مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز

۲-۸-۱- معرفی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ برای کمک به سازمانها در به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر وآلوده کردن آب و زمین) و با رعایت قوانین رسمی بین الملل در رابطه با حفظ محیط زیست می باشد. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با نیاز های اجتماعی، اقتصادی در تعامل باشد. این استاندارد فقط الزاماتی را بیان می دارد تا برای مقاصد گواهی کردن، ثبت کردن و یا مقاصد خود اظهاری به طور عینی برای انجام ممیزی مورد استفاده قرار گیرد (هروی، ۱۳۸۴).

ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می کند که سازمان هایی که زیر پوشش این استاندارد می روند، سیاست های محیطی، تعیین زیان های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آن ها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ حیاط کره زمین، تعیین وسایل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر در راستای بهبود محیط زیست بکوشند. خانواده ایزو ۱۴۰۰۰ بسیار وسیع می باشند ولی تنها به استانداردهای اصلی آنها اشاره می گردد (هروی، ۱۳۸۴):

 • ایزو ۱۴۰۰۱: این استاندارد اصول کلی و راهنمای استفاده از ایزو ۱۴۰۰۰ رابیان می کند. این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان ها تولیدی تا خدماتی منطبق گردد.
 • ایزو ۱۴۰۰۴: این استاندارد راهنمایی برای ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد و در آن، شرایط و الزامات و جزئیات ۱۴۰۰۱: مورد بررسی قرارگرفته است. این راهنمایی ها برای الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی وکنترل عملیات محیطی به کار می رود.
 • سری ۱۴۰۲۰: بر چسب های محیطی
 • ایزو۱۴۰۳۰: به بحث در مورد بدرستی نتایج و عواقب زیست محیطی تولید محصولات می پردازد.
 • ایزو۱۴۰۳۱: ارزیابی شرایط محیطی
 • سری ایزو ۱۴۰۴۰: (ایزو ۱۴۰۴۰ تا ۱۴۰۴۴) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه های مدیریت محیطی می پردازد.
 • ایزو۱۴۰۵۰: واژه نامه و تعاریف
 • ایزو۱۴۰۶۲: به بحث در مورد ایجاد بهبود در محیط می پردازد.
 • ایزو۱۴۰۶۳: این ایزو به ایزو ۱۴۰۲۰ الحاق شده است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی می پردازد.
 • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره یک و دو سال ۲۰۰۶: تعاریف و راهنماهایی برای دفع گاز های گلخانه ای ارائه می دهد.
 • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره سه سال ۲۰۰۶: مربوط به راهنمایی هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه ای
 • ایزو۱۹۰۱۱: به تبیین قوانین ممیزی برای هردو نوع ۱۴۰۰۰و۹۰۰۰ می پردازد این ایزو جایگزین ۱۴۰۰۱ شده است .

استاندارد ۱۴۰۰۰ مجموعه ای از استاندارد ها است که موارد زیر را در بر می گیرد:

۲-۸-۲- سیستم مدیریت زیست محیطی

بدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان، اهداف زیست محیطی را اجرا کنند مفهوم این امر آن است که:

 • استاندارد ها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام کارکنان آموخته و درک شود.
 • ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
 • آموزش های مناسب انجام گیرد.
 • اسناد مورد نیاز موجود و قابل کنترل باشد.

۲-۸-۳- استاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطی

لازم است که سازمان به ارزیابی سیستم های زیست محیطی و سیستم های عملیاتی مختلف که باید در محل وجود داشته باشند بپردازند. سازمانها باید به اهداف و عملکردهای زیست محیطی خود بپردازند، مواردی از قبیل در صد کاهش انتشار آلاینده ها و تولید مواد زائد خطرناک، کاهش مصرف انرژی آب و سایر منابع طبیعی وکاهش در میزان جریمه ها.

۲-۸-۴- استاندارد های برچسب گذاری زیست محیطی

در این بخش نیازهای عمومی برای بسته بندی و برچسب گذاری محصولات به طور کلی توضیح داده شده می شود.

۲-۸-۵- جنبه های زیست محیطی در استاندارد محصول

در این بخش را هنمایی های لازم برای نوشتن استاندارد بیان شده است. هدف مشارکت آموزش های زیست محیطی برای تولید محصولات استاندارد وجلوگیری از اثرات نامطلوب آن روی محیط زیست است.

۲-۹- مدیریت زنجیره تامین سبز

تعداد زیادی از نویسندگان بر روی مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یکی از محبوب ترین روش های در حال ظهور مدیریت زیست محیطی شرکت ها که در گذشته مطرح شده است کار کرده اند. ظهور این نوع ادبیات به سال ۱۹۹۰ برمی گردد، که با ظهور مدیریت زیست محیطی، شرکت ها متوجه محیط و مدیریت زنجیره عرضه گردیدند. تا قبل از سال ۲۰۰۰ مقالات کمی در زمینه مدیریت لجستیک، مدیریت زنجیره تامین سبز، و محیط زیست وجود داشت، ولی بعدها به خاطر مشکلات زیست محیطی و تهدید زندگی بشر تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. با وجود گرم شدن هوا و نوسان قیمت نفت، تاکید بیشتری بر روی حفاظت محیط زیست می شود، و شروع تحقیقات بسیاری را در حوزه توسعه مفاهیم و تئوری های مدیریت زنجیره تامین سبز داشتیم. امروزه بسیاری از تلاش های تحقیقاتی بر بررسی بین عوامل سبز/ محیطی با عملکرد سازمان/ محیط زیست متمرکز شده اند (ابوقادر[۱] و جانسون[۲]، ۲۰۰۴).

مدیریت زنجیره تامین سبز مدافع بهره وری و سینرژی بین شرکاست و عملکرد محیطی را تسهیل می نماید. ضایعات را حداقل و موجب صرفه جویی هزینه است و علاقه روز افزن محققان و متصدیان عملیات و مدیریت زنجیره تامین را به خود جلب کرده است (راو[۳] و هالت[۴]، ۲۰۰۵). مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک الگوی جدید مهم در شرکت ها برای دستیابی به اهداف سود و سهم بازار، با کاستن از تاثیرات و ریسک های محیطی آنها در کنار افزایش کارایی اکولوژیکی شان ظاهر شده است (ژو[۵] و همکاران، ۲۰۰۵).

      [۱]  Abukhader

      [۲]  Jonson

      [۳]  Rao

      [۴]  Holt

      [۵] Zhu

لینک خرید و دانلود پایان نامه :

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)