پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی حسابداری
 
مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 
 
اساتید راهنما:
 
دکتر حمید محمودآبادی
دکتر محمدحسین ستایش
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………….. …………….. صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………….. ………………………………….۹
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۲- مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. ..۲
۱-۴- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۵- سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۶- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ها……………………………………………………………….. ۴
۱-۷-۲- جامعه آماری و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. ۴
۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. ۵
۱-۸- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۸-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………….۷
۱-۹- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱۰- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………………………. ۸
۱-۱۱- تعریف واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۲- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………..۴۰-۱۰
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲-۱- ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲-۲- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه……………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۳- تئوری ساختار سرمایه………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۳-۱- نظریه سنتی ………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۳-۲- دیدگاه مودیلیانی و میلر………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۳-۳- تئوری موازنه ایستا ………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۳-۴- تئوری سلسله مراتبی ………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۳-۵- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی…………………………………………………………۲۶
۲-۲-۳-۶- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی …………………………………………….۲۷
۲-۲-۳-۷- مذاکره مجدد و انحلال شرکت …………………………………………………..۲۸
۲-۲-۳-۸- نظریه صلاحدید مدیریت ……………………………………………………………۲۹
۲-۲-۴- بازده سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۵- بازده غیر عادی………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۱- پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۳-۲- پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۴- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………۳۹
فصل سوم: روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………….۶۰-۴۱
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۲- روش پژوهش و گردآوری داده ها……………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۳- سؤال های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۳-۴- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۵- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….  ۴۴
۳-۵-۱- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۵-۲- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۵-۳- متغیر کنترلی…………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۶- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳-۷- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۸- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۹- روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱۰-مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………… ………………۵۳
۳-۱۱-۱- رگرسیون چندمتغیره……………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۱۱-۲- آزمون فرضیه های کلاسیک………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۱۱-۲-۱- نبود خودهمبستگی…………………………………………………………………… ۵۴
۳-۱۱-۲-۲- هم خطی و اصلاح آن……………………………………………………………….. ۵۶
۳-۱۱-۲-۳- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده………………………….. ۵۶
۳-۱۱-۲-۴- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………. ۵۷
۳-۱۱-۲-۵- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………………… ۵۷
۳-۱۱-۲-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………… ۵۸
۳-۱۱-۳- روش بهره گیری از داده ها…………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۱۱-۴- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی……………………………………………….. ۵۹
۳-۱۲- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………… ……..۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………۸۲-۶۱
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۴-۲- آزمون ایستایی………………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۳- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………۶۳
۴-۴- بخش اول: برآورد مدل با بهره گیری از ارزش های دفتری اهرم مالی………………….. ۶۴
۴-۴- ۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴
۴-۴-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶
۴-۴-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸
۴-۵- بخش دوم: برآورد مدل با بهره گیری از ارزش های بازار اهرم مالی………………………..۷۰
۴-۵-۱-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ .۷۱
۴-۵-۲- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳
۴-۵-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵
۴-۶- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی …………………..۷۷
۴-۶-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۷
۴-۷- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ………………………………………۷۹
۴-۸- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………….۸۲
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………..۹۰-۸۳
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش………………………………………………………….. ۸۴
۵-۲-۱- ایستایی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۵-۲-۲- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی ……… ۸۴
۵-۲-۳- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی……………. ۸۶
۵-۲-۴- فرضیه مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی…………………………………. ۸۷
۵-۲-۵- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ……………………………۸۷
۵-۳- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش…………………………………………………۸۹
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی………………………………………………………………..۸۹
۵-۴- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۹۰
۵-۵- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ….. ۹۱
الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۹۱
ب- منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
 
فهرست جدول ها
 
عنوان و شماره ………………………………………………………………………………………………………………..  صفحه
 
جدول ۳-۱: نوع و فراوانی صنایع مورد مطالعه…………………………………………………………….. ۵۰
جدول ۴-۱: آزمون ریشه واحد لوین، لی و چو بر روی متغیرهای مورد بهره گیری در پژوهش          ۶۲
جدول ۴-۲: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی ۱٫٫٫٫٫٫ ۶۵
جدول ۴-۳: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی ۱ با بهره گیری از روش اثرات ثابت  ۶۵
جدول ۴-۴: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫ ۶۷
جدول ۴-۵ : نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی۲ با بهره گیری از روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۶ : نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه اصلی ۱٫٫٫٫٫ ۶۹
جدول ۴-۷:نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اصلی ۱ با بهره گیری از روش اثرات تصادفی         ۶۹
جدول ۴-۸: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫ ۷۱
جدول ۴-۹: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی۳ با بهره گیری از روش اثرات ثابت   ۷۲
جدول ۴-۱۰: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی ۴٫٫٫ ۷۳
جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه فرعی۴ با بهره گیری از روش اثرات ثابت ۷۴
جدول ۴-۱۲: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵
جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اصلی ۲ با بهره گیری از روش اثرات ثابت ۷۶
جدول ۴-۱۴: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۸
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از مدل مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه اصلی ۳ با بهره گیری از روش اثرات ثابت ۷۸
جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در صنایع مختلف …………………………………۸۰
جدول ۴-۱۷: اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مختلف……………۸۱
جدول ۵-۱: اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱ و ۲ و فرضیه اصلی ۱ ……………………….۸۵
جدول ۵-۲: اختصار نتایج آزمون فرضیه فرعی ۳ و ۴ و فرضیه اصلی ۲.………………………..۸۶
 
 
چکیده
 
هدف این پژوهش مطالعه ارتباط ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۲ شرکت فعال در ۹ صنعت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ می باشد. متغیرهای مستقل شامل نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت، ارزش بازار نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و شاخص هرفیندال می باشد. متغیر وابسته پژوهش میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام می باشد و از متغیرهای اندازه، ریسک، نسبت Q توبین، نسبت P/E و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گیری شده می باشد. فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین و با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بین نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت و ارزش بازار نسبت بدهی صنعت با بازده غیر عادی ارتباط معنادار و منفی هست و بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و بازده غیر عادی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش همچنین بیانگر آن می باشد که بین شاخص هرفیندال که نشان دهنده ی اندازه تمرکز صنعت می باشد، و بازده غیر عادی ارتباط منفی و معناداری هست. علاوه بر آن آزمون فرضیه ها به تفکیک صنایع مختلف نشان داد که نوع نسبت اهرمی، در ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی موثر می باشد.
 
واژه های کلیدی
ساختار سرمایه، بازده غیر عادی، صنعت، شاخص هرفیندال


۱-۱- مقدمه
 
مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات می باشد. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی اقدام کند.
با در نظر داشتن اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را مستقر می کند، ( عبده تبریزی و میری، ۱۸:۱۳۸۱) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن می باشد که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می گردد، را شناسایی کند.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۱۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***