پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

شهریور ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۲

پیشینه تحقیق. ۳

ضرورت بحث.. ۳

اهداف تحقیق. ۴

فرضیه ها ۴

روش تحقیق. ۵

ساختار تحقیق. ۶

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. ۷

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. ۷

گفتار اول : مفهوم اجرا ۷

گفتار دوم : تعهدات.. ۸

گفتار سوم: عین تعهد. ۱۰

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. ۱۱

بند اول: نظرات.. ۱۱

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. ۱۲

بند سوم:جمع بندی. ۱۳

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. ۱۴

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. ۱۶

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه ۱۶

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. ۱۶

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. ۱۸

بند اول : ناممکن شدن تعهد. ۱۸

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. ۱۹

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. ۲۰

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. ۲۰

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱

بنداول : اجرای مستقیم. ۲۱

۱- تسلیم. ۲۱

۲- پرداخت وجه ۲۲

۳-  تعهد در انتقال مالکیت.. ۲۲

۴- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. ۲۲

۵- اجرای بدل تعهدات.. ۲۳

۵-۱- تعهدات تخییری : ۲۳

۵-۲- تعهدات اختیاری : ۲۳

۶-  اجرا در اسناد تجارتی. ۲۳

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. ۲۴

۱-  ضمانت اجرای مدنی. ۲۵

۲-  ضمانت اجرای کیفری. ۲۵

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… ۲۵

۴-  وجه التزام ۲۶

۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها ۲۷

۶- استثنائات.. ۲۸

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. ۲۸

بند اول: بطلان. ۲۸

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. ۲۹

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها ۳۰

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. ۳۰

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور ۳۱

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه ۳۳

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. ۳۵

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. ۳۵

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. ۳۶

گفتار سوم : ایجاب و قبول. ۳۸

گفتار چهارم: عین تعهد. ۴۰

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. ۴۲

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. ۴۵

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. ۴۷

گفتار اول : تعهدات.. ۴۷

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. ۴۸

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. ۴۹

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. ۵۲

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. ۵۳

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. ۵۳

بند اول: تسلیم. ۵۳

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها ۵۵

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. ۵۶

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. ۵۶

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸

بند سوم: بطلان. ۵۹

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. ۶۴

گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴

بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴

بند دوم: صحت ایجاب.. ۶۵

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. ۶۵

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. ۶۶

بند ششم: جهل. ۶۷

بند هفتم :اشتباه ۶۸

بند هشتم: اکراه ۷۰

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… ۷۱

بند دهم: عوض… ۷۱

بند یازدهم: وجود عوض… ۷۲

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. ۷۳

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. ۷۶

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره ۷۶

بند پانزدهم: شروط ضمنی. ۷۷

بند شانزدهم : تفسیر. ۷۸

بند هفدهم: حسن نیت.. ۷۸

بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. ۸۱

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. ۸۲

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. ۸۴

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. ۸۵

بند بیست و سوم: تدلیس… ۸۷

بند بیست و چهارم: سکوت.. ۸۷

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. ۸۸

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد ۸۹

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. ۹۰

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد ۹۲

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر ۹۳

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. ۹۵

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز. ۹۵

گفتار اول: بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰٫ ۹۵

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. ۹۶

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. ۹۸

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. ۹۸

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. ۹۹

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. ۱۰۰

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… ۱۰۰

گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰

گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. ۱۱۵

گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵

گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۸

پیشنهادات.. ۱۲۰

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱ 

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 

باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد ۳۷۶،۲۲،۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده ۲۳۹ قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

۱- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

۲- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

۳- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

۴- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com