پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

اجرای تحریم های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۳

فرضیه های پژوهش… ۵

اهمیت پژوهش… ۵

ضرورت پژوهش… ۶

روش پژوهش… ۸

روش جمع آوری اطلاعات… ۸

ابزار گردآوری اطلاعات… ۸

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹

پیشینه پژوهش… ۹

تعریف های عملیاتی متغیر های پژوهش… ۱۳

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. ۱۵

۱ـ۱ مفاهیم. ۱۶

۱ـ۱ـ۱ تعریف تحریم اقتصادی.. ۱۶

۱ـ۱ـ۲ انواع تحریم ها ۱۸

۱ـ۲ تاریخچه تحریم های اقتصادی دنیا ۱۹

۱ـ۲ـ۱ تاریخچه تحریم ها قبل از سال ۱۹۴۵. ۲۰

۱ـ۲ـ۲ تاریخچه تحریم ها بعد از سال ۱۹۴۵. ۲۱

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم های یکجانبه علیه ایران. ۲۵

۲ـ۱ مبانی.. ۲۶

۲ـ۱ـ۱ تحریم های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… ۲۶

۲ـ۱ـ۲ انحراف تحریم های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه های سازمان ملل متحد. ۲۶

۲ـ۱ـ۳ موضع انفرادی و جمعی کشورها ۲۷

۲ـ۱ـ۴ مغایرت تحریم های یکجانبه با حقوق بشر. ۲۷

۲ـ۱ـ۵ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. ۲۸

۲ـ۱ـ۶ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… ۲۸

۲ـ۱ـ۷ تحریم های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. ۲۹

۲ـ۱ـ۸ تحریم به دلیل حق هسته ای نافی حق تعیین سرنوشت… ۲۹

۲ـ۱ـ۹ تحریم های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها ۲۹

۲ـ۱ـ۱۰ تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. ۳۰

۲ـ۱ـ۱۱ تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. ۳۰

۲ـ۱ـ۱۲ ممنوعیت تحریم های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. ۳۱

۲ـ۲ دلایل و دیدگاه های حقوقی تحریم های یکجانبه بین المللی علیه ایران. ۳۱

۲ـ۲ـ۱ تحریم های دولتها علیه یکدیگر. ۳۲

۲ـ۲ـ۲ تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد. ۴۰

۲ـ۲ـ۳ اثرات تحریم ها ۴۲

۲ـ۳ دیدگاه های تحریم های یکجانبه. ۴۴

۲ـ۳ـ۱ استناد قانونی.. ۴۴

۲ـ۳ـ۲ رویکرد یک سویه. ۴۵

۲ـ۳ـ۳ نقض حقوق بشر. ۴۶

۲ـ۳ـ۴ ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. ۴۷

۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل.. ۴۹

۲ـ۴ قطعنامه های مربوط به تحریم ایران. ۵۰

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم ها علیه ایران  58

۳ـ۱ مشروعیت تحریم های اقتصادی از نظر حقوق بین الملل.. ۵۹

۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم های اقتصادی از نظر حقوق بین الملل.. ۵۹

۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی از نظر حقوق بین الملل.. ۶۱

۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل.. ۶۴

۳ـ۲ نسبت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی.. ۶۴

۳ـ۳ تحریم ها علیه ایران و نتایج آن. ۶۷

۳ـ۳ـ۱ تحریم های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. ۶۷

۳ـ۳ـ۲ نتایج تحریم ها علیه ایران. ۷۱

۳ـ۴ محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین الملل  74

۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریم های اقتصادی.. ۷۴

۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریم های اقتصادی.. ۷۵

۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی.. ۷۶

۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت… ۷۶

۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریم ها علیه ایران. ۷۷

۳ـ۷ سازمان ملل و تحریم ها ۷۸

۳ـ۸ تحریم ها و حقوق بشر. ۷۹

۳ـ۹ اثر بخشی تحریم ها ۸۰

۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم های یک جانبه. ۸۰

۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم ها علیه ایران. ۸۲

۳ـ۱۲ چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم های یک جانبه اقتصادی.. ۸۵

۳ـ۱۲ـ۱ قانون تجارت با دشمن.. ۸۵

۳ـ۱۲ـ۲ قانون اداره صادرات… ۸۷

۳ـ۱۲ـ۳ قانون اداره صادرات در دهه ۱۹۹۰. ۸۸

۳ـ۱۲ـ۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی.. ۸۹

نتیجه گیری.. ۹۲

پیشنهادها ۹۶

منابع و مآخذ. ۹۹

چکیده انگلیسی.. ۱۰۲

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می باشد و پیکره آن به گونه ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم های بین المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می گیرد و دولت های بزرگ به آن متوسل می شوند.

استفاده از تحریم های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم های اقتصادی متوسل گردیده اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم های فشار مادی و معنوی علیه کشور های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره گیری از روش اسنادی (کتابخانه ای) و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و مطالعه تحقیق و پایان نامه های مرتبط و رساله های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم های بین المللی، تحریم های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می باشد و پیکره آن به گونه ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می کند.

تحریم های بین المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می گیرد و دولت های بزرگ به آن متوسل می شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ مورد کشور ها را تحت تحریم های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم های بین المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع تر و جدی تری به خود می گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می شود.

استفاده از تحریم های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم های اقتصادی متوسل گردیده اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم ها پیروی نمی کنند، استفاده می کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم ها مشروعیت قانونی ندارند.

امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرت ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین المللی را دست آویز قرار می دهند و بهترین توجه در این خصوص می تواند دست یابی به سلاح های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشور های نقض کننده حقوق بین المللی استفاده ابزار تحریم های بین المللی، تا کشور های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند. لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش هایی از قبیل از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه رو شده است.

حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه ها در خرید های ایران از خارج، افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت های اضافی و هزینه های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم های آمریکا جو سرمایه گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم ها مانع از فعالیت های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می توان در روابط خوب ایران با شرکت های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.

ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته ای خود ادامه می دهد.

«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه ای بالا بوده است که می توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.

پیش از این نیز تحصیل های مشابهی از هزینه های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم ها دست نخواهد یافت.[۱]

در بیست سال گذشته دولت های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروه های داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می کنند و به دنبال دستیابی به سلاح های کشتار جمعی هستند.

کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت ترین و بی سابقه ترین نوع تحریم ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.

[۱] – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی نژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۸۶، ص ۱۲۹٫

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
minoofar.majedi@gmail.com