متن کامل – ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل۹۳- قسمت …

Mayer, J. D.; Salovey, P. Caruso, D. R. & Sitarnios, G (2001). Emotional Intelligence as a Standard Intelligence. Emotion, 1, 232- 242.
Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433-442.
Palmer, B., Donaldson, C. & Stough, C (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Personality and individual differences, 3, 1091-100.
Pancer, S.M., Hunsberger, B., Pratt, M. W. & Alisat, S. (2008). Cognitive Complexity of Expectations and Adjustment to University in the First Year, Journal of Adolescent Research. 15, pp. 38–۵۷٫
Parker, C. & Cohen, L.H.(1990). Intrinsic religiousness and religious coping as life stress moderators for Catholics. Journal of Personality and Social Psychology, 59(3), 562-573.
Petrides, K.V. & Furnham, A. (2000). Trait Emotional Intelligence: Psychometric Investigation with Reference to Established Trait Taxonomies. European Journal of Personality. 15, 425-448.
Rozanberg, J (1990) Studies in the Social Psychology of Adolescence: International Library of Sociology The Sociology of Youth and Adolescence (International Library of Sociology),1th Edition, Routledge; London.
Salovey, P (2002). Perceived emotional intelligence, stress reactivity and symptom reports father exploration using meta-mood Scale. Psychology and Health, 17(5), 611-627.
Salovey, P. & Mayer, D. (2008). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and personality. 9, 121-185.
Salovey, P., Mayer, J.D. (2011). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 9, 185-211.
Schultz, Duanc P (1977). Growth psychology: models of the heakthy personality.page 30 -45.
Sekaran, Uma (2005). Research methods for business: a skill building approach, John Willy and sons, 2nd ed. singlehood. Personal relationships. California State University. 15. 479- 491.
Slaby, T & Guara, T.(2009). Self -efficacy and personal goal setting. American Education Research Journal, N, 29, 663- 669.
Slomowski, C., & Dunn, J.(2006). Young Children’s understanding of other people’s states, Journal of General Internal mediacine,1,228-231 .
Slomowski, C., & Dunn, J.(2006). Young Children’s understanding of other people’s feeling and beliefs. Child Development, 62, 1352-1336.
Steinberg, L (2002). Authorizative Parenting and adolescent adjustment across varied ecological Niches. Based in Part on a paper present at Biannal metting of the S. Washington, D.C. Press. 52–۶۰٫
Steinberg, S. E. (2005). Logotherapy and conduct disorder,The International Journal for logotherapy,25, 52–۶۰٫
Taylor, D., Lettia, A., & Shelley, T. (2003). Social Psychology. Seven Edition, V. S. A: Prentice, Hall International, Inc,43,89-103.
Taylor, R.J., & Chatters, L.M.(1991). Church-based informal support among elderly blacks. The Gerontologist, 26,637-642.
Wagner,K.V.(2005).Theories of intelligence,Jornal of psychology.43,78-90.
Wichroski, F(2001). Caregiver social problem solving abilities and family member. Adjustment to recent onset physical disability.
Winters, J., Clift, R.J.W., & Dutton, D.G. (2004). An Exploratory Study of Emotional Intelligence and Domestic Abuse. Journal of Family Violence, 19(5), 255-267.
پیوست الف:
پرسش‌نامهبه‌نام خدایی که در این نزدیکی‌ست!
پرسش‌نامه پژوهشی
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل
پاسخ‌دهنده گرامی! پرسش‌نامه حاضر به‌منظور «ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل» طراحی شده‌است. اطلاعاتی را که شما ارائه می‌دهید به ما کمک خواهد نمود تا تصویر وضعیت کنونی را بهتر درک نماییم؛ زیرا شما یکی از کسانی هستید که می‌توانید تصویری درست و واضح از تجربه‌هایتان به ما ارائه دهید.
از این‌رو از شما تقاضا می‌شود به پرسش‌ها صادقانه و بی‌پرده پاسخ دهید. پاسخ شما کاملاً محرمانه خواهد ماند. در صورت بروز ابهام در مورد سؤالات و نحوه پاسخگویی، می‌توانید با شماره ۰۹۱۱۲۱۴۳۲۴۶ ارتباط برقرار و در صورت تمایل درخصوص اطّلاع از نتایج نهایی پژوهش حاضر، نشانی اینترنتی خود را در محلّ تعیین‌شده وارد نمایید تا خلاصه‌ای از نتایج تحقیق، پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای شما ارسال گردد.
پیشاپیش از بذل توجّه‌تان جهت مطالعه و تکمیل این پرسش‌نامه کمال قدردانی و امتنان به‌عمل می‌آید.
سیّده فاطمه آقاپورحصیری
دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی – روانسنجی
متغیر جمعیت‌شناختی

نوع محل سکونت: شهری روستایی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است