پایان‌نامه دکتری در رشته حسابداری: مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان نامه دکتری در رشته حسابداری
 
 
مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 استاد راهنما:
دکتر محمد نمازی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- اظهار مساله پژوهش… ۳
۱-۳- اهمیت پژوهش… ۶
۱-۴- اهداف پژوهش… ۷
۱-۵- سوال­های پژوهش… ۸
۱-۶- فرضیه­های پژوهش… ۹
۱-۷- روش انجام پژوهش… ۱۲
۱-۷-۱- جامعه و نمونه آماری.. ۱۲
۱-۷-۲- روش گردآوری داد­ه­ها ۱۳
۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۱۴
۱-۸- متغیرهای پژوهش… ۱۵
۱-۹- بهره گیری­کنندگان از نتایج پژوهش… ۱۵
۱-۱۰- تعریف واژه­های کلیدی.. ۱۵
۱-۱۰-۱- دارایی­های نامشهود. ۱۵
۱-۱۰-۲- اموال فکری.. ۱۶
۱-۱۰-۳- کیو توبین.. ۱۶
۱-۱۰-۴- ارزش افزوده اقتصادی.. ۱۶
۱-۱۱- ساختار پژوهش… ۱۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش. ۱۸
۲-۱- مقدمه. ۱۹
۲-۲- مبانی نظری.. ۲۰
۲-۲-۱- تاریخچه دارایی­های نامشهود و اهمیت این دارایی­ها ۲۰
۲-۲-۲- ماهیت دارایی­های نامشهود. ۲۱
 
 
عنوان                                                                                                                              صفحه
۲-۲-۳- روش­های ارزیابی دارایی­های نامشهود. ۲۴
۲-۲-۳-۱- روش­های ارزیابی مبتنی بر نسبت.. ۲۵
۲-۲-۳-۲- روش­های ارزیابی مبتنی بر اندازه ۲۶
۲-۲-۳-۳- روش­های ارزیابی ترکیبی.. ۲۷
۲-۲-۴- الزامات گزارشگری دارایی­های نامشهود. ۲۸
۲-۳- ارتباط دارایی­های نامشهود با عملکرد شرکت.. ۳۱
۲-۴- پیشینه پژوهش… ۳۶
۲-۴-۱- پیشینه داخلی.. ۳۶
۲-۴-۲-  پیشینه خارجی.. ۴۴
۲-۵- اختصار فصل.. ۵۴
فصل سوم: روش اجرای پژوهش… ۵۵
۳-۱- مقدمه. ۵۶
۳-۲- سوال­های پژوهش… ۵۷
۳-۳- روش پژوهش… ۵۸
۳-۴- قلمرو پژوهش… ۵۹
۳-۵- جامعه پژوهش… ۵۹
۳-۶- مدل پژوهش… ۶۰
۳-۷- فرضیه­های پژوهش… ۶۲
۳-۸- متغیرهای پژوهش… ۶۷
۳-۸-۱- متغیرهای مستقل.. ۶۷
۳-۸-۲- متغیرهای وابسته. ۶۹
۳-۸-۳- متغیرهای کنترلی.. ۷۱
۳-۹- روش گردآوری داده ها ۷۱
۳-۱۰- روش­های آماری مورد بهره گیری در پژوهش… ۷۲
۳-۱۰-۱- آزمون تفاوت میانگین.. ۷۲
۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی.. ۷۴
۳-۱۰-۳- مدل­سازی معادله ساختاری.. ۷۴
۳-۱۱- روایی و پایایی پژوهش… ۷۷
۳-۱۲- اختصار فصل.. ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۹
۴-۱- مقدمه. ۸۰
۴-۲- آمار توصیفی داده­ها ۸۰
۴-۳- آزمون استنباطی.. ۸۳
 
عنوان                                                                                                                              صفحه
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۹۱
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم. ۹۲
۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم. ۹۳
۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۹۴
۴-۳-۵- آزمون فرضیه پنجم. ۹۴
۴-۳-۶- آزمون فرضیه ششم. ۹۵
۴-۳-۷- آزمون فرضیه هفتم. ۹۶
۴-۳-۸- آزمون فرضیه هشتم. ۹۶
۴-۳-۹- آزمون فرضیه نهم. ۹۷
۴-۳-۱۰- آزمون فرضیه دهم. ۹۸
۴-۳-۱۱- آزمون فرضیه یازدهم. ۹۸
۴-۳-۱۲- آزمون فرضیه دوازدهم. ۹۹
۴-۳-۱۳- آزمون فرضیه سیزدهم. ۱۰۰
۴-۳-۱۴- آزمون فرضیه چهاردهم. ۱۰۱
۴-۳-۱۵- آزمون فرضیه پانزدهم. ۱۰۱
۴-۳-۱۶- آزمون فرضیه شانزدهم. ۱۰۲
۴-۳-۱۷- آزمون فرضیه هفدهم. ۱۰۳
۴-۳-۱۸- آزمون فرضیه هجدهم. ۱۰۳
۴-۳-۱۹- آزمون فرضیه نوزدهم. ۱۰۴
۴-۳-۲۰- آزمون فرضیه بیستم. ۱۰۵
۴-۳-۲۱- آزمون فرضیه بیست و یکم. ۱۰۵
۴-۳-۲۲- آزمون فرضیه بیست و دوم. ۱۰۶
۴-۳-۲۳- آزمون فرضیه بیست و سوم. ۱۰۷
۴-۳-۲۴- آزمون فرضیه بیست و چهارم. ۱۰۸
۴-۴- تحلیل­های اضافی.. ۱۱۰
۴-۴-۱- گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات.. ۱۱۰
۴-۴-۲- گروه شیمیایی و دارویی.. ۱۱۵
۴-۴-۳- گروه معادن و کانی­ها ۱۱۸
۴-۴-۴- گروه سایر صنایع. ۱۲۲
۴-۴-۵- آزمون کلی.. ۱۲۶
۴-۵- اختصار فصل.. ۱۳۱
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها ۱۳۲
۵-۱- مقدمه. ۱۳۳
عنوان                                                                                                                              صفحه
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش… ۱۳۳
۵-۳- بحث و نتیجه­گیری.. ۱۴۰
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش… ۱۴۴
۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی.. ۱۴۵
۵-۶- محدودیت­های پژوهش… ۱۴۶
۵-۷- بهره گیری­کنندگان نتایج این پژوهش… ۱۴۷
۵-۸- اختصار فصل.. ۱۴۹
 
منابع و مآخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴
پیوست ها
پیوست شماره ۱-شرکت­های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۵
پیوست شماره ۲-چگونگی محاسبه هزینه سرمایه در فرمول ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………….۱۶۸
 
 
فهرست جدول ها
 
عنوان و شماره                                                                                               صفحه
 جدول ۲-۱: اختصار نتایج پژوهش­های داخلی ۴۳
 جدول ۲-۲: اختصار نتایج پژوهش­های خارجی ۵۲
 جدول ۳-۱: شرکت­های مورد مطالعه ۶۰
 جدول ۳-۲: چگونگی محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش ۶۹
 جدول ۳-۳: چگونگی محاسبه متغیرهای وابسته پژوهش ۷۰
 جدول ۳-۴: فرمول­های آماری مورد بهره گیری در این پژوهش ۷۳
 جدول ۴-۱: طبقه­بندی صنایع در این مطالعه ۸۱
 جدول ۴-۲: شاخص­های آماری مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ۸۳
 جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمرینف ۹۰
 جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس ۹۰
 جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۹۱
 جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۹۲
 جدول ۴-۷: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۹۳
 جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۹۴
 جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم ۹۵
 جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم ۹۵
 جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم ۹۶
 جدول ۴-۱۲: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم ۹۷
 جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم ۹۷
 جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دهم ۹۸
 جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم ۹۹
 جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوازدهم ۹۹
 جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سیزدهم ۱۰۰
 جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهاردهم ۱۰۱
 جدول ۴-۱۹: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پانزدهم ۱۰۲
 جدول ۴-۲۰: نتایج حاصل از آزمون فرضیه شانزدهم ۱۰۲
 جدول ۴-۲۱: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفدهم ۱۰۳
 جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هجدهم ۱۰۴
 جدول ۴-۲۳: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نوزدهم ۱۰۴
 جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیستم ۱۰۵
عنوان و شماره                                                                                               صفحه
 جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و یکم ۱۰۶
 جدول ۴-۲۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و دوم ۱۰۷
 جدول ۴-۲۷: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و سوم ۱۰۷
 جدول ۴-۲۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و چهارم ۱۰۸
 جدول ۴-۲۹: اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها ۱۰۹
 جدول ۴-۳۰: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه اول) ۱۱۲
 جدول ۴-۳۱: شاخص­های آماری مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات ۱۱۴
 جدول ۴-۳۲: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه دوم) ۱۱۶
 جدول ۴-۳۳: شاخص­های آماری مربوط به گروه شیمیایی و دارویی ۱۱۸
 جدول ۴-۳۴: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه سوم) ۱۲۰
 جدول ۴-۳۵: شاخص­های آماری مربوط به گروه معادن و کانی­ها ۱۲۲
 جدول ۴-۳۶: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم) ۱۲۴
 جدول ۴-۳۷: شاخص­های آماری مربوط به گروه سایر صنایع ۱۲۵
 جدول ۴-۳۸: ضرایب و معناداری ارتباط دارایی­های نامشهود و عملکرد. ۱۲۸
 جدول ۴-۳۹: شاخص­های آماری مدل کلی.. ۱۳۰
 جدول ۵-۱: اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها ۱۳۵
 جدول ۵-۲: اختصار نتایج حاصل از آزمون­های تحلیلی اضافی.. ۱۳۷
 
 
فهرست شکل ها
 
عنوان                                                                                                         صفحه
 
شکل ۲-۱- انواع دارایی­های شرکت ۲۲
شکل ۲-۲- منابع مبنایی برای سودآوری شرکت.. ۳۵
شکل ۳-۱- مدل پژوهش… ۶۱
شکل ۴-۱- گروه صنایع مورد مطالعه.. ۸۲
شکل ۴-۲- مقادیر استاندارد شده اموال فکری.. ۸۴
شکل ۴-۳- مقادیر استاندارد شده دارایی­های نامشهود. ۸۴
شکل ۴-۴- مقادیر استاندارد شده سود خالص… ۸۵
شکل ۴-۵- مقادیر استاندارد شده لگاریتم فروش خالص… ۸۵
شکل ۴-۶- مقادیر استاندارد شده اهرم مالی.. ۸۶
شکل ۴-۷- مقادیر استاندارد شده بازده دارایی­ها ۸۶
شکل ۴-۸- مقادیر استاندارد شده بازده حقوق صاحبان سهام. ۸۷
شکل ۴-۹- مقادیر استاندارد شده بازده سرمایه­گذاری شده ۸۷
شکل ۴-۱۰- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده اقتصادی.. ۸۸
شکل ۴-۱۱- مقادیر استاندارد شده اضافه ارزش بازار نسبت به دفتری.. ۸۸
شکل ۴-۱۲- مقادیر استاندارد شده کیو توبین.. ۸۹
شکل ۴-۱۳- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده بازار ۸۹
شکل ۴-۱۴- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه اول: خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات) ۱۱۱
شکل ۴-۱۵- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه دوم: شیمیایی و دارویی) ۱۱۵
شکل ۴-۱۶- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه سوم: معادن و کانی­ها) ۱۱۹
شکل ۴-۱۷- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم: سایر صنایع) ۱۲۳
شکل ۴-۱۸- مدل مربوط به دارایی­های نامشهود و عملکرد. ۱۲۷
چکیده
 
هدف این مطالعه، مطالعه ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن می باشد. پس پژوهـش حاضر کاربـردی بوده و از نـوع پژوهش­های شبه­تجربی می باشد. با بهره گیری از بانک­های اطلاعاتی موجود، ۱۴۶ شرکت برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در ۴ گروه طبقه­بندی گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.
دارایی­های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم­بندی گردید. دارایی­های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) بهره گیری گردید. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد مطالعه و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، ارتباط مثبت معنا­داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، ارتباط مثبت معنا­داری وجود ندارد. در حالی که این ارتباط در مورد دارایی­های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه­ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی­های نامشهود ثبت نشده بر عکس می­باشد. یعنی ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار می باشد. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی­های نامشهود ثبت نشده نیز قوی­تر از دارایی­های نامشهود ثبت شده می باشد. بیشترین همبستگی مثبت معنا­دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی­ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی­تری با دارایی­های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل­های اضافی حاصل از مدل­سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی­های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن­ها را بر روابط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون­ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به تبیین زیر می باشد:
 
LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP
 
LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP

  • مقدمه

بشر با پیشرفت سریع فناوری، وارد جامعه­ی دانشی شده می باشد (دراکر[۱]، ۱۹۸۸). در همین راستا، اقتصاد جهانی از یک اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش[۲] حرکت کرده می باشد. در این اقتصاد دانش­محور، دارایی­های نامشهود[۳] تأثیر اساسی در موفقیت یک شرکت در دستیابی به اهداف را دارد به گونه­ای که منشا ثروت و رشد، دارایی­های نامشهود (فکری) می باشد (لو[۴]، ۲۰۰۱: ۱). متون اخیر اقتصاد و مدیریت نشان داده­اند که دارایی­های نامشهود نقشی اساسی را در اقتصادهای امروزی نیز اعمال می­کنند (لندینی[۵]، ۲۰۱۴) به گونه­ای که محصولات و شرکت­ها بر مبنای اطـلاعـات، ایجاد شده و از بیـن می­طریقه و بیشتر شرکـت­های موفق، شرکت­هایی هستند که از دارایی­های نامشهود خود بهتر و سریع­تر بهره گیری می­کنند (بونتیس[۶] و همکاران، ۱۹۹۹: ۳۹۲).
شکاف در حال افزایش بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها، منعکس کننده وجود و اهمیت دارایی­های نامشهود می باشد (المترنه و بشیر[۷]، ۲۰۱۳: ۱۵۴). دلیل این شکاف مربوط به حرفه حسابداری می باشد که به گونه سنتی در روبرو شدن با شناسایی و اندازه گیری ارزش دارایی­های نامشهود با مشکل مواجه بوده می باشد. با وجود اهمیت دارایی­های نامشهود در اقتصادهای مدرن، مدل پذیرفته شده جامعی که بتواند مفهوم اندازه­گیری نامشهودها و مقایسه آن­ها در بین شرکت­ها را ارائه دهد، وجود ندارد (چن[۸]، ۲۰۱۲: ۱۳). یکی از علت های این موضوع، رویکرد محافظه­کارانه حرفه حسابداری و برتری ویژگی کیفی قابلیت اتکا بر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات اسـت. با وجود این، بحث در مورد عدم کفایت رویه­های سنتی گزارشگری برای دارایی­های نامشهود و اینکه آیا شرکت­ها بایستی محرک­های ارزش دارایی­های نامشهود خود را به روش قابل مقایسه­ای گزارش کنند، از چند سال پیش شروع شده و کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه پیشگام هستند (دام[۹]، ۲۰۰۳: xvi). حقیقت این می باشد که حسابداری و گزارشگری شرکت­ها بایستی واقعیت اقتصادی کسـب و کار و شرکـت­های امـروزی را برای تصمیم­گیری مدیران و سرمایه­گذاران و به گونه کلی ذینفعان به بهترین روش ارائه دهد و برای رسیدن به این مهم، چاره­ای غیر از تفکر در مورد بازنگری رویه­های فعلی گزارشگری دارایی­های نامشهود نیست. پس هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای پاسخ­گویی به این نیاز می باشد.
[۱] -Druker
[۲] – Knowledge-Based Economy
[۳] – Intangible Assets
[۴] – Lev
[۵] – Landini
[۶] – Bontis
[۷] – Al Matarneh and Bashir
[۸] – Chen
[۹] – Daum
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۸۵
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک

دانلود به شما نشان داده می گردد

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***