پایان نامه ارشد:بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: استراتژیک

عنوان:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

استاد راهنما:

دکتر زهرا برومند

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
        عنوان                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات طرح
مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲

 • بیان مسئله……………………………………………………………… ۲
 • هدف های تحقیق……………………………………………………….. ۵
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………….. ۵
 • چارچوب نظری…………………………………………………………. ۷
 • مدل تحقیق……………………………………………………………… ۹
 • سوال ها و فرضیه های تحقیق………………………………………… ۱۰
 • روش تحقیق……………………………………………………………. ۱۰
 • قلمرو تحقیق……………………………………………………………. ۱۰
 • جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………….. ۱۱
 • ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………. ۱۱
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی…………………………… ۱۲

فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۱ بخش اول: هویت سازمانی……………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………….. ۱۷ 
۲-۱-۲ هویت: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………… ۲۰
۲-۱-۳ هویت چیست؟………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۴ انواع هویت…………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۴-۱ هویت اجتماعی……………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۴-۲ هویت شرکت………………………………………………………… ۳۴
۲-۱-۴-۳ هویت سازمانی……………………………………………………… ۳۸
۲-۱-۵  ساخت وشکل گیری هویت……………………………………………. ۴۸
۲-۲ بخش دوم:
۲-۲-۱ عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی………….. ۵۳
۲-۲-۱-۱ توجه رسانه ها……………………………………………………… ۵۴
۲-۲-۱-۲ وجهه خارجی سازمان ……………………………………………… ۵۹
۲-۲-۱-۳ ارتباطات خارجی سازمان …………………………………………… ۶۲
۲-۳ بخش سوم:
۲-۳-۱ عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی…………. ۶۵
۲-۳-۱-۱ تیم مدیران عالی سازمان …………………………………………… ۶۶
۲-۳-۱-۲ مدیریت منابع انسانی……………………………………………….. ۷۰
۲-۳-۱-۳ عملیات سازمان …………………………………………………….. ۷۳
۲-۳-۱-۴ ارتباطات داخلی سازمان ……………………………………………. ۷۵
۲-۴ بخش چهارم: تعهد سازمانی
۲-۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………….. ۷۸
۲-۴-۲ تعهد: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………….. ۸۰
۲-۴-۳ تعهد چیست؟…………………………………………………………… ۸۰
۲-۴-۴ تعهد سازمانی………………………………………………………….. ۸۱
۲-۴-۵ هویت سازمانی و تعهد سازمانی………………………………………. ۸۷
۲-۴-۶ نتیجه گیری…………………………………………………………….. ۹۳
۲-۵ بخش پنجم: پیشینه تحقیق ……………………………………………….. ۹۵
۲-۵-۱ پژوهش های داخلی……………………………………………………. ۹۵
۲-۵-۲ پژوهش های خارجی ………………………………………………….. ۱۰۴ 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۳-۱ روش تحقیق ……………………………………………………………… ۱۱۳
۳-۲ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………. ۱۱۶
۳-۳ جامعه آماری………………………………………………………………. ۱۱۷
۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………….. ۱۱۷
۳-۵ تعیین حجم نمونه………………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۶ روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………… ۱۲۰
۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………….. ۱۲۵
۳-۸ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………… ۱۲۸
۳-۹ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………… ۱۲۹
۳-۹-۱ آزمون همبستگی پیرسون ……………………………………………. ۱۲۹
۳-۹-۲ رگرسیون خطی………………………………………………………… ۱۳۰
۳-۹-۳ آزمون دوربین واتسون ……………………………………………….. ۱۳۱
۳-۹-۴ ضریب تعیین……………………………………………………………. ۱۳۲
۳-۹-۵ آزمون معنی داربودن در الگوی رگرسیون ………………………….. ۱۳۲
۳-۹-۵-۱ آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون ……………………. ۱۳۲
۳-۹-۵-۲ آزمون معنی دار بودن برای ضرایب……………………………….. ۱۳۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………. ۱۳۵
۴-۱ آمار توصیفی……………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۱-۱ تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت ………………………………… ۱۳۶
۴-۱-۲ تفکیک نمونه بر حسب متغیرتحصیلات ………………………………. ۱۳۶
۴-۱-۳ تفکیک نمونه بر حسب متغیرسن……………………………………… ۱۳۷
۴-۱-۴ تفکیک نمونه بر حسب متغیرسابقه کار……………………………….. ۱۳۷
۴-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر توجه رسانه ها …………… ۱۳۸  
۴-۱-۶ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیروجهه خارجی سازمان …….. ۱۳۹
۴-۱-۷ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر عملیات سازمان……………. ۱۴۰
۴-۱-۸ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان …. ۱۴۱
۴-۱-۹ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تیم مدیران عالی سازمان …. ۱۴۲
۴-۱-۱۰ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر مدیریت منابع انسانی……. ۱۴۳
۴-۱-۱۱ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطا ت داخلی سازمان .. ۱۴۴
۴-۱-۱۲ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد عاطفی……………… ۱۴۵
۴-۱-۱۳ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد مستمر ……………..  ۱۴۵
۴-۱-۱۴ تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد هنجاری …………… ۱۴۶
۴-۱-۱۵بررسی آماره های توصیفی…………………………………………… ۱۴۷
۴-۲ آمار استنباطی ……………………………………………………………. ۱۴۸
۴-۲-۱ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………… ۱۴۹
۴-۲-۲ بررسی فرضیه های تحقیق …………………………………………… ۱۵۰
۴-۲-۲-۱ هویت سازمانی بر تعهد سازمانی اثر دارد ………………………… ۱۵۰
۴-۲-۲-۲ توجه مثبت رسانه ها به سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد…………. ۱۵۲
۴-۲-۲-۳  وجهه خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …. ۱۵۵
۴-۲-۲-۴ ارتباطات خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد .. ۱۵۷
۴-۲-۲-۵ اقدامات تیم مدیران عالی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد…………. ۱۶۰
۴-۲-۲-۶ اقدامات مدیریت منابع انسانی بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………….. ۱۶۲
۴-۲-۲-۷ ارتباطات داخلی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………………… ۱۶۵
۴-۲-۲-۸ عملیات سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………. ۱۶۷
۴-۲-۳ برازش مدل رگرسیونی ……………………………………………….. ۱۷۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۱۷۴
۵-۱ بحث درباره نتایج ………………………………………………………… ۱۷۵
۵-۲ نتایج حاصل از یافته های تحقیق ………………………………………… ۱۷۶
۵-۲-۱ نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق در مقایسه با سایر تحقیق ها ……. ۱۷۶
۵-۲-۲ نتیجه گیری ……………………………………………………………. ۱۸۳
۵-۳ ارائه راه کارها و پیشنهاد ها……………………………………………… ۱۸۴
۵-۳-۱ پیشنهاد ها بر مبنای یافته های تحقیق ………………………………… ۱۸۷
۵-۳-۲ پیشنهاد هایی برای تحقیق های آتی ………………………………….. ۱۹۸
۵-۳-۳ محدودیت های تحقیق …………………………………………………. ۱۹۹
پیوست ها و ضمائم …………………………………………………………….  ۲۰۱
منابع  و ماخذ ………………………………………………………………….. ۲۲۱
 
فهرست جدول ها
    عنوان                                                                                    صفحه
جدول ۲-۱:تعاریف سازه های هویت اجتماعی سازمانی و شرکت …………… ۲۷
جدول۲-۲: تعاریف هویت سازمانی……………………………………………. ۴۰
جدول۲-۳: خلاصه برخی از مهم ترین تحقیقات تجربی انجام شده در زمینه هویت سازمانی….. ۱۰۵
جدول ۳-۱:مقدار پایایی پرسشنامه ……………………………………………. ۱۲۶
جدول ۳-۲: مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه …………………………………. ۱۲۸
جدول ۴-۱: بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت ……………………………. ۱۳۶
جدول ۴-۲:  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات ………………………… ۱۳۶
جدول ۴-۳:  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن ………………………………. ۱۳۷
جدول ۴-۴:  بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار ………………………… ۱۳۷
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی سوال های متغیر توجه رسانه ها ………………… ۱۳۸
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی سوال های متغیر وجهه خارجی سازمان ……….. ۱۳۹
جدول ۴-۷:  توزیع فراوانی سوال های متغیر عملیات سازمان ………………. ۱۴۰
جدول ۴-۸:  توزیع فراوانی سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان ……. ۱۴۱
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی سوال های متغیر تیم مدیران عالی ………………. ۱۴۲
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی سوال های متغیرمدیریت منابع انسانی ………… ۱۴۳
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی سوال های متغیر ارتباطات داخلی سازمان ……. ۱۴۴
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد عاطفی ………………… ۱۴۵
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد مستمر ………………… ۱۴۵
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد هنجاری ……………….. ۱۴۶
جدول ۴-۱۵: بررسی آماره های توصیفی ……………………………………. ۱۴۷
جدول ۴-۱۶:بررسی توزیع متغیر …………………………………………….. ۱۴۹
جدول ۴-۱۷: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه اول .. ۱۵۰
جدول ۴-۱۸: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه اول .. ۱۵۱
جدول ۴-۱۹: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه اول ……………… ۱۵۲
جدول ۴-۲۰: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم .. ۱۵۳
جدول ۴-۲۱: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم . ۱۵۴
جدول ۴-۲۲: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه دوم ……………… ۱۵۴
جدول ۴-۲۳: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم . ۱۵۵
جدول ۴-۲۴: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم ۱۵۶
جدول ۴-۲۵: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه سوم……………… ۱۵۷
جدول ۴-۲۶: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم …….. ۱۵۸
جدول ۴-۲۷: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم          ۱۵۹
جدول ۴-۲۸: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه چهارم …………… ۱۵۹
جدول ۴-۲۹: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم . ۱۶۰
جدول ۴-۳۰: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم . ۱۶۱
جدول ۴-۳۱: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه پنجم …………….. ۱۶۲
جدول ۴-۳۲: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم ۱۶۳
جدول ۴-۳۳: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم ۱۶۴
جدول ۴-۳۴: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه ششم ……………. ۱۶۴
جدول ۴-۳۵: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم . ۱۶۵
جدول ۴-۳۶: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم . ۱۶۶
جدول ۴-۳۷: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه هفتم …………….. ۱۶۷
جدول ۴-۳۸: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم ۱۶۷
جدول ۴-۳۹: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم ۱۶۹
جدول ۴-۴۰: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه هشتم ……………. ۱۶۹
جدول ۴-۴۱: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی ………………………… ۱۷۰
جدول ۴-۴۲: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی ……………………….. ۱۷۱
 
فهرست نمودارها
    عنوان                                                                                   صفحه
نمودار۴-۱: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه اول ۱۵۱
نمودار۴-۲: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم. ۱۵۴
نمودار۴-۳: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم          ۱۵۶
نمودار۴-۴: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم        ۱۵۸
نمودار۴-۵: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم          ۱۶۱
نمودار۴-۶: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم         ۱۶۳
نمودار۴-۷: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم          ۱۶۶
نمودار۴-۸: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم         ۱۶۸
نمودار۴-۹: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی ……………………… ۱۷۱
 
فهرست شکل ها
   عنوان                                                                                     صفحه
شکل ۲-۱: شبکه هویت ………………………………………………………. ۲۳
شکل ۲-۲: مروری بر سازه های هویت اجتماعی سازمان و شرکت ………… ۲۹
شکل ۲-۳: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ….. ۵۲
شکل ۲-۴: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ….. ۹۴
 
چکیده فارسی
امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع درآمدی جهت امرارمعاش و گذران زندگی نگریسته و ضمن عدم مشارکت در سازمان نسبت به تلاش جهت تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی که در عضویت آن هستند نیز بی تفاوت اند.این امر به خصوص در آن دسته از سازمان هایی که در مقایسه با سایر سازمان ها از جایگاه و وجهه پایین تری برخوردار بوده و تصویر ضعیف تری از خود به نمایش گذارده اند، نمود بیشتری دارد.
بر همین اساس لزوم افزایش آگاهی مدیران از عوامل موثر بر شکل گیری هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم بیش از پیش آشکار می گردد. تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی و ارائه راه کارهایی جهت بهبود و تقویت آن، اثر آن هارا بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهد.
نتایج حاصل بیان گر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی ، مدیریت منابع انسانی ،عملیات سازمان و ارتباطات داخلی سازمان  با تعهد سازمانی می باشد.
 
فصل اول
کلیات طرح


مقدمه
“هویت سازمانی”[۱] بیانگر ادراک افراد از خصوصیات سازمانی است که در عضویت آن هستند. هویت سازمانی نشان می دهد که اعضا نسبت به سازمان خود چگونه فکر می کنند و از عضویت در آن چه احساسی دارند .شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت ایجاد یک هویت سازمانی قوی و مستحکم از آن رو برای مدیران حائزاهمیت است که هویت یابی افراد با سازما ن سبب کاهش میزان ترک خدمت کارکنان شده، رفتارهای موافق و همسو با اهداف سازمان را افزایش داده و نهایتاً موجب تحقق اهداف سازمان می گردد((Haigh et al, 2006,295 .نکته قابل توجه در خصوص تحقیقات انجام گرفته پیرامون مفهوم هویت سازمانی این است که علی رغم وجود مقاله ها و تحقیقات بسیار در رابطه با هویت سازمانی، دانش کمی درخصوص چگونگی شکل گیری و عوامل موثر در ایجاد آن وجود دارد و اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه به ارائه تعاریف هویت سازمانی و بررسی رابطه آن با سایر متغیرهای سازمانی پرداخته اند(pussa,2006,295).
۱-۱ بیان مساله تحقیق
“ریکیتا”  (۲۰۰۵) ، در تحقیقی فراتحلیلی در مورد هویت سازمانی گفته است که هویت سازمانی با بسیاری از رفتارها، نگرش ها و متغیرهای زمینه ای کاری در ارتباط است (,۲۰۰۵, ۳۵۸–۳۸۴ .(Riketta
امروزه در بسیاری از سازمان ها، نوعی تمایل به افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی، افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، مشاهده می شود (مجیدی،۱۳۷۷). وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم ، منافع و مزایای زیادی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. از جمله مزایای هویت سازمانی می توان به افزایش بقای افراد در سازمان ، همکاری با دیگر اعضا و حرکت در جهت منافع استراتژیک سازمان اشاره کرد. به علاوه می توان هویت سازمانی را به عنوان مکانیزم تشویق در نظر گرفت. از طریق تعیین هویت ، می توان بر روی کارکنان نفوذ داشت و آن ها را در جهت فعالیت های سازمان هدایت کرد. در این حالت هدف های سازمان مبدل به هدف های فردی می شود و در این صورت احتمالا در جهت رسیدن به هدف های سازمانی کار بیشتری انجام می دهند(هارکویل و کینگ ،۲۰۰۳). بسیاری از تئوری های اجتماعی بیان می کنند که افزایش سطح هویت سازمانی می تواند باعث افزایش رضایت افراد ازسازمان شود. این موضوع در تحقیقات “هاسلم” به خوبی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است (Haslam, 2001).
ثابت شده است که هویت سازمانی، عامل اساسی در زندگی سازمانی به شمار می رود. تحقیقات انجام شده دراین عرصه نیز نشان می دهد، کارکنانی که احساس هویت یکسانی با سازمان خود دارند، تفکرهای مثبت و رفتارهای مفیدی در برابر محیط کار خود نشان می دهند (Bergami& Bagozzi,2000,555-77). شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران مهم است. هویت سازمانی غالبا با تعهد سازمانی اشتباه گرفته می شود (مجیدی،۱۳۷۷).
مطالعات گویای این واقعیت است که کارکنانی که خود را با سازمانشان هویت یابی می نمایند تعهد بالاتری به سازمان داشته و تمایل کمتری به ترک شغل و سازمان خود دارند. (DeConinck,2011,617-24)هم چنین پژوهش های این حوزه نشان می دهند کارکنانی که تمایل به ترک شغل خود دارند در نهایت یا به صورت عملی سازمان را رهانموده یا از منظر روانی در سازمان حضور نخواهند داشت که به آن ترک خدمت مجازی نیز اطلاق می گردد و تبعات منفی آن برای سازمان به مراتب بیشتر از ترک خدمت عملی و ملموس سازمان است  (تنعمی ،۱۳۷۲ ؛۲۱).
در سال ۱۹۷۴، پورتر و همکارانش تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان و میزان درگیری، مشارکت و همکاری او ذکر کردند. مواردی مثل میزان تعهد، میزان وفاداری به سازمان و مدیران سازمان، احساس غرور و افتخار از عضویت در سازمان، تمایل به ماندن درسازمان و دفاع از ارزش های سازمان در داخل و خارج سازمان از عوامل شناخت هویت سازمانی است(نانگر،۱۳۸۹، ۲۰).
از سوی دیگر فقدان یک هویت سازمانی منسجم و ناتوانی سازمان ها در شکل دادن به هویتی قوی و پایدار سبب بروز ضعف ها و نارسایی هایی در فرایندهای مختلف سازمان و مسائل گوناگونی که با آن روبروست می گردد. فقدان هویت سازمانی منسجم، احساس تعلق اعضا به سازمان را خدشه دار کرده و از میزان وفاداری و تعهد آن ها به ارزش ها و اهداف سازمان و تلاش جهت تحقق این اهداف خواهد کاست و از این طریق، موجب از دست رفتن مزیت های رقابتی سازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و رقابتی که سازمان های عصر حاضر ناگزیر به فعالیت در آن هستند خواهد شد.
به دلیل آثار فراوان عضویت در یک سازمان بر نگرش ها و رفتار افراد، هویت یابی سازمانی و تعهد سازمانی از جمله مفاهیمی هستند که در سال های اخیر حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده و محققان را بر آن داشته تا به منظور تلاش برای درک ،پیش بینی و کنترل هرچه بهتر رفتارهای کارکنان ،تحقیقات وسیعی را در این حوزه انجام دهند(محمدی، ۱۳۹۰).
تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن مطالعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی، نقش آن را در بروز تعهد سازمانی بررسی نماید .
سوال اصلی تحقیق این است که عوامل تاثیر گذار بر هویت سازمانی کدامند و هویت سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی چه نقشی ایفا می کند؟
[۱] – Organizational Identity
تعداد صفحه :۱۹۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***