پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

 

زمستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.. ۸
۱-۲) بیانمساله.. ۹
۱-۴) اهدافانجامتحقیق.. ۱۱
۱-۵) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. ۱۲
فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. ۱۴
۲-۱- مقدمه.. ۱۵
۲-۲- سرمایه.. ۱۶
۲-۳- انواعسرمایه.. ۱۷
۲-۴- سرمایهاجتماعی.. ۱۸
۲-۵- تعریفسرمایهاجتماعی.. ۲۱
۲-۷-  انواعسرمایهاجتماعی.. ۲۶
۲-۸-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها.. ۲۶
۲-۹- منشأهایسرمایهاجتماعی.. ۲۸
۲-۱۰- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. ۲۹
۲-۱۱- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان).. ۳۱
۲-۱۲- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. ۳۱
۲-۱۳-  سنجشسرمایهاجتماعی.. ۳۲
۲-۱۴- کارآفرینی.. ۳۴
۲-۱۵- تاریخچهکارآفرینی.. ۳۵
۲-۱۶- تعاریفکارآفرینی.. ۳۷
۲-۱۷- انواعکارآفرینی.. ۴۰
– کارآفرینیمستقل.. ۴۱
– کارآفرینیدرونسازمانی.. ۴۱
– کارآفرینیسازمانی.. ۴۲
۲-۱۸-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. ۴۳
۲-۱۹- مدلهایفرآیندکارآفرینیسازمانی.. ۴۴
۲-۲۰-  مدلکارآفرینیسازمانیکورنوالوپرمن.. ۴۵
۲-۲۱-  مدلکارآفرینیسازمانیکوراتکوونافزیگر.. ۴۶
۲-۲۲- فرآیندکارآفرینیاحمدپورومقیمی.. ۴۷
۲-۲۴- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند.. ۴۸
۲-۲۵- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن.. ۵۰
۲-۲۵-۲- تکنیکهایایدهپردازی:.. ۵۳
۲-۲۵-۳- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان.. ۵۴
۲-۲۵-۴- نتایجایده.. ۵۵
۲-۲۶- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. ۵۵
۲-۲۷- تحقیقاتانجامگرفته :.. ۵۹
۲-۲۷-۱- داخلی:.. ۵۹
۲-۲۷-۲- خارجی:.. ۶۰
فصل سوم:
۳-۱) مقدمه.. ۶۴
۳-۲) روشتحقیق.. ۶۴
۳-۲-۱)تحقیقکاربردی.. ۶۵
۳-۲-۲) تحقیقتوصیفی.. ۶۵
فرایندپژوهش:.. ۶۸
۳-۳) متغیرهایتحقیق.. ۶۸
۳-۴) روشهایجمع آوریاطلاعات.. ۶۹
۳-۵) رواییوپایاییپرسشنامه.. ۷۰
۳-۵-۱) تعیینپایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه.. ۷۰
۳-۵-۲) تعییناعتبار (روایی) پرسشنامه.. ۷۱
۳-۶) جامعهونمونهآماری.. ۷۲
۳-۶-۱) جامعهآماری.. ۷۲
۳-۶-۲) قلمرومکانیتحقیق.. ۷۳
۳-۶-۳) قلمروزمانیتحقیق.. ۷۳
۳-۶-۴) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه.. ۷۳
۳-۸) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. ۷۵
فصل چهارم:
۴-۱- مقدمه.. ۷۷
۴-۲- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان.. ۷۷
۴-۳- تحلیلاستنباطیدادهها.. ۷۹
۴-۳-۱-بررسینرمالبودنمتغیرها.. ۸۰
۴-۳-۱-۱- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه.. ۸۰
۴-۳-۱-۲- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. ۸۱
۴-۳-۳- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته.. ۸۱
۴-۳-۳-۱- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. ۸۱
۴-۳-۳-۲- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. ۸۲
۴-۳-۳-۳- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. ۸۳
۴-۳-۳-۶- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. ۸۳
فصل پنجم:
۵-۱- مقدمه.. ۸۶
۵-۲- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیکار.. ۸۶
۵-۳- نتایجآزمونها.. ۸۷
۵-۳-۱- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. ۸۷
۵-۳-۱ -۱  آزمونفرضیهفرعی۱:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد…. ۸۷
۵-۳-۱ -۲  آزمونفرضیهفرعی۲:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. ۸۸
۵-۳-۱ -۳  آزمونفرضیهفرعی۳: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد… ۸۸
۵-۳-۲- آزمونفرضیهاصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد.   ۸۹
۵-۴- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. ۹۰
منابعوماخذ.. ۹۷
 
 
 
 

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، ۱۳۸۲) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(۲۰۰۳)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموکراتیکدرمحیطهایکاریاستفادهمیکند .بهعقیدهوی،مفهومدموکراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیکهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوکیفیتهایمتمایزخودرابیانکنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.
در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ در کشور آمریکا قریب به ۸/۱۰ میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف ۳/۸ میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، ۱۳۸۴ )
از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه ۱۹۹۰ به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه ۱۹۹۰ مربوط به اثر ۱۹۹۳ پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، ۱۳۸۵).
بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینیی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، ۱۳۸۷).

۱-۲) بیان مساله

این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است.
نگاه به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیعی در مورد کارآفرینی هموار می سازد، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و کم تر پرداخته شده یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی  همچون کارآفرینی سازمانی جلب می کند. اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفاء می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد  استفاده قرار گرفته  که به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجاها و اعتماد متقابل موجب اهداف اعضاء می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می گردد (قلی پور و  دیگران، ۱۳۷۸).
در حالی که فعالیت های کارآفرینی نتیجه ساز و کارها و  تعاملات اجتماعی می باشند در موضوع کارآفرینی بیش تر تحقیقات صرفاً به وی‍‍ژگی های شخصیتی و ساختاری و موقعیت محیط پرداخته و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل مورد توجه قرار نگرفته است (الوهی، ۲۰۰۴).
تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***