ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل۹۳- …

ضعیف
خیلی ضعیف

۲ و پایین تر
۴-۳
۷-۵
۱۰-۸
۱۱ و بالاتر

۶-۱-۶-۳ مفهوم نشانه ها و شرح حوزه های پرسشنامه سازگاری
۱- سازگاری عاطفی، نمره بالا نشان دهنده بی ثباتی عاطفی و نمره پایین نشانگر ثبات عاطفی است.
۲- سازگاری اجتماعی، نمرات بالا نمایانگر سلطه پذیری و نمرات پایین نشان دهنده پرخاشگری است.
۳- سازگاری آموزشی، نمرات بالا نشانگر وضعیت درسی و تحصیلی ضعیف و نمرات پایین مخصوص علاقمندان به تحصیل و مدرسه است.
۲-۶-۳ پرسشنامه هوش هیجانی شات[۱۰۵]
این پرسشنامه توسط شات و همکاران (۱۹۹۸) براساس مدل نظری هوش هیجانی سالووی و مایر (۱۹۹۰) و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان ساخته شده است. شات و همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل مولفه های اصلی پاسخ ۳۱۶ آزمودنی به ۶۲ ماده و مقیاسی که بر مبنای این مدل ساخته بودند چهار عامل به دست آوردند.
عامل اول(پرسشنامه حاضر) شامل ۳۲ ماده و دارای ارزش ویژه ۷۹/۱۰ بود و عامل دوم تا چهارم به ترتیب ارزش ۵۸/۳، ۹۰/۲، ۵۳/۲ را نشان دادند. ۳۳ ماده ای که در عامل اول قرار گرفتند، نشان دهنده مدل مفهومی سالووی و مایر (۱۹۹۰) از هوش هیجانی بودند. در مجموع این ۳۳ ماده، در سه طبقه مشاهده شد:
۱- ارزیابی و ابراز هیجان دارای ۱۳ ماده (مانند فکر می کنم درک پیام های غیرگفتاری دیگران مشکل است).
۲- تنظیم هیجان دارای ۱۰ ماده (مثل من به دنبال فعالیت هایی هستم که مرا خوشحال می کنند).
۳-  بهره برداری از هیجان دارای ۱۰ ماده (مانند زمانی که تغییری در حالت هیجانی خود احساس می‌کنم، دوست دارم به ایده های نو دست پیدا کنم).
علاوه بر این خرده مولفه های هر طبقه نیز مشخص گردید، مانند تنظیم هیجان در خود و دیگران طبقه‌بندی می شد. قدرت عامل اول و اصل صرفه‌جویی مفهومی مواد این عامل، منجر به انتخاب ۳۳ ماده برای تهیه مقیاس نهایی شد. عواملی که در این آزمون می سنجد به شرح زیر است:
عامل اول: تنظیم هیجان به معنای توانایی مواجهه سازگارانه با هیجانات مخالف یا منفی با استفاده از شیوه‌های خودتنظیمی که شدت یا طول مدت حالات چنین هیجاناتی را بهبود بخشیده و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش برای سایر افراد و پنهان کردن هیجانات منفی خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات شخصی دیگران را در بر می گیرد.
عامل دوم: ارزیابی و ابزار هیجان به مفهوم توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن و سایر افراد براساس سرنخ های موقعیتی و بیانی که معانی هیجانی آن ها با توافق فرهنگی همراه است.
عامل سوم: بهره برداری از هیجان که شامل توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر، عمل و مسأله‌گشایی است (محمدی، ۱۳۸۷).
۱-۲-۶-۳ ویژگی های روان سنجی (اعتبار و روایی) پرسشنامه هیجانی شات
بررسی سیاروچی و دین[۱۰۶] (۲۰۰۰، به نقل از خسروجاوید، ۱۳۸۱) بر روی نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله پایایی کلی ۸۴/۰=α و برای خرده مقیاس‌های آن یعنی ارزیابی و ابراز هیجان، تنظیم هیجان و بهره برداری از هیجان به ترتیب ۷۶/۰= ، ۶۶/۰= ، ۵۵/۰= را نشان داد.
در پژوهش شات و همکاران افرادی که نمره بالا در این مقیاس داشتند. گرایش به نمره پایین در عاطفه منفی و نمره بالا در هیجان مثبت (برونگرایی، گشاده خویی و همدلی) نشان دادند همچنین نمره بالا در مقیاس مورد نظر با آلکسی تایمی پایین (یعنی حالتی که ارتباط آن با نقص در هوش هیجانی مکرراً مشاهده شده است) همبستگی نشان داد. این آزمون همچنین برای پیش بینی موفقیت تحصیلی مفید بوده است.
در ایران هنجاریابی این آزمون به وسیله خسرو جاوید (۱۳۸۱) صورت گرفته است. خسرو جاوید پژوهش خود را بر روی ۲۳۴ دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران و با اجرای فرم ۳۳ ماده‌ای این مقیاس به انجام رسانید. پایایی مقیاس هوش هیجانی کل بر مبنای آلفای درونی ۸۱/۰ بدست آمد. تحلیل عامل مقیاس با استفاده از روش تحلیل عامل مولفه‌های اصلی، سه عامل تنظیم هیجان (آلفای ۸۱/۰)، ارزیابی و ابراز هیجان (آلفای ۶۷/۰) و بهره برداری از هیجان (آلفای ۵۰/۰) را نشان داد. هوش هیجانی کل در این پژوهش با سه مقیاس خود به ترتیب ۸۰/، ۷۴/۰ و ۶۹/۰ همبستگی نشان داد که همگی در سطح (۰۱/۰>p) معنادار بودند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است