پایان نامه ارشد:ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گرفتن از رویکردDEA

 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی      گرایش: بازرگانی داخلی

 

عنوان:

ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گرفتن از رویکردDEA

مطالعه موردی شرکت سایپا

 

استاد راهنما :

دکتر سید یحیی سید دانش


استاد مشاور :

دکتر علیپور

 

 

دی  ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲بیان مسئله. ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۴ هدف تحقیق.. ۵
۱-۵ فرضیه  تحقیق.. ۶
۱-۶ سؤال تحقیق.. ۶
۱-۷ چارچوب  نظری تحقیق.. ۶
۱-۷-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۷
۱-۷-۱-۱ محرک های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. ۷
۱-۷-۱-۲ خروجی عملکرد شرکت… ۷
۱-۸ روش گردآوری اطلاعات… ۷
۱-۹ قلمرو تحقیق.. ۷
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی. ۷
۱-۹-۲ قلمرو مکانی. ۷
۱-۹-۳ قلمرو زمانی. ۷
۱-۱۰ جامعه آماری.. ۸
۱-۱۱ نمونه آماری.. ۸
۱-۱۲ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. ۸
۱-۱۲-۱ارزیابی عملکرد ۸
۱-۱۲-۲ واحدهای تصمیم گیری. ۸
۱-۱۲-۳ تحلیل پوششی داده ۸
۱-۱۲-۴ نهاده ها ۸
۱-۱۲-۵ ستانده ها ۹
۱-۱۲-۶ بازده به مقیاس.. ۹
۱-۱۳ فرآیند اجرای تحقیق.. ۹
۱-۱۴ جمع بندی.. ۱۰
فصل دوم: ارزیابی عملکرد
۲-۱ ارزیابی عملکرد. ۱۳
۲-۱-۱ مقدمه ۱۳
۲-۱-۲  تاریخچه ارزیابی عملکرد ۱۳
۲-۱-۳ تعریف ارزیابی عملکرد ۱۴
۲-۱-۴ اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ۱۵
۲-۱-۵ فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۶
۲-۱-۶ انواع مدل های ارزیابی عملکرد ۱۸
۲-۱-۶-۱ مدل اسکور. ۱۸
۲-۱-۶-۲ مدل تعالی عملکرد سازمانی اروپا   ۱۸
۲-۱-۶-۳  مدل کارت امتیازی متوازن.. ۱۹
۲-۱-۶-۴ مدل ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه. ۱۹
۲-۱-۶-۵ مدل برتری سازمانی.. ۲۰
۲-۱-۶-۶ مدل تحلیل پوششی داده ها ۲۰
۲-۱-۷ ویژگی های یک مدل مناسب برای ارزیابی. ۲۰
۲-۲ مقدمه. ۲۲
۲-۲-۱ مدیریت خرید. ۲۳
۲-۲-۱-۱چه کالایی باید خرید شود؟. ۲۴
۲-۲-۱-۲چقدر باید خرید کرد؟. ۲۴
۲-۲-۱-۳ چه موقع باید خرید نمود؟. ۲۵
۲-۲-۱-۴ از کجا باید خرید شود؟. ۲۵
۲-۲-۱-۵ با چه نرخی باید خرید کرد؟. ۲۵
۲-۲-۲ مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین) ۲۶
۲-۲-۳ مدیریت عرضه و خرید. ۲۷
۲-۲-۴ اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید. ۲۸
۲-۲-۵ تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت ها ۲۹
۲-۲-۵-۱ تعداد مدیران و خریداران استراتژیک…. ۳۰
۲-۲-۵-۲ تعداد تأمین کنندگان.. ۳۰
۲-۲-۶ تأثیر محرک های عملکرد  مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید. ۳۰
۲-۲-۶-۱ صرفه جویی در هزینه ها ۳۰
۲-۲-۶-۲ همکاری های عملکردی.. ۳۱
۲-۲-۶-۳ مدیریت عملکرد تأمین کننده. ۳۱
۲-۲-۷ تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت.. ۳۱
۲-۲-۸ روش های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خرید. ۳۲
۲-۲-۸-۱مدل های تصمیم گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین کنندگان مناسب (انتخاب اولیه). ۳۲
۲-۲-۸-۲ مدل های تصمیم گیری در مرحله انتخاب نهایی.. ۳۳
۲-۳ مقدمه. ۴۳
۲-۳-۱ تحلیل پوششی داده ها ۴۳
۲-۳-۲ تاریخچه مدل تحلیل پوششی داده ها ۴۴
۲-۳-۳ ماهیت ورودی و خروجی در مدل های تحلیل پوششی داده ها ۴۴
۲-۳-۴ راهکارهای بهبود واحدهای ناکارا در مدل های تحلیل پوششی داده ها ۴۵
۲-۳-۴-۱ ماهیت ورودی محور. ۴۵
۲-۳-۴-۲ ماهیت خروجی محور. ۴۵
۲-۳-۵ ویژگی ها و قابلیت های مدل تحلیل پوشششی داده ها ۴۶
۲-۳-۶ مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها ۴۶
۲-۳-۶-۱ مدل نسبت CCR.. 47
۲-۳-۶-۲ مدل مضربی CCR ورودی محور. ۴۷
۲-۳-۶-۳ مدل پوششی CCR ورودی محور. ۴۸
۲-۳-۶-۴ مدل مضربی CCR خروجی محور. ۴۸
۲-۳-۶-۵  مدلBCC   ۱٫٫ ۴۸
۲-۳-۶-۶ مدل جمعی.. ۴۹
۲-۳-۷ نقاط قوت و مزایای تحلیل پوششی داده ها ۵۰
۲-۴ پیشینه تحقیق.. ۵۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۵۶
۳-۲ روش تحقیق.. ۵۶
۳-۳ جامعه آماری.. ۵۶
۳-۴ نمونه آماری.. ۵۷
۳-۴-۱ روش نمونه گیری. ۵۷
۳-۵ فرآیند اجرایی پژوهش…. ۵۸
۳-۶ چارچوب  نظری تحقیق.. ۵۹
۳-۶-۱ عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق. ۶۰
۳-۶-۱-۱ محرک های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. ۶۰
۳-۶-۱-۲ خروجی عملکرد مالی شرکت… ۶۰
۳-۷ روش های گردآوری اطلاعات… ۶۰
۳-۸ تکنیک های آماری مورد استفاده ۶۰
۳-۸-۱ تحلیل پوششی داده ها ۶۰
۳-۸-۲ نرم افزار LINGO.. 62
۳-۸-۳ روش اندرسون- پترسون۱(AP) 62
۳-۹ جمع بندی.. ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۶۵
۴-۲ کارآیی حاصل از حل مدل. ۶۵
۴-۳ تجزیه و تحلیل نتایج کارآیی.. ۶۷
۴-۳-۱ کل نمایندگی های رشت.. ۶۸
۴-۳-۲ نمایندگی بندر انزلی. ۷۰
۴-۴ نتایج روش اندرسون- پترسون. ۷۴
۴-۵ جمع بندی.. ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۷۶
۵-۲ بررسی نتایج تحقیق و پیشنهادات… ۷۶
۵-۳ پیشنهاداتی برای محققان آینده ۷۸
۵-۴ محدودیت های پژوهش…. ۷۹
فهرست منابع و مأخذ.. ۱۰۸
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول۲-۱ تمایز دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی. ۱۴
جدول ۲- ۲  مقایسه تطبیقی مدل های مختلف تحلیل پوششی داده ها ۴۹
جدول ۴-۱ میزان کارآیی حاصل از حل مدل CCR خروجی محور ۶۶
جدول ۴-۲ تجزیه و تحلیل میزان کارایی و مقایسه با واحد مرجع مجازی. ۷۲
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                   صفحه
نمودار ۱-۱ فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
نمودار ۴-۱ نمودار کارایی……………………………………………………………………………………………………. ۶۷
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل شماره ۱-۱: چارچوب نظری تحقیق.. ۶
شکل ۲-۱ فرآیند ارزیابی عملکرد. ۱۷
شکل ۲-۲ مدیریت خرید.. ۲۶
شکل ۲-۳ ماهیت ورودی و خروجی در DEA.. 45
شکل شماره ۳-۱ چارچوب نظری تحقیق.. ۵۹
نمودار ۴-۱ نمودار کارایی.. ۶۷
 
 

چکیده

صاحب نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی محسوب می شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت ها را وادار می سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه باشند. از آنجا که تهیه و تدوین شاخص های مناسب جهت سنجش عملکرد در شیوه ارزیابی و در نیل به اهداف نقش بسزایی دارد، مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یکی از شناخته شده ترین روش های اندازه گیری کارایی و ارزیابی عملکرد سازمان ها می تواند مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گرفتن از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در نمایندگی های سایپا صورت پذیرفته است. در این رابطه مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم گیری های چندشاخصه، منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده ها شده و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، ۲۰۱۰)، و شاخص های مرتبط با آن مشخص گردیده است و در جهت جمع آوری داده های لازم برای سنجش متغیرها از داده های واقعی، چک لیست ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده شده است. در این پژوهش ۱۴ نمایندگی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و با دو متغیر ورودی(تعداد خریداران استراتژیک  و تعداد تأمین کنندگان)و دو متغیر خروجی(درآمد ناخالص و سود ناخالص) کارایی مدیریت عرضه و خرید در هر  کدام از آن ها نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که نمایندگی های انزلی و آستانه با توجه به میزان ورودی و خروجی های تعیین شده در مدل، بالاترین سطح عملکرد را داشته اند و در نقطه مقابل نمایندگی های رشت و سیاهکل پایین ترین جایگاه را به خود اختصاص داده اند.
کلید واژه ها : ارزیابی عملکرد، مدیریت عرضه، مدیریت خرید، تحلیل پوششی داده ها
 
 

۱-۱ مقدمه

 
صاحب نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی محسوب می شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می رسد. چرا که در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند.
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‏اند. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان ها مجبور شدند که سریعاً فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند (فیض آبادی، ۱۳۸۲، ص:۱). محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. سازمان ها در خلأ نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکت های بزرگ، شرکت های دولتی، یا کسب وکارهای کوچک می خواهند خواسته های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است. در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند (نقاده و همکاران، ۱۳۹۱، ص:۱).
محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است. یکی از راه های کاهش  این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان و منابع بیرونی است. سازمان ها و شرکت های زمان حاضر مدت زیادی است که به این مسئله و اهمیت آن پی برده اند که برای اینکه بتوانند در صحنه های رقابت جهانی دوام بیاورند و  با چهره ای موفق ظاهر شوند نیاز دارند عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روندهای اجرایی و تولیدی سازمانی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. در این راستا، در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است که در برگیرنده بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، سؤال های تحقیق، اهداف و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق بیان شده است.
تعداد صفحه : ۹۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***