پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : داخلی

عنوان :رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                            

            رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

عنوان:

رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکترمریم اوشک سرایی

نگارش:

شهریور ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ )بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳ )اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………  ۷
۱-۴ )اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵ )چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۶ ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷ )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………….. ۹
۱-۸ )قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲  ) تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۱ ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد……………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۲ ) ابعاد عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۳) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۴) اهمیت عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۵ )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن ……………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۳) تعریف مدل کسب وکار……………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۳-۱) ابعاد مدل کسب و کار…………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۳-۲) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳-۳ )الگوهای طراحی کسب وکار………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۳-۴ )نوآوری در مدل کسب وکار…………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۵ )الگوهای کسب وکار کارایی محور………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲- ۴ )پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
فصل سوم : روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۲ )فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۳ )روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۴ )نمونه و جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۵ )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۶ )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۷ )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها …………….. ……………………………………………………………… ۵۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۱ )مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲ ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………..۵۹
۴-۳ ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۴ )آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………۶۲
فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..۶۹
۵-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۲ ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۵-۳ ) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………۷۳
۵-۴ ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………۷۴
۵-۵) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۶ )پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..۷۵
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
 
 
فهرست جداول
جدول( ۲-۱ ) ابعاد کسب و کار ………………………………………………………………………………………………….۳۰
جدول (۲-۲) نه سنگ بنای مدل کسب وکار………………………………………………………………………………….۳۳
جدول (۲-۳) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف……………………………………………….۳۹
جدول( ۲-۴)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی …………………………………..۴۲
جدول (۲-۵) مدل مفهومی کسب و کار………………………………………………………………………………………..۴۳
جدول (۳-۱)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ………………………………………………….۵۵
جدول(۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه……………………………………………………………………..۵۷
جدول (۴-۱)توصیف زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………………………………….۵۹
جدول (۴-۲)توصیف متغیر سابقه شرکت ……………………………………………………………………………………..۵۹
جدول (۴-۳) توصیف متغیر تعداد پرسنل………………………………………………………………………………………۶۰
جدول (۴-۴)توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………………….۶۰
جدول (۴-۵) توصیف متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول (۴-۶)توصیف متغیر کارایی………………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول (۴-۷)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد……………………………………………………………………..۶۲
جدول (۴-۸)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد …………………………………………………………………..۶۳
جدول (۴-۹)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد …………………………………………………………..۶۴
جدول (۴-۱۰) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………۶۵
جدول (۴-۱۱) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………..۶۶
جدول (۴-۱۲)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل………………………………….۶۷
جدول (۴-۱۳) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل…………………………………..۶۷
جدول (۴-۱۴)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت ………………………………………….۶۸
جدول (۵-۱) توصیف مولفه های عملکرد شرکت …………………………………………………………………………۷۰
جدول( ۵-۲) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور…………………………………………………۷۱
جدول( ۵-۳) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور………………………………………………….۷۲
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
شکل (۱-۱) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۶
نمودار(۴-۱) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها…………………………………………………………………………………۹۶
نمودار (۴-۲) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت………………………………………………………………………………….۹۶
نمودار(۴-۳)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل…………………………………………………………………………………….۹۷
نمودار (۴-۴) هیستوگرام عملکرد ………………………………………………………………………………………………..۹۷
نمودار (۴-۵)هیستوگرام متغیر نوآوری …………………………………………………………………………………………۹۸
نمودار (۴-۶)هیستوگرام متغیر کارایی……………………………………………………………………………………………۹۸
 
پیوست ها / ضمایم
پیوست الف : پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………۸۲
پیوست ب : خروجی آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………….۸۶
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
 
چکیده:
تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از ۱۵۱ شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .
 
کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور
تعداد صفحه : ۱۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***