پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت نیروی انسانی

عنوان : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کیومرث فلاحی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدتقی پیش بین

شهریور ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………. ۴
۱-۲-بیان مساله……………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………… ۱۰
۱-۴-اهداف پژوهش……………………………………………………………………… ۱۴
۱-۵-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………. ۱۴
۱-۶-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………….. ۱۵
۱-۷-روش پژوهش……………………………………………………………………. ۱۵
۱-۸-روش نمونه گیری……………………………………………………………….. ۱۶
۱-۹-روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………….. ۱۶
۱-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………. ۱۶
۱-۱۱-جامعه آماری…………………………………………………………………… ۱۶
۱-۱۲-قلمرو پژوهش………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۱۲-۱-قلمرو موضوعی……………………………………………………………… ۱۸
۱-۱۲-۲-قلمرو مکانی………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۱۲-۳-قلمرو زمانی…………………………………………………………………. ۱۸
۱-۱۳-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…………………………………………… ۱۸
۱-۱۳-۱-هوش……………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۱۳-۲-عاطفه………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۱۳-۳-هوش عاطفی…………………………………………………………………. ۱۹
۱-۱۳-۴-خودآگاهی………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۱۳-۵-خودتنظیمی(خودمدیریتی) …………………………………………………… ۱۹
۱-۱۳-۶-خودانگیزی………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۱۳-۷-آگاهی اجتماعی(همدلی) ……………………………………………………. ۱۹
۱-۱۳-۸-مهارتهای اجتماعی………………………………………………………….. ۱۹
۱-۱۳-۹-عملکرد………………………………………………………………………. ۲۰
۱-۱۳-۱۰-توانایی…………………………………………………………………………. ۲۰
۱-۱۳-۱۱-وضوح(درک) …………………………………………………………….. ۲۰
۱-۱۳-۱۲-کمک(حمایت سازمانی) ………………………………………………….. ۲۰
۱-۱۳-۱۳-انگیزه(تمایل) ……………………………………………………………… ۲۱
۱-۱۳-۱۴-ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد) ……………………………………. ۲۱
۱-۱۳-۱۵-اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنل) ……………………………………. ۲۱
۱-۱۳-۱۶-محیط(تناسب محیطی) …………………………………………………… ۲۱
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………….. ۲۳
هوش عاطفی
۲-۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۲-تعاریف هوش…………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱-۳-هوش………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۴-تعریف هوش………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱-۵-انواع هوش……………………………………………………………………. ۲۷
۲-۱-۶-عاطفه………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۷-هیجان………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱-۸-مولفه های هیجان…………………………………………………………….. ۳۵
۲-۱-۹-ویژگی های هیجان……………………………………………………………. ۳۵
۲-۱-۱۰-طبقه بندی هیجانها…………………………………………………………… ۳۶
۲-۱-۱۱-فواید هیجان…………………………………………………………………… ۳۶
۲-۱-۱۲-زیان های هیجان………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱-۱۳-سرچشمه هیجانها……………………………………………………………. ۳۸
۲-۱-۱۴-چگونگی شکل گیری هیجانها………………………………………………. ۳۸
۲-۱-۱۵-علت اهمیت هیجانها در محیط کار…………………………………………. ۳۸
۲-۱-۱۶-مفهوم هوش هیجانی………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱-۱۷-مفهوم شناسی هوش هیجانی………………………………………………… ۴۰
۲-۱-۱۸-هوش هیجانی و هوش شناختی……………………………………………… ۴۲
۲-۱-۱۹-تعریف هوش هیجانی……………………………………………………….. ۴۵
۲-۱-۲۰-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی………………………………………… ۴۶
۲-۱-۲۱-دیدگاه های صاحبنظران در مفهوم هوش هیجانی…………………………… ۵۱
۲-۱-۲۱-۱-دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی…………………………. ۵۱
۲-۱-۲۱-۲-دیدگاه کوپر در هوش هیجانی……………………………………………. ۵۳
۲-۱-۲۱-۳-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی………………………………….. ۵۴
۲-۱-۲۱-۴-دیدگاه گلمن در هوش هیجانی……………………………………………… ۵۸
۲-۱-۲۱-۵-دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی………………………………………….. ۶۹
۲-۱-۲۲-چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی…………………………….. ۷۱
۲-۱-۲۳-هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمان…………………………… ۷۴
۲-۱-۲۴-هوش هیجانی و ارتقا کیفیت سازمان………………………………………. ۷۶
۲-۱-۲۵-هوش هیجانی در محیط کار……………………………………………………. ۷۶
۲-۱-۲۶-چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟…………………………………….. ۷۷
۲-۱-۲۷-ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان……………………………… ۸۷
۲-۱-۲۸-گروه کار و هوش هیجانی………………………………………………….. ۸۸
۲-۱-۲۹-ارتقا هوش هیجانی در گروه کار……………………………………………….. ۸۹
۲-۱-۳۰-تنظیم هیجانهای کارکنان در گروه کار……………………………………… ۹۲
۲-۱-۳۱-هوش هیجانی و مزیت رقابتی………………………………………………. ۹۳
۲-۱-۳۲-نقش هوش هیجانی در گزینش و بالندگی شغلی نیروی انسانی…………….. ۹۷
۲-۱-۳۳-مدل سازی تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار…………………………….. ۱۰۰
۲-۱-۳۴-هوش هیجانی کارکنان و رضایت مشتریان…………………………………. ۱۰۲
۲-۱-۳۵-هوش هیجانی کارکنان و اثربخشی سازمان………………………………… ۱۰۴
۲-۱-۳۶-هوش هیجانی ، ارتقا یادگیری و تحول سازمانی…………………………… ۱۰۸
۲-۱-۳۷-اکتساب و بهبود هوش هیجانی……………………………………………… ۱۱۱
۲-۱-۳۷-۱-دیدگاه مایر و سالووی……………………………………………………… ۱۱۱
۲-۱-۳۷-۲-دیدگاه گلمن-امرلینگ…………………………………………………….. ۱۱۲
۲-۱-۳۸-چطور می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟……………………………….. ۱۱۳
۲-۱-۳۹-مفاهیم مشخص در آموزش هوش هیجانی……………………………………. ۱۱۴
۲-۱-۴۰-فرآیند آموزش هوش هیجانی………………………………………………… ۱۱۵
۲-۱-۴۱-ملاحظاتی در برنامه های آموزش هوش هیجانی…………………………… ۱۱۶
۲-۱-۴۲-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تقویت هوش هیجانی……… ۱۱۷
۲-۱-۴۳-مراحل آموزش هوش هیجانی………………………………………………. ۱۱۸
عملکرد کارکنان
۲-۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۲-۲-۲-تعاریف عملکرد…………………………………………………………………. ۱۲۴
۲-۲-۳-عوامل موثر در بهبود عملکرد……………………………………………….. ۱۲۵
۲-۲-۴-عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد…………………………………………… ۱۲۶
۲-۲-۵-عوامل موثر بر عملکرد فردی…………………………………………………. ۱۲۸
۲-۲-۵-۱-توانایی……………………………………………………………………… ۱۲۸
۲-۲-۵-۲-شخصیت……………………………………………………………………. ۱۳۰
۲-۲-۵-۲-۱-عوامل تعیین کننده شخصیت………………………………………………. ۱۳۰
۲-۲-۵-۳-یادگیری…………………………………………………………………….. ۱۳۱
۲-۲-۵-۴-ادراک…………………………………………………………………………. ۱۳۱
۲-۲-۵-۵-انگیزش…………………………………………………………………….. ۱۳۲
۲-۲-۵-۶-استرس(فشار روانی) ……………………………………………………… ۱۳۳
۲-۲-۶-مدیریت عملکرد…………………………………………………………………. ۱۳۵
۲-۲-۷-مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………. ۱۳۶
۲-۲-۷-۱-مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم تجاری…………………………….. ۱۳۸
۲-۲-۷-۲-مدیریت عملکرد به عنوان یک فرهنگ و سبک رهبری…………………. ۱۳۸
۲-۲-۷-۳-مدیریت عملکرد به عنوان بخشی از پیمان روان شناختی…………………. ۱۳۹
۲-۲-۷-۴-مدیریت عملکرد به عنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری…………… ۱۳۹
۲-۲-۸-فرآیند مدیریت عملکرد……………………………………………………….. ۱۳۹
۲-۲-۹-اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد……………………………………………… ۱۴۱
۲-۲-۱۰-تفاوت بین مدیریت مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد……………………… ۱۴۲
۲-۲-۱۱-فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد……………………………………………. ۱۴۲
۲-۲-۱۲-تئوری تقویت عملکرد…………………………………………………………… ۱۴۴
۲-۲-۱۳-رویکرد تغییر رفتار سازمانی……………………………………………… ۱۴۴
۲-۲-۱۴-ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی……………………………………… ۱۴۶
۲-۲-۱۵-استراتژی های مدیریت عملکرد…………………………………………… ۱۴۸
۲-۲-۱۶-الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی………………………………….. ۱۴۹
۲-۲-۱۶-۱-الگوی هرسی و گلداسمیت……………………………………………… ۱۴۹
۲-۲-۱۶-۲-الگوی موری اینسورث و نیویل اسمیت……………………………….. ۱۴۹
۲-۲-۱۶-۳-الگوی مدل امتیازات متوازن…………………………………………… ۱۴۹
۲-۲-۱۶-۴-الگوی لینچ و گراس……………………………………………………. ۱۴۹
۲-۲-۱۷-سابقه مدل ACHIEVE………………………………………………….. ۱۵۰
۲-۲-۱۸-استفاده از مدل ACHIEVE……………………………………………… ۱۵۱
رابطه هوش عاطفی و عملکرد
۲-۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………….. ۱۵۶
۲-۳-۲-ارتباط ابعاد هوش عاطفی با عملکرد………………………………………. ۱۵۶
۲-۳-۳-چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………… ۱۵۹
۲-۳-۴-مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………….. ۱۶۰
پژوهش های انجام شده در ایران و جهان
۲-۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………. ۱۶۲
۲-۴-۲-پژوهش های انجام شده در جهان………………………………………….. ۱۶۲
۲-۴-۳-پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………….. ۱۶۷
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………… ۱۷۵
۳-۲-روش پژوهش……………………………………………………………….. ۱۷۵
۳-۳-جامعه آماری………………………………………………………………… ۱۷۶
۳-۴-نمونه آماری……………………………………………………………………. ۱۷۸
۳-۵-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………. ۱۷۸
۳-۶-روشها و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………. ۱۷۹
۳-۷-مشخصات پرسشنامه ها………………………………………………………. ۱۷۹
۳-۷-۱-سنجش شاخص هوش عاطفی………………………………………………. ۱۸۰
۳-۷-۲-سنجش شاخص عملکرد……………………………………………………. ۱۸۱
۳-۸-پایایی و روایی پرسشنامه…………………………………………………….. ۱۸۲
۳-۸-۱-پایایی یا قابلیت اعتماد……………………………………………………… ۱۸۲
۳-۸-۲-روایی یا اعتبار…………………………………………………………….. ۱۸۳
۳-۹-روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. ۱۸۳
۳-۹-۱-روشهای توصیفی…………………………………………………………… ۱۸۴
۳-۹-۲-روشهای استنباطی………………………………………………………….. ۱۸۴
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………….. ۱۸۶
۴-۲-بخش اول : آمار توصیفی…………………………………………………….. ۱۸۷
۴-۲-۱-متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………. ۱۸۷
۴-۲-۲-وضعیت متغیر مستقل……………………………………………………… ۱۹۰
۴-۲-۳-وضعیت متغیر وابسته……………………………………………………… ۱۹۱
۴-۳-بخش دوم : آمار استنباطی…………………………………………………….. ۱۹۱
۴-۳-۱-آزمون داده ها………………………………………………………………. ۱۹۲
۴-۳-۲-بررسی رابطه عوامل مطرح شده………………………………………….. ۱۹۳
۴-۴-تحلیل آماری فرضیه های پژوهش……………………………………………. ۱۹۴
۴-۴-۱-فرضیه اصلی……………………………………………………………….. ۱۹۴
۴-۴-۲-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………….. ۱۹۴
۴-۴-۳-فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………… ۱۹۵
۴-۴-۴-فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………….. ۱۹۶
۴-۴-۵-فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………….. ۱۹۶
۴-۴-۶-فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………. ۱۹۷
۴-۵-یافته های جانبی………………………………………………………………….. ۱۹۸
۴-۵-۱-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی زنان و مردان…………………………… ۱۹۹
۴-۵-۲-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی مجردین و متاهلین……………………… ۲۰۰
۴-۵-۳-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد زنان و مردان…………………………………. ۲۰۱
۴-۵-۴-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی………………… ۲۰۲
۴-۵-۵-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی……………. ۲۰۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………. ۲۰۵
۵-۲-نتایج پژوهش……………………………………………………………………. ۲۰۸
۵-۳-ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش…………….. ۲۱۰
۵-۳-۱-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودآگاهی(فرضیه فرعی اول)………….. ۲۱۱
۵-۳-۲-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودتنظیمی(فرضیه فرعی دوم) ………… ۲۱۳
۵-۳-۳-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودانگیزی(فرضیه فرعی سوم) ……….. ۲۱۴
۵-۳-۴-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه آگاهی اجتماعی(فرضیه فرعی چهارم)…. ۲۱۵
۵-۳-۵-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه مهارتهای اجتماعی(فرضیه فرعی پنجم).. ۲۱۶
۵-۴-چالشهای سازمان و نقش هوش هیجانی در رفع این چالشها……………………. ۲۱۸
۵-۵-پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی……………………………………………… ۲۲۵
۵-۶-محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………. ۲۲۶
پیوست ها،منابع و نام ها
پیوست الف : پرسشنامه…………………………………………………………… ۲۲۸
پیوست ب : نتایج حاصل از نرم افزار تحلیل آماری……………………………… ۲۳۳
فهرست جدول ها
جدول ۱-۱:تعداد کارمندان واحدها به تفکیک زن و مرد…………………………. ۱۷
جدول ۲-۱:هوش هیجانی در زندگی روزمره…………………………………….. ۵۰
جدول ۲-۲:چارچوب منسجم شناخت مولفه های هوش هیجانی گلمن…………….. ۷۴
جدول ۲-۳:مدیران عالی چه فعالیتهایی انجام می دهند؟…………………………… ۸۵
جدول ۲-۴:مدیران میانی و سرپرستان چه فعالیتهایی انجام می دهند؟……………. ۸۶
جدول ۲-۵: کارکنان و کارمندان دفتری چه فعالیتهایی انجام می دهند؟…………… ۸۷
جدول ۲-۶:شایستگیهای هوش هیجانی به نقل از تیشلر و همکاران………………. ۱۰۱
جدول ۳-۱:توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت و نوع استخدام………………… ۱۷۷
جدول ۳-۲:تناظر گویه های پرسشنامه هوش عاطفی……………………………… ۱۸۰
جدول ۳-۳:تناظر گویه های پرسشنامه عملکرد…………………………………… ۱۸۱
جدول ۴-۱:فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان………………………………. ۱۸۷
جدول ۴-۲:فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان…………………………………… ۱۸۸
جدول ۴-۳:فراوانی و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………… ۱۸۸
جدول ۴-۴:فراوانی و درصد سابقه خدمتی پاسخ دهندگان…………………………. ۱۸۹
جدول ۴-۵:فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………….. ۱۸۹
جدول ۴-۶:فراوانی و درصد وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان………………….. ۱۹۰
۴-۷:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای هوش عاطفی……………………… ۱۹۰
۴-۸:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای عملکرد……………………………. ۱۹۱
۴-۹:آزمون نرمال / غیر نرمال بودن داده ها……………………………………… ۱۹۲
۴-۱۰:آزمون معنی دار بودن رابطه هوش عاطفی و مولفه هایش با عملکرد…. ۱۹۳
۴-۱۱:نمایش ضریب تعیین(R2) ……………………………………………….. ۱۹۸
۴-۱۲:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی زنان و مردان………………………… ۱۹۹
۴-۱۳:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی زنان و مردان……………………….. ۱۹۹
۴-۱۴:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی متاهلین و مجردین……………………. ۲۰۰
۴-۱۵:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی متاهلین و مجردین…………………… ۲۰۰
۴-۱۶:جدول آمار توصیفی عملکرد زنان و مردان………………………………. ۲۰۱
۴-۱۷:جدول آنالیز واریانس عملکرد زنان و مردان……………………………… ۲۰۱
۴-۱۸:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی………………. ۲۰۲
۴-۱۹:جدول آنالیز واریانس عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی……………… ۲۰۲
۴-۲۰:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی…………. ۲۰۳
۴-۲۱:جدول آنالیز واریانس عملکر کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی…………. ۲۰۳
۵-۱:نتایج آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………. ۲۰۹
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱:ابعاد هوش از دیدگاه گاردنر…………………………………………. ۵۲
نمودار ۲-۲:مدل چهارگانه هوش هیجانی از دید کوپر……………………………. ۵۳
نمودار ۲-۳:حیطه های سواد هیجانی به زعم سالووی…………………………….. ۵۵
نمودار ۲-۴:ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر و سالووی………………………….. ۵۸
نمودار ۲-۵:مولفه های هوش هیجانی از دیدگاه گلمن…………………………….. ۶۱
نمودار ۲-۶:مدل مفهوم شایستگیهای گلمن………………………………………… ۶۹
نمودار ۲-۷:مولفه های هوش هیجانی به زعم بار-آن……………………………… ۷۱
نمودار ۲-۸:ابعاد هوش هیجانی در محیط کار…………………………………….. ۷۷
نمودار ۲-۹:ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان………………………. ۸۸
نمودار ۲-۱۰:فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی………………………….. ۹۹
نمودار ۲-۱۱:مدل رابطه هوش هیجانی و اثربخشی سازمان………………………… ۱۰۸
نمودار ۲-۱۲:الگوی چهارمرحله ای تقویت سواد هیجانی شرایور……………………… ۱۱۵
نمودار۲-۱۳:مراحل آموزش هوش هیجانی ازدید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر ۱۲۰
نمودار ۲-۱۴:عوامل موثر بر ادراک……………………………………………….. ۱۳۲
نمودار ۲-۱۵:ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد………………………………………. ۱۳۸
نمودار ۲-۱۶:مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………… ۱۶۰
نمودار ۴-۱:پراکندگی دو متغیر هوش عاطفی و عملکرد…………………………… ۱۹۷
نمودار ۵-۱:مراحل آموزش هوش هیجانی از دید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر ۲۲۴
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………… ۲۴۳
فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………… ۲۴۹
فهرست نام ها
مرجع نامه……………………………………………………………………………. ۲۵۷
چکیده پایان نامه(انگلیسی)

 
چکیده
هوش عاطفی به مفهوم توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ، پذیرش دیدگاه های سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است و دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از مهارتها و استعدادهایی است که در سرنوشت و سبک زندگی افراد موثر است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران       می باشد.این تحقیق از نظر روش ، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است .
جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ، کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران شامل ۴۴۷ نفر زن و مرد می باشند و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران ۱۱۲ نفر محاسبه گردید .
روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد ، هوش عاطفی کارکنان از طریق پرسشنامه سیبریا شرینگ و عملکرد از طریق پرسشنامه عملکرد بر اساس مدل (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت سنجیده شد.پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با ۰٫۷۸۸ و ۰٫۸۲۵ محاسبه گردید.
یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار spss ، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار ، بین هوش عاطفی و ابعاد آن ( خودآگاهی ، خود تنظیمی ، خودانگیزی ، آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) با عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل مورد مطالعه است.در نهایت پیشنهادهایی ارائه شده است که می تواند مورد توجه مدیران ، پژوهشگران و سازمانها قرار گیرد.
کلید واژه ها : هوش عاطفی ، عملکرد ، کارکنان ، بیمه سلامت.
۱-۱- مقدمه
منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمانی به شمار می روند؛ زیرا سایر عوامل مانند تکنولوژی،سرمایه و امثال آن، به نیروی انسانی وابسته است. علی رغم پیشرفتهای فنی جدید، هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی شود و انسان همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح می باشد و مدیریت با توجه به این نکته باید بکوشد تا این سرمایه را به درستی بشناسد و توان و استعدادهای او را پرورش دهد و به نحو موثری آنها را در پیشبرد هدفهای سازمان بسیج کند.(الوانی،۹۴:۱۳۸۳)
فلسفۀ وجودی هر سازمان انجام ماموریت و تحقق اهداف آن است. اهداف سازمان، تنها مشخص می سازد که چه مجموعه کارهایی باید انجام پذیرد، و در این راستا آنچه که در انجام کارها اهمیت می یابد، تاثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان است. از میان عوامل داخلی، عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح است. قابلیت ها، مهارت ها، توانایی ها، دانش و … همگی شاخص هایی هستند که بر عملکرد نیروی انسانی موثر می باشند و به تبع آن بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. بنابراین هرچه کیفیت نیروی انسانی بهتر باشد و نقش ها و تعاملات سازمانی به طور منطقی در راستای استفادۀ بهینه از نیروی انسانی شکل گرفته باشد، می توان عملکرد بهتری از نیروی انسانی انتظار داشت. (نیکومرام،۱:۱۳۸۵)هوش عاطفی شناخت و کنترل هیجانهای خود،همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است.به عبارت دیگر ، شخصی که هوش عاطفی بالایی دارد،سه مولفه شناختی،فیزیولوژیکی و رفتاری هیجانها را بطور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند  (چان و دیگران،۲۰۰۱ :۶۱) هوش عاطفی تبیین می کند چرا افرادی با ضریب هوشی متوسط موفق تر از کسانی هستند که نمرات بسیار بالاتری در ضریب هوشی دارند.مقیاسهای سنتی هوش ، مجموعه بسیار مهمی از توانایی هایی که افراد را در زندگی واقعی کارآمد می سازد را نادیده می گیرند ، نظیر خودآگاهی ، کنترل تکانه ، پایداری ، اشتیاق، خود برانگیختگی و همدلی بنابراین هوش عاطفی را باید در همه افراد پرورش داد و مسئولین آموزش می توانند از آن برای آموزش به افراد مختلف استفاده کنند.از این گذشته هر روز ابعاد تازه ای از کاربردهای هوش عاطفی در مدیریت،مدیریت منابع انسانی و سازمانها روشن می شود(بابایی و مومنی ، ۱۳۸۴ :۲۰).
هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستانهای روانی عاطفی و در شرایط خاص چه عملی نامناسب است . هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد.یعنی فرد در شرایط مختلف بتواند امید را همیشه در خود زنده نگه دارد ، با دیگران همدلی نماید ، احساسات دیگران را بشنود ، برای بدست آوردن پاداش بزرگ تر ، پاداشهای کوچک را نادیده انگارد ، نگذارد نگرانی ، قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید ، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید . عملکرد پایین افراد مشکلی است که تقریباً به همه افراد بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب می رساند.
مفهوم هوش عاطفی در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد عملکرد افراد را بهبود بخشد(جانسون و ایندویک ، ۱۹۹۹ :۵۴).اهمیت این بحث بر کارکنان و مسئولان سازمانها و موسسات پوشیده نیست که موفقیتهای حرفه ای تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل  تشکیل دهنده هوش عاطفی است.بعضی از دلایل مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است .در این مورد می توان به بازاریابهایی اشاره کرد که به آسانی اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف می کنند همچنین می توان به کارکنانی اشاره کرد که از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل شرایط تنش زا ناتوان هستند.با توجه به اهمیت امر در سالهای اخیر بمنظور افزایش قابلیتهای عاطفی و اجتماعی در موسسات و سازمانها، برنامه های آموزشی ترتیب داده شده است . در این برنامه ها پرورش قابلیتهایی مثل خود آگاهی ، همدلی ، پشتکار ، انطباق پذیری ، کارآمدی و روابط اجتماعی موثر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کاووسی ، ۱۳۸۱ : ۶۶)
به امید آنکه تحقیقی مفید و در خور توجه باشد و مدیران را به اهمیت این مساله متوجه سازد.
تعداد صفحه : ۲۸۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***