱ بحث و نتیجه گیری.. ۱۲۷

۵-۲ پاسخ فرضیات… ۱۲۹

۵-۳ پیشنهادات… ۱۳۱

منابع و مأخذ. ۱۳۲

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول ۳-۱ درصد و میانگین رطوبت نسبی ایستگاه رشت… ۷۰

جدول ۳-۲ جهت باد غالب سالانه درشهر رشت… ۷۱

جدول ۳-۳ تغییرات جمعیت در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۷۸

جدول ۳-۴ تعداد خانوار در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۷۸

جدول ۳-۵ بعد خانواردر سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۷۹

جدول ۳-۶ تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانواردرروستاهای دهستان پیربازار (۱۳۸۵) ۸۰

جدول ۳-۷ تحولات جمعیتی روستاهای دهستان پیر بازار در طول سالهای ۸۵- ۷۵٫ ۸۱

جدول ۳-۸ تراکم جمعیت  در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۸۲

جدول ۳-۹ ساختار جنسی، نسبت جنسی درروستاهای دهستان پیر بازار (۱۳۸۵) ۸۳

جدول ۳-۱۰سواد و آموزش و درصد با سوادی در دهستان پیربازار (۱۳۸۵) ۸۴

جدول ۳-۱۱ مساحت اراضی کشاورزی دهستان پیر بازار(۱۳۸۸) ۸۶

جدول ۳-۱۲ مساحت محصولات زراعی سالانه  دهستان پیر بازار(۱۳۸۸) ۸۶

جدول ۳-۱۳ سطح زیرکشت برنج وتولید در روستاهای دهستان پیر بازار در سال ۱۳۷۸٫ ۸۷

جدول ۳-۱۴ سطح زیرکشت برنج وتولید در روستاهای دهستان پیر بازار در سال ۱۳۸۸٫ ۸۸

جدول ۳-۱۵ سطح زیرکشت درختان میوه وتولید در روستاهای دهستان پیر بازار در سال ۱۳۸۸٫ ۸۹

جدول ۳-۱۶ تعداد دام های موجود دهستان پیر بازار. ۹۰

جدول ۳-۱۷ تعداد، ظرفیت، تولید گوشت سفید. ۹۱

جدول ۳-۱۸ واحد های پرورش ماهی دهستان پیر بازار. ۹۲

جدول ۳-۱۹ نوع و تعداد خدما ت… ۹۳

جدول ۳-۲۰ نوع وتعداد صنایع. ۹۴

جدول ۴-۱ نوع جنسیت پاسخ دهندگان. ۹۶

جدول ۴-۲ وضعیت سنی پاسخ دهندگان جامعه آماری.. ۹۷

جدول ۴-۳ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۹۸

جدول ۴-۴ مدت زندگی در مناطق روستایی دهستان پیربازار. ۹۹

جدول ۴-۵ وضعیت شغلی پاسخ دهندگان. ۱۰۰

جدول ۴-۶ میزان شناخت از شهررشت و دهستان پیربازار. ۱۰۱

جدول ۴-۷ چگونگی وضعیت ترافیک در مسیر پیربازار به شهررشت… ۱۰۲

جدول ۴-۸ مناسبات شهر رشت و میزان تاثیر آن در روستاهای پیرامون ( دهستان پیربازار) ۱۰۳

جدول ۴-۹ ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون. ۱۰۴

جدول ۴-۱۰ افزایش جمعیت شهر رشت و میزان تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون. ۱۰۵

جدول ۴-۱۱ توسعه شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و میزان نقش آن در مناسبات شهر رشت با پیرامون. ۱۰۶

جدول ۴-۱۲ میزان رفع خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین دهستان پیربازار توسط شهر رشت… ۱۰۷

جدول ۴-۱۳ بیشترین تاثیر مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون و تغییرات چشم گیر در روستاها ۱۰۸

جدول ۴-۱۴ میزان فاصله روستاها به شهر رشت و مناسبات بین این شهر و روستاهای پیرامون. ۱۰۹

جدول ۴-۱۵ توسعه شهر رشت ومیزان کشیده شدن آن به روستاهای پیرامون( روستاهای پیربازار ) ۱۱۳

جدول ۴-۱۶ مناسبات  شهر رشت و روستاهای پیرامون مشکلات بوجود آمده دردهستان پیربازار. ۱۱۵

جدول ۴-۱۷ خرید و فروش روزانه مایحتاج زندگی ومیزان مناسبات بین شهر رشت و روستاهای پیرامون. ۱۱۶

جدول ۴-۱۸ مناسبات موجود در رشت و میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای دهستان پیربازار. ۱۱۷

جدول ۴-۱۹ پایین بودن قیمت زمین ومسکن نسبت به شهررشت ومیزان نقش آن درمناسبات بین دو طرف… ۱۱۸

جدول ۴-۲۰ سهولت دسترسی  وامکان استفاده از خدمات مختلف شهری و میزان مناسبات بین دو طرف… ۱۲۰

جدول ۴-۲۱ مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون و میزان افزایش مهاجرت روستاییان به شهر. ۱۲۱

جدول ۴-۲۲ مناسبات بین شهر رشت و روستاهای پیرامون و میزان مهاجرت معکوس شهر به روستا ۱۲۲

جدول ۴-۲۳ فاصله کم شهر رشت با روستاهای پیرامون و میزان سکونت افراد کم درآمد درروستاهای نزدیک شهر  ۱۲۳

جدول ۴-۲۴ مناسبات شهر وروستا و میزان تمایل به فروش اراضی کشاورزی.. ۱۲۴

جدول ۴-۲۵ دلایل تمایل به فروش زمین توسط روستاییان. ۱۲۵

جدول ۵-۱ مناسبات شهر رشت و میزان تاثیر آن در روستاهای پیرامون ( دهستان پیربازار) ۱۳۰

جدول ۵-۲ افزایش جمعیت شهر رشت و میزان تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون. ۱۳۰

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار ۳-۱-میانگین بارندگی ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک رشت… ۶۹

نمودار ۳-۲ میانگین ماهانه ی متوسط دمای روزانه ی هوا بر حسب سانتی گراد (۱۳۸۸-۱۳۷۸) ۷۰

نمودار ۳-۳  درصد و میانگین رطوبت نسبی ایستگاه رشت… ۷۱

نمودار ۳-۴ گلباد شهر رشت(ایستگاه فرودگاه) ۷۲

نمودار۳-۵ موقعیت و زوایای تابش خورشیددر عرض جغرافیایی ۳۷ شمالی.. ۷۳

نمودار ۳-۶  تغییرات جمعیت در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۷۸

نمودار ۳-۷ تعداد خانواردر سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۷۹

نمودار ۳-۸ بعد خانواردر سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۷۹

نمودار ۳-۹ تراکم جمعیت  در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰دهستان پیربازار. ۸۲

نمودار ۳-۱۰- ساختار جنسی دهستان پیر بازار. ۸۳

نمودار ۳-۱۱- سطح زیر کشت اراضی کشاورزی دهستان پیر بازار(۱۳۸۸) ۸۶

نمودار۳-۱۲ سطح زیرکشت محصولات زراعی سالانه  دهستان پیر بازار(۱۳۸۸) ۸۶

نمودار ۴-۱ نوع جنسیت پاسخ دهندگان. ۹۶

نمودار ۴-۲ وضعیت سنی پاسخ دهندگان جامعه آماری.. ۹۷

نمودار۴-۳ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۹۸

نمودار ۴-۴ مدت زندگی در مناطق روستایی دهستان پیربازار. ۹۹

نمودار ۴-۵ وضعیت شغلی پاسخ دهندگان. ۱۰۰

نمودار ۴-۶ میزان شناخت از شهررشت و دهستان پیربازار. ۱۰۱

نمودار ۴-۷ چگونگی وضعیت ترافیک در مسیر پیربازار به شهررشت… ۱۰۲

نمودار ۴-۸ مناسبات شهر رشت و میزان تاثیر آن در روستاهای پیرامون ( دهستان پیربازار) ۱۰۳

نمودار ۴-۹ ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون. ۱۰۴

نمودار ۴-۱۰افزایش جمعیت شهر رشت و میزان تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون. ۱۰۵

نمودار۴-۱۱توسعه شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و میزان نقش آن در مناسبات شهر رشت با پیرامون. ۱۰۶

نمودار۴-۱۲میزان رفع خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین دهستان پیربازار توسط شهر رشت… ۱۰۷

نمودار ۴-۱۳ بیشترین تاثیر مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون و تغییرات چشم گیر در روستاها ۱۰۸

نمودار ۴-۱۴ میزان فاصله روستاها به شهر رشت و مناسبات بین این شهر و روستاهای پیرامون. ۱۰۹

نمودار ۴-۱۵توسعه شهر رشت ومیزان کشیده شدن آن به روستاهای پیرامون( روستاهای پیربازار ) ۱۱۳

نمودار ۴-۱۶ مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون مشکلات بوجود آمده دردهستان پیربازار. ۱۱۵

نمودار۴-۱۷خریدو فروش روزانه مایحتاج زندگی ومیزان مناسبات بین شهر رشت و روستاهای پیرامون. ۱۱۶

نمودار ۴-۱۸مناسبات موجود در رشت و میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای دهستان پیربازار. ۱۱۷

نمودار۴-۱۹پایین بودن قیمت‎زمین ومسکن‎نسبت به شهررشت ومیزان نقش آن درمناسبات بین دوطرف… ۱۱۹

نمودار۴-۲۰سهولت دسترسی  وامکان استفاده از خدمات مختلف شهری و میزان مناسبات بین دو طرف… ۱۲۰

نمودار ۴-۲۱ مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون و میزان افزایش مهاجرت روستاییان به شهر. ۱۲۱

نمودار ۴-۲۲ مناسبات بین شهر رشت و روستاهای پیرامون و میزان مهاجرت معکوس شهر به روستا ۱۲۲

نمودار ۴-۲۳ فاصله کم شهر رشت با روستاهای پیرامون و میزان سکونت افراد کم درآمد درروستاهای نزدیک شهر  ۱۲۳

نمودار۴-۲۴ مناسبات شهر وروستا و میزان تمایل به فروش اراضی کشاورزی.. ۱۲۴

نمودار ۴-۲۵ دلایل تمایل به فروش زمین توسط روستاییان. ۱۲۵

نمودار ۵-۱افزایش جمعیت شهر رشت و میزان تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون. ۱۳۱

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

عکس ۳-۱ نمایی از اراضی کشت برنج در روستای منگوده ۸۵

عکس ۳-۲ نمایی از باغات در روستای فخب و پیله داربن.. ۸۹

عکس ۳-۳ دام های  بومی و دورگه در دهستان پیر بازار. ۹۱

عکس ۳-۴ نمایی از پرورش طیور در روستای پیله داربن.. ۹۱

عکس ۳-۵ استخر پرورش ماهی در روستای مبارک آباد. ۹۲

عکس ۴-۱ تغییرات ایجاد شده از نظر خدماتی در منطقه مورد مطالعه. ۱۰۳

عکس ۴-۲ میزان نیاز به کالاهای مصرفی و تغییرات ایجادشده در روستاهای پیرامون. ۱۰۴

عکس ۴-۳ افزایش جمعیت و میزان تردد وسایل نقلیه در مسیر رشت به روستاهای پیرامون. ۱۰۵

عکس ۴-۴ توسعه شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و ایجاد فروشگاه های جدید تجملی.. ۱۰۶

عکس ۴-۵ مناسبات شهر رشت و پیرامون و ایجاد خدمات فرهنگی و اقتصادی.. ۱۰۷

عکس ۴-۶ تاثیر مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون و تغییرات چشم گیر در برخی مناطق.. ۱۰۸

تصویر ۴-۷ تصویر ماهواره ای ازمجتمع های کوچک شکل گرفته اطراف راه- مزرعه ها ۱۱۲

تصویر ۴-۸ نمایی از واحدهای پراکنده سکونتی در مزارع. ۱۱۲

عکس ۴-۹ نمایی از توسعه شهر رشت در حوالی شهر و آپارتمان سازی بدلیل قیمت کم زمین.. ۱۱۵

عکس ۴-۱۰ نمایی از تغییرکاربری زمین های زراعی در حوالی شهر رشت… ۱۱۸

عکس ۴-۱۱ پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهررشت و افزایش ساخت وساز دراین مناطق.. ۱۱۹

عکس ۴-۱۲ سهولت دسترسی به خدمات و امکانات جدیددر مناسبات دو طرف… ۱۲۰

عکس ۴-۱۳ نمایی از ساختمانهای جدید در مناطق روستایی ومهاجرت معکوس… ۱۲۲

عکس ۴-۱۴ فاصله کم شهر رشت و روستاهای پیرامون و ساخت وسازهای ناموزون در این مناطق.. ۱۲۳

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                           صفحه

نقشه ۱-۱ نقشه موقعیت دهستان پیر بازار در شهرستان و بخش… ۷

نقشه ۳-۱ استان اداری سیاسی دهستان پیربازار. ۶۷

نقشه ۴-۲ مراحل گسترش ادواری شهر رشت طی ۸۵-۶۵-۱۳۴۵٫ ۱۱۴


چکیده

این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و اسنادی همراه با مشاهدات میدانی واستخراج پرسشنامه به بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازارپرداخته و هدف آن شناسایی و معرفی روستاهای مرتبط با شهررشت وارائه راهکارهای لازم در جهت این مناسبات می باشد.

یافته ها نشان می دهدکه مناسبات ایجاد شده بین شهر رشت وروستاهای پیرامون دردهستان پیربازار از آثار و پیامدهای ارگانیک روابط روستا و شهر بی بهره بوده است، بطوریکه که این روابط بطور عمده درمناطق روستایی به پیامدهای نامطلوب زیرمنجر شده است. مناسبات فوق باعث شده است تابسیاری از اراضی زراعی و باغها به سایر کاربریها اختصاص داده شوند بنابراین سبب تنوع و تغییرکاربری اراضی شده است. این مناسبات سبب افزایش قیمت مسکن شده و بورس بازی زمین نیز تشدید شده است. باعث افزایش قابل توجه تعداد مرغداریها و گاوداری و کارگاههای صنعتی شده و انواع آلودگیها را در نواحی اطراف محیط شهری تشدید کرده است. زمینه قطعه قطعه شدن اراضی زراعی فراهم شده و از بهر ه وری  اراضی زراعی کاسته شده است. الگوی سنتی مسکن روستایی کمرنگ شده وبه سبک معماری شهری توسعه پیداکرده است. براین اساس جذب مهاجر از سایر روستاها شده و ناهنجاریها ی حاصل از افزایش جمعیت را نیز تشدید کرده است. میزان خرید و فروش باغها به وسیله شهر نشینان رونق پیداکرده و درنهایت منجر به تغییر ماهیت تولید، شیوه باغداری، تغییر کاربری و تغییر مالکیت شده است. باعث کاهش مالکیت اراضی زراعی شده و میزان تولید محصولات زراعی کاهش یافته است. وبه دلیل اسکان گروه های ناهمگن باعث تضعیف انسجام روستا شده و چالشهای متعدد اجتماعی و فرهنگی را سبب شده است. جامعه آماری در تحقیق فوق دهستان پیربازار بوده و متغیر مستقل آن روستاهای دهستان پیربازار و متغیر وابسته بررسی مناسبات شهر رشت با این دهستان می باشد. درنظرسنجی ازجامعه آماری تحقیق بیش از نیمی از پاسخ دهندگان معتقدندکه افزایش جمعیت شهر رشت وتوسعه شهر نشینی و زندگی مرفه شهری درمناسبات این شهر با روستا های پیرامون بسیارزیاد بوده است درواقع اکثرپاسخ دهندگان معتقدندکه مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون تاثیر بسیارزیاد ی داشته و بیشترین تاثیر مناسبات بین شهر رشت در وستاهای پیربازار  فخب، سیاه اسطلخ و پستک بیان نموده اند.

 

واژگان کلیدی:

 مناسبات، شهر، روستا، رشت، دهستان پیربازار

 

 

 

مقدمه

روابط متقابل شهر وروستا به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی در عرصه های شهری و روستایی شناخته شده است. درنظریه های توسعه به طورعمده بردوگانگی منظر شهر و روستا تاکید شده است و در این راستا برنامه ریزان شهری با تمرکز بر گروه های شهری توجه اندکی به کشاورزی و برنامه ریزی با جهت گیری به سمت نواحی روستایی داشته اند. در حالی که برنامه‎ریزان توسعه روستایی نیز با تاکید بر روستا و اراضی کشاورزی کمتر به فضای شهری و تاثیر آن در توسعه روستایی پرداخته اند. به این ترتیب درطول سالهای متمادی تفکیک فضایی شهر و روستا در برنامه‎ریزی‎های توسعه یک سنت غالب در میان متخصصان و برنامه ریزان شهری و روستایی بوده است. در دهه ۱۹۷۰ م انگاره‎ای ترویج یافت که بر اساس آن شهرها می توانستند درتوسعه روستایی موثر واقع شوند. به این ترتیب با شکل گیری پیوندهای مصرف، تولید و روابط مالی میان شهر ها و روستاها و نیز شکل گیری جریانهای متنوع از کالاها، خدمات، پول، اطلاعات، مردم، فناوری و تولید میان شهرها و روستاها، روابط فضایی آنها در یک الگوی یکپارچه ناحیه ای مورد تاکید برنامه ریزان قرار گرفت. این تحقیق نشان می دهد که چگونه روابط متقابل روستا و شهر مانند پیوندهای فضایی(جریان کالاها،  پول، سرمایه، مردم، اطلاعات، پسماندها، تولید و فنآوری) وهمچنین روابط متقابل بخشی برتغییرات اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی و شهری اثر می گذارند. در واقع مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و توسعه شهر رشت به این نواحی گشته است. بنابراین این تحقیق در نظر دارد به بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازار پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

فصل اول: کلیات تحقیق شامل بیان مساله، سوال تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، محدودیت‎ها وتنگناهای تحقیق، محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی و واژه ها و مفاهیم می باشد.

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.

همچنین در این تحقیق از تعداد  ۴۵ جدول ۳۰ نمودار ۲ نقشه ۱۲ تصویر صفحه استفاده شده است.

امیدوار است با توجه به این تحقیق انجام شده رابطه شهر وروستا و مناسبات بهتری انجام شود.

بیان مساله

گسترش فیزیکی شهر از یک سو و جذب جمعیت مهاجر به روستاهای حاشیه شهر و توسعه فیزیکی روستاهای مذکور به سوی شهر به مرور سبب مناسبات بیش از حد روستاهای مذکور در شهر می شوند. در این فرآیند عواملی همچون فاصله کم روستا تا شهر، دسترسی آسان به شهر و شبکه اصلی حمل و نقل و گسترش ارتباطات، موقعیت روستا، سیاست دولت، توسعه فیزیکی شهر، گستردگی روابط میان روستای پیرامونی با شهر، افزایش زیرساخت ها در حاشیه شهر، شهرگرایی روستاهای پیرامونی، وضعیت آب و هوای مطلوب، وجود استعداد رشد و توسعه داخل روستاها نیز نقش دارند. توسعه ی فضایی شهری در ایران در طی چند دههی اخیر به طور عمده به سه شکل، رشد سریع شهرها به نواحی پیرامونی و روستاهای اطراف به صورت ادغام روستا در شهر، رشد شهرها در ارتفاع و ایجاد شهرهای جدید بوده است. در واقع در ایران یکی از موارد مهم توسعه شهرنشینی، گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر است که سبب روابط بین شهر و روستا ودر برخی موارد ادغام سکونتگاه های روستایی در شهر می شود. مناسبات شهر و روستا پیامدهای مثبت و منفی زیادی در روستای مورد نظر و شهر بر جای می گذارد.

استان گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود هرساله پذیرای تعداد زیادی ازهموطنان بوده که از جایجای کشور به این منطقه سفر نموده و یامهاجرت می نمایند لذا افزایش جمعیت در این استان با توجه به جاذبههای متنوع گردشگری طبیعی بنظرمی رسد، اگر چه درمناطق روستایی استان گیلان با کاهش جمعیت روبرو هستیم ولی شهرهایی مانندرشت که مرکز استان بوده ازاین امرمستثنی می باشد. توسعه شهرنشینی درشهررشت بعنوان مرکز استان، علیرغم مسیر توسعه شهر به سمت جنوب به روستاهای اطراف و پیرامون ازجمله روستاهای موجود دردهستان پیربازار کشیده شده که فاصله کم این روستاها به شهر رشت باعث شده مناسبات بین این شهر و روستاهای پیرامون زیادتر شده و این مناسبات باعث مشکلات متعددی در روستاهای این دهستان گردیده است. لذا این تحقیق در نظر دارد تا به بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازار پرداخته و ارائه راهکار نماید.

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***