پایان نامه ارشد رشته جغرافیا- گرایش گردشگری:مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردش‌گری استان چهارمحال و بختیاری

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش گردشگری

با عنوان:مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردش گری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم مطالعه موردی منطقه سامان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردش گری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر توریسم ورزشی و اکوتوریسم مطالعه موردی منطقه سامان

 

زمستان ۱۳۹۱

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

 

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- بیان مسئله. ۵

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۳-اهداف تحقیق. ۶

۱-۴-سوالات تحقیق . ۷

۱-۵- فرضیات تحقیق. ۷

۱-۶- پیشینه تحقیق. ۷

۱-۷- نوع تحقیق .. ۸

۱-۸- روش تحقیق . ۸

۱-۹-محیط پژوهش . ۸

۱-۱۰- متغیرها . ۹

۱-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات. ۹

۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۹

۱-۱۳- تنگناها و محدودیت های تحقیق . ۹

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۲-۱-گردش گری. ۱۰

۲-۲-گردش گر. ۱۱

۲-۲-۱-تعریف گردش گر از نظر سازمان ملل :. ۱۲

۲-۳-انواع گردش گر. ۱۳

۲- ۴- انواع گردش گری. ۱۴

۲-۴-۱- گردش گری فرهنگی- تاریخی.. ۱۴

۲-۴- ۲-گردش گری ماجراجویانه. ۱۴

۲-۴- ۳-گردش گری ورزشی. ۱۵

۲-۴- ۴- گردش گری درمانی. ۱۵

۲-۴- ۵- گردش گری انبوه یا تفریحی. ۱۶

۲-۴- ۶- گردش گری نوستالژیک.. ۱۶

۲-۴- ۷- گردش گری روستایی.. ۱۷

۲-۴- ۸- گردش گری قومی.. ۱۷

۲-۴- ۹- گردش گری شهری. ۱۸

۲-۴- ۱۰- گردش گری مبتنی بر کسب و کار. ۱۸

۲-۴- ۱۱- گردش گری مذهبی.. ۱۹

۲-۴- ۱۲- گردش گری مبتنی بر روی دادها. ۲۰

۲-۴- ۱۳- طبیعت گردی.. ۲۰

۲-۴- ۱۴- گردش گری برای دیدار بستگان. ۲۰

۲-۵- تاریخچه گردش گری.. ۲۱

۲-۶-منابع و جاذبه های گردش گری. ۲۴

۲-۷-گردش گری و آثار آن. ۲۴

۲-۷-۱- آثار اقتصادی جهان گردی. ۲۴

۲-۷-۲- آثار اجتماعی و فرهنگی. ۲۵

۲-۷-۳- آثار محیطی. ۲۸

۲-۸-نظریه های مختلف در خصوص گردش گری.. ۲۹

۲-۸-۱-نظریه کرامپتون. ۳۱

۲-۸-۲-نظریه اشمیت هاوزر. ۳۲

۲-۸-۳-نظریه های اوپی دیک، وان وین و ورهالن.. ۳۲

۲-۸-۴-نظریه های کوهن. ۳۲

۲-۸-۵-نظریه پلاگ. ۳۳

۲-۹- مدیریت گردش گری . ۳۴

۲-۱۰- برنامه ریزی . ۴۰

۲-۱۱-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع. ۴۲

۲-۱-۱- هدف علمی(objective).. 42

۲-۱۱-۲ – خط مشی(pllicy).. 42

۲-۱۱-۳- برنامه (plan).. 42

۲-۱۱-۴- راهبرد. ۴۲

۲-۱۲- ویژگی های برنامه ریزی. ۴۲

۲-۱۳- انواع برنامه ریزی. ۴۳

۲-۱۳-۱- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا. ۴۳

۲-۱۳-۲- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا. ۴۳

۲-۱۳-۳- انواع برنامه ریزی از نظر هدف. ۴۳

۲-۱۳-۴- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی. ۴۳

۲-۱۳-۵- انواع دیگر. ۴۴

۲-۱۴-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی. ۴۴

۲-۱۵-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی. ۴۵

۲-۱۵-۱-سطح بین الملل. ۴۵

۲-۱۵-۲-سطح ملی. ۴۵

۲-۱۵-۳-سطح منطقه ای. ۴۶

۲-۱۶- اکوتوریسم ۴۶

۲-۱۷-توریسم ورزشی. ۴۷

۲-۱۷-۱- رفتینگ ( قایقرانی در امواج خروشان). ۴۸

۲-۱۷-۲-جذابیت و مخاطرات رفتینگ. ۵۱

۲-۱۷-۳- شرایط سنی رفتیگ . ۵۲

۲-۱۸- تاریخچه رفتیگ در جهان . ۵۳

۲-۱۹-پیشینه فعالیت های رفتینگ در ایران . ۵۴

۲-۲۰- گردش گری مبتنی بر آب . ۵۴

۲-۲۰-۱- آب و گردش گری تفریحی ورزشی. ۵۴

۲-۲۰-۲- آب و گردش گری سلامت . ۵۵

۲-۲۰-۳- گردش گری سلامت و چشمه های آب معدنی . ۵۶

فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه

۳-۱-جغرافیای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری . ۵۸

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی. ۵۸

۳-۲- ناهمواری ها. ۶۱

۳-۲-۱- زمین شناسی عمومی . ۶۱

۳-۲-۲- شیب ها . ۶۳

۳-۳-بررسی برخی متغیر های اقلیمی . ۶۳

۳-۳-۱-رژیم بادی . ۶۴

۳-۳-۲- رطوبت هوا . ۶۴

۳-۳-۳- رژیم بارشی . ۶۵

۳-۳-۴-رژیم دمایی . ۶۸

۳-۳-۵-پوشش ابری و ساعات آفتابی . ۶۸

۳-۳-۶-پوشش گیاهی . ۶۹

۳-۳-۷-حیات وحش. ۷۰

۳-۳-۷-۱-گونه های نادر گیاهی و جانوری. ۷۰

۳-۴-منابع آبی. ۷۲

۳-۵-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری. ۷۶

۳-۵-۱-جمعیت . ۷۶

۳-۵-۲-آموزش. ۷۷

۳-۵-۳- مهاجرت. ۷۷

۳-۵-۴- خانه بهداشت . ۸۰

۳-۶-جغرافیای اقتصادی. ۸۱

۳-۶-۱-نیروی انسانی و اشتغال بیکاری. ۸۱

۳-۶-۲- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی. ۸۲

۳-۶-۳- کشاورزی. ۸۳

۳-۶-۴-دام داری. ۸۴

۳-۶-۵-صنعت. ۸۴

۳-۷-ویژگی های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری. ۸۴

۳-۷-۱- زبان . ۸۷

۳-۷-۲-آداب و رسوم. ۸۸

۳-۷-۳-شب یلدا بختیاری . ۸۸

۳-۷-۴- جاذبه های فرهنگی استان . ۸۹

۳-۷-۴-۱- پوشاک زنان بختیاری . ۹۰

۳-۷-۴-۲- پوشاک مردان بختیاری . ۹۰

۳-۷-۵- عشایر استان چهارمحال و بختیاری. ۹۲

۳-۸- صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری . ۹۳

۳-۸-۱- تولیدات ویژه . ۹۴

۹-۳- جاذبه های طبیعی اکوتوریسمی استان چهارمحال و بختیاری   97

۳-۹-۱- دشت لاله های واژگون . ۹۷

۳-۹-۲-آبشار دره عشق . ۹۸

۳-۹-۳- آبشار آتشگاه . ۹۹

۳-۹-۴- آبشار تونل کوهرنگ . ۱۰۰

۳-۹-۵- غار یخی چما. ۱۰۰

۳-۹-۶- غار سراب . ۱۰۰

۳-۹-۷- پیر غار . ۱۰۰

۳-۹-۸- غار منج . ۱۰۱

۳-۹-۹- غار خراجی . ۱۰۱

۳-۱۰- دریاچه ها و تالاب ها . ۱۰۱

۳-۱۰-۱- تالاب چغاخور . ۱۰۲

۳-۱۰-۲- تالاب دهنو . ۱۰۲

۳-۱۰-۳- تالاب گندمان . ۱۰۲

۳-۱۰-۴- تالاب سولگان . ۱۰۲

۳-۱۰-۵- رودخانه بازفت . ۱۰۳

۳-۱۰-۶- رودخانه کارون . ۱۰۳

۳-۱۰-۷- رودخانه زاینده رود . ۱۰۴

۳-۱۱-پیست اسکی چلگرد . ۱۰۴

۳-۱۲- چشمه های استان . ۱۰۵

۳-۱۲-۱- چشمه دیمه . ۱۰۵

۳-۱۲- ۲- چشمه کوهرنگ . ۱۰۵

۳-۱۲- ۳- چشمه برم . ۱۰۶

۳-۱۲- ۴- چشمه های مولا و سرداب . ۱۰۶

۳-۱۲- ۵- چشمه سیاسرد . ۱۰۶

۳-۱۳- مناطق حفاظت شده . ۱۰۷

۳-۱۳- ۱- تنگ صیاد . ۱۰۷

۳-۱۳- ۲- منطقه حفاظت شده سبزکوه . ۱۰۷

۱۳-۱۴-ویژگیهای تاریخی استان . ۱۰۸

۳-۱۵- جاذبه های تاریخی و مذهبی . ۱۰۸

۳-۱۵-۱- اماکن مذهبی . ۱۰۸

۳-۱۵-۲- بناهای عام المنفعه . ۱۰۹

۳-۱۵-۳- پل زمانخان . ۱۰۹

۳-۱۵-۴- قلعه دزک. ۱۰۹

۳-۱۵-۵- قلعه سردار اسعد بختیاری. ۱۱۰

۳-۱۵-۶- خانه آزاده چالشتر . ۱۱۰

۳-۱۵-۷- خانه ستوده چالشتر . ۱۱۰

۳-۱۵-۸- سنگ نوشته های مشروطیت . ۱۱۰

۳-۱۵-۹- اطاق سنگی های جونقان . ۱۱۱

۳-۱۵-۱۰- شیر سنگی بختیاری ها . ۱۱۱

۳-۱۵-۱۱- بردگوری ها . ۱۱۱

۳-۱۵-۱۲-مسجد اتابکان. ۱۱۲

۳-۱۶- موقعیت جغرافیایی منطقه سامان . ۱۱۲

۳-۱۶-۱-ویژگی های اقلیمی شهر سامان . ۱۱۳

۳-۱۶-۲- دمای هوا . ۱۱۴

۳-۱۶-۳- روزهای یخبندان. ۱۱۴

۳-۱۶-۴- بارش. ۱۱۵

۳-۱۶-۵-باد . ۱۱۵

۳-۱۷-منابع عمده آبی . ۱۱۵

۳-۱۷-۱-آب های سطحی . ۱۱۵

۳-۱۷-۲- آب های زیر زمینی . ۱۱۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- بررسی توان اکولوژیکی منطقه در زمینه ی گردش گری. ۱۱۸

۴-۲- پتانسیل های موجود در منطقه سامان . ۱۱۹

۴-۳- زمینه های فرهنگی- تاریخی . ۱۲۰

۴-۴- روش بیکر . ۱۲۳

۴-۵- فرآیند مدیریت راهبردی. ۱۲۸

۴-۶- تدوین چشم انداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای کلان منطقه سامان   128

۴-۷- مرحله صفر. ۱۲۹

۴-۷-۱-تعیین چشم انداز شهر سامان. ۱۲۹

۴-۷-۲- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان  130

۴-۷-۲-۱- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( E F E).. 130

۴-۷-۲-۲- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE). 132

۴-۸- مرحله مقایسه. ۱۳۳

۴-۸-۱-تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعفها (SWOT)   133

۴-۸-۲- تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE). 134

۴-۹- مرحله تصمیم گیری. ۱۳۵

۴-۹-۱- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM).. 136

۱۰-۴- گزارش بازدید و بررسی های میدانی از منطقه سامان. ۱۴۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱-آزمون فرضیات. ۱۵۱

۵-۲- برنامه ها و نتیجه گیری. ۱۵۷

۵-۳- مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی –اجتماعی – فرهنگی منطقه.. ۱۵۹

۵-۳-۱- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی گردش گری. ۱۶۰

۵-۳-۲- مدیریت و برنامه ریزی توسعه و ارتقاء محیط زیست منطقه. ۱۶۰

۵-۳-۳- مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی کالبدی – فضایی منطقه . ۱۶۲

۵-۴- پیشنهادات . ۱۶۲

منابع فارسی . ۱۶۴

منابع انگلیسی . ۱۶۷

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

 

جدول شماره ۲-۱ منابع و جاذبه های عمده گردش گری …………………………….. ۲۴

جدول شماره ۲-۲ آثار اقتصادی جهان گردی ………………………………………………… ۲۵

جدول شماره ۳-۲آثار فرهنگی ـ اجتماعی گردش گری …………………………………. ۲۶

جدول شماره ۴-۲ آثار محیطی جهان گردی …………………………………………………….. ۲۹

جدول شماره ۲-۵ تقسیم بندی کوهن از گردش گران …………………………………… ۳۳

جدول شمار۳-۱ مشخصات عمومی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری بر اساس تقسیمات کشوری – سال ۱۳۸۹ …………………………… ۵۹

جدول شماره ۳-۲انواع شیب ……………………………………………………………………………. ۶۳

جدول ۳-۳گونه های مختلف جانوری …………………………………………………………………. ۷۰

جدول۳-۴ انواع پرندگان وتعداد گونه های آن در استان چهار محال وبختیاری    71

جدول شماره ۳-۵حوزه های آبریز موجود در استان …………………………………. ۷۳

جدول شماره۳-۶ منابع آب استان چهارمحال و بختیاری (اطلاعات مربوط به سال ۱۳۸۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

جدول شماره۳-۷جمعیت بر حسب جنس و سن آبان ۱۳۸۵ ……………………………….. ۷۶

جدول شماره۳-۸جمعیت شهری و روستایی (نفر)سال ۸۵ …………………………….. ۷۷

جدول ۳-۹ مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از استانهای کشور طی سال هال ۸۵-۱۳۷۵ ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

جدول ۳-۱۰مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری طی ۱۰ سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت ………………………………………………………………………………….. ۷۹

جدول شماره۳-۱۱ تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها ۱۳۸۹ …………………………………………….. ۸۰

جدول شماره۳-۱۲ توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری سال۱۳۸۵ …………………………………… ۸۱

جدول شماره۳-۱۳ توزیع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت استان چهارمحال و بختیاری …………………………… ۸۲

جدول شماره۳-۱۴ بهره برداری های کشاورزی سرشماری شده بر حسب نوع بهره بردار:۱۳۸۲ …………………………………………………. ۸۳

جدول شماره ۳-۱۵ بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت : ۱۳۸۲ ۸۳

جدول شماره ۳-۱۶ مساحت اراضی کشاورزی، بهره برداری های با زمین برحسب وسعت ۱۳۸۲ …………………………………………………. ۸۴

جدول شماره ۳-۱۷ تعداد بهره برداری و دام استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۲ …………………………………………………. ۸۴

جدول شماره ۳-۱۸ تعداد کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت ، طبقات کارکن …………………………….. ۸۵

جدول شماره ۳-۱۹ تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت ، طبقات… …………………………… ۸۵

جدول شماره ۳-۲۰تعداد کارگاه های صنعتی عمومی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت ، طبقات…   ………………………….. 85

جدول شماره۳-۲۱ میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی …… ۱۱۵

جدول شماره۴-۱ جاذبه های گردش گری منطقه سامان …………. ۱۲۰

جدول شماره ۴-۲تقویم گردش گری منطقه سامان ……………… ۱۲۱

جدول شماره ۴-۳درجه بندی ضرایب آسایش منطقه نمونه گردش گری سامان   122

جدول شماره۴-۴مشخصات جغرافیای ایستگاه سامان …………… ۱۲۳

جدول شماره ۴-۵ درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی برحسب بررسی بیکر ………………………………………. ۱۲۴

جدول شماره۴-۶ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۵ …………. ۱۲۵

جدول شماره ۴-۷ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۶ ………… ۱۲۵

جدول شماره۴-۸ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۷ …………. ۱۲۶

جدول شماره۴-۹ شاخص بیکر منطقه سامان سال۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۶

جدول شماره۴-۱۰ شاخص بیکر منطقه سامان ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۷

جدول شماره۴-۱۱شاخص بیکر منطقه سامان ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۷

جدول شماره ۴-۱۲ مراحل برنامه­ریزی راهبردی……………… ۱۲۹

جدول شماره ۴-۱۳ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمی (QSPM) …… 137

جدول۴-۱۴ نظام تحلیل و ارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT…………………………………… 140

جدول۴-۱۵ نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT ………………………………….. 141

جدول۴-۱۶ نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال وبختیاری برپایه مدلSWOT …………………………………… 141

جدول۴-۱۷نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری در استان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT ………………………………….. 142

جدول شماره ۴-۱۸تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و محدودیت ها در منطقه سامان ………………………………………………… ۱۴۳

جدول شماره ۴-۱۹ استنتاج مربوط به امکانات محدودیت ها، فرصت هاو تهدیدهای قانونی-حقوقی و اداری ……………………………… ۱۴۵

حدول شماره۴-۲۰ استنتاجهای مربوط به امکانات، محدودیتها، فرصتها و تهدیدهای کالبدی و فضایی …………………………………… ۱۴۶

جدول شماره۴-۲۱ استنتاجهای مربوط به امکانات، محدودیتها، فرصتها و تهدیدهای محیطی و زیست محیطی ……………………………….. ۱۴۶

جدول شماره ۴-۲۲ استنتاجهای مربوط به امکانات، محدودیتها، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی …………………………… ۱۴۷

جدول شماره ۴-۲۳ استنتاجهای مربوط به امکانات، محدودیتها، فرصتها و تهدیدهای گردش گری …………………………………………. ۱۴۸

جدول شماره ۵-۱ مراحل برنامه ریزی راهبردی……………… ۱۴۹

جدول شماره ۵-۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE) 152

جدول شماره ۵-۳ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE) 152

جدول شماره ۵-۴ ماتریس تهدیدات، فرصت­ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)   155

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                          صفحه

 

شکل شماره ی ۲-۱تأثیرات اجتماعی – فرهنگی گردش گری در چهارچوب محیط گسترده جامعه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

شکل شماره۲-۲ دوران های تحول دربرنامه ریزی توسعه جهان گردی        41

شکل شماره ۲-۳رفتینگ ورزشی ……………………………………………………………………….. ۴۹

شکل۲-۴ورزش رفتینگ ………………………………………………………………………………………… ۵۱

شکل شماره۲-۵مخاطرات ورش رفتینگ …………………………………………………………….. ۵۲

شکل۳-۱نقشه موقعیت استان چهارمحال وبختیاری …………….. ۵۸

شکل شماره ۳-۲شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری …….. ۵۹

شکل شماره۳-۳مساحت شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ….. ۶۰

شکل ۳-۴نقشه موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در کشور …….. ۶۰

شکل۳-۵نقشه وراهنمای نقشه زمین شناسی استان چهار محال وبختیاری ۶۲

شکل شماره۳-۶ پهنه بندی آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری . ۶۷

شکل ۳-۷نقشه پهنه بندی اقلیمی سیلیانوف در استان چهار محال وبختیاری     69

شکل۳-۸ حجم آب خام در شهر ها ی استان چهارمحال و بختیاری ….. ۷۵

شکل شماره۳-۹ نمودار توزیع جمعیت فعال و غیر فعال استان چهارمحال و بختیاری ( به درصد ) ۱۳۸۵ ………………………………….. ۸۱

شکل شماره۳-۱۰کوچ عشایر ……………………………… ۹۲

شکل شماره۳-۱۱مسیر حرکت عشایر به سمت استان چهارمحال و بختیاری ۹۳

شکل ۳-۱۲- یک نمونه قالی چالشتر ………………………. ۹۵

شکل۳-۱۳ لاله های واژگون ……………………………… ۹۸

شکل شماره۳-۱۴آبشار آتشگاه …………………………… ۹۹

شکل شماره۳-۱۵بردگوری ……………………………… ۱۱۲

شکل شماره۳-۱۶موقعیت سیاسی منطقه سامان درتقسیمات کشور …… ۱۱۳

شکل شماره۳-۱۷ تغیرات فصلی دمای هوا در ایستگاه پل زمانخان .. ۱۱۴

شکل شماره۳-۱۸ نمودار توزیع آب های زیر زمینی به درصد ……. ۱۱۶

شکل شماره۴-۱ نمودار الگوی جامع برنامه­ریزی راهبردی ……… ۱۲۸

شکل شماره ۴-۲ نمودار عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردش گری   130


چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه ، فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند ، . این کشور ها ، علی رغم داشتن منابع طبیعی مناسب و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی ، فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین بودن سطح دانش و آگاهی نداشتن از نحوه بهره برداری از پتانسیل های موجود نیز مزید بر علت شده و هم چون تازیانه ای بر پیکره بی جان این کشور ها کوبیده می شود.یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند درآمد های قابل توجهی را رقم زده و با بالا بردن تولید ناخالص ملی ، در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد صنعت گردش گری به خصوص اکوتوریسم است. در واقع اکوتوریسم یا گردش گری در طبیعت ، از گونه های مهم گردش گری است که بیش ترین سازگاری را با توسعه دارد. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره گیری از توانمندی های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت گردش گری را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند. با وجودی که منابع طبیعی این استان می تواند یکی از جاذبه های ارزشمند برای جذب گردش گران داخلی و خارجی به شمار آید ، اما برنامه ریزی برای استفاده از این شرایط هنوز در ابتدای راه است و کار مهم و اساسی برای بهره برداری از جاذبه های طبیعی صورت نگرفته است.

این رساله به دنبال بررسی این فرضیه است که : به نظر می رسد بین توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری و توسعه گردش گری استان رابطه معناداری وجود دارد.هم چنین این اهداف و سوالات را پی گیری می کند– شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش گری می تواند صورت گیرد.و آیا استان چهارمحال و بختیاری قابلیت توسعه گردش گری را دارد؟

روش تحقیق در این رساله، در دو قسمت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد گرفت به نحوی که در بخش کتابخانه ای با بهره گرفتن از اسناد، آمار و اطلاعات و تجربیات کشور های توسعه یافته جهان، موضوع مورد مطالعه بررسی خواهد شد. در قسمت میدانی ، ضمن بازدید از منابع گردش گری منطقه سامان و کسب نظرجامعه محلی و صاحبنظران، جدول SWOT تنظیم خواهد شد.

واژگان کلیدی:اکوتوریسم، توریسم ورزشی، برنامه ریزی ، صنعت گردش گری، استان چهارمحال و بختیاری، منطقه سامان

مقدمه:

بشر از ابتدای خلقت به جابه جایی و سفر می پرداخته است. به دست آوردن غذا، آب، امنیت یا پیدا کردن منابع جدید، انگیزه های اولیه برای تحرک و سفر بودند. اما بعد از آنکه نیاز های اولیه بشر تامین شد، تفکر و اندیشه سفر برای ، سرگرمی لذت و کشف مکان های جدید ، آغاز شد.مسافرت اولیه برای یافتن چیزهای تازه ، به تامین امکانات و فن آوری تدارک لوازم یا طریقه سفر، بستگی داشته است. مسافران اولیه با پای پیاده یا سوار بر حیوانات اهلی سفر می کردند.ساختن قایق و کشتی ، سفر های دریایی را ممکن کرد و اختراع چرخ روش های جدیدی برای مسافرت بر روی زمین را امکان پذیر نمود.هر پیشرفت و تکامل در دانش بشری و فن آوری، فرصت های نوین گردش گری برای افراد انسانی را افزایش داد. در زمانی که تمدن شکل گرفت، جاده ها بهبود پیدا کرد و حکومت ها برپا و مستحکم شدند، میل به سفر به منظور کشف مکان های جدید، کاووش برای یافتن منابع و امکانات بهتر زندگی، فراگیری دانش ، بازدید و مقاصد مذهبی افزایش یافت.

گردش گری مجموعه ای از اقدامات ، خدمات و صنایعی است که به مسافران خدمتی مانند ، حمل و نقل، تامین محل های اقامت، جایگاه های تهیه وتدارک غذا، فروشگاه هاو بازارها ، محل های تجاری و تسهیلات دیگر ارائه می دهندو سایر خدمات میهمان نوازی برای افراد یا گروه هایی که از خانه یا محل زندگی دور افتاده اند را رافراهم می کند.(مهریاری، ۱۳۸۹: ۲)

در حال حاضر گردش گری به عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می باشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است. از نظر اقتصادی، گردش گری بین المللی بیشترین عایدی را ایجاد می کند، دریافتی های ارزی خاص از گردش گری بین المللی بیشتر از محصولات نفتی، خودرو و تجهیزات ارتباطی تامین می شود. گردش گری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری زیرساخت ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.یکی از ارکان توسعه جهان گردی، تقاضا برای آن است که از ساختار پیچیده ای نیز برخورداراست ؛ زیرا کاهش یا افزایش سهم یک کشور از درآمدها گردش گری جهانی ، به عوامل و متغییر هایی بستگی دارد که با توجه به نوع کشور ، مسائل اداری واجرایی و سطح آمار و اطلاعات موجود می تواند متفاوت باشد.ایران با توجه به امتیازات فروانی که از نظر تنوع آب و هوایی ، جاذبه های طبیعی ، تاریخ و تمدن کهن ، آثار باستانی و مذهبی ، معماری، صنایع دستی، فرهنگی و جغرافیایی دارد، از قابلیت های فراوانی برای تبدیل شدن به قطب گردش گری جهانی بر خوردار است؛ بنابراین سهم ایران از عایدی های صنعت گردش گری جهان بسیار ناچیز است.

امروزه توسعه گردش گری در تمامی عرصه ها ، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصددیافتن راه های تازه ای برآیند.(لطفی ،۱۳۸۴: ۷)آگاهی جوامع از این که گردش گری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار یک کشور قرار می دهد، باعث شده تا گردش گری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود.(طهماسبی پاشاو مجیدی ، روفیا، ۱۳۸۴: ۱۳)بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. اگر چه در مناطق مختلف، شرایط متفاوت است، گردش گری همواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می آید.(ابراهیمی و خسرویان، ۱۳۸۴: ۶)

توسعه صنعت گردش گری ، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن باپیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر اقتصاد ایران به روشنی نشان دهنده این موضوع است.از این رو ، به منظور تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و درآمد های ارزی و هم چنین ایحاد فرصت های جدید شغلی در کشور ، توسعه صنعت گردش گری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛چرا که ایران از نظر جاذبه های گردش گری جز ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیاد جهان گردی و گردش گری بین المللی برخوردار است.(صباغ کرمانی و امیریان ،۱۳۷۹: ۱۷)از این رو باید زمینه های توسعه گردش گری ، به عنوان یک استراتژی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی فراهم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- بیان مسئله:

سیرو سیاحت در سرزمین های مختلف هموا ره جزئی از نیازهای زندگی انسان و یکی از روش های پررونق گذران اوقات فراغت به شمار می رود. حرکت شتابان به سوی قرن بیست ویکم شیوه های سنتی توسعه اقتصادی و اتکا به درآمد های محدود بخشی از سرمایه ای فسیلی را مطرود دانسته است و ضرورت ایجاد حرکت های نوین و دستیابی به مکانیزم های کارآمد در بهره گیری افزون تر از شرایط طبیعی موجود را به ویژه در کشور هایی که از فرهنگ غنی تاریخ کهن و آثار باستانی بسیاری برخوردار هستند ایجاب می نماید. صنعت جهان گردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار آمده و به یقین«جهان گردی» در دهه های آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. بسیاری ازکشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. (محلاتی، ۱:۱۳۸۰)از جمله استراتژی های توسعه مناطق فراموش شده تعریف کار بری های خاصی است که می تواند ضمن تقویت هویت مکانی آن ها شرایط توسعه پایدارآن ها را فراهم آورد.ایران با طبیعت گسترده وبی نظیر، اقلیم متنوع وویژگی های زمین شناسی گوناگون وتنوع زمین شناختی می تواند از پدید های زمین شناختی(ژئوتوپ)در سراسر کشور مانند غار ها، تنگه ها، دره ها، مناطق فسیلی ، دره های نشستی ، شکاف های بزرگ زمین شناختی ، گل فشان ها، زمین های کارستیک، انواع کانی ها ، هرم های ماسه ای، سواحل صخره ای –سنگی، معادن باستانی وغیره به عنوان میراث های زمین شناختی در قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد، پس از تدارک زیر ساخت های گردش گری به عنوان ابزاری در راستای توسعه ژئوتوریسم وتاسیس ژئوپارک ها مورد استفاده قرار گیرد. با آغاز قرن بیستم، با توجه به دگرگونیهای وسیعی که در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و صنعتی روی داد، گرایش به ایجاد تنوع در محیط زندگی یکنواخت و فرار از فضای پرهیاهو و خسته کننده شهرها و شناخت جهان و گسترش ارتباطات سیاسی- اقتصادی و نیاز مبرم مردم سرزمین ها و کشورها به یکدیگر، موجبات شکوفایی جهان گردی و سیر و سیاحت به سبک و سیاق کنونی را فراهم آورد (محلاتی، ۱۳۸۰، ۹). امروزه یکی از انواع جهان گردی که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است، توریسم ورزشی است. برگزاری انواع مسابقات جهانی ،ملی ، منطقه ای انگیزه ای قوی برای حضور و شرکت مردم در محل برگزاری مسابقات است. گردش گری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دوصنعت گردش گری وصنعت ورزش پدید آمده است(هاوکینز و هودمن). به عبارت دیگر فعالیت های مهم گردش گران در حین گردش گری است وگردش گری و مسافرت با انواع مختلف ورزش همراه است (هینچ وهیگام ، ۲۰۰۳).گرین وچالیپ (۱۹۹۸) نیز طی تحقیقات خود بیان می کند که گردش گری ورزشی به مانند بسیاری ازصنایع دنیا مثل حمل ونقل ، اتومبیل سازی و توریسم وغیره ، در حال تبدیل شدن به صنعتی مجزا ومهم است ، به طوری که بررسی ها نشان می دهد که از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۹ تمایل گردش گران برای شرکت در ورزش ۱۳۰۰ درصد رشد داشته است.به طوری که رشد ورواج روز افزون مسافرت های مرتبط با ورزش ورواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقمند شوند. لذا شهرهای مختلف جهان در بدست آوردن حق میزبانی بازی های المپیک ومسابقات قهرمانی جهان در رشته های ورزشی مختلف رقابت می کنند.

 

۱-۲– ضرورت انجام تحقیق:

صنعت گردش گری در جهان در دهه های اخیر از رشد بسیار خوبی برخودار بوده است به طوری که در سال ۱۹۵۰ تعداد گردش گران بین المللی ۲۵ میلیون نفر و درآمد حاصل از آن (۲٫۱)میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۹۹۹تعداد گردش گران به ۶۵۶٫۹ میلیون نفر و میزان درآمد حاصل از آن به۴۵۵ میلیارد دلار رسیده است پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۵ تعداد گردش گران بین المللی به رقم ۹۳۷ میلیون فر و تولید ناخالص این صنعت در جهان به ۷٫۲ تریلیون دلار برسد.کشور های مختلف جهان سعی دارن که سهم بیش تری از این صنعت را به خود اختصاص دهن تا بر مشکلات اقتصادی خود از قبیل بیکاری، کمبود منابع ارزی و. … فائق آیند. ضرورت ایجاب می کند که با شناخت استعدادها و توانمندی های این صنعت در هر منطقه، گامی در جهت تقویت این صنعت برداشته شود.(فرزانه، ۱۳۸۹: ۱)

استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن محیط طبیعی، چشم انداز ها و مناظر زیبای طبیعت که از کانون های اصلی و جاذبه های گردش گر پذیر این نوع گردش گری (اکوتوریسم )می باشد زمینه لازم را برای توسعه صنعت گردش گری دارا است.این گونه از گردش گری در قرن بیست ویکم از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان ملل متحد قرن حاضر را قرن اکوتوریسم نامیده است.(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵: ۶)

از سوی دیگر ، یافته های این تحقیق می تواتد از سوی مسئولین و متولیان صنعت گردش گری در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

۱-۳- اهداف تحقیق:

۱- معرفی انواع توریسم ورزشی ازجمله گردش گری ورزش های آبی (رفتینگ)، گردش گری آب درمانی و سلامت توریسم و…. که از جنبه فرهنگی، اعتقادی و وجود زیر ساخت ها امکان پیاده سازی در منطقه سامان را دارد.

  • شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش گری می تواند صورت گیرد.
  • بررسی مشکلات و موانع موجود در توسعه اکوتوریسم در منطقه سامان

۱-۴- سوالات تحقیق:

۱-آیا استان چهارمحال و بختیاری قابلیت توسعه گردش گری را دارد؟

 

۱-۵- فرضیات تحقیق:

۱– به نظر می رسد بین توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری و توسعه گردش گری استان رابطه معناداری وجود دارد.

۲- به نظر می رسد بین بهبود روش های مدیریتی و توسعه گردش گری در استان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

۱-۶- پیشینه تحقیق:

با بررسی های به عمل آمده تاکنون در ارتباط با موضوع آن طور که این رساله مد نظر دارد تحقیقی صورت نگرفته است. اما به لحاظ ارتباط غیر مستقیم با موضوع مقالات و پژوهش های معدودی انجام شده است که به نوعی برخی از ابعاد موضوع این رساله را پوشش می دهد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

۱-یزدان پناه، خیاطی و ریگی(۱۳۹۰)در مقاله ی تحت عنوان «ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم ژئوتوریسم» شهرستان خاش با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی SWOT به این نتیجه رسیده اند که مهمترین نقاط موجود در منطقه توجه افراد آگاه به صنعت توریسم ، دولتی بودن زمین ها، پایین بودن هزینه خدمات وتسهیلات گردش گری منطقه، تنوع و تعدد جاذبه های طبیعی و فرهنگی گردش گری قابل توسعه، دسترسی مناسب، مشارکت مردم بومی و علاقه آنها به ورود گردش گر است.

۲- عباس بخشنده نصرت(۱۳۷۸)در مقاله « توزیع فضایی مکانی انواع سیاحت گاه ها و ضرورت سامان دهی آنها در استان چهارمحال و بختیاری » به تقسیم بندی انواع توریسم از جمله: مذهبی ، تاریخی، ورزشی، زمستانی و… پرداخته است.

۳- نصرالله پورافکاری(۱۳۷۶)در مقاله «تلاشی در رهیابی عوامل توسعه توریسم در استان چهارمحال وبختیاری »به کاستی های فرهنگی منطقه و همچنین استعدادهای استان پرداخته است.

۴- عبدالحمید شمسی، اکبر جابری، مسعود نادریان و محمد حسین سلطانی در مقاله« ایران » به بررسی و تحلیل متغییر های مهم و اثر گذار برتوسعه مدیریت ورزشی در ایران پرداخته اند.

۵- افتخاری (۱۳۸۵)، با بکارگیری مدل SWOT برای توسعه گردش گری روستایی در دهستان لواسانات کوچک ثابت کرد که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت گردش گری بودن بسیار بالا است و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.

۶- طالب و محمدخان خیرآبادی (۱۳۸۷)، عوامل مؤثر در توسعه گردش گری روستایی (مطالعه موردی روستاهای حاشیه زاینده رود بخش سامان از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری) در قالب نگرشی جامع و نظام­وار و مبتنی بر واقعیات منطقه به منظور رسیدن به چارچوبی علمی و کاربردی برای مطالعه و تحلیل محور مطالعاتی سطح بندی فضایی ضروری می نماید.

 

۱-۷- نوع تحقیق:

این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است.چون انتظار می رود متولیان و مسئولین صنعت گردش گری از نتایج آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مرتبط با گردش گری استفاده کنند. از سوی دیگر به لحاظ روش توصیفی است.

 

۱-۸- روش تحقیق:

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی و از نوع کیفی می باشدکه در دو قسمت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد گرفت به نحوی که در بخش کتابخانه ای با بهره گرفتن از اسناد ، آمار و اطلاعات و تجربیات کشور های توسعه یافته جهان ، موضوع مورد مطالعه بررسی خواهد شد. در قسمت میدانی ، ضمن بازدید از منابع گردش گری منطقه سامان و کسب نظر جامعه محلی و صاحبنظران جدول SWOT خواهد شد.

 

۱-۹- محیط پژوهش:

این تحقیق در قلمرو محیطی استان چهارمحال و بختیاری در منطقه سامان انجام خواهد شد.

 

۱-۱۰- متغییرها:

در این تحقیق ، مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری متغییر مستقل و توریسم ورزشی و اکوتوریسم به عنوان متغییر وابسته است.سایر متغییر ها مانند گردش گران، صنعت گردش گری به عنوان متغییر های میانجی و تاثیر گذار است.

 

 

۱-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، کتابخانه ای و پیمایشی است.ابزار جمع آوری اطلاعات در روش کتابخانه ای فیش و نقشه است. و در روش پیمایشی نیز از نظر سنجی و مصاحبه با برخی افراد دست اندرکار و جمع آوری اطلاعات آن ها در ارتباط با سوالات تحقیق استفاده شده است.

 

۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این پژوهش از مدل SWOT استفاده خواهد شد. در این روش ضمن مصاحبه و دریافت نظرات صاحب نظران ، جدول SWOT گردش گری استان تنظیم و با توجه به مسائل مطرح شده مدل توسعه استان نیز پیشنهاد خواهد شد.

 

۱-۱۳- تنگناها و محدودیت های تحقیق:

مهمترین تنگنا و محدودیت در این تحقیق ، موضوع فقدان منابع و ادبیات و شاخص های تولید شده منسجم و قابل دسترس از سوی مراکز و نهاد های مسئول از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردش گری است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com