پایان نامه ارشد جغرافیا- گردشگری:برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش گردشگری

با عنوان:برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی مطالعه موردی شهرستان آشتیان روستای آهو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم

موضوع :

برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی مطالعه موردی شهرستان آشتیان روستای آهو

پاییز ۱۳۹۰

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به علت داشتن پتانسیل های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ، همواره مورد توجه گردشگران نقاط مختلف دنیا قرار داشته است که این عامل شرایط مساعدی را برای بهره برداری و توسعه زیرساخت های گردشگری فراهم می سازد.

منابع و توان مندی های گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی از اولویت های مورد توجه جهت قدرت جذب روستا محسوب می شوند. روستای گردشگری آهو از توابع بخش آشتیان استان مرکزی است که دارای قابلیت ها و توان مندی های ویژه در راستای توسعه گردشگری می باشد.

وجود جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی وانسان­ساخت درسطح شهرستان آشتیان و در سطح خردتر روستای آهو که منطقه مورد بحث ما در این تحقیق است و همچنین فاکتورهای تاثیر گذار مانند عوامل جغرافیایی، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و …. لزوم استفاده از روش برنامه ریزی جامع نگر را نمایان می سازد. بر همین اساس و در جهت توسعه گردشگری پایدار و اقتصادی در منطقه ، همچنین دستیابی به راهبردهای بلند مدت توسعه جامع نگر، از برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد پایداری استفاده گردیده است و در نهایت بر اساس بررسی شرایط موجود و تحلیل این شرایط با بهره گرفتن از تکنیک swot اقدام به تدوین راهبردهای بخشی در مقاطع کوتاه، میان و بلند مدت گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امروزه تغییر و تحولات مداومی در محیط حاکم بر سازمانها و منطقه توسعه گردشگری شکل می گیرد، این موضوع کلیه نقش افرینان را ناگزیر می سازد تا به طور دائم و به شیوه ای هوشمندانه بر رویدادهای داخلی و خارجی و جریان تغییرات نظارت داشته و بدین ترتیب بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات سازگار نمایند. بنابر این منطقه توسعه گردشگری، بیش از گذشته نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی کارآ با محیط پیرامون خود می باشند و آن دسته از مناطقی می توانند به آینده خود در جذب منابع و عرضه محصول امیدوار باشند که بتوانند بخوبی از این فرصتهای نوظهور محیطی بهره گرفته و از تهدیدهای بوجود آمده ناشی از آن پرهیز نمایند.

تغییرات ذکر شده، امروزه به حدی زیاد شده که به گفته یکی از صاحبنظران مدیریت، رابرت واترمن(در محیط تجارت کنونی) بیش از هر دوره و زمان گذشته تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده تغییر می باشد(دیوید،۳۰:۱۳۸۴). این موضوع برای منطقه توسعه گردشگری بواسطه تاثیر زیادی که از محیط پیرامون خود پذیرا هستند، نیازمند تامل و تعمق بیشتری می باشد. در این راستا تنها ابزاری که می توان از آن استفاده نمود، استراتژی ها هستند. استراتژی ها با در نظر گرفتن شرایط درحال تغییر امکان موفقیت و دستیابی به اهداف بلند مدت را فراهم می نمایند. کارکرد دیگر استراتژی ها آن است که زمینه ساز توسعه پایدار باشند، رویکردی که امروزه از توجه ویژه ای برخوردار بوده و در پی آن است که ضمن تحقق منافع اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی برای جامعه امروزی، این منافع را برای آیندگان نیز حفظ نماید.

واقعیتهای ذکر شده متضمن این نکته است که منطقه توسعه گردشگری برای سازگاری هر چه بیشتر با محیط متغیر پیرامونی شان باید عوامل موثر برتدوین استراتژیهای توسعه خود را شناسایی نموده و به تدوین استراتژی هایی اثربخش بپردازند. منطقه یا جاذبه ی گردشگری از این امر مستثنی نبوده و با تهدیدها و فرصتهای محیطی عدیده ای روبرو می باشند. فقدان سیاستگذاری استراتژیک دراین عرصه باعث از دست رفتن فرصتهای محیطی و تشدید نقاط ضعف داخلی می گردد. لذا بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود تا منطقه مفروض بتواند در محیط متغیر کنونی از خود در مقابل سایر رقباءمحافظت کرده و به ماموریت های اساسی خود در ارائه محصولات گردشگری جامه ی عمل بپوشاند.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده ب

مقدمه ج

فصل اول:کلیات تحقیق ۲

۱-۱- بیان مسأله ۲

۱-۲- اهداف تحقیق ۲

۱-۳- سوالات تحقیق ۳

۱-۴- فرضیات تحقیق ۳

۱-۵- پیشینه تحقیق ۳

۱-۶- روش تحقیق ۳

۱-۶-۱- روش جمع آوری اطلاعات ۴

۱-۶-۲- ابزار گردآوری اطلاعات : (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره) ۴

۱-۶-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴

۱-۷- جامعه آماری و نمونه تحقیق ۵

۱-۸- تنگناها و محدودیت های تحقیق ۵

فصل دوم:ادبیات تحقیق ۷

۲-۱-گردشگری ۷

۲-۲- تاریخچه گردشگری ۷

۲-۲-۱- عهد باستان ۷

۲-۲-۲- قرون وسطی ۸

۲-۲-۳- رنسانس ۹

۲-۲-۴- انقلاب صنعتی ۹

۲-۲-۵- جهانگردی نوین ۱۰

۲-۳- انواع گردشگری ۱۰

۱- گردشگری تندرستی (گردشگری سلامت) ۱۰

۲- گردشگری درمانی (گردشگری سلامت) ۱۰

۳- گردشگری پزشکی (گردشگری سلامت) ۱۰

۴- گردشگری ورزشى ۱۱

۵- گردشگری ماجراجویی ۱۱

۶- گردشگری کشاورزی ۱۱

۷- گردشگری مجازی ۱۱

۸- گردشگری زیست محیطی ۱۱

۹- گردشگری فروشگاه کتاب ۱۱

۱۰- گردشگری آموزشی ۱۲

۱۱- گردشگری آثار باستانی ۱۲

۱۲- گردشگری تفننی ۱۲

۱۳- گردشگری فراگیر ۱۲

۱۴- گردشگری دائمی ۱۲

۱۵- گردشگری سفری ۱۲

۲-۴- توسعه پایدار گردشگری ۱۵

۲-۵- تعریف اوقات فراغت ،تفریح وجهانگردی ۲۲

۲-۶-ارتباط بین گردشگری واوقات فراغت ۲۳

۲-۷- گردشگری و اهمیت آن ۲۳

۲-۸-گردشگری و آثار آن ۲۴

۲-۸-۱- آثار اقتصادی جهانگردی ۲۴

۲-۸-۲- آثار اجتماعی و فرهنگی ۲۵

۲-۸-۳- آثار محیطی ۲۶

۲-۹- اجزاء و عناصر صنعت گردشگری ۲۸

۲-۱۰- گردشگر ۳۵

۲-۱۱- برنامه ریزی ۳۶

۲-۱۲- ویژگی های برنامه ریزی ۳۷

۲-۱۳- انواع برنامه ریزی ۳۷

۲-۱۴- رویکرد های برنامه ریزی گردشگری ۳۹

۲-۱۵- برنامه ریزی گردشگری ۴۱

۲-۱۶- برنامه ریزی استراتژیک ۴۲

۲-۱۷- مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک گردشگری منطقه ۴۳

۲-۱۸- مراحل برنامه ریزی استراتژیک ۴۵

۲-۱۹- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) 57

۲-۲۰- روستا ۶۲

۲-۲۱- انواع روستا از نظر سکونت گاهی ۶۳

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه ۶۹

۳-۱- جغرافیای طبیعی ۶۹

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و وسعت ۶۹

۳-۱-۲- ناهمواریها ۷۳

۳-۱-۳- اقلیم ۷۸

۳-۱-۴- پوشش گیاهی ۸۱

۳-۱-۵- زمین شناسی ۸۴

۳-۱-۶- گونه های جانوری ۸۷

۳-۱-۷- مناطق و نواحی حفاظت شده ۸۷

۳-۱-۸- منابع آب ۹۰

۳-۱-۹- خاک و منابع اراضی ۹۲

۳-۲- جغرافیای انسانی ۹۵

۳-۲-۱- جمعیت ۹۵

۳-۲-۱- ۱- ساختار سنی جمعیت ۹۵

۳-۲-۱-۲- ترکیب جنسی جمعیت ۹۶

۳-۲-۲- بعد خانوار و نرخ رشد جمعیت ۹۹

۳-۲-۲-۱- نرخ رشد جمعیت ۹۹

۳-۲-۲-۲- بعد خانوار ۱۰۱

۳-۲-۳- سواد و آموزش ۱۰۳

۳-۲-۳-۱- تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی ۱۰۵

۳-۲-۴- مهاجرت ۱۰۵

۳-۲-۵- بهداشت و درمان ۱۰۶

۳-۳- جغرافیای اقتصادی ۱۰۷

۳-۳-۱- نیروی انسانی و اشتغال و بیکاری ۱۰۷

۳-۳-۲- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی ۱۰۹

۳-۳-۳- بخش های عمده اقتصادی شهرستان ۱۱۱

۳-۳-۴- کشاورزی ۱۱۲

۳-۳-۶- صنعت ۱۱۴

۳-۳-۷- خدمات ۱۱۶

۳-۳-۷-۱- خدمات عمومی در سطح شهر آشتیان ۱۱۷

۳-۴- جغرافیای فرهنگی ۱۱۷

۳-۴-۱- تاریخچه شهرستان آشتیان ۱۱۷

۳-۴-۲- ویژگی های فرهنگی شهرستان آشتیان ۱۱۸

۳-۴-۲-۱-گویش ۱۲۰

۳-۴-۲-۲- آداب و رسوم ۱۲۲

۳-۴-۲-۳- قومیت و مذهب ۱۲۳

۳-۴-۲-۴- مشاغل سنتی و دستی ۱۲۳

۳-۴-۲-۶- غذاها و خوراک محلی شهرستان آشتیان ۱۲۸

۳-۵- جاذبه های گردشگری شهرستان آشتیان ۱۲۹

۳-۵-۱- جاذبه های طبیعی ۱۳۵

۳-۵-۲- جاذبه های تاریخی ۱۳۵

۳-۵-۳- جاذبه های مذهبی ۱۳۶

۳-۵-۴- آثار ثبتی شهرستان آشتیان ۱۳۶

۳-۵-۵- انواع جاذبههای گردشگری روستای آهو ۱۳۹

۳-۵-۵-۱- جاذبههای ورزشی و تفریحی، ورزشهای کوهستانی و درهای، تفریحات آبی، ورزشها و بازیهای محلی ۱۴۴

۳-۵-۵-۲- مسیرهای جذاب گردشگری مانند ایل راه ها ۱۴۶

۳-۵-۵-۳- بناهای تاریخی (کاخها و عمارتها ـ قلعهها و برجها، میادین قدیمی، بازارها و سایر بناهای تاریخی) ۱۴۷

۳-۵-۵-۴- اماکن مذهبی و زیارت گاهی (مساجد قدیمی، مقابر و امام زادهها، گورستانهای تاریخی و سایر آثار زیارتی) ۱۴۹

۳-۵-۶- تاسیسات و تجهیزات گردشگری ۱۵۳

۳-۵-۶-۱- واحدهای اقامتی ۱۵۳

۳-۵-۶-۲- جاده ها و شبکه ارتباطی ۱۵۶

۳-۵-۶-۳- امکانات حمل و نقل ۱۶۴

فصل چهارم:تحلیل وضع موجود و برنامه توسعه گردشگری روستا ۱۶۸

۴-۱- تحلیل وضع موجود (امکانات و تنگناها) ۱۶۸

۴-۲- اهداف و سیاستهای توسعه گردشگری روستا (استراتژی و طرح راهبردی) ۱۶۹

۴-۳- فرآیند مدیریت راهبردی ۱۶۹

۴-۴- تدوین چشمانداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای کلان روستای گردشگری آهو ۱۷۰

۴-۵- مرحله صفر ۱۷۱

۴-۵-۱-تعیین چشمانداز روستای گردشگری آهو ۱۷۱

۴-۵-۲- شناسایی مأموریت روستای گردشگری آهو ۱۷۲

۴-۵-۳- تعیین اهداف ۱۷۳

۴-۶- مرحله ورودی ۱۷۴

۴-۶-۱- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان ۱۷۴

۴-۶-۱-۱- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 175

۴-۶-۱-۲- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 177

۴-۷- مرحله مقایسه ۱۷۸

۴-۷-۱- تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعفها (SWOT) 178

۴-۷-۲- تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE) 181

۴-۸- مرحله تصمیم گیری ۱۸۳

۴-۸-۱- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) 184

۴-۹- برنامه و طرح های پیشنهادی ۱۸۸

فصل پنجم : آزمون فرضیات و ارائه پیشنهاد ۱۹۳

۵-۱- آزمون فرضیات ۱۹۳

۵-۲- برنامه ها و پیشنهادات ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول شماره ۱ -آثار اقتصادی جهانگردی ۲۵

جدول شماره ۲ -آثار فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری ۲۶

جدول شماره ۳ – آثار محیطی جهانگردی ۲۸

جدول شماره ۴- نظام گردشگری از دیدگاه گان ۳۰

جدول شماره۵ – مراحل برنامه ریزی استراتژیک ۴۵

جدول شماره۶ – ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) 50

جدول شماره ۷ – ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 52

جدول شماره۸- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) انواع استراتژی های قابل اجرا ۶۰

جدول شماره ۹ -تقسیمات سیاسی شهرستان آشتیان ۶۹

جدول شماره ۱۰ – درجه حرارت منطقه مورد مطالعه، سانتیگراد ۷۸

جدول شماره ۱۱ – میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا در منطقه مورد مطالعه، درصد ۷۹

جدول شماره ۱۲ – ویژگیهای بارش در منطقه مورد مطالعه، ۱۳۸۵ ـ میلیمتر ۸۰

جدول شماره ۱۳ – برخی از گونه های همراه در تیپ اصلی گروه Astragalus و زیر تیپ های آن ۸۲

جدول شماره ۱۴ – توزیع جمعیت در گروه های عمده سنی شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۹۵

جدول شماره ۱۵ – ترکیب سنی به تفکیک نقاط شهری و روستایی شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۹۶

جدول شماره ۱۶ – نسبت جنسی جمعیت بر حسب نقاط شهری و روستایی آشتیان ۱۳۸۵ ۹۷

جدول شماره ۱۷ – .ساختار جنسی جمعیت دهستان گرکان ۹۸

جدول شماره ۱۸ – تعداد و نرخ رشد جمعیت شهرستان آشتیان۸۵ -۱۳۶۵ ۱۰۰

جدول شماره ۱۹ – تعداد و بعد خانوار شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۱۰۱

جدول شماره ۲۰ – بعد خانوار دهستان گرکان ۱۰۲

جدول شماره ۲۱ – جمعیت و باسوادان ۶ ساله و بیشتر شهرستان آشتیان   1385 103

جدول شماره ۲۲ – بررسی میزان با سوادی در دهستان گرکان ۱۰۴

جدول شماره ۲۳ – تعداد دانش آموزان ، کارکنان ، آموزشگاه و کلاس به تفکیک مقاطع تحصیلی شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۱۰۵

جدول شماره ۲۴ – مهاجران وارد شده طی ۱۰سال گذشته برحسب جنس ، علت مهاجرت به روستاهای شهرستان آشتیان ۱۰۵

جدول شماره ۲۵ – تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت های موجود در آنها بر حسب وضعیت حقوقی -۱۳۸۷ ۱۰۶

جدول شماره ۲۶ – وضعیت برخورداری از پزشک، آزمایشگاه، داروخانه و مرکز پرتونگاری در استان مرکزی و شهرستان آشتیان -۱۳۸۷ ۱۰۶

جدول شماره ۲۷- مراکز بهداشتی ـ درمانی در استان مرکزی و شهرستان آشتیان-۱۳۸۷ ۱۰۷

جدول شماره ۲۸ – توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی شهرستان آشتیان سال۱۳۸۵ ۱۰۷

جدول شماره ۲۹ – توزیع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت شهرستان آشتیان (درصد) ۱۳۸۵ ۱۱۰

جدول شماره ۳۰ – سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۱۱۱

جدول شماره ۳۱ – بهره برداری های کشاورزی سرشماری شده بر حسب نوع بهره بردار:۱۳۸۲ ۱۱۲

جدول شماره ۳۲ – بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت : ۱۳۸۲ ۱۱۳

جدول شماره ۳۳ – مساحت اراضی کشاورزی بهره برداری های با زمین برحسب وسعت ۱۳۸۲ ۱۱۳

جدول شماره ۳۴ – تعداد بهره برداری و دام شهرستان آشتیان :۱۳۸۲ ۱۱۴

جدول شماره ۳۵ – تعداد کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت ، طبقات کارکن ۱۳۸۵ ۱۱۵

جدول شماره ۳۶ – تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت ، طبقات کارکن ۱۳۸۶ ۱۱۵

جدول شماره ۳۷ – تعداد کارگاه های صنعتی عمومی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت ، طبقات کارکن ۱۳۸۶ ۱۱۶

جدول شماره ۳۸ – مشخصات واحدهای خدماتی و تعداد شاغلین آنها در شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۱۱۶

جدول شماره ۳۹ – خدمات عمومی شهر آشتیان ۱۳۸۵ ۱۱۷

جدول شماره ۴۰ – تقسیم بندی جاذبه های گردشگری ۱۳۴

جدول شماره ۴۱- لیست جاذبه های طبیعی شهرستان آشتیان ۱۳۵

جدول شماره ۴۲- لیست جاذبه های تاریخی شهرستان آشتیان ۱۳۵

جدول شماره ۴۳- لیست جاذبه های مذهبی شهرستان آشتیان ۱۳۶

جدول شماره ۴۴ – پروفایل جاذبه ها و منابع گردشگری روستای آهو بخش آشتیان استان مرکزی ۱۵۲

جدول شماره ۴۵ – لیست هتل های استان مرکزی ۱۵۳

جدول شماره ۴۶ – تأسیسات اقامتی برحسب درجه ۱۵۳

جدول شماره ۴۷ – تعداد اتاق های تأسیسات اقامتی برحسب درجه ۱۵۴

جدول شماره ۴۸ – تعداد تخت تأسیسات اقامتی برحسب درجه ۱۵۴

جدول شماره ۴۹ – تعداد مسافرخانه برحسب درجه (مهمانپذیر) ۱۵۴

جدول شماره ۵۰ – تعداد اتاق مسافرخانه برحسب درجه ۱۵۴

جدول شماره ۵۱ – تعداد اقامت گاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن- ۱۳۸۵ ۱۵۵

جدول شماره ۵۲ – تعداد اقامت گاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهری و روستایی- ۱۳۸۵ ۱۵۵

جدول شماره ۵۳ – تعداد اقامت گاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی برحسب طبقات کارکن ۱۵۶

جدول شماره ۵۴ – راه های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان مرکزی ۱۵۷

جدول شماره ۵۵ – طول راه های روستایی استان مرکزی وشهرستان آشتیان به تفکیک آسفالت ، شوسه و خاکی ۱۳۸۷ ۱۵۸

جدول شماره ۵۶ – طول انواع خطوط و تعداد ایست گاه های راه آهن( کیلومتر) ۱۵۸

جدول شماره ۵۷ – تعداد پرواز و مسافر و بار پروازهای داخلی استان مرکزی-۱۳۸۷ ۱۵۸

جدول شماره ۵۸ – تعداد تلفن های شهرستان و استان سال ۱۳۸۷ ۱۶۲

جدول شماره ۵۹ – تعداد واحدهای پستی مورد بهربرداری ۱۶۳

جدول شماره ۶۰ – آمار مراسلات پستی استان در بخش های مختلف سال ۱۳۸۷ ۱۶۴

جدول شماره ۶۱ – آمار مراسلات پستی شهرستان در بخش های مختلف سال ۱۳۸۷ ۱۶۴

جدول شماره ۶۲ – تعداد سفر و مسافر جابه جا شده درون استانی و برون استانی از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای سال ۱۳۸۵ ۱۶۵

جدول شماره ۶۳ – مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه های راه آهن استان ۱۶۵

جدول شماره ۶۴ – تعداد تونل ها ، پل ها و راهدارخانه های مسیر راه های استان را در سال ۱۳۸۷ ۱۶۵

جدول شماره ۶۵ – تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهری را بر حسب نوع در سال ۱۳۸۷ ۱۶۶

جدول شماره ۶۶ – مشخصات عومی شرکت های تعاونی حمل ونقل فعال در سال ۱۳۸۷ ۱۶۶

جدول شماره ۶۷ – نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای پیش روی روستای گردشگری آهو ۱۶۸

جدول شماره ۶۸ – مراحل برنامه ریزی راهبردی ۱۷۰

جدول شماره ۶۹ – ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE) 176

جدول شماره ۷۰ – ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE) 177

جدول شماره ۷۱ – ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT) 180

جدول شماره ۷۲ – ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) 185

جدول شماره ۷۳ – ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو ۱۸۹

جدول شماره ۷۴ – نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو ۱۸۹

جدول شماره ۷۵ – مراحل برنامه ریزی راهبردی ۱۹۳

جدول شماره ۷۶ – ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE) 195

جدول شماره ۷۷ – ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE) 196

جدول شماره ۷۸ – ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT) 198

جدول شماره ۷۹ – ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو ۲۰۱

جدول شماره ۸۰ – نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت موجود سیستم گردشگری روستای آهو ۲۰۲

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل شماره ۱- اصول پایداری ۱۸

شکل شماره ۲- ساختار نظریه پایداری : برقراری توازن میان ابعاد اصلی برنامه ریزی توسعه ۱۹

شکل شماره ۳- ساختار نظریه پایداری ۲۰

شکل شماره ۴- ابعاد ساختاری توسعه پایدار ۲۰

شکل شماره ۵- بازار گردشگری داخلی و بین المللی ۲۹

شکل شماره ۶ – سیستم گردشگری از دیدگاه گان ۳۰

شکل شماره ۷- سیستم گردشگری از دیدگاه رای ۳۱

شکل شماره ۸- اجزاء مقصد گردشگری اجزاء مقصد گردشگری ۳۲

شکل شماره ۹- عناصر سیستم گردشگری ۳۳

شکل شماره ۱۰- اجزای سیستم گردشگری ۳۴

شکل شماره ۱۱ – الگوی جامع مدیریت استراتژیک ۴۳

شکل شماره ۱۲ – تغییرات ماهیانه دما در منطقه مورد مطالعه، سانتیگراد ۷۹

شکل شماره ۱۳ – میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا ۸۰

شکل شماره ۱۴ – تغییرات ماهیانه بارش در منطقه مورد مطالعه، میلیمتر ۸۱

شکل شماره ۱۵ – توزیع سنی جمعیت به تفکیک گروه های عمده سنی شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۹۵

شکل شماره ۱۶ – نسبت جنسی جمعیت شهرستان آشتیان به تفکیک نقاط شهری و روستایی ۹۷

شکل شماره ۱۷ – ساختار جنسی جمعیت دهستان گرکان ۹۹

شکل شماره ۱۸ – نرخ رشد جمعیت شهرستان آشتیان ۸۵-۱۳۶۵ ۱۰۰

شکل شماره ۱۹ – بعد خانوار دهستان گرکان ۱۰۲

شکل شماره ۲۰- درصد با سوادی در دهستان گرکان ۱۰۴

شکل شماره ۲۱ – توزیع جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان آشتیان ( به درصد ) ۱۳۸۵ ۱۰۸

شکل شماره ۲۲ – توزیع جمعیت شاغل و بیکار شهرستان آشتیان ( به درصد) ۱۳۸۵ ۱۰۸

شکل شماره ۲۳ – درصد توزیع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۱۱۱

شکل شماره ۲۴ – سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی شهرستان آشتیان ۱۳۸۵ ۱۱۲

شکل شماره ۲۵ – تقسیم بندی جاذبه ها ۱۳۳

شکل شماره ۲۶ – الگوی جامع برنامه ریزی راهبردی ۱۷۰

شکل شماره ۲۷ – ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IE) روستای گردشگری آهو ۱۸۳

شکل شماره ۲۸ – ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IE) روستای گردشگری آهو ۱۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل شماره ۱ – چشم اندازه های بکر طبیعی ۱۴۲

شکل شماره ۲ – کوچه باغ های زیبای روستای آهو ۱۴۲

شکل شماره ۳ – باغ های قدیمی روستای آهو ۱۴۳

شکل شماره ۴ – درختان و پوشش گیاهی روستای آهو ۱۴۳

شکل شماره ۵ – خانه ویلایی وزیر شاهنده در روستای آهو ۱۴۸

شکل شماره ۷ – گنبد امامزاده بی بی شهربانو ۱۴۹

شکل شماره ۸ – نمای بیرونی امامزاده عبدالله ۱۵۰

شکل شماره ۹ – بی بی شهربانو و امامزاده عبدالله ۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل شماره ۱ – موقعیت شهرستان آشتیان و روستای آهو در کشور ۷۰

شکل شماره ۲ – موقعیت روستای آهو در شهرستان آشتیان و استان مرکزی ۷۱

شکل شماره ۳- موقعیت روستای آهو در بین سکونتگاه های مجاور ۷۲

شکل شماره ۴ – سطوح ارتفاعی محوده روستای آهو ۷۵

شکل شماره ۵ – طبقات شیب محدوده روستای آهو ۷۶

شکل شماره ۶ – جهات شیب محدوده روستای آهو ۷۷

شکل شماره ۷ – پوشش گیاهی محدوده روستای آهو ۸۳

شکل شماره ۸ – واحدهای زمین شناسی محدوده روستای آهو ۸۶

شکل شماره ۹ – موقعیت روستای آهو نسبت به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ۸۹

شکل شماره ۱۰ – هیدرولوژی محدوده روستای گردشگری آهو ۹۱

شکل شماره ۱۱ – منابع اراضی روستای آهو ۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپاسگذاری

 

حمد و سپاس فراوان پروردگار دانا و توانا راکه ظرفیت و توانایی آموختن را در انسان نهادینه نمود و بزرگترین سوگند خود را با قلم یاد آور شد؛ با احترام فراوان به نام آوران عرصه علم و اندیشه و بویژه اندیشمندان علم جغرافیا که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تو فیق آموختن دانش را در محضر ایشان کسب نمودم؛ از این روی، همیشه و با افتخار از زحمات استاد گرانمایه، سرکارخانم دکتر پروانه عزیزی در مقام استاد راهنما و خواهری بزرگتر و دلسوز که علاوه بر راهنمایی های ارزنده همیشه یاور بنده بوده اند و قطعاً بدون زحمات ایشان به پایان رساندن این پایان نامه امکان پذیر نمی شد، تشکر و قدر دانی می نمایم؛ از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حیدر لطفی به عنوان استاد مشاور و راهنمایی­های ارزنده ایشان بواسطه تلاشهای ارزنده و بی شائبه شان برای هدایت و همراهی در تسهیل و به پایان رساندن این رساله صمیمانه سپاسگزارم.

از یکایک اساتید ارجمند گروه جغرافیا بخاطر زحمات ایشان در طی دوران تحصیل سپاسگزارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی دنیا بشمار میرود. این صنعت۱۲% از تولید ناخالص داخلی(GDP) جهان و ۷% از مشاغل دنیا را ایجاد نموده است. تعداد گردشگران دنیا در سال۲۰۰۶، ۸۶۰ میلیون نفر بوده است که انتظار می رود این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۶/۱میلیارد نفر برسد و بیش از ۲ تریلیون دلار خرج خواهند کرد. ( شاهد ، ۱۳۸۹ ، ص ۵ ) در حالی که درآمد جهانی جهانگردی همه ساله بالغ بر صدها میلیارد دلار است، ایران در زمره با استعدادترین کشورها قرار دارد و از نظر جاذبه های گردشگری جزء ۱۰ کشور برتر دنیا محسوب می شود، متاسفانه سهم بسیار ناچیزی از این صنعت را به خود اختصاص داده است و با وجود جاذبه های فراوان تاریخی و فرهنگی از این سفره گسترده تنها چند صد هزار دلار بهره می جوید. ( شاهد ، ۱۳۸۹ ، ص ۷ )

منابع و توان مندی های گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی از اولویت های مورد توجه جهت قدرت جذب روستا محسوب می شوند. روستای گردشگری آهو از توابع بخش آشتیان استان مرکزی است که دارای قابلیت ها و توان مندی های ویژه در راستای توسعه گردشگری می باشد.

لذا در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک به شناسایی توان مندی های گردشگری روستای آهو پرداخته و در نهایت با توجه به نقاط قوت و ضعف این روستا به ارائه راهبردهای مدیریتی جهت توسعه همه جانبه این روستا و نیز معرفی این منطقه در غالب یک منطقه گردشگری و اکوتوریستی برای گردشگران داخلی و خارجی می پردازیم .

 

۱-۲- اهداف تحقیق

هدف در برنامه ریزی، نهایتی است که برنامه ریزی به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوری است که برای آن سیستم برنامه ریزی سازمان یافته است. در تدوین اهداف آنچه که باید قبل از هر چیزی انجام شود، تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی منطقه­ای است که توسعه گردشگری آن مدنظر می باشد. این تجزیه و تحلیل موجب می شود که اهداف به صورت واقع گرایانه تدوین شده و قابلیت دست یابی آنها امکان­پذیر باشد. نکته دیگری که باید در تدوین اهداف گردشگری یک مقصد به آن توجه داشت این است که هدف های تعیین شده باید اهداف طرح های فرادست خود را در خود منعکس نموده و آنها را تقویت نمایند.

به طور کلی اهداف زیر را می توان برای این تحقیق در نظر گرفت:

 • شناسایی توان مندی های گردشگری دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و زیست محیطی و تبیین راهبردهایی جهت به فعالیت درآوردن آنها
 • شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی منطقه مورد نظر و بهره گیری از آنها در جهت توسعه این منطقه
 • نیاز سنجی خدمات گردشگری مورد نیاز گردشگران بالقوه و کنونی، پیش بینی و استقرار این واحدها
 • دست یابی به توسعه پایدار در فعالیت های اقتصادی گردشگری و کمک به افزایش ماندگاری گردشگران از طریق توسعه زیرساخت های لازم

 

۱-۳- سوالات تحقیق

 • آیا انجام برنامه ریزی راهبردی به توسعه فرصت های محیطی روستای آهو و به فعل درآوردن این فرصتها کمک می کند؟

 

۱-۴- فرضیات تحقیق

 • به نظر می رسد توسعه زیرساخت های گردشگری در جذب گردشگران نقش موثری داشته است.
 • به نظر می رسد فقدان برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک باعث از بین رفتن فرصت های محیطی بالقوه در روستای گردشگری آهو شده است .

 

۱-۵- پیشینه تحقیق

تا کنون تحقیقی در خصوص این موضوع در کشور انجام نگرفته است .

 

۱-۶- روش تحقیق

در راستای تبیین وضعیت موجود استدلال فرضیه ها و ارائه الگوی مناسب و معنی دار برای توسعه بهینه منطقه مورد بررسی سه روش توصیفی – تحلیلی – ترکیبی در یک کلیت منطقی در چارچوب فرآیند تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .

در وضعیت توصیفی وضعیت موجود منطقه و هرآنچه که هست تبیین و ارزیابی می شود . سپس در مرحله رد یا اثبات فرضیات از روش تحلیلی استفاده می کنیم . در این روش هدف تجزیه و تحلیل برنامه های توسعه ای ( اجزاء و عناصر ) برای کشف وجوه مختلف ساختاری –کارکردی ومکانی–فضایی آنهاست.

در مرحله آخر با بهره گرفتن از روش ترکیبی ، وجوه شناخته شده در یک کلیت واحد قرار می گیرد و به کشف واقعیات توسعه می انجامد.

 

۱-۶-۱- روش جمع آوری اطلاعات

الف )روش کتابخانه ای

در این روش منابع اطلاعاتی مورد نیاز از جمله کتب ، مقالات ، آمار و نقشه ها از کتابخانه ها و سازمان ها و ارگان های مربوط و مراکز اطلاع رسانی جمع آوری می شود.

ب )روش میدانی

با توجه به عدم دست رسی به بعضی اطلاعات و هم چنین لزوم مقایسه کردن بعضی از اطلاعات ، حضور در منطقه مورد بررسی و انجام مشاهدات و ادراکات عینی واقعیات و برداشت های حضوری ضرورت پیدا می کند.

 

۱-۶-۲- ابزار گردآوری اطلاعات : (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره)

پرسشنامه

مصاحبه

فیش

 

۱-۶-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحلیل و تفسیر اطلاعات گردآوری شده در محدوده مورد مطالعه از روش های آماری و نرم افزارهای جغرافیایی نظیر نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ( Gis )، نرم افزارهای تحلیل آماری نظیر Excel ، نرم افزارهای طراحی نظیر Photoshop،Auto CADاستفاده و سعی شده است که با بهره گرفتن از ترکیب روش های مرسوم برنامه ریزی راهبردی نظیر تحلیل اکولوژیکی ، SWOT ، QSPM و … برای تبیین مساله استفاده شود و رابطه انسان و محیط در ناحیه به طور پایدار مورد مطالعه قرار گیرد.

 

۱-۷- جامعه آماری و نمونه تحقیق

جامعه آماری عبارتست : از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی در مورد گردآورنده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم . در این تحقیق کلیه مشاهدات و اطلاعات به صورت کیفی بوده از طریق تشکیل تیم دلفی گردآوری شده است .

 

۱-۸- تنگناها و محدودیت های تحقیق

 • کمبود یا نبود منابع و مآخذ در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در کتاب خانه ها و مراکز علمی و هم چنین فقدان آمار و اطلاعات دقیق و کامل از تعداد گردشگران ورودی به منطقه
 • عدم همکاری وهماهنگی میان ادارات و نهادهای ذی ربط و سازمان های مرتبط در خصوص ارائه آمار و اطلاعات
 • عدم آمار و اطلاعات دقیق در رابطه با کسب درآمد از طریق توسعه گردشگری در منطقه
 • مشکلات زمانی به دلیل محدودیت وقت جهت کسب آمار و اطلاعات
 • گسترش موضوع با توجه به اهمیت آن که همکاری رشته های گوناگون را می طلبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۲۲۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com