پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

گرایش : بازاریابی

عنوان : رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه های اقتصادی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: بازاریابی

عنوان:

رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه های اقتصادی

(مورد مطالعه بنگـاه های کوچک و متوسط شهرستـان کاشان)

استاد راهنما:

دکتر مجیـد حسن فینـی زاده بیـدگلی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: ۱۶

فصل اول. ۱۷

۱-۱- مقدمه ۱۸

۱-۲- ضرورت تحقیق. ۱۸

۱-۳- بیان مساله ۲۰

۱-۴- هدف ها ۲۳

۱-۵- فرضیه ها ۲۴

۱-۶- سابقه و  پیشینه ی تحقیقات.. ۲۴

۱-۷- واژه های کلیدی. ۲۷

فصل دوم ۲۹

۲- ۱- رویکرد استراتژی. ۳۰

۲-۱-۱- استراتژی. ۳۰

۲-۱-۱-۱- تعریف استراتژی.. ۳۰

۲-۱-۱-۲- ویژگی های استراتژی.. ۳۵

۲-۱-۱-۳- بکارگیری استراتژی موفق.. ۳۷

۲-۱-۲- رویکردهای استراتژی موفق. ۳۸

۲-۱-۲-۱- بازار محور (سازمان صنعتی) ۳۸

۲-۱-۲-۲- منبع محور. ۳۹

۲-۱-۲-۳- نیت استراتژیک… ۴۰

۲-۱-۲-۴- تدریج گرایی منطقی.. ۴۱

۲- ۱-۲-۵- استراتژی های خود جوش (ناگهان ظهور) ۴۳

۲-۱-۲-۶- گزینش رقابتی برای بقا ۴۴

۲-۱-۲-۷- استراتژی به عنوان اقدامی (کنشی) نمادین.. ۴۷

۲-۱-۳- مکاتب.. ۴۸

۲-۱-۳-۱- رویکرد ویتینگتون. ۴۹

۲-۱-۳-۲- الگوهای تدوین استراتژی.. ۵۰

۲-۱-۳-۲-۱- الگوی کارآفرینی. ۵۰

۲-۱-۳-۲-۲- الگوی انطباقی. ۵۱

۲-۱-۳-۲-۳- الگوی برنامه ریزی. ۵۱

۲-۱-۳-۳- مکتب استعاره ها ۵۲

۲-۱-۳-۳-۱- مکتب منطقی. ۵۲

۲-۱-۳-۳-۲- مکتب تکاملی. ۵۳

۲-۱-۳-۳-۳- نظریه فرایند استراتژی. ۵۴

۲-۱-۳-۴- مکاتب از دیدگاه مینتزبرگ: ۵۵

۲-۱-۳-۴-۱- مکاتب تجویزی. ۵۶

۲-۱-۳-۴-۲- مکاتب توصیفی. ۵۷

۲-۱-۳-۵- طبقه بندی استیسی.. ۵۷

۲-۱-۳-۵-۱- تئوری انتخاب استراتژیک.. ۵۷

۲-۱-۳-۵-۲- سازمان یادگیرنده ۵۸

۲-۲- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.. ۵۹

۲-۲-۱- تقدم استراتژی بر برنامه ریزی. ۵۹

۲-۲-۲- جایگاه شناخت شناسه ی برنامه ریزی. ۶۱

۲-۲-۳- ظرفیت استراتژیک.. ۶۲

۲-۲-۴- عوامل مؤثر درشکست استراتژی. ۶۳

۲-۲-۵- اندیشه استراتژیک.. ۶۵

۲-۲-۵-۱- تعریف اندیشه ی استراتژیک… ۶۵

۲-۲-۵-۲- عوامل مؤثر بر اندیشه استراتژیک… ۶۶

۲-۲-۶- برنامه ریزی استراتژیک در حقیقت استراتژیک نیست.. ۶۷

۲-۲-۷- مشکلات برنامه ریزی رسمی. ۶۸

۲-۲-۷-۱- سفسطه ی پیش بینی حتمی.. ۶۸

۲-۲-۷-۲- جدایی طراحی از اجرا ۶۹

۲-۲-۷-۳- تفکر غیرخطی.. ۷۰

۲-۳- تفکر استراتژیک.. ۷۳

۲-۳-۱- ضرورت تفکر استراتژیک.. ۷۳

۲-۳-۲- تعریف تفکر. ۷۳

۲-۳-۲-۱- تعریف تفکر. ۷۳

۲-۳-۲-۲- ویژگی های تفکر. ۷۷

۲-۳-۲-۳- مزایای تفکر. ۸۱

۲-۳-۲-۴- تفکر همگرا و واگرا ۸۲

۲-۳-۲-۵- تفکر انتقادی.. ۸۴

۲-۳-۲-۵-۱- تعاریف تفکر انتقادی. ۸۴

۲-۳-۲-۵-۲- تعاریف و نظریه های مبتنی بر روانشناسی.. ۸۶

۲-۳-۲-۵-۳- تعاریف مبتنی بر فلسفه ۸۷

۲-۳-۳- تفکر استراتژیک.. ۸۸

۲-۳-۵- فرایند تفکر استراتژیک.. ۹۲

۲-۳-۶- کارکرد تفکر استراتژیک.. ۹۳

۲-۳-۷- سطوح تفکر استراتژیک درسازمان وارتباط با مدیریت دانش… ۹۵

۲-۳-۸- عوامل زمینه ای موثر بر تفکر استراتژیک و ارتباط با مدیریت دانش… ۹۷

۲-۳-۹- رویکردهای تفکر استراتژیک وجایگاه مدیریت دانش در هر رویکرد ۱۰۰

۲-۳-۹-۱- هرگونه تفکر درباره استراتژی، تفکر استراتژیک است. ۱۰۰

۲-۳-۹-۲- تفکر استراتژیک مربوط به مرحله تدوین استراتژی در برنامه ریزی استراتژیک است. ۱۰۱

۲-۳-۹-۳- برنامه ریزی استراتژیک در طی زمان به تفکر استراتژیک تکامل یافته است. ۱۰۲

۲-۳-۹-۴- تفکر استراتژیک تحلیلی است. ۱۰۳

۲-۳-۹-۵- برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک دو سبک تفکر مجزا هستند و تفکر استراتژیک باید قبل از برنامه ریزی استراتژیک مطرح شود. ۱۰۶

۲-۳-۹-۶- تفکر استراتژیک یادگیری دو حلقه ای است. ۱۰۹

۲-۳-۹-۷- ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود تفکر استراتژیک است. ۱۱۴

۲-۳-۹-۸- استراتژی به عنوان تلفیقی از تحلیل و فرایند. ۱۱۶

۲-۴- عوامل فرایندی تفکر استراتژیک.. ۱۱۸

۲-۴-۱- نیت استراتژیک.. ۱۱۸

۲-۴-۱-۱- نیت استراتژیک: ۱۱۸

۵- بازپس گیری منابع از بازار در کوتاه ترین زمان ممکن.. ۱۲۳

۲-۴-۱-۲- چشمانداز مشترک: ایجاد حس پایبندی در گروه با خلق تصویری مشترک از آیندهای که در پی آن هستیم و تدوین اصول و اقدام ۱۲۳

۲-۴-۲- تفکر سیستمی و یادگیری. ۱۲۵

۲-۴-۲-۱- تعریف سیستم. ۱۲۵

۲-۴-۲-۲-یادگیری.. ۱۲۹

۲-۴-۲-۳- تعریف مدیریت دانش… ۱۳۰

۲-۴-۲-۴- طبقه بندی ابعاد دانش سازمانی.. ۱۳۱

۲-۴-۲-۵- سازمان یادگیرنده ۱۳۱

۲-۴-۲-۶- منحنی یادگیری و صرفه های مقیاس… ۱۳۵

۲-۴-۲-۷- یادگیری و پویایی شناسی سیستم ها ۱۳۶

۲-۴-۲-۸- یادگیری فرایندی است بازخوردی.. ۱۳۷

۲-۴-۲-۹- مدل های ذهنی.. ۱۴۰

۲-۴-۲-۱۰- ادراک.. ۱۴۴

۲-۴-۲-۱۱- هوش سازمانی.. ۱۴۶

۲-۴-۳- انعطاف پذیری استراتژیک.. ۱۴۸

۲-۳-۴-۱-تعریف انعطاف پذیری سازمانی.. ۱۵۰

۲-۴-۳-۱- چابکی استراتژیک: یک چالش… ۱۵۴

۲-۴-۳-۲- سیالی منابع. ۱۵۴

۲-۴-۳-۳- توانمندی های کلیدی در برپایی چابکی استراتژیک… ۱۵۵

۲-۴-۳-۴- منابع حبس شده ۱۵۶

۲-۴-۴- خلاقیت.. ۱۵۷

۲-۴-۵- تشخیص استراتژیک.. ۱۶۰

۲-۴-۵-۱-خصلت تهاجمی استراتژیک… ۱۶۰

فصل سوم ۱۶۴

۳-۱- مقدمه ۱۶۵

۳-۲- روش تحقیق. ۱۶۶

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات.. ۱۶۷

۳-۴- قلمروهای تحقیق. ۱۶۷

۳-۵- متغیرهای تحقیق. ۱۶۷

۳-۶- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۱۶۸

۳-۷- ابزار جمع آوری داده های تحقیق. ۱۷۰

۳-۸- مقیاس ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تحقیق. ۱۷۳

۳-۹- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. ۱۷۵

۳-۹-۱- روایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری. ۱۷۵

۳-۹-۲- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری. ۱۷۶

۳-۱۰- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۱۷۷

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۱۷۸

فصل چهارم ۱۷۹

۴-۱- پیچیدگی. ۱۸۰

۴-۲- تازگی نسبی. ۱۸۴

۴-۳- شفافیت محیطی. ۱۸۹

۴-۴- سرعت تغییر محیطی. ۱۹۵

۴-۵- رابطه بین پیچیدگی محیطی و تفکر استراتژیک.. ۲۰۸

۴-۶- رابطه بین تازگی نسبی محیط و تفکر استراتژیک.. ۲۰۸

۴-۷- رابطه بین شفافیت محیط و تفکر استراتژیک.. ۲۰۹

۴-۸- رابطه بین سرعت تغییرات محیطی و تفکر استراتژیک.. ۲۰۹

۴-۹- ماتریس همبستگی متغییرهای تحقیق. ۲۱۰

۴-۱۰- رگرسیون چند متغیره ۲۱۱

فصل پنجم. ۲۱۴

۵-۱-یافته ها ۲۱۵

۵-۱-۱- فرضیه اول تحقیق: ۲۱۵

۵-۱-۲- فرضیه دوم تحقیق: ۲۱۶

۵-۱-۳- فرضیه سوم تحقیق: ۲۱۶

۵-۱-۴- فرضیه چهارم: ۲۱۷

۵-۲-پیشنهادات.. ۲۱۸

فرایند شناسایی مسأله استراتژیک عبارت است از: ۲۲۱

گام اول. ۲۲۱

گام دوم ۲۲۲

گام سوم ۲۲۲

۵-۲-۲-  مدیریت  علایم ضعیف محیطی. ۲۲۳

فهرست منابع فارسی: ۲۲۶

فهرست منابع لاتین. ۲۲۸

پیوست .. ۲۳۴

پرسشنامه ۲۳۴

چکیده:

پیچیدگی محیط فعالیت سازمان ها درعرصه تقاضای بازار، رقبا و فناوری و تازگی نسبی در چالش های پی در پی که آنها در محیط خود با آن مواجه می شوند منجر به دشوارشدن تصمیم­گیری شده است. تفکر استراتژیک در برگیرنده خلاقیت، کاوش و درک ناپیوستگی در سازمان و محیط آن است، لذا در پژوهش های بسیاری به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. هدف از پایان نامه حاضر بررسی اثرات مؤلفه های محیطی بر تفکر استراتژیک دربنگاه های اقتصادی است. تفکر استراتژیک به عنوان یک فرایند تعاملی پیچیده تحت تأثیر عوامل و متغیرهای گوناگون است که تلاطم محیطی از مهم ترین این عوامل به شمار می آیند. تلاطم محیط معیاری مرکب از تغییرپذیری و آینده نگری در محیط فعالیت بنگاه هاست که با چهار مشخصه ی پیچیدگی محیط، تازگی نسبی چالش های پی در پی محیط، شفافیت و میزان روشن بودن آینده و سرعت تغییر مؤلفه های محیط مشخص می شود.

نتایج این تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه ۲۷۰ نفری می باشد نشان می دهد درجامعه مورد بررسی بین پیچیدگی محیط، تازگی نسبی چالش های پی در پی محیط، شفافیت و میزان روشن بودن آینده و سرعت تغییرمؤلفه های محیط با مؤلفه های تفکر استراتژیک ارتباط معنادار وجود دارد. نتایج نشان می دهد مدیریت بنگاه های اقتصادی بابرخورداری از سیستم مدیریت مسایل استراتژیک، مدیریت علایم ضعیف و مدیریت غافلگیری، باید اطلاعات محیطی را شناسایی و تحلیل نمایند تا مؤلفه های تفکر استراتژیک ارتقا یافته و در نتیجه عملکرد بنگاه بهبود یابد.

۱-۱- مقدمه

تفکر استراتژیک مؤثر در برگیرنده ی خلاقیت، کاوش و درک ناپیوستگی در سازمان و محیط آن است، لذا در پژوهش های بسیاری به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. هدف از نگارش پژوهش حاضر ابتدا بررسی پارادایم ها و رویکردهای متعدد مرتبط با تفکر استراتژیک است تا بتوان ابعاد شناخته شده و زمینه ها و زوایای ناشناخته تفکر استراتژیک را بررسی نمود. این پژوهش که به روش «تحلیل مضمون» انجام شده است، پارادایم ها، رویکردها، مکاتب، سطوح سازمانی و عوامل زمینه ای مؤثر بر تفکر استراتژیک را با بهره گرفتن از مدل های موجود بررسی و تحلیل می کند و پس مدل مناسب برای تفکر استراتژیک را در بنگاه های صنعتی ارایه می دهد. اثربخشی تفکر استراتژیک برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و به تبع آن بهبود عملکرد سازمان ها، نیازمند ارایه الگوهای است که مؤلفه های تفکر استراتژیک را در تعامل کامل با تحلیل عناصر محیط صنعت شامل رقابت، بازار و مشتریان ارایه نموده وعلاوه بر فرایند تفکر استراتژیک، محتوی را با توجه به نوع صنعت ارایه دهد.

۱-۲- ضرورت تحقیق

نظام مدیریتی مورد استفاده ی یک سازمان عامل تعیین کننده در مواجهه ی آن با تغییرات محیط است، زیرا نگرش مدیریت به چالش های محیطی، نحوه ی تصمیم گیری و اجرا را تعیین می کند. پیچیدگی محیط فعالیت سازمان ها در عرصه ی تقاضای بازار، رقبا و فناوری و تازگی نسبی در چالش های پی در پی که آنها در محیط خود با آن مواجه می شوند منجر به دشوار شدن تصمیم­گیری شده است .(Hamilton et al,1998:406) ازسویی دیگر رشد نسبت سرعت چالش های محیط به سرعت پاسخگویی سازمان ها و میزان ابهام آینده، برعدم اطمینان افزوده است .(Koseoglu et al, 2013: 81) در این شرایط کلید موفقیت سازمان صرفاً واکنش مناسب سازمان به تغییرات محیط خارجی نیست ، بلکه مدیران برای کشف گسستگی های آینده و غافلگیری های احتمالی باید دگرگونی های محیط را مداوم زیر نظر داشته باشند (Ansof,1996:18) و شیوه ای نوین فکری برای تعیین استراتژی سازمان و ارتقای توانمندی درون سازمانی به کار گیرند، زیرا استراتژی سازمان به عنوان یک الگو در جریان تصمیمات واجرا بروز می کند .(Writz et al,2007:295) چون استراتژی، نشان دهنده ی نیرویی واسطه ای میان یک محیط پویا با یک نظام فعال و پایدار است، هنگامی که سازمانی در محیطی پایدار به سر می­برد و نیازی به یک استراتژی نوآفرینانه ندارد، تدوین طرح های استراتژیک رسمی و منظم، معقول می نماید، اما وقتی محیط ناپایدار است یا سازمان به استراتژی نو آفرینانه نیاز دارد، آن گاه شاید برنامه ریزی استراتژیک بهترین کار در قلمرو استراتژی پردازی نباشد (غفاریان، ۱۳۸۲). با افزایش مشکلات و پیچیده شدن محیط، نیاز به ارایه راه حل های بهتر و استفاده از ابزارهای قدرتمندتر از برنامه ریزی استراتژیک، خودنمایی می کند (Compbell & Sally, 1991:145) و سازمان باید منابع خود را بر موقعیت استراتژیک متمرکز کند .(Howard, 1989:76) تفکر استراتژیک عبارتست از استفاده از چارچوب ذهنی مختلف برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم­گیری درموقعیت ­های استراتژیک. یک موقعیت را فقط به این دلیل استراتژیک می نامند که پیش از این هرگز به این صورت اتفاق نیفتاده است .(Stacey, 2013:14) در موقعیت استراتژیک، استفاده از تفکر تحلیلی برای تنظیم اهداف و استراتژی ها دشوار است (Wilden  et al,2013:79). لذا مدیران ناچارند برای هر موقعیت استراتژیک، راه های تازه­ای ارایه دهند و این امر مستلزم ارتقای دایمی دانش و مهارت تفکر استراتژیک است (Broon & Oslan,1999:354). در زمان متلاطم کنونی باید ظرفیت تفکر استراتژیک ارتقا یابد، زیرا تقویت تفکر استراتژیک به تدوین استراتژی های بهتر منجر خواهد شد (Baraldi, 2007:879). متفکراستراتژیک به دنبال یافتن نوآوری و تصاویر ذهنی جدید و آینده ای بسیار متفاوت است تا سازمان مرتبط با خود را بر اساس استراتژی های اصلی دوباره تعریف کند (حمیدی زاده، ۱۳۸۸). تفکر استراتژیک دارای خصیصه های ترکیبی، تحلیل گرایی، واگرابودن، خلاق بودن، ادراکی و نوآورانه می باشد. از دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است (غفاریان و کیانی،۱۳۸۳). تفکر استراتژیک پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان است .(Zahra & Nambisan, 2012: 219) تفکر استراتژیک، مهارت یا فضیلت ذهنی معماری استراتژیک یک سازمان است که فرصت ها و ظرفیت ­های قابل تبدیل را به منفعت استراتژیک تبدیل می کند (Lashkarboluki, 2013: 15) و موجب کاهش عدم اطمینان می شود (Weber, 1984: 60). متفکران استراتژیک با درک محیط، مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می کنند (Linkow, 1999: 35).

۱-۳- بیان مساله

محیط مجموعه ای متشکل از نیروها، شرایط، مؤلفه ها و عوامل خارجی است که بر عملکرد سازمان اثر می گذارند و سازمان تا حد مؤلفه هایی بر آن کنترل دارد که بتواند به هدایت آنها بپردازد. محیط منبع تعیین کننده ماموریت، و تداوم بخش عملیات  و وضعیت های تصمیم گیری در سازمان است. محیط دائماً در حال تغییر و تحول است. محیط تنها منبع تامین کننده داده های سازمان و تنها مصرف کننده ستاده های آن است.

شناخت مستمر محیط در چارچوب رویدادهای عمومی و اختصاصی برای موفقیت، بقا و توسعه سازمان ها ضروری است. سازمان ها در اصل بر اساس تصورات و دانستنی های بنیانگذاران، مسؤولان و متخصصان آن شکل می گیرند. سازمان ها در چارچوب محیط تصمیم گیری می کنند. سازمان ها از هدف ها، مأموریت ها و استراتژی ها و سیاست های کلان محیط پیروی می کنند. مدیران سازمان ها برای عرضه خدمات و محصولات خود، متناسب با نیازها، انتظارات و خواسته های جامعه  باید شناخت مناسبی از محیط، ساختار، رفتار متغیرها، طبقه بندی و ساز و کار محیطی داشته باشند. هر چه شناخت از محیط بیشتر شود تصمیمات سازمان ها بهتر می تواند در جهت اهداف محیط و ماموریت سازمان باشد.

در نتیجه انتظارات سیاستگذاران برای تبدیل سازمان به یک سیستم یادگیرنده برآورده خواهد شد. محیط حیات سازمان را ایجاد و با تحولات خود آن را با عدم اطمینان روبرو می کند.

محیط مرزهای سازمان را در چارچوب توانمندی ها، مهارت ها و ادراکات مدیران سازمان ها شکل می دهد. مرزهای محیطی و تنوع در طبقه بندی محیط سازمان ها تا حد باورها، تصورات، انتظارها و اطلاعات مدیران شکل می گیرد. مؤلفه های محیط عمومی و ویژگی های آن برای کلیه سازمان ها یکسان است، اما مؤلفه های محیط اختصاصی برای هر سازمانی به آن سازمان اختصاص دارد. از این رو مدیران باید با بررسی مؤلفه های محیط عمومی دقیقا مؤلفه های محیطی را متناسب با ویژگی ها و سازوکارهای ارایه شده بشناسند و در آن چارچوب به تدوین برنامه ها و ارایه فرآورده ها بپردازند. درجه و شدت همگنی، ناهمگنی، سطوح تغییرات، پیچیدگی، شرایط محیطی، ماهیت تعامل، سازگاری و ناسازگاری واقعیت های انکار ناپذیر برای عملکرد سازمانها محسوب می شوند و لذا تولیدات سازمان ها باید با آنها متناسب باشند. شناخت ماهیت و انواع محیط، تبیین رفتار سازمانی و ارزیابی عملکرد ها کمک شایان توجهی در برقراری تعامل کارآمد و انطباق پذیری ماموریت ها و هدف های سازمان ها با جامعه می کند. در پژوهش های مرتبط به تفکر استراتژیک، معمولاً وقتی که به مطالعه تفکر در سطح سازمان یا بنگاه پرداخته می شود، سطح تحلیل به سطح عمومی سازمان فروکاهیده شده و کمتر به بررسی تفکر استراتژیک در سطح بنگاه های یک صنعت خاص پرداخته می شود. البته بدان معنا نیست که در مطالعه تفکر استراتژیک، اساساً به سطح عمومی سازمان ها توجهی نشود، بلکه توجه به سطح صنعت نیز بسیار ضرورت دارد. هرچند عدّه ای معتقدند که تدوین استراتژی برای صنعت خاص اهمیت ندارد، چون که ساختار و مرزهای صنعت تغییر می کند یا مطرح می شود که بازدهی یک سازمان تحت تأثیر موقعیت آن است، ولی هم نوع صنعت و هم موقعیت اهمیت دارد و نادیده گرفتن هر کدام بنگاه را با خطرات جدی مواجه می کند. تفکرات و مؤلفه های هر صنعت در توضیح تفاوت بازدهی صنایع مختلف نقش مهمی ایفا می کند. ماهیت محیط صنعت که بنگاه ها درآن با هم رقابت می کنند، نقش مهمی در بازدهی و عملکرد سازمان دارد.

این پژوهش به بررسی این مسأله می پردازد که تلاطم محیطی چه تأثیری روی تفکر استراتژیک در بنگاه های کوچک و متوسط شهرستان کاشان دارد.

تلاطم محیط: معیاری است مرکب ازتغییرپذیری وآینده نگری در محیط فعالیت بنگاه ها که با چهار مشخصه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت، تازگی نسبی در چالش های پی در پی که شرکت در محیط با آن مواجه است، سرعت تغییر چالش های محیط و میزان روشن بودن آینده مشخص می شود.

با توجه به محیط رقابتی کنونی و این که سازمان های بخش خصوصی و بنگاه های فعال صنعتی در منطقه کاشان برای حفظ بقا با مشکلات اساسی مواجه هستند به نظر می رسد تقویت تفکر استراتژیک در این سازمان ها منجر به توانمندی آن ها خواهد شد. بنابراین این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک و ترویج این مفهوم در میان مدیران بنگاه های صنعتی کمک کند. چارچوب نظری اتخاذ شده که با الهام از ابعاد مفهومی و نظری مطرح شده حاصل شده است مبتنی بر متغیر هایی است که در قالبی ترکیبی به صورت تلاطم محیطی و مؤلفه های تفکر استراتژیک مدّ نظر قرار گرفته است. متغیر وابسته در این پژوهش تفکر استراتژیک می باشد.

شکل۱-۱- عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

۱-۴- هدف ها

مهمترین هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه های صنعتی منطقه کاشان می باشد تا بر اساس نتایج حاصله، بنگاه ها به بهبود و ارتقای مؤلفه های استراتژیک، به واسطه عوامل محیطی بپردازد.

بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک

۱- بررسی رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک

۲- بررسی رابطه تازگی نسبی در چالش های محیطی و تفکر استراتژیک

۳- بررسی رابطه شفافیت محیط با تفکر استراتژیک

۴- بررسی رابطه سرعت تغییر چالش های محیط و تفکر استراتژیک

۱-۵- فرضیه ها

فرضیه اصلی:

بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی:

۱- بین پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار وجود دارد.

۲- بین تازگی نسبی در چالش­های پی در پی که شرکت در محیط با آن مواجه است و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار وجود دارد.

۳- بین میزان روشن بودن آینده و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار وجود دارد.

۴- بین سرعت تغییر چالش­های محیط و تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار وجود دارد.

تعداد صفحه :۲۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***