ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری-پایان نامه رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵-۱٫ گاز مایع(L.P.G)[1]

عملیاتپالایشیکهرویموادنفتیانجاممی­گیردباعثمی­شودطیمراحلگوناگونپالایش،گازهای سبکیازقبیلمتان،اتان،اتیلن،پروپان،پروپین،بوتان،بوتینو… و گازهاییمانند H2S حاصلشود.آنچه کهقابلمایعشدناستمانندپروپانوبوتانبه­صورتگاز­مایعدرآمدهوباقی­ماندهدرحینعملیاتبه مصرفمی­رسد.گاز­مایعمخلوطیازگازهایپروپانوبوتانومقداریناچیزیپروپیلنوبوتیلناستکه طیفرآیندساده­ایازسایرگازهاجداشدهودرمخازنتحتفشاربه­طورجداگانهذخیره­­سازی می­شوندوپسازاینپروپانوبوتانباتوجهبهفصولمختلفسالبهنسبت­هایمتفاوتباهممخلوط شدهوجهتاستشمام در صورت نشتی و جلوگیریازبروزحوادثانفجاروآتشسوزیمادهبد­بویاتیلمرکاپتانبهآنافزوده می­شود. معمولاًمیزانپروپان درزمستان۵۰درصدودرتابستان۳۰درصدحجمیمخلوطراتشکیل میدهد[۷-۸].

[۱]–  Liquefied Petroleum Gas

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 ویژگی­های فیزیکی­ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­گیری واقع شوند عبارتند از: IBP[1]، میزان برگشتی در ۱۰%،۵۰،۹۰ و FBP[2] که طبق استاندارد تعریف شده هر کدام باید از حدود معینی تجاوز ننماید[۵].هدف ما از این تحقیق پیش­بینی کردن عدد آرام سوزی بنزین موتور با استفاده از داده های فوق به روش شبکه­ی عصبی مصنوعی می­باشد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری