پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :دولتی

عنوان : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی

گرایش: روشها و تشکیلات

عنوان:

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر محمد ضیاالدینی

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۲
مقدمه. ۲
۱-۱٫عنوان تحقیق.. ۴
۱-۲٫بیان مساله. ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۷
۱-۴٫اهداف تحقیق.. ۱۱
۱-۵٫قلمرو تحقیق.. ۱۱
۱-۵-۱٫قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۱
۱-۵-۲٫قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۲
۱-۵-۳٫قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۲
۱-۶٫ تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ـ مفاهیم ـ متغییرها ۱۲
۱-۶-۱٫تعاریف نظری.. ۱۲
۱-۶-۲٫تعریف عملیاتی.. ۱۴
خلاصه. ۱۵
فصل دوم. ۱۶
ادبیات تحقیق.. ۱۶
مقدمه. ۱۷
۲-۱-بخش اول: عدالت سازمانی ادراک شده ۱۸
۲-۱-۱-نظریه برابری.. ۱۸
۲-۲-بخش دوم: رفتار شهروندی.. ۲۵
۲-۳-۱-تعاریف فرهنگ سازمانی.. ۳۲
۲-۳-۶-تغییر فرهنگ سازمان. ۳۸
۲-۴-بخش چهارم:پیشینه پژوهش… ۳۹
۲-۵-بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی و تحلیلی، فرضیه های تحقیق.. ۵۱
۲-۵-۱-چارچوب نظری تحقیق.. ۵۱
۲-۵-۲-مدل مفهومی تحقیق.. ۵۶
۲-۵-۳-فرضیه‏های تحقیق: ۵۷
خلاصه فصل دوم. ۵۷
فصل سوم. ۵۹
روش تحقیق.. ۵۹
مقدمه. ۶۰
۳-۱- روش تحقیق : ۶۱
۳-۲- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان ) : ۶۱
۳-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها ۶۲
۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش… ۶۴
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵
خلاصه. ۶۵
فصل چهارم. ۶۶
تجزیه و تحلیل داهها ۶۶
مقدّمه. ۶۷
۴-۱- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق.. ۶۷
۴-۱-۲- نمره متغیر رفتار شهروندی و مؤلفه های آن. ۶۸
۴-۱-۳- نمره متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن. ۶۸
۴-۲- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفه های آنها در جامعه مورد نظر  ۶۹
۴-۲-۱- آزمون t  تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده ۷۰
۴-۲-۲- آزمون t  تک نمونهای برای فرهنگ سازمانی.. ۷۱
۴-۲-۳- آزمون t  تک نمونهای برای رفتار شهروندی.. ۷۳
۴-۳-فرضیه های تحقیق.. ۷۴
۴-۴-مدل نهایی تحقیق.. ۸۶
فصل پنجم. ۸۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۷
مقدمه: ۸۸
۵-۱- نتایج تحقیق.. ۸۸
۵-۲- فرضیه های تحقیق.. ۸۹
۵-۳- بحث و بررسی.. ۹۳
۵-۴- محدودیت ها ۹۸
۵-۵- پیشنهادات تحقیق.. ۹۸
منابع فارسی.. ۱۰۰
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                    صفحه
جدول ۳-۱٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی.. ۶۴
جدول ۳-۲٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی.. ۶۴
جدول ۳-۳٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. ۶۴
جدول ۴-۱: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفه های آن.. ۶۷
جدول ۴-۲: آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفه های آن.. ۶۸
جدول ۴-۳: آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن.. ۶۸
جدول ۴-۴: شاخصهای سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن.. ۷۰
جدول ۴-۵: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن.. ۷۰
جدول ۴-۶: شاخصهای سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن.. ۷۱
جدول ۴-۷: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفه های آن.. ۷۲
جدول ۴-۸: شاخصهای سطح متغیر رفتار شهروندی و مولفه های آن.. ۷۳
جدول ۴-۹: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر تسهیم دانش و مولفه های آن.. ۷۳
جدول ۴-۱۰:آزمون همبستگی اسپیرمن و سطح معنیداری برای آزمون فرضیه اول تا ششم.. ۷۴
جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۷۹
جدول ۴-۱۲: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۷۹
جدول ۴-۱۳: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۸۰
جدول ۴-۱۴: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۸۱
جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۸۲
جدول ۴-۱۶: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۸۳
جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۸۴
جدول ۴-۱۸: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲٫ ۸۵


چکیده
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند تا در نتیجه آن در ایفای رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان انگیزه کافی به وجود آید.بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان در سال ۱۳۹۳  انجام گرفت. جامعه اماری این تحقیق کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان به تعداد ۲۵۴۷۰ و نمونه آماری ۳۵۷ نفر می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و روایی بدست آمده برای پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی به ترتیب ۹۲/۰، ۸۹/۰ و۹۶/۰  و پایایی آن۹۳۱/۰، ۹۶۷/۰ و ۸۲۴/۰ می باشد. نتایج نشاندهنده آن است که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این در این مطالعه مشخص شد که بین عدالت سازمانی و نگرش مدنی، جوانمردی و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی، فرهنگ سازمانی، دستگاه های اجرایی شهر کرمان
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها ، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. امروزه از تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار های شهروندی سازمانی و یاد می کنند(رامین مهر و همکاران، ۱۳۸۸: ۶۷). که به شدت به ادراک از عدالت بستگی دارد. در آخرین دهه ی قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است.عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد. عدالت سازمانی به علت ار تباط آن با فرآیند های حیاتی سازمانی مثل : تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است.فرهنگ توسط مردم شناسان، جامعه شناسان و بسیاری از محققان دیگر تعریف شده است و اغلب آن ها توافق دارند که فرهنگ به معنی شیوه خاص زندگی مردم است. بدین ترتیب فرهنگ سازمانی نیز اشاره به شیوه زندگی افراد در یک سازمان دارد. به طور کلی فرهنگ به عنوان اعتقادات، ارزش ها، قوانین، هنجارها، نمادها و سنت های مشترک گروهی از افراد تعریف شده است. واژه مشترک فرهنگ را در میان یک گروه منحصر به فرد می سازد. فرهنگ پویاست و به دیگران منتقل می شود(ضیایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۲).از نظر بارو و گرینبرگ تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد . با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد(بارون و گرینبرگ[۱]،۲۰۰۰: ۹۶).
تلاش برای بهبود عملکرد از روزهای اولیه شکل گیری رشته مدیریت اصلی خدشه ناپذیر بوده است که هر روز وارد مباحثی جدیدتر میشود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند. در مکتب های اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند که در شرح شغل و شرایط احراز آن از شاغل انتظار میرفت، ولی امروز رفتارهایی فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی، عملکرد زمینه ای، رفتارهای خودجوش یا رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. امروز این رفتارها جزئی جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب میشوند و در جنبه های مختلف سازمانی وارد شده اند. بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار میرفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقیقات کنونی، این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار داده و غفلت از آنها در ارزیابی عملکرد کارکنان را نمی پذیرند و در آن به مشارکت بلندمدت فرد در موفقیت سازمان تأکید می ورزند(حسنی کاخکی و قلی پور، ۱۳۸۶: ۱۱۸).رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان توسط یک فرد انجام میشود و در حیطه وظایف شغلی نمیگنجد (مورفی[۲]، ۲۰۰۲: ۲۸۸)؛ به عبارت دیگر، رفتار شهروندی سازمانی شامل آن بخش از رفتار اداری است که به منظور کمک به همکاران یا سرپرستان انجام میشوند.کمک به دیگران، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کار وتلف نکردن زمان کار (اسماعیلی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۷۰). در این فصل در ابتدا به بیان مساله و ضرورت تحقیق پرداخته می شود، سپس اهداف تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی و همچنین تعرف واژگان تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۱٫عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان
[۱] Burns
[۲] Murphy
تعداد صفحه : ۱۳۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***