مقاله – ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل۹۳- …

۲-۲-۶-۳ نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات
برای نمره گذاری پرسشنامه باید از مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای استفاده کنید. به گزینه های کاملاً نادرست= نمره۱، نادرست=۲، تاحدی درست=۳، درست=۴ و گزینه کاملاً درست=۵ بدهید. البته عبارات ۵، ۲۸ و ۳۳ به صورت معکوس نمره گذاری می شود (کاملاً نادرست=۵ تا کاملاً درست=۱) سپس به جمع نمرات عبارت پرداخته و نمره های هر زیر مقیاس (عامل) را بطور جداگانه حساب کنید. مجموع نمرات فرد در هر چهار خرده مقیاس، نمره هوش هیجانی کل آزمودنی را تشکیل خواهد داد.
نتایج پژوهش پتریدس و فورنهام[۱۰۷] (۲۰۰۰) بر روی این پرسشنامه، عوامل زیر عبارت مشخص شده را تعیین نمود (همبستگی هر کدام از این عبارات با عامل مورد نظر بیش از ۳۰/۰ گزارش شد).
جدول ۵-۳ تفکیک سوال ها بر اساس خرده مقیاس های هوش هیجانی

عوامل هوش هیجانی سوال کل

خوش بینی/ تنظیم هیجان  ۲، ۳، ۱۰، ۱۴، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳،۲۸، ۳۱ ۱۳
ارزیابی از هیجانات ۵، ۹، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۲ ۱۰
مهارت های اجتماعی ۱، ۴، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۴، ۲۶، ۳۰، ۳۳ ۱۱
کاربرد هیجانات ۲۷، ۳۱، ۶، ۷، ۱۷، ۲۰ ۵
تعدادی از عبارات در بیش از یک زیر مقیاس یا عامل مشاهده می شوند که چنین چیزی در تحقیقات عاملی قابل انتظار است. به همین خاطر و بر این مبنا، نمره دهی این عبارات باید در هر دو زیرمقیاس انجام پذیرد.
۳-۲-۶-۳ روش گردآوری داده ها
پس طی مراحل اداری دانشگاه ابتدا از اداره کل آموزش و پرورش شهر بابل مجوز اجرای پرسشنامه دریافت شد. پس از دریافت معرفی نامه و قبل از رفتن به مدارس هماهنگی های لازم انجام شد. پس از انجام مراحل اداری در روزهای هماهنگ شده به مدارس مراجعه شد. جلسه توجیهی توسط مدیر مدرسه ترتیب داده شد. در این جلسه اهداف پژوهش، جزئیات کار، هدف از اجرای پرسشنامه‌ها، روش انجام پرسشنامه، زمان و هرچه که لازم بود توضیح داده شد. تعدادی کلاس انتخاب شد پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع شد، به هر دانش آموز هر دو پرسشنامه داده شد. پس از تکمیل، پرسشنامه ها از دانش آموزان جمع آوری شد. در مدارس بعدی هم به همین شکل پرسشنامه ها تا آخر انجام شد.
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، تلخیص، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمودن فرضیه‌ها فراهم آید(خاکی، ۱۳۸۹).
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی، واریانس، خطای استاندارد و جداول آماری استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون “کولموگروف – اسمیرنوف” تایید گردید و سپس از آزمون‌های “آلفای کرونباخ” و “همبستگی پیرسون” و “تحلیل عاملی اکتشافی” برای تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده گردید.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۱-۴ مقدمه
بطور کلی انجام هر کنکاش و تحقیقی پس از طرح یک مسئله یا مشکل مطرح می گردد. این مسأله سوالات زیادی در ذهن ایجاد می کند و تعامل و جمع بندی آن باعث شکل‌گیری فرضیه‌های پژوهش می گردد. پژوهشگر با گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات به کمک روش های آماری می تواند به تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش بپردازد. هدف از آزمون های آماری، تایید یا عدم تایید حدسی است که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم. این حدس بنا به هدف پژوهش، نوعاً شامل ادعایی است. چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد بنابراین فرض ممکن در ذهن بوجود می آید.
در این فصل داده های بدست آمده در ارتباط با فرضیه‌ها جمع‌آوری شده و برای تجزیه و تحلیل و انجام آزمون‌های آماری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
هدف از آمار توصیفی، توصیف و استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به زبان اعداد است. هدف از آمار استنباطی، بطور کلی انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباط ها وجود دارد. همچنین آزمون فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزار SPSS 21 انجام شده است.
اطلاعات جمع آوری شده شامل اعداد و ارقام بدون معنی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل می شوند.
به عبارتی دیگر در این بخش پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه با فرضیاتی که برای پژوهش در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست. تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. پس ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج آن را مورد تفسیر قرار داد.
۲-۴ آمار توصیفی داده ها
در ج

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دول ذیل فراوانی داده‌ها بر اساس “رشته تحصیلی”، “نوع محل سکونت”، “معدل” و “پایه تحصیلی” نشان داده شده است.
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان