ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران …

۵-۳ روش نمونه گیری
در این پژوهش، داده های پژوهش به صورت مطالعات میدانی از نمونه هایی که به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بود، گردآوری شدند. بدین ترتیب که ابتدا فهرستی از مدارس دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر بابل تهیه شد، سپس ۷ مدرسه دخترانه انتخاب شد از بین پایه‌های هر دبیرستان چند کلاس به طور تصادفی انتخاب شد.
۶-۳ ابزار پژوهش
در هر تحقیق پژوهش‌گر می‌تواند به منظور گردآوری و ثبت و ضبط داده‌ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید(خاکی، ۱۳۸۹). مصاحبه و پرسشنامه از جمله روش‌های متداول در جمع آوری داده در فرآیند تحقیق به شمار می‌روند (دلاور، ۱۳۸۶).
پرسشنامه تکنیک بسیار ساختارمندی برای گردآوری دادههاست که در آن از هر پاسخگو مجموعه‌ی یکسانی از پرسشها پرسیده میشود.
از آنجا که پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد، بنابراین همانند بسیاری از مطالعات توصیفی، به منظور جمع‌آوری نظرات نمونههای مورد نظر از پرسشنامه استفاده گردیده که در پیوست ارائه خواهدشد. این پرسش‌نامه به صورت حضوری بین افراد نمونه توزیع گردید.
۱-۶-۳ پرسشنامه سازگاری
پرسشنامه سازگاری توسط سینها از (دانشگاه شانکار[۱۰۲]) و سینگ (از دانشگاه پانتا[۱۰۳]) در سال ۱۹۹۳ جهت سنجش سازگاری دانش آموزان تهیه گردیده است و در سال ۱۳۷۷ توسط ابوالفضل کرمی ترجمه و نگارش شده‌است. این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ ساله با سازگاری خوب را از دانش آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی وآموزشی) جدا ‌سازد.
۱-۱-۶-۳ شکل گیری پرسشنامه
ابتدا فهرستی شامل ۱۰۰ سوال که نشان دهنده مشکلات معنادار دانش آموز در سه حوزه مذکور، تهیه شد. پاسخگویی به سوالات به صورت “بلی” و “خیر” است. این فهرست، به ۲۰ داور که همه آنها روانشناسان شاغل به تدریس و مشاوره و راهنمایی شغلی بودند جهت قضاوت ارائه شد. روانشناسان هریک از سوالات را از جهت شایستگی قرار گرفتن در پرسشنامه مورد داوری قرار دادند. در نهایت فقط سوال هایی نگهداری شد که همه داوران روی آنها نظر موافق داشتند این کار سبب حذف ۱۲ سوال از ۱۰۰ سوال گردید. قبل از تجزیه و تحلیل، سوال‌های پرسشنامه روی نمونه ای شامل، ۱۰۰ دانش آموز دبیرستانی برای رفع مشکلات زبان، اجرا شد تا اگر مشکلی در درک و روشنی سوال های مختلف توسط آنها گزارش می شود اصلاح شود.
۲-۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل سوال ها
۸۸ سوال باقیمانده روی دو گروه A و B آزمودنی اجرا شد. گروه A را ۱۰۰ دانش آموز دبیرستانی با سازگاری خوب و گروه B را دانش آموزان با سازگاری ضعیف تشکیل می دادند. این گروه بندی از طرف گروهی متشکل از ۵ معلم که دانش آموزان را به خوبی می شناختند انجام شده بود. برای مقایسه پاسخ دو گروه نسبت به هر سوال از آزمون کای – اسکور[۱۰۴] استفاده شد. ۱۴ سوال از ۸۸ سوال که بین دو گروه تمایز معناداری قایل نمی‌شدند از آزمون حذف شدند. ۷۴ سوال باقیمانده روی نمونه ۳۷۰ نفری از دانش آموزان دبیرستانی اجرا شد. توزیع نمرات برای کل تست و برای سه حوزه آزمون هنجاریابی شد نمرات تفاوت معناداری از توزیع نرمال نداشتند همبستگی دو رشته ای هر سوال: ۱- با کل نمرات پرسشنامه و ۲- با حوزه‌های نمرات کل توسط کامپیوتر محاسبه شد. همبستگی دو رشته ای معنادار در سطح ۰۰۱/۰ به عنوان ملاک باقی ماندن هر سوال تعیین شد. این کار باعث حذف ۱۴ سوال از ۷۴ سوال گردید. پرسشنامه نهایی شامل ۶۰ سوال (برای هر حوزه سازگاری ۲۰ سوال) می شود.
پرسشنامه سازگاری با هدف مشاوره دانش آموزان دبیرستانی گروه سنی ۱۴ تا ۱۸سال طراحی شده است. کاربرد آن مشکلات شخصی گروه سنی فوق را در رابطه با هریک از حوزه های عاطفی، اجتماعی و آموزشی نشان می دهد و نمره کل آزمون حالت‌های سازگاری عمومی را نشان می‌دهد.
۳-۱-۶-۳ پایایی پرسشنامه سازگاری
ضریب پایایی به سه طریق به شرح جدول زیر تعیین شد:
جدول ۱-۳ ضرایب پایایی پرسشنامه

روش مورد استفاده عاطفی اجتماعی آموزشی کل

 

دو نیمه کردن آزمون ۹۴/۰ ۹۳/۰ ۹۶/۰ ۹۵/۰
آزمون – آزمون مجدد ۹۶/۰ ۹۰/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰
کودر ریچاردسون ۹۲/۰ ۹۲/۰ ۹۶/۰ ۹۴/۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.