پایان نامه ارشد:بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل و رابطه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

گرایش : بازاریابی و صادرات

عنوان : بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل و رابطه آن با عملکرد سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی)گرایش بازاریابی و صادرات(

عنوان :

بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل و رابطه آن با عملکرد سازمانی

استاد راهنما :

دکتر حسین علی پور

استاد مشاور:

دکتر صدرالدین ستاری

تابستان ۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست جداول

جدول ۲-۱ دیدگاه های بازارگرایی. ۱۹

جدول ۲-۲ بازارگرایی از دیدگاه ترکیبی لافرتی. ۲۶

جدول ۲-۳ چهارچوب مفهومی فرهنگ چند لایه ای. ۳۲

جدول ۲-۴ دیدگاه کلی بازارگرایی. ۳۴

جدول ۴-۱ آمار توصیفی ابعاد معرف بازارگرایی نارور و اسلاتر. ۶۱

جدول ۴-۲ آمار توصیفی ابعاد معرف بازارگرایی کهلی و جاورسکی. ۶۲

جدول ۴-۳ آمار توصیفی ابعاد معرف بازارگرایی عملکرد سازمانی. ۶۲

جدول ۴-۴ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. ۶۳

جدول ۴-۵ آزمون تی. ۶۳

جدول ۴-۶ آزمون همبستگی بازارگرایی رفتاری و عملکرد سازمانی. ۶۴

جدول ۴-۷ آزمون همبستگی بازارگرایی فرهنگی و عملکرد سازمانی. ۶۵

جدول ۴-۸ آزمون همبستگی مشتری گرایی و عملکرد سازمانی. ۶۵

جدول ۴-۹ آزمون همبستگی رقیب گرایی و عملکرد سازمانی. ۶۶

جدول ۴-۱۰ آزمون همبستگی هماهنگی بین بخشی و عملکرد سازمانی. ۶۶

جدول ۴-۱۱ آزمون همبستگی هماهنگی بین بخشی و عملکرد سازمانی. ۶۶

جدول ۴-۱۲ آزمون همبستگی انتشار اطلاعات و عملکرد سازمانی. ۶۷

جدول ۴-۱۳ آزمون همبستگی پاسخگویی و عملکرد سازمانی مثبت.. ۶۷

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ اصطلاحات مهم در بازاریابی. ۱۴

شکل ۲-۲ مدل سینک و تاتل. ۳۸

شکل ۲-۳ مدل ماتریس عملکرد ۳۹

شکل ۲-۴ مدل هرم عملکرد ۴۰

شکل ۲-۵ مدل کارت امتیازی متوازن. ۴۱

شکل ۲-۶ مدل تحلیل ذینفعان. ۴۳

شکل ۲-۷ مدل چارچوب مدوری و استیپل. ۴۵

 

چکیده

بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. شرکت ها به منظور افزایش میزان عملکرد سازمانی، فعالیت ها و تلاش های بسیاری را انجام می دهند که با توجه به مطالعات گذشته، بازارگرایی یکی از این موارد است.

در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی میزان بازارگرایی از نظر دو دیدگاه رفتاری و فرهنگی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل پرداخته و سپس ارتباط این بازارگرایی ها با عملکرد سازمانی در شرکت های مذکور، مورد مطالعه قرارگرفته است.

در دیدگاه رفتاری، بازارگرایی از نظر ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی مورد مطالعه قرار می گیرد. دیدگاه فرهنگی، بازارگرایی را از نظر ابعاد تولید اطلاعات، نشر اطلاعات و پاسخگویی مورد مطالعه قرار می دهد.

جامعه آماری مورد مطالعه تعداد ۹۸ شرکت بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۷۵ شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و از میان آنان ۶۳ شرکت به پرسشنامه پاسخ دادند.

میزان بازارگرایی با بهره گرفتن از پاسخ های دریافتی از مدیران شرکت های مذکور به پرسشنامه های  معروف و استاندارد MARKOR (کهلی – جاورسکی) و MKTOR (نارور – اسلاتر) و آزمون تی تک متغیره اندازه گیری شده است. به منظور سنجش رابطه بازارگرایی رفتاری و فرهنگی با عملکرد سازمانی، آزمون همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان بازارگرایی در شرکت های مذکور بالاتر از حد متوسط بوده و در حد مطلوبی قرار دارد. ارتباط بازارگرایی رفتاری و فرهنگی با عملکرد سازمانی به طور مجزا از طریق آزمون همبستگی اندازه گیری شد و نتیجه آن ارتباط مثبت و معنی دار هر دو دیدگاه بازارگرایی با عملکرد سازمانی است.

 

ایجاد اطلاعات، نشر اطلاعات و پاسخگویی، ابعاد بازارگرایی رفتاری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین در میان ابعاد بازارگرایی فرهنگی، مشتری گرایی و هماهنگی بین بخشی ارتباط مثبت و معنی داری با عملکرد سازمانی دارند اما بعد رقیب گرایی، رابطه معنی داری با عملکرد سازمانی ندارد ولی رابطه ی آنها مثبت است.

 

کلیدواژه ها: بازارگرایی رفتاری، بازارگرایی فرهنگی، عملکرد سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، شهرک های صنعتی اردبیل

 

فصل اول

طرح تحقیق


۱-۱ مقدمه

امروزه موفقیت شرکت ها و موسسات در گرو شناخت آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیر گذار بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان همواره در حال تغییرند و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاه ها حیاتی است. از سوی دیگر ، رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازار، از جمله تغییرات تکنولوژیکی، بر موفقیت موسسات در بازار تاثیر گذار است. شناخت و پیش بینی این عوامل و ارائه راهکار مناسب در برخورد با آنها، نقشی کلیدی در موفقیت موسسه در بازارهای هدف ایفا می کند. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است )نارور واسلاتر، ۱۹۹۰، ص۲۶).[۱]

مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران مسئله ی گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و رضایت مشتریان را محور فعالیت شرکت قرار دهند و نیز، کلیه فعالیت های شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد. در این میان تولید کنندگان باید تلاش کنند تا میان آنچه که عرضه می کنند با نیازهای مردم ارتباط برقرار کنند و سعی کنند کالایی را تولید کنند که نیازهای مشتریان را برآورده سازد و با خواسته های آنها هم سو باشد. در بین سازمان های رقیب، سازمان هایی که قادر به تامین بهتر نیازهای مشتریان هستند، مطمئناّ از سطح عملکرد بالاتری برخوردارند. (همان منبع، ص ۳۰)

 

پژوهش های صورت گرفته در سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ نشانگر رابطه ی مثبت بین گرایش به بازار و عملکرد شرکت است )لوش و لاکزیانک، ۱۹۸۷، ص ۷).[۲] دیگر پژوهش های به عمل آمده در همین زمینه نشان می دهد که بازار گرایی به لحاظ اجتماعی و روانی منافع زیادی برای کارکنان سازمان در بر خواهد داشت و باعث ایجاد نگرش مثبت در کارکنان از طریق اهمیت دادن به آنها و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان می شود )کهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰،ص ۱۴(.[۳]

افزون بر این، برای فعالیت سازمان ها در یک محیط رقابتی، بازارگرایی یک الزام است. سازمان هایی که در بازارهای متلاطم فعالیت می کنند، بیشتر به تغییر و تطبیق محصولات خود متناسب با این تغییرات نیازمندند و بر عکس، بازارهای با ثبات چنین ضرورتی را ایجاب نمی کنند. هدف این پژوهش تعیین ﻣﯿﺰان ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اردﺑﯿﻞ، از نظر ابعاد نگرشی و رفتاری و سپس تعیین ارتباط بین بازارگرایی با عملکرد سازمانی است.

۱-۲ مساله اصلی تحقیق

بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. یک شرکت بازارگرا این مهم را درک می کند که با ایجاد مزایای اضافی برای مشتریان، در کنار انواع مختلف صرفه جویی در هزینه های کلی، می تواند منابع بالقوه فراوانی در جهت کسب مزیت پایدار رقابتی، به دست بیاورد. لذا به صورتی مستمر به ارزیابی این گزینه ها می پردازد تا دریابد چگونه می تواند به شیوه ایجاد ارزش ممتاز پایدار برای مشتریان فعلی و آتی دست یابد. بنابراین برای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد و حفظ طولانی مدت آن، به ایجاد و حفظ یک رابطه سودمند دو جانبه با مشتریان همت می گمارد و در این راستا چند دسته فعالیت کلیدی همچون مشتری گرایی، رقیب گرایی، ایجاد و گسترش اطلاعات، هماهنگی بین بخشی، افزایش توان پاسخگویی را انجام داده و دو معیار حفظ مشتری و سودآوری را مد نظر قرار می دهد. مشتری گرایی، رقیب گرایی، ایجاد و گسترش اطلاعات، شامل تمامی فعالیت هایی است که به منظور دستیابی به اطلاعات در مورد همه رقبا و مشتریان بازار هدف و سپس پخش آن در سراسر سازمان انجام می شود. (همان منبع)

یافته های تحقیقات در زمینه بازاریابی خدمات نشان می دهد که در راستای دستیابی و نگهداری جایگاه رقابتی، شرکت ها باید اقدام به ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان کنند و تاکید می نماید که ایجاد یک رابطه بلند مدت، که بر تعهد نسبت به مشتریان تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد )گرونروس[۴] ۱۹۹۴، ۱۵۷؛ بری[۵]،۱۹۹۵ ، ۳۰۸ (.

امروزه با توجه به استراتژی هایی که شرکت ها در دستور کار خود قرار داده اند، می توان تمایل شرکت ها در منطبق شدن با اصول بازاریابی رابطه مند و طراحی استراتژی هایی برای توسعه روابط نزدیک و بلند مدت با مشتریان سود آور را مشاهده کرد؛ زیرا آنها پذیرفته اند که نگهداری مشتری به مراتب سودآورتر از جذب مشتری است.

همانطور که اندرسون[۶] (۲۰۰۳) به ما یادآور می شود، ایجاد ارزش می تواند به عنوان علت وجودی روابط مشترک مورد توجه قرار گیرد. هدف از تعاملات بین تهیه کنندگان )فروشندگان و خریداران( ایجاد و به اشتراک گذاری ارزش است.

بعضی از نویسندگان بیان می کنند که ارزش، تنها زمانی ایجاد می شود که مشتریان مایل باشند روابط بلند مدت برقرار کرده و آن را ارزشمند بیابند. از این رو آنان روابط را از دیدگاه مشتریان مورد مطالعه قرار داده تا دریابند که چگونه بازاریابی رابطه مند می تواند به ایجاد ارزش برای مشتریان منجر گردد. این امر بدیهی است که روابط، زمانی مناسب و مورد توجه هستند که بتوانند ارزش بیشتری در معاملات ایجاد کنند.

شرکت ها برای بدست آوردن مزیت رقابتی باید با بهره گرفتن از تکنولوژی، جهت جمع آوری اطلاعات مورد تقاضای بازار و حجم مبادلات بین شرکت ها بپردازند تا رسیدن به کیفیت خدمات را برای خود تسهیل کنند. آنها باید با بررسی کار رقبا و انتظارات و توقعات در حال تغییر و رو به گسترش مشتریان همراه شده و ارائه خدمات را به گونه ای برنامه ریزی کنند که مزایای رقابتی بهتری را نسبت به سایر رقبای خود در بازار داشته باشند.

در راستای چنین هدفی سوالات متعددی ایجاد می شود، که برای رسیدن به بهترین استراتژی باید به بهترین شکلی پاسخ داده شوند. سوالاتی نظیر: آیا روابط قوی و بلند مدت با مشتریان می تواند به شرکت ها برای بهبود عملکردشان کمک کند؟ آیا کیفیت خدمات ارائه شده می تواند بر بهبود عملکرد تاثیر بگذارد؟ آیا مشتریان وفادار تاثیری بر عملکرد شرکت ها دارند؟ آیا بازارگرا بودن یک شرکت تاثیری بر عملکرد آن دارد؟ بخوبی محرز است که مشتریان راضی کلید یک رابطه بلند مدت موفق هستند. شرکت هایی که مشتریان راضی بیشتری دارند بازده اقتصادی بیشتری را هم تجربه می کنند و رضایت مشتری، موجب وفاداری مشتریان و ایجاد منافع بیشتر در آینده می شود. همچنین سازمان هایی که خدمات با کیفیت تری دارند، در زمینه فروش بیشتر و وفاداری بلند مدت مشتریان و بقاء، رهبری بازار را به عهده داشته اند.

وجود یک رابطه قوی بین رضایتمندی مشتری و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمان ها تبدیل شده است. بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مدنظر مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی در آنها وفاداری ایجاد کنند.

سوالات اصلی این پژوهش این است که:

  1. میزان بازار گرایی شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی اردبیل به چه میزان است؟
  2. آیا بازارگرا بودن این شرکت ها تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی آنها دارد؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۲۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***