پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی   بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی 

 

دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روان شناسی بالینی

 

عنوان :

بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی 

 

استاد راهنما :

دکتر کامران یزدانبخش

 

تابستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با عنوان بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی       بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی انجام گرفته است .

روش:پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان با تشخیص اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده کلینیک های شهر کرمانشاه می باشد که از آنها ۶۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس این ۶۰ نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفره (۱۰نفرگروه آزمایش و۱۰ نفر گروه کنترل)دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان دارویی با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) و گروه کنترل قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج درمان شناختی-رفتاری وپرسشنامه افسردگی بک(B.D.I-II)بود.

یافته ها:یافته های پژوهش نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی ودرمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی  تأثیر دارد.بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین نمرات سه گروه بدست آمده،می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به درمان دارویی و درمان شناختی – رفتاری میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده اند.

 

نتیجه گیری:بنابراین با توجه به آزمون های آماری روش های درمانی ،از نظر میزان تاثیر آنها در بهبود اختلال افسردگی اساسی در زنان، روش درمانی ترکیبی بیشتر از سایر درمان ها تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

کلید واژه ها: درمان شناختی- رفتاری- درمان دارویی –درمان ترکیبی-افسردگی

 

 

فهرست مطالب

فصل یکم(مقدمه پژوهش( ۹

۱-۱-بیان مسئله. ۱۱

۱-۲-ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۱۴

۱-۳-اهداف پژوهش…. ۱۶

۱-۴-فرضیه‏های پژوهش…. ۱۷

۱-۵-تعریف واژه‏ها ۱۷

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش). ۲۰

۲-۱-تعریف افسردگی.. ۲۱

۲-۲-تاریخچه ی افسردگی.. ۲۲

۲-۳-انواع افسردگی.. ۲۲

۲-۴-اختلال افسردگی اساسی.. ۲۴

۲-۵-معیارهای DSM-5  برای اپیزود افسردگی اساسی.. ۲۸

۲-۶-خصوصیات مرتبط با سن.. ۲۹

۲-۷-سبب شناسی.. ۳۰

۲-۸-درمان.. ۳۳

۲-۹-اختلال افسردگی  دوقطبی.. ۳۴

۲-۱۰-تجویز دارو برای تثبیت حالت روحی.. ۴۱

۲-۱۱-علائم و نشانه های افسردگی.. ۴۹

۲-۱۲-دلایل ابتلا به افسردگی.. ۵۲

۲-۱۳-دیدگاه های نظری درباره ی افسردگی.. ۵۲

۲-۱۴-پیشینه پژوهشی.. ۶۰

فصل سوم(روش پژوهش). ۶۴

۳-۱-طرح پژوهش…. ۶۵

۳-۲-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۶۵

۳-۳-متغیرهای پژوهش…. ۶۵

۳-۴-ابزارپژوهش…. ۶۶

۳-۵-روش اجرا ۷۶

۳-۶-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷۸

۳-۷-کدهای اخلاقی.. ۷۸

 

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها( ۸۰

۴-۱یافته های توصیفی.. ۸۱

۴-۲یافته های استنباطی.. ۸۳

فصل پنجم(بحث وتفسیر نتایج). ۸۸

۵-۱ بحث و نتیجه گیری.. ۸۹

۵-۲  نتیجه گیری کلی.. ۹۱

۵-۲-محدودیت های پژوهش…. ۹۳

۵-۳-پیشنهادها ۹۴

ضمائم.. ۹۹

 

 

فصل یکم

مقدّمه پژوهش

 

بسیاری از بیماران روانی یا جسمی از افسرد گی رنج می برند و می توان گفت که بخش چشمگیری از بیماری های روانپزشکی را افسرد گی تشکیل می د هد . افسرد گی اساسی از رایج ترین اختلالات خلقی است که با توجّه به فراوانی آن و اثرات نامطلوبی که د ر زند گی آد میان د ارد پژوهش های بسیاری برای پی برد ن به علل آن صورت گرفته است و د ر رشته های مختلف معانی متفاوتی د ارد . به عنوان مثال د ر فیزیولوژی اعصاب، مراد ، کاهش فعالیت فیزیولوژیک و د ر د اروشناسی به معنای کاهش فعالیت یک عنصر شیمیایی و د ر روان شناسی منظور از آن حالتی هیجانی است که منجر به کاهش قابلیّت ها می شود . د ر واقع افسرد گی، واکنشی نسبت به یک عامل بیرونی است که فرد نسبت به آن آگاه است ولی به نوعی از آن محروم است. عد م موفقیّت د ر تحصیل یا کار، از د ست د اد ن یکی از عزیزان، پیری، بیماری و. . . اغلب باعث بروز افسرد گی می شود . افسرد گی عبارت از احساس غم، د لسرد ی، یا نا امید ی به مد ت حد اقل ۲ هفته د ر اغلب روزها و اغلب ساعات روز، همراه با انواع علایم جسمانی و روانی است که برجسته ترین علامت د ر این واکنش ها از د ست د اد ن شوق و کند ی فعالیّت های روانی و بد نی است، بیمار خود را مطرود و د لسرد احساس می کند و کار و فعالیت به نظر او مستلزم کوشش فراوان است و د ر نظرش انجام د اد ن هیچ کاری به زحمتش نمی ارزد . افسرد گی اساسی به د و صورت همراه با علایم روان پریش مانند هذیان و توهّم و بد ون علایم روان پریشی یعنی بد ون هذیان و توهّم د ید ه می شود(جوانمرد،۱۳۸۷) .

افسرد گی معمولاً د ر زن ها د و تا سه برابر شایع تر از مرد هاست و د ر بچه های د بستانی میزان افسرد گی د ر پسر ها شایع تر است و د ر افراد مجرد و طلاق گرفته بیشتر از افراد متاهل د ید ه می شود و د ر طبقات اجتماعی- اقتصاد ی پایین بیشتر است. افسرد گی معمولاً د ر خرد سالان به صورت نخورد ن غذا و د ر کود کان بزرگتر بصورت         بی حسی عاطفی و مشکلات جسمانی و د ر نوجوانان به صورت ترش رویی، منفی گرایی، گوشه گیری، شکایت از د رک نشد ن و احتمالاً رفتارهای ضد اجتماعی مشخص می شود . البته قابل ذکر است که افسرد گی د ر برخورد با بسیاری از رفتارهای روانی زند گی پاسخی محسوب می شود و د ر واقع افسرد گی وقتی نابهنجار تلقی می شود که واقعه افسرد ه ساز برای فرد خارج از اند ازه باشد و فراتر از حد ی باشد که برای اکثر مرد م قابل برگشت و بهبود پذیر است.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***