پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه‌ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

 گرایش:بیمه

عنوان : بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش: بیمه

  

عنوان:

بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی

  بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                    صفحه
چکیده………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ـ ۱) مقدمه ۳
۱ ـ ۲) بیان مسأله ۳
۱ ـ ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱ ـ ۴) اهداف تحقیق ۶
۱ ـ ۵) چارچوب نظری تحقیق ۶
۱- ۶) فرضیه های تحقیق ۷
۱- ۷) قلمرو تحقیق ۷
۱ـ۷ـ۱) قلمرو زمانی تحقیق ۷
۱ـ۷ـ۲) قلمرو موضوعی تحقیق ۷
۱ـ۷ـ۳) قلمرو مکانی تحقیق ۷
۱ ـ ۸) کاربرد تحقیق ۸
۱ـ ۹) تعریف واژه ها و اصطلاحات ۸
۱-۹-۱) تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات ۸
۱-۹-۲) تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ۸
۱ ـ ۱۰) ساختار تحقیق ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲ـ ۱) مقـدمه ۱۱
۲-۲) بیمه، تعاریف و مفاهیم آن ۱۲
۲ ـ ۳) پیشینه بیمه و پوششهای بیمه ای ۱۴
۲ ـ ۴) تکنیکها و اصول بیمه ۱۷
۲-۵) نقش بیمه و پوششهای آن در بخش اقتصاد ۲۰
۲-۶) صنعت بیمه و انواع پوششهای بیمه ای در ایران ۲۱
۲-۷) اعتماد و رضایتمندی مشتریان ۲۷
۲ ـ ۸) رضایت منتدی و وفاداری مشتریان ۲۹
۲ـ۹) ارزشهای ادراکی و رضایتمندی و وفاداری مشتری ۳۱
۲ـ۱۰) مهمترین اثرات رضایت مشتری و وفاداری آنها بر فرایندهای سازمان ۳۵
۲ ـ ۱۱) چرخه بهبود مستمر (خدمت مطلوب) و جلب رضایت و وفادارسازی مشتری ۳۶
۲ ـ ۱۲) الگوهای رضایتمندی مشتری ۳۹
۲ ـ ۱۲ـ۱) الگوی رضایتمندی مشتری سوئدی ۳۹
۲ ـ ۱۲ـ۲) الگوی رضایتمندی مشتری در آمریکا ۴۰
۲ ـ ۱۲ـ۳) الگوی رضایتمندی مشتری در اروپا ۴۱
۲ ـ ۱۳) چالشهای سنجش رضایتمندی و وفاداری مشتری ۴۱
۲-۱۴) پیشینه تحقیق ۴۲
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱) مقدمه ۴۵
۳ ـ ۲) روش تحقیق ۴۵
۳ ـ ۳) جامعه آماری ۴۶
۳ ـ ۴) حجم نمونه و روش نمونه گیری ۴۷
۳ ـ ۵) روش گردآوری داده ها ۴۷
۳ ـ ۶) ابزار گردآوری داده ها ۴۷
۳ ـ ۷) روائی و پایائی ابزار سنجش ۴۸
۳ ـ ۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه ۵۰
۴ ـ ۲) توصیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی تحقیق ۵۱
۴ ـ ۳) توصـیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق ۵۳
۴-۳-۱) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پوششهای بیمه ای ۵۳
۴-۳-۲) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر رضایتمندی مشتریان ۵۴
۴-۳-۳) توصیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر وفاداری مشتریان ۵۵
۴ ـ ۴) آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ۵۶
۴ ـ ۵) تجـزیه و تحلیل استنباطی (آزمون فرضیه های تحقیق) ۵۷
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵ ـ ۱) مقدمه ۶۰
۵ ـ ۲) بحث و نتیجه گیری ۶۱
۵ ـ ۳) محدودیت های پژوهش ۶۱
۵ ـ ۴) پیشنهادها ۶۱
۵-۴-۱) پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج تحقیق ۶۱
۵ ـ۴ـ۲) پیشنهـاداتی برای محققان آتی ۶۲
منابع و مأخذ ۶۵
پیــــوستها ۶۸
 
 
 
 
فهرست جدولها
عنوان                                                                                   صفحه
جدول (۲-۱): ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ و جزئیات برخی شاخصهای مالی ۲۴
جدول (۳-۱): پایایی پرسشنامه ۴۸
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت ۵۱
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات ۵۲
جدول (۴-۳): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر پوششهای بیمه ای ۵۳
جدول (۴-۴): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر رضایتمندی مشتریان ۵۴
جدول (۴-۵): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر وفاداری مشتریان ۵۵
جدول (۴- ۶): نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف ۵۶
جدول (۴-۷): آزمون فرضیه ۱ ۵۷
جدول (۴-۸): آزمون فرضیه ۲ ۵۸
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                     صفحه
نمودار (۲-۱): روند سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی بازار بیمه ۲۵
نمودار (۲-۲): روند حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت بازار بیمه ۲۵
نمودار (۲-۳): سهم استان ها از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور سال ۱۳۹۰ ۲۶
نمودار (۲-۴): روند شاخصهای توسعه صنعت بیمه کشور ۲۶
نمودار (۴ – ۱): درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت ۵۱
نمودار (۴-۲): درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات ۵۲
نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر پوششهای بیمه ای ۵۳
نمودار (۴-۴): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر رضایتمندی مشتریان ۵۴
نمودار (۴-۵): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر وفاداری مشتریان ۵۵
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                     صفحه
شکل (۲-۱): چرخه خدمت مطلوب ۳۸
شکل (۲-۲): مدل رضایتمندی مشتری سوئدی ۳۹
شکل (۲-۳): مدل رضایتمندی مشتری در آمریکا ۴۰
 
 
 

چکیده

سازمانهای ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر و تحول استراتژیک هستند. فرصتها و تهدیدهای محیطی امروز بیش از گذشته اثرات خود را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است. سازمانها در جریان کسب موقعیت رقابتی مناسب شدیداً نیازمند تغییر ساز و کارهای درون سازمانی خود با نیازها و خواسته های مشتریان هستند. از طرفی طبق نظریه هارولد (۲۰۱۳) رضایتمندی بیست و نه درصد از پیشنیازهای وفاداری مشتریان را تأمین می نماید. از سویی پوششهای بیمه ای نیز در چرخه اقتصاد به عنوان ضامن اجرایی فعالیتها تلقی می شود. بنابراین با این بنیه علمی محقق پا در این عرصه نهاده و به دنبال یافتن اثرات پوششهای بیمه ای بر رضایتمندی و وفاداری است. با این تفسیر هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارایه پوششهای بیمه ای بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر محدود به مشتریان خسارت دیده و تحت پوشش بیمه بانک کشاورزی دو بخش شعب تهران بزرگ و شعب استان تهران می باشد که نمونه ای به حجم ۳۷۴ نفر انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. پرسشنامه تحقیق پرسشنامه استاندارد زکریا و یونس (۲۰۱۴) بوده که مشتمل بر ۳۰ سؤال در خصوص سنجش متغیرهای تحقیق می باشد. نتیجه حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که ارایه پوششهای بیمه ای تأثیر معناداری بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران (مدیریت شعب بانک در تهران بزرگ و استان تهران) دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که ارایه پوششهای بیمه ای تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران دارد.
 
کلمات کلیدی: پوششهای بیمه ای، رضایت، وفاداری، مشتری، بانک کشاورزی
تعداد صفحه : ۹۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***