مقاله دانشگاهی – ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی …

تحقیقات صفوی (۱۳۸۸) بر روی ۴۰۰ دانش آموز دختر پیش دانشگاهی شهر تهران که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب کرده بود انجام داد وی به این نتیجه رسید که همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی مستقیم و معنادار (۰۰۱/۰p<، ۵۹/۰=r) بود.
رضویان (۱۳۸۹) در تحقیق خود در رابطه با میزان همبستگی سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی این‌طور نتیجه‌گیری نمود سازگاری اجتماعی در دختران بالاتر از پسران است و بین هوش هیجانی آن‌ها تفاوت معناداری وجود دارد؛ ولی در تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری پرداخته شد، روی “سازگاری آموزشی” و “سازگاری عاطفی” نیز به عنوان دو متغیر تأثیرگذار روی هوش هیجانی کار شد و نمونه گیری روی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. شباهت دو تحقیق این است که میان هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
در تحقیقی که یارمحمدیان (۱۳۹۰) بر روی ۱۵۰ نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان انجام داد. بین عوامل هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان گروه سنی ۱۰-۱۲ سال گروه سنی ۱۳-۱۵ سال در سطح (۰۰۱/۰p<) معنادار بود ولی در سنین ۱۶-۱۸ سال رابطه معنادار نبود. وی به این نتیجه رسید که تقویت و تربیت هوش هیجانی در تربیت هوش هیجانی می تواند در تربیت مهارت های اجتماعی و سازگاری اجتماعی نوجوانان موثر است.
این یافته ها با یافته های پژوهش حاضر همسو است.در این پژوهش ها نیز همانند پژوهش حاضر ابعاد سازگاری مورد توجه قرار گرفته و از همبستگی معناداری برخوردارند.
در نهایت با توجه به پژوهش حاضر، پرسشنامه سازگاری ابزاری است که از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است، این ابزار می‌تواند مبنایی باشد برای سنجش سازگاری دانش آموزان و بررسی رابطه سازگاری با سایر متغیر های مشابه.
۴-۵ محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش
همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند که بخشی از آن‌ها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می‌دهند. از عمده‌ترین ارکان تحقیق و پژوهش، دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده، خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب، مجلات، آمارها، بانک‌های اطلاعاتی و غیره به راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هریک از خدمات تحقیقاتی فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه، افراد و مؤسسات، به‌ نوعی از انتقال یافته‌های خویش به دیگران خودداری می‌نمایند. از سوی دیگر متغیرهای ناخواسته‌ای که ممکن است حاصل طرح‌ها و روش‌های ویژه‌ای باشند که در تحقیق به‌کار گرفته می‌شوند، غالباً به گونه‌های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می‌اندازند.
باید آگاه بود که در تحقیقات علوم انسانی، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیرممکن است. اما به هر حال سعی پژوهش‌گران بر آن است که این عوامل را حتی‌الامکان پیش‌بینی، شناسایی و تمام احتیاط‌های لازم را به منظور کاهش آن‌ها به‌کار برند.
از آن‌جا که انجام چنین تحقیقاتی احتیاج به بررسی میدانی صحیح و قابل استناد دارد، محقق تصمیم گرفت پرسش‌نامه در داخل مدرسه به دست دانش آموزان رسیده و حالت رسمی‌تری داشته‌باشد تا دانش آموزان با دقت و حوصله بیشتری به پاسخ‌گویی بپردازند.
از جمله موارد محدود کننده تحقیق حاضر عبارت بودند از:
بعلّت نبودن زمان مناسب بین دو زنگ کلاس در برخی از مدارس، بسیاری از دانش آزموان از صرف وقت برای پاسخ‌گویی امتناع ورزیده و ترجیح می‌دادند تا به درس ساعت بعد خود رسیدگی کنند.
عدم همکاری بعضی از همکاران و همچنین مدیران مدرسه.
قرار داشتن مدیران و دانش آموزان آن‌ها در محیط‌های متفاوت (تفاوت از لحاظ امکانات و درجه مدارس)
عدم حمایت مالی برای انجام این تحقیق.
کمبود منابع پژوهشی و کتاب های مورد نیاز مخصوصاً در شهر بابل
این پژوهش بر روی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر بابل انجام شده و به همین علت نتایج به دست آمده برای همین جامعه کاربرد دارد و تعمیم دهی آن به جوامع، جنسیت و مقاطع سنی دیگر مشکل بوده و بایستی با احتیاط صورت پذیرد.
عدم تحویل بسیاری از پرسشنامه های توزیع شده در مدارس.
۵-۵ پیشنهادات پژوهش
۱-۵-۵ پیشنهادات کاربردی
بنابر نتایج بدست آمده “سازگاری آموزشی” بیشترین همبستگی را با هوش هیجانی داراست. عناصر مربوط به این متغیر مستقل از قبیل: وضعیت درسی، تحصیلی و مدرسه است. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولین مدرسه، معلمان، دست اندرکاران تعلیم و تربیت نسبت به علاقمندی دانش آموزان به امر تحصیل از طریق برنامه‌های فرهنگی و با استفاده از رسانه هایی نظیر روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون به پیشرفت تحصیلی و آموزشی کمک نمایند.
سازگاری عاطفی دومین رتبه همبستگی را با هوش هیجانی داراست. عناصر مربوط به این متغیر مستقل عبارتند از: ثبات عاطفی، علاقمندی ها، غمگینی، پریشانی، بی تفاوتی نسبت به به امور. از این‌رو، شایسته ‌است که مشاورین مدرسه و معلمان در کنار فعالیت هایی که در مدرسه انجام می دهند با گذاشتن کارگاه های آموزشی در بالا بردن سازگاری عاطفی دانش آموزان و تقویت مهارت های عاطفی آنها تلاش نمایند.
سازگاری اجتماعی کمترین همبستگی را با هوش هیجانی داراست. عناصر مربوط به این متغیر مستقل شامل: سلطه پذیری،

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

پرخاشگری، کار گروهی، ارتباط با دوستان و مسئولین مدرسه می‌باشد. بدین‌جهت، مسئولین مدرسه بایستی ضمن برسی علل پائین بودن ضریب این متغیر در میان دانش آموزان، با فراهم کردن بافتی مناسب در مدرسه برای افزایش سازگاری اجتماعی که بتوانند زمینه ساز رضایت دانش آموزان از زندگی شود تلاش نمایند.
۴- پیشنهاد می شود که روایی همگرا پرسشنامه سازگاری مورد بررسی قرار گرفته شود.
۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهشگران آتی
متغیر اعمال شده در این پژوهش، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری آموزشی است. به منظور تکمیل و افزایش کارآیی تحقیق می توان عوامل دیگری را نیز مدنظر قرار داد.
با توجه به تأثیرپذیری سازگاری و هوش هیجانی از زمینه ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مختلف، بهتر است پژوهشهای متعددی در این زمینه و با جوامع آماری مختلف صورت گیرد.
با توجه به تعداد مقاطع و پایه های تحصیلی، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکر شده تحقیقات جداگانه‌ای با هر کدام از مقاطع و پایه های تحصیلی صورت گیرد و نتایج با هم مقایسه گردد.
انجام پژوهشی در این زمینه با دانش آموزان تیزهوش دختر مقطع دبیرستان و مقایسه آن با نتایج این تحقیق.
با توجه به اهمیت سازگاری در هوش هیجانی، این پژوهش در سازمان ها و موسسات مختلف نیز انجام گردد.
فهرست منابع فارسی :
اتکینسون، ریتا، ل؛ اتکینسون، ریچارد، س؛ و هیلگارد، ارنست(۲۰۰۹). زمینه ی روانشناسی(ویرایش پانزدهم). ترجمه ی مهدی گنجی (۱۳۹۳)، چاپ هفتم جلد دوم، تهران: انتشارات ساوالان.
ادیب، ناهید (۱۳۸۹). هوش فرهنگی در سازمان های امروزی، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، شماره ۱٫
اسلامی نسب، علی(۱۳۹۰). روانشناسی سازگاری. تهران: انتشارات رشد.
اکبری، ابوالقاسم(۱۳۸۸). راهنمایی سازگاری، تحصیلی و شغلی. تهران. انتشارات رشد و توسعه.
امینی، محمد(۱۳۸۷). هوش هیجانی و رشد و اندازه گیری آن، تهران: انتشارات سمت.
ایران نژاد پاریزی، مهدی(۱۳۸۷). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: نشر میدان.
آذر، عادل و مومنی، منصور(۱۳۸۹). آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ دهم، جلد ۱ و ۲، تهران: انتشارات سمت.
آموزگار، مجید(۱۳۸۸). عوامل و موانع سازگاری. تهران: انتشارات رشد.