پایان نامه ارشد:اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر

 

گروه مدیریت

 

اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین صیادی تورانلو

مهر۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل اول: کلیات                                                                                                            ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسأله و اهداف تحقیق. ۲
۱-۳- ضرورت تحقیق.. ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق.. ۵
۱-۵- قلمرو تحقیق.. ۵
۱-۶- روش تحقیق.. ۵
۱-۷- تعریف کلمات کلیدی.. ۶
۱-۸- فصل بندی تحقیق.. ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری                                                                                          ۸                        
۲-۱- مقدمه. ۹
۲-۲- دانش… ۹
۲-۲-۱- داده، اطلاعات، دانش و خرد. ۱۰
۲-۲-۲- تعاریف دانش… ۱۱
۲-۲-۳- انواع دانش… ۱۱
۲-۲-۳-۱- دانش ضمنی و دانش صریح  ۱۲
۲-۲-۳-۲- دانش شخصی و دانش سازمانی   ۱۳
۲-۲-۳-۳- دانش رسمی و دانش غیررسمی   ۱۳
۲-۲-۳-۴- تقسیم بندی دانش بر مبنای سلسله مراتب کارکردی آن  ۱۴
۲-۲-۳-۵- تقسیم بندی معرفت شناختی دانش    ۱۶
۲-۲-۴- خصوصیات و ویژگی های دانش… ۱۶
۲-۲-۵- اهمیت دانش… ۱۷
۲-۳-مدیریت دانش… ۲۰
۲-۳-۱- تعاریف مدیریت دانش… ۲۰
۲-۳-۲- اهداف مدیریت دانش… ۲۱
۲-۳-۳- مزایای مدیریت دانش… ۲۲
۲-۳-۴- اهمیت مدیریت دانش… ۲۴
۲-۳-۵- نیازمندی های مدیریت دانش… ۲۶
۲-۳-۶- راه حل های مدیریت دانش… ۲۹
۲-۳-۷- تفاوت های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات.. ۲۹
۲-۳-۸- تاریخچه ی دانش و مدیریت دانش… ۳۰
۲-۴- تکنیک های مورد استفاده جهت تحلیل داده ها ۳۳
۲-۴-۱- منطق فازی.. ۳۳
۲-۴-۱-۲- اعداد فازی   ۳۴
۲-۴-۲- روشهای تصمیم گیری چند معیاره­ی فازی.. ۳۵
۲-۴-۲-۱- TOPSIS فازی   ۳۶
۲-۴-۲-۲- روش SAW    ۳۹
۲-۴-۳- گسترش عملکرد کیفیت.. ۳۹
۲-۵- مطالعات داخلی و خارجی.. ۴۸
۲-۶- مهم­ترین یافته­ها از مرور پژوهش­های پیشین.. ۶۲
۲-۷-جمع بندی.. ۷۲
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                ۹۵    
۳-۱- مقدمه. ۷۵
۳-۲- مراحل اجرای تحقیق.. ۷۵
۳-۲-۱- شناسایی نیازمندی های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق.. ۷۵
۳-۲- ۲- شناسایی نیازمندی های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز ۷۶
۳-۲-۳- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی های مدیریت دانش… ۷۶
۳-۲-۴- شناسایی راه حل های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق.. ۷۶
۳-۲-۵- شناسایی راه حل های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز ۷۷
۳-۲-۶-تعیین سطوح اهمیت راه حل های مدیریت دانش… ۷۷
۳-۲-۷- محاسبه وزن فازی نیازمندی­های مدیریت دانش… ۷۷
۳-۲-۸- محاسبه وزن فازی راه­حل­های مدیریت دانش… ۷۸
۳-۲-۹- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD.. 78
۳-۲-۱۰- اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تکنیک SAW… 79
۳-۳- روش انجام تحقیق.. ۸۲
۳-۴- روش شناسی تحقیق.. ۸۲
۳-۴-۱- سوًالات پژوهشی.. ۸۲
۳-۴-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. ۸۲
۳-۴-۳- روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۳
۳-۵- جمع بندی.. ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                              ۸۴     
۴-۱- مقدمه. ۸۵
۴-۲- تعیین نیازهای مدیریت دانش… ۸۵
۴-۳- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش… ۸۷
۴-۴- شناسایی راه حل های مدیریت دانش… ۹۶
۴-۵- تعیین اهمیت و وزن فازی راه حل های مدیریت دانش… ۹۸
۴-۶- تشکیل خانه QFD.. 103
۴-۷- اولویت بندی راه­حل­های مدیریت دانش… ۱۰۶
۴-۸- جمع بندی.. ۱۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                         ۱۰۸             
۵-۱- مقدمه. ۱۰۹
۵-۲-نتیجه گیری و بررسی سؤالات پژوهشی.. ۱۰۹
۵-۳-پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۳
۵-۴-پیشنهادات پژوهشی.. ۱۱۴
مراجع                                                                                                                                         ۱۱۶           
مراجع فارسی.. ۱۱۶
مراجع لاتین.. ۱۲۲
پیوست                                                                                                                                       ۱۴۴                
پیوست الف: ۱۴۴
پیوست ب: ۱۴۶
پیوست ج: ۱۴۸
پیوست د: ۱۵۲
پیوست ه: ۱۵۵
چکیده انگلیسی : ۱۶۰
 
 
فهرست جدول ها
 
عنوان                                                                                                                                     صفحه              
جدول ۲-۱: تعاریف دانش                                                                                                 ۱۱
جدول۲-۲: تعاریف مدیریت دانش                                                                                       ۲۱
جدول۲-۳: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش                                                                ۲۹
جدول۲-۴: روند پیشرفت مدیریت دانش                                                                               ۳۲
جدول ۲-۵: تعاریف QFD                                                                                                ۴۲
جدول۲-۶: نیازمندی های مدیریت دانش                                                                               ۶۲
جدول۲-۷: راه حل های مدیریت دانش                                                                                  ۶۷
جدول ۳-۱: تعیین سطوح اهمیت هر یک از نیازمندی­های مدیریت دانش                                      ۷۶
جدول ۳-۲: تعیین سطوح اهمیت هر یک از راه­حل­های مدیریت دانش                                          ۷۷
جدول ۳-۳:  درجه ارتباط، نماد گرافیکی و اعداد فازی متناظر با آن ها                                           ۷۹
جدول ۳-۴:   اعداد فازی و عبارت کلامی                                                                              ۷۹
جدول۴-۱: امتیازات فازی اهمیت نیازمندی های مدیریت دانش                                                    ۸۷
جدول۴-۲: فاصله گزینه حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان از هر یک از عبارات کلامی            ۹۰
جدول ۴-۳: عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی نیازمندی های مدیریت دانش                       ۹۱
جدول ۴-۴: امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی های مدیریت دانش                                         ۹۳
جدول۴-۵: رتبه بندی نیازمندی های مدیریت دانش                                                                   ۹۴
جدول۴-۶: اعداد فازی و عبارات کلامی متناظر با اهمیت راه حل های مدیریت دانش در بعد فرایند          ۹۹
جدول۴-۷: رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش در بعد فرایند                                                    ۱۰۰
جدول۴-۸: رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش در بعد فرایند                                                    ۱۰۲
جدول۴-۹: ماتریس فازی روابط خانه QFD                                                                          ۱۰۴
جدول۴-۱۰: محاسبه امتیاز نهایی هریک از راه حل های مدیریت دانش با تکنیک SAW                     ۱۰۶
 
چکیده:
یکی از بخش های دولتی کشور که بسیار دانش بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می باشد. ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به طور فزاینده ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان طور که انسان ها، مواد و منابع مالی نیاز به مدیریت دارند، دانش و اطلاعات نیز یک منبع به­ شمار می آیند که باید مدیریت مؤثری به وسیله ی مدیران خدمات بهداشتی و درمانی بر آن ها اعمال شود. به منظور به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف کردن این مشکلات پیش از پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده ای بر مرحله ی پیاده سازی و اجرای آن ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندی­های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز می­باشد. نتایج این پژوهش به منظورتشخیص کمبودها و موانع پیاده سازی دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن ها، بهبود بهره­وری سرمایه های انسانی، ارائه ی خدمات با ارزش افزوده­ی بیشتر و رضایت مندی بیماران و کارکنان کاربرد دارد. در این پژوهش به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندی­ها و راه­حل­های مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثر­گذاری هر یک از راه­حل­ها بر نیازمندی­های مدیریت دانش و در نهایت روش وزن­دهی ساده به منظور اولویت­بندی راه­حل­های مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش، به ترتیب راه­حل­های توزیع و به کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره وری سازمان، ایجاد چندین کانال به اشتراک گذاری دانش و توسعه­ی یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافته­های به­دست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت  فازی، روش وزن­دهی ساده
 
فصل اول
 
کلیات
 

۱-۱- مقدمه

امروزه دانش به ­عنوان مهم ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان ها به شمار می رود. مدیریت این سرمایه ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی ها و در نهایت اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می کند. در این راستا ابتدا مسئله­ی تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می گردد.
تعداد صفحه : ۱۷۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***