پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ساز و کار‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی ساز و کار های بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان :

بررسی ساز و کار های بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان قیر صادراتی

استاد راهنما:

دکتر سیّد کامران نوربخش

 استاد مشاور:

دکتر محسن رسولیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- ضرورت ایجاد  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۶- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۷-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۹- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱۰-جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۱۱- فصل بندی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۱۲- متغیرها و واژه های کلید……………………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: چارچوب نظری

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲- بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم بازاریابی……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۲- انواع بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۲-۱- مفهوم بازاریابی معامله ای…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۳- بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۳-۲- ضرورت توجه به بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۳- اهداف بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۴- عوامل مؤثر در رشد بازاریابی رابطه ای………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۵- ملزومات بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۶- انواع بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۷- مزایای بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۸- عوامل بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۹- ابعاد بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-۱۰- راهبردهای بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۳-۱۰-۱- مزایایی مدیریت ارتباط با مشتری برای بازاریابی رابطه مند……………………………………….. ۲۸

۲-۳-۱۱- بازاریابی رابطه مند در سطح جهانی…………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۱۲- مدل های بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۱۲-۱- مدل بازارهای ششگانه…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۳-۱۲-۲- مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۱۲-۳- مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۱۲-۴- مدل جامع بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۱۲-۵- مدل پنج سطحی بازاریابی رابطه ای کاتلر………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۱۲-۶- مدل اجزای بازاریابی رابطه مند هاو…………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۱۲-۷- مدل زنجیره مدیریت روابط بازاریابی رابطه مند تزکاس و سارن………………………………… ۳۹

۲-۳-۱۲-۸- مدل بازاریابی رابطه مند صمدی…………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۴- وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۴-۱- تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۴-۲- انواع وفاداری و رویکردهای موجود وفاداری مشتری………………………………………………………….. ۴۴

۲-۴-۲-۱- موقعیت های وفاداری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۴-۳- مشتری وفادار………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۴-۳-۱- دلایل وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۴-۴- پیوستار وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۴-۵- برداشت های موجود از مفهوم وفاداری……………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۴-۶- شاخص های سنجش وفاداری مشتریان……………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۴-۶-۱- رابطه بین رضایت و وفاداری……………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴-۶-۲- آزمون اسید………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۴- ۷- عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری و مدل های وفاداری…………………………………………………………. ۵۴

۲-۴-۷-۱- مدل زی اوها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۴-۷-۲- مدل سید جوادین……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۴-۷-۳- مدل سازمانهای پاسخگوی سریع (FRO)………………………………………………………………………… 57

۲-۴-۷-۴- مدل شاخص رضایت و وفاداری مشتری اروپا………………………………………………………………… ۵۸

۲-۴-۷-۵- مدل تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان…………………………………………………………….. ۵۹

۲-۴-۷-۶- مدل پیر بوردیو…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۴-۷-۷- مدل نظریه جان الستر……………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۴-۷-۸- مدل وفاداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۴-۷-۹- مدل وفاداری مبتنی بر کیفیت خدمات…………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۴-۷-۱۰ – مدل وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۴-۷-۱۱- مدل وفاداری سویینی و سوات…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۴-۷-۱۲- مدل وفاداری نلسون………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۴-۷-۱۳- مدل وفاداری چن و مائو………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۵- آشنایی با قیر و بازارهای قیر صادراتی…………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۵-۱- تعاریف و مفاهیم قیر…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۵-۲- موارد کاربرد قیر…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۵-۳- تاریخچه صنعت قیر………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۵-۴- وضعیت تولید قیر و جغرافیای تولید آن در ایران……………………………………………………………… ۷۰

۲-۵-۴-۱- مشکلات موجود در تولید قیر در کشور…………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۵-۵- وضعیت صادرات قیر در ایران……………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۵-۵-۱- وضعیت تولید جهانی قیر………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۵-۵-۲- موانع و مشکلات صادرات قیر ایران……………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۶-۱- پیشینه پژوهش بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری…………………………………………………….. ۷۴

۲-۶-۲- پیشینه پژوهش بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………. ۸۰

۲-۶-۳- پیشینه پژوهش وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………. ۹۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳ـ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۳ـ۲ـ روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۳- روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۳-۱- فرضیه های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۳-۳-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۳-۳-۳- ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… ۱۰۶

۳ـ۴ـ جامعه آماری، نمونه   و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………… ۱۰۷

۳-۳-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۴-۲- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۳-۵- پایایی  و روایی  تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۶- ابزارها، رو ش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……………….. ۱۱۰

۳-۶-۱- ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۳-۶-۲- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۳-۶-۳- مدل یابی معادلات ساختاری  (SEM)، روابط ساختار یافته خطی…………………………………. ۱۱۱

۳-۷- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۲- چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۳- پایایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۴-۴- نتایج معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۴-۱- پیوندهای ارتباطی:……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۴-۴-۲- کیفیت ارتباطات:………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۴-۴-۳- احساسات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۴-۴- وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۵- تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………… ۱۳۵

۴-۶- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۴-۷- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۵-۲- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۵-۳-  پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۵-۴- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۵-۵- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۰۵۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۲

چکیده:

با گذر از اقتصاد سنتی، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای شرکت درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می باشد. یکی از دغدغه های اصلی شرکت ها، بررسی اثر تاکتیک های بازاریابی افزایش فروش و ارتباط بلندمدت با مشتری بر رفتار مصرف کننده است. بازاریابی رابطه ای به عنوانی رویکردی جدید در عمل یکی از موفقترین رویکردها مشاهده شده است. در بسیاری از پژوهش­های کنونی پیرامون بازاریابی، از بازاریابی رابطه­ای به عنوان یک تغییر شکل اساسی در زمینه بازاریابی یاد شده است که نیازمند تئوری و زبان جدیدی می­باشد. بازاریابی رابطه­مند به دنبال برقراری روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب نمایند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایت­مندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را برای او ارزش تلقی می­شود مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود. در این راستا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر سازو کارهای بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی بود. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه تحقیق دارای ۴۶ سوال  می باشد که پیوندهای ارتباطی، کیفیت ارتباطات، احساسات و وفاداری مشتریان را مورد سنجش قرار می دهد. به منظور بررسی روایی سازه ابزار گردآوری تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نتایج برازش مدل مفهومی تحقیق حاکی از این بود که پیوندهای ارتباطی بر کیفیت ارتباطات و احساسات مشتریان قیرد صاداراتی اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که  احساسات مشتری و کیفیت ارتباطات که خود شامل سه متغیر اعتماد، تعهد و رضایت می شود بر وفاداری  مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلید واژه: بازاریابی رابطه ای، وفاداری، کیفیت ارتباطات، احساسات

 ۱-۱- مقدمه

در دنیای امروز، خریداران برای تصمیم گیری در فرآیند خرید، با سؤالها و اما و اگرهای بسیاری روبه رو هستند. تنوع محصولات مختلف باعث شده است تا مشتریان با حق انتخابهای فراوانی روبه رو باشند. از سویی دیگر شرکتها دریافته اند که هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابرهزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یک مشتری، تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست، بلکه فراتر ازآن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته در طول زندگی خود انجام. بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی در آنها وفاداری ایجاد کرده و از این طریق از تغییر جهت آنها به سمت شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند و در این راستا بازاریابی رابطه مند یکی از موفق ترین رویکردها است.

 ۱-۲- تعریف مسئله

با گذر از اقتصاد سنتی، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای شرکت درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می باشد. یکی از دغدغه های اصلی شرکت ها، بررسی اثر تاکتیک های بازاریابی افزایش فروش و ارتباط بلندمدت با مشتری بر رفتار مصرف کننده است.. بازاریابی رابطه ای به عنوانی رویکردی جدید در عمل یکی از موفقترین رویکردها مشاهده شده است (Lin & Lu, 2010). بازاریابی رابطه ای به دنبال برقراری روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت خرید و یا دریافت خدمات کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب نمایند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را برای او ارزش تلقی میشود مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود (Ndubisi, 2012). در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺿﺮﺑﺪری (Buy Cruciate)، آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ شفاهی و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺷﻜﺴﺖ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ (Jang and Koh, 2007). به طور نمونه در تحقیقی محققان به این نتیجه دست یافتند که سازمان ها می توانند تقریباً با حفظ ۵ درصد از مشتریان خود، سود خود را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهند (Iglesias et al, 2011). ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل راهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖدار دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن باشند (Huang and Depeng, 2008). از سویی ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻛﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دارد، اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ای اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی تولیدی و خدماتی اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺑﺴﻴﺎری از سازمان ها از ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد و ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن به ﺑﺮﻧﺪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ای، ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در بازار قیر صادراتی، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮای ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻮﻓﻖ آن در این بازار اراﻳﻪ دﻫﺪ. میزان صادرات این کالا در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۴۶۹هزار تن به ارزش ۷۲۱میلیون دلار، و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴هزار تن به ارزش ۷۴۸میلیون دلار بوده است. توجه به مقوله بازاریابی در این صنعت می تواند ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشد.

۱-۳- ضرورت ایجاد  تحقیق

مطالعه برنامه های استراتژیک موفق دنیا، آهنگ تغییر از محصول مداری به مشتری مداری دقیقاً قابل تشخیص است. امروزه سازمان ها باید از اندیشه تغییر و تحول استقبال نمایند و با پویایی به آن پاسخ گویند تا در دنیای امروز قدرت رقابتی خود را حفظ کنند. در چنین محیط رقابتی، جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود کاری بسیار دشوار است. افزون بر این، از آن جا که هزینه بدست آوردن یک مشتری جدید بین ۵ تا ۷ برابر هزینه نگهداری یک مشتری موجود است، از این رو سازمان ها باید سازوکارهایی به کار گیرند تا بتوانند مشتریان فعلی خود را به خوبی حفظ کنند. در این بین، استفاده از بازاریابی رابطه ای و تمرکز بر آن در جهت ایجاد ارتباطی موثر با مشتریان و تاثیرگذاری و نفوذ در آنها می تواند منجر به افزایش وفاداری مشتری شده و ارزش طول عمر مشتری را برای سازمان افزایش دهد (ونوس و ظهوری ، ۱۳۹۰). با وجود مزایای بیشمار بازاریابی رابطه ای و نقش موثر آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، تحقیقات کمی به این موضوع و بررسی تاثیر آن بر سایر ابعاد بازاریابی نظیر وفاداری مشتریان، پرداخته است. لذا ضرورت پرداختن به رویکرد بازاریابی رابطه ای و شناسایی متغیرهای تشکیل دهنده آن در سازمان های امروزی به ویژه سازمان های صادراتی بیش از پیش نمود یافته است.

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی سازو کارهای بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می باشد، بنابراین اهداف کلی تحقیق را می توان موارد زیر عنوان نمود:

۱- شناسایی سازو کارهای بازاریابی رابطه مند در بازار قیر صادراتی کشور

۲- تبیین رابطه بین سازوکارهای بازاریابی رابطه مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

۳- تبیین وضعیت مولفه های بازاریابی رابطه مند در بازار قیر صادراتی کشور

۱-۵- سوال های تحقیق

براساس اهداف تحقیق، سوال های پژوهش حاضر عبارتند از:

۱- سازو کارهای بازاریابی رابطه مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

۲- رابطه بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت است؟

۳- تاثیر سازو کارهای بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت است؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

 1. پیوندهای مالی، اجتماعی، ساختاری بطور مثبت بر کیفیت ارتباطات تاثیرگذار است.
 2. پیوندهای مالی، اجتماعی، ساختاری بر احساسات مشتری تاثیر گذار است.
 3. احساسات مشتری بر روی کیفیت ارتباطات مشتری تاثیر گذار است.
 4. احساسات مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار است.
 5. کیفیت ارتباطات بطور مثبت بر روی وفاداری مشتری تاثیر گذار است.

۱-۷-محدودیت های تحقیق

مهمترین محدودیت هایی که در پژوهش حاضر، محقق با آنها مواجه شده است را می توان موارد زیر برشمرد:

 • عدم دسترسی به پایگاه های علمی معتبر خارجی
 • محدود بودن تحقیقات انجام شده به زبان فارسی در خصوص زمینه موضوع تحقیق
 • جمع آوری داده های تحقیق از طریق کار میدانی

۱-۸- روش تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم می شوند. در تحقیقات بنیادی هدف اساسی آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. در تحقیقات کاربردی هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. نوع این تحقیق حاضر براساس هدف، به شکل کاربردی است. همچنین روش تحقیق حاضر از نظرگردآوری داده ها یک روش پیمایشی محسوب می شود. در این روش پس از بررسی ادبیات تحقیق، مدل مفهومی را تببین و براساس مولفه های تشکیل دهنده آن ابزار گردآوری داده ها را تنظیم خواهد نمود. سپس از طریق کار میدانی و جمع آوری نظرات جامعه مورد مطالعه(بازار قیر صادراتی) نسبت به برازش مدل اقدام خواهد شد.

۱-۹- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق را مباحث نظری بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان تشکیل می دهد. محدوده زمانی تحقیق به صورت مقطعی بوده و سال ۱۳۹۲-۹۱می باشد.

۱-۱۰-جنبه نوآوری تحقیق

تحقیق حاضر در سطح شرکت های خارجی و مشتریان بین المللی انجام می گیرد. مشابه چنین تحقیقی در حوزه صنعت قیر و بازارهای صادراتی انجام نگرفته است که این موضوع جنبه نوآوری تحقیق حاضر محسوب می شود.

۱-۱۱- فصل بندی تحقیق

در فصل اول تحقیق حاضر، به طرح مساله و اهمیت آن، اهداف تحقیق، دامنه تحقیق، روش تحقیق و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم، ادبیات تحقیق شامل مفاهیم نظری در ارتباط با  موضوع تحقیق بررسی قرار گرفته است. همچنین به پژوهش های صورت گرفته در گذشته نیز اشاره گردیده است. در فصل سوم، فرآیند انجام تحقیق، مدل تحقیق تشریح شده است. در فصل چهارم، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده است. در فصل پنجم، به بحث و نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در نهایت پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی حاصل از تحقیق بیان گردیده است.

۱-۱۲- متغیرها و واژه­های کلید

 بازاریابی رابطه ای:

بازاریابی رابطه ای شناسایی ، ایجاد و نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و دی نفعان است که این امر از طریق ایجاد اعتماد و در نتیجه عمل به تعهدات محقق می شود (Cobbs, 2011).

 • ارتباطات:

این بعد به عنوان فرآیند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی و یا غیررسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است (Cobbs, 2011).

 • وفاداری :

وفاداری عبارت است از ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا و خدمات بصورت مکرر (پیرکوهی ، ۱۳۸۵).

 • احساسات:

واکنش های غیرمستقیم به درخواست های ترغیبی تشویقی ، اندازه گیری اثرات محرک های بازار ابی ، ظهور رفتارهای هدف – محور، و ارزیابی رفاه مصرف کننده می باشد (Ball et al, 2004).

۲-۱- مقدمه

در بسیاری از پژوهش­های کنونی پیرامون بازاریابی، از بازاریابی رابطه­ای به عنوان یک تغییر شکل اساسی در زمینه بازاریابی یاد شده است که نیازمند تئوری و زبان جدیدی می­باشد. بازاریابی رابطه­مند به دنبال برقراری روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب نمایند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایت­مندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را برای او ارزش تلقی می­شود مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود (Ndubisi, 2012).

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت­های شرکت درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان­ها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می­باشد. یکی از دغدغه­های اصلی برای هر شرکتی در استفاده از تاکتیک­های بازاریابی برای افزایش فروش و ارتباط درازمدت با مشتری، بررسی تأثیر این تاکتیک ها بر رفتار مصرف­کننده می باشد. امروزه شرکت­هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنها می باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش و هزینه­های جذب مشتریان به شدت افزایش یافته است (Lin & Lu, 2010). حفظ مشتری و جلب وفاداری آن برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می­شود. کسب و کارها امروزه برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می­بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند، تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود. بازاریابی رابطه مند به عنوانی رویکردی جدید در تحقیق و عمل ثابت کرده که یکی از موفق­ترین رویکردها می­باشد. همچنین اثبات مزایای متفاوتی که بازاریابی رابطه­مند برای سازمان­ها به بار آورده، موجب گرایش بی­سابقه به این رویکرد شده است. به طور نمونه در تحقیقی محققان به این نتیجه دست یافتند که سازمان­ها می­توانند تقریباً با حفظ ۵ درصد از مشتریان خود، سود خود را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهند (Iglesias et al, 2011).

از سویی، ایران از جمله کشورهایی است که اساس اقتصاد آن بر درآمد نفت و مشتقات حاصل از آن بنا شده است. ارتباط حجم و ارزش صادرات نفت و فرآورده های آن و رشد اقتصادی به منزله افزایش ظرفیت­های اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل توجه برای مراکز تحقیقاتی و برنامه­ریزی است (اقبالی و همکاران، ۱۳۸۲). به منظور رشد و افزایش قیمت صادرات نفتی و مشتقات آن باید شرکت­های فعال در صادرات نفت و مشتقاتش حضور گسترده­ای در بازارهای جهانی داشته و با مشتریان خود ارتباطی بلندمدت برقرار کنند. یکی از مشتقات نفتی که ایران در زمینه صادرات آن به سایر کشورها تجربه­ای چندین ساله دارد قیر است که می­توان با حفظ روابط بلندمدت با مشتریان آن و توسعه صادراتش سود سرشاری را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم (هاشمی، ۱۳۸۹). از این رو در این پایان­نامه به بررسی بازاریابی رابطه­مند و وفاداری مشتریان در بازارهای قیر صادراتی ایران پراخته و به طور اختصاصی در این فصل مطالبی را در رابطه با بازاریابی رابطه­مند، وفاداری مشتری، قیر و صادرات مربوط به آن  ذکر خواهیم کرد و در انتها به بررسی پیشینه موجود در رابطه با موضوع این پایان­نامه خواهیم پرداخت.

۲-۲- بازاریابی

۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم بازاریابی

بازاریابی فعالیتی انسانی جهت ارضاء نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله محصولات

حال مفاهیم تعریف فوق را بررسی می­کنیم:

منشاء و رکن اساسی نظام بازاریابی نیاز است.

s نیازها: احساس فیزیولوژی انسانها است که بیان کننده حالت محرومیت و یا کمبود احساس شده است. نیاز شخص را وادار به تکاپو می­کند و او را در جهت برطرف کردن کمبودهایش وا می­دارد. مثل نیاز به غذا، آب، هوا، لباس، شغل، پناهگاه، نیاز جنسی، آسایش، آموزش و…

s خواسته­ها: شکل برآورده کردن نیازها است که این تفاوت بنابر عادات، فرهنگ، سلیقه و ذائقه و یا شرایط زمان و مکان متفاوت است. مثل رفع گرسنگی با یک تکه نان خشک و یا با سلف سرویس هر دو میسر است یا نیاز شغلی هم به شکل نجاری و هم به شکل پزشکی میسر است.

s محصول: زائیده نیازها و خواسته های بشر است و شامل چیزهای ملموس و مشهود (کالا) غیرملموس اما مشهود (خدمت) می­باشد و می­تواند به شکل بی­نهایت برای بشر تعریف گردد.

s مبادله: دانستیم که بشر دارای نیازها و خواسته­های متعددی است  و محصولاتی بالفعل و یا بالقوه وجود برای ارضاء آنها وجود دارند. اما این برای ایجاد عمل بازاریابی کافی نیست.

بازاریابی از زمانی آغاز می­شود که فرد تصمیم می­گیرد نیازها و خواسته­هایش را طریق مبادله ارضاء کند (Gök & Hacioglu, 2010).

تعداد صفحه :۲۴۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***