منبع پایان نامه درمورد جایابی، ظرفیت، روشهای

ن پایاننامه، برای اولین بار، مدلسازی بارهای شبکه در مساله جایابی و تعیین ظرفیت بهینهی خازن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، سه فرضیهی اصلی مبنای مطالعه است:
* حضور بانک خازنی منجر به کاهش تلفات توان و به دنبال آن بهبود پروفیل ولتاژ میگردد.
* لحاظ کردن مدلهای مختلف روی محل و ظرفیت بانک خازنی موثر خواهد بود.
* شبکههای مورد بررسی دارای بار ثابت و متعادلاند.
همچنین مطالعه پیشرو اساسا از سه فرضیه تسهیلی رایج استفاده کرده است:
* بانکهای خازنی از نوع ثابتاند.
* میزان انحراف ولتاژ، معیار بررسی نحوه بهبود پروفیل ولتاژ است.
* شبکه نمونه، شبکه توزیع شعاعی است.
با توجه به فرضیههای فوق، اهداف تحقیق را میتوان به صورت زیر خلاصهسازی کرد:
* کاهش تلفات توان اکتیو و بهبود پروفیل ولتاژ شینههای شبکه با حضور بانکهای خازنی،
* بررسی تاثیرگذاری بارهای تجاری، خانگی، کشاورزی، عمومی و صنعتی روی محل/ظرفیت خازن نصب شده،
* کمینهسازی تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور بانکهای خازنی با مدلسازی بارهای شبکه به صورت امپدانس ثابت، جریان ثابت و توان ثابت،
* بررسی توانائی الگوریتم PSO در حصول جوابهای بهینه برای جایابی خازن.
همچنین نتایج مورد انتظار تحقیق عبارتند از:
* محاسبه دقیق تلفات اهمی شبکه با اعمال دو سطح مدلسازی پیشنهادی
* تعیین محل/ظرفیت بهینه خازن بر اساس تلفات شبکه
* بررسی میزان تاثیر مدل سازی بار در تلفات توان و پروفیل ولتاژ
۱-۷ بیان مسأله اساسی تحقیق
نیاز به تامین توان راکتیو بدلیل رشد چشمگیر مصرف انرژی الکتریکی بویژه در مقیاس صنعتی، یکی از دغدغههای اصلی بهرهبرداران از شبکه قدرت است. منابع اصلی توان راکتیو در شبکه عبارتند از: ژنراتورهای سنکرون، موتورهای سنکرون، تولیدات پراکنده۶ (DG)، جبرانکنندههای سنکرون استاتیک۷ (STATCOM)، جبرانکننده وار استاتیک۸ (SVC) و خازن شنت. خازن شنت با وجود مشخصههای نه چندان مطلوب فنی (بویژه سرعت پاسخ) بدلیل هزینه نصب و نگهداری بسیار کمتر از سایر منابع، گزینهی بهتری برای تامین توان راکتیو در شبکه است. منافع اقتصادی حاصل از نصب خازن به صورت خلاصه عبارتند از: آزادسازی ظرفیت تولید، آزادسازی ظرفیت انتقال، آزادسازی ظرفیت پست توزیع، کاهش تلفات انرژی، کاهش افت ولتاژ (بهبود تنظیم ولتاژ)، افزایش کیفیت توان و بهبود پارامترهای قابلیت اطمینان.
با توجه به تاثیر زیاد مصرف توان راکتیو در شبکه و اثرات نامطلوب آن، کاهش مصرف توان راکتیو در سیستم قدرت اجتنابناپذیر است. نصب خازن بایستی با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی باشد. حضور خازن از نظر فنی، موجب افزایش ضریب توان میشود، اما این افزایش نباید آنقدر زیاد باشد که موجب پیشفاز شدن شبکه شود. همچنین نصب خازن بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد، یعنی نصب آن از لحاظ اقتصادی چنان به صرفه باشد که برای مصرفکننده جذابیت لازم را داشته باشد. برای ارضاء این دو، بایستی خازن در بهترین نقطه ممکن و با مناسبترین ظرفیت نصب شود. چه آنکه عدم نصب آن در محل مناسب با ظرفیت مناسب نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه فنی. اینجاست که بهینه بودن جایابی و تعیین ظرفیت خازن نمایان میشود. مهمترین دغدغه در نصب خازن شنت، تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن در شبکه است. مساله جایابی خازن در سادهترین صورت تابعی از صرفهجوئی اقتصادی ناشی از کاهش میزان تلفات توان و هزینه نصب و بهرهبرداری بانک خازنی در شبکه است.
یکی از پارامترهای بسیار موثر در تعیین ظرفیت و اندازه خازن نصب شده در شبکه قدرت، نوع بار شبکه است که در بسیاری از مطالعات از آن بدلیل پیچیدگی زیاد چشمپوشی میشود. اساسا شبکه قدرت متشکل از بارهای متنوعی است که الگوی مصرف، میزان مصرف و کیفیت مورد نیاز توان آنها کاملا متفاوت است. در این پایاننامه، یک روش بدیع جهت مدلسازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام میگیرد که در طی آن دو مدل ارائه میشود: الف) تجاری- خانگی-کشاورزی- عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت- جریان ثابت- توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایاننامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض میکنند، حال آنکه این پایاننامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. از شاخص انحراف ولتاژ بعنوان معیار نحوه بهبود پروفیل ولتاژ استفاده خواهد شد. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات۹ (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات این اثرگذاری شبیهسازیها روی شبکه واقعی، که این تنوع بار در آن لحاظ شده، انجام گرفته و سناریویهای زیر بر روی آن اعمال میگردد: مدلسازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.
۱-۸ طرح کلی پایاننامه
متن پایاننامه در شش فصل تدوین و گردآوری شده است. بعد از مرور مفاهیم پایهای و کلی حفاظت، ریکلوزر و منابع DG در فصل اول، در فصل دوم ابتدا تاریخچهای از بهینهسازی، تکنیک حل مساله و کارهای انجام شده در زمینه جایابی خازن دستهبندی میشود. فصل سوم به فرمولبندی تابع هدف و مدلسازی بار متمرکز شده است. معرفی الگوریتم و نحوه حل مساله جایابی بهینه خازن در فصل چهارم ارائه خواهد شد. شبیهسازی روی شبکههای نمونه در بخش پنجم انجام میگیرد. از تحقیق پیشرو در بخش ششم نتیجهگیری شده و برای کارهای آینده پیشنهادهایی ارائه خواهد شد. اطلاعات مربوط به شبکههای نمونه در پیوست الف فهرست خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ دیباچه
ادبیات منتشره فراوانی در مورد الگوریتمهای جایابی خازنی وجود دارد. تکنیکهای حل برای مسالهی جایابی خازن را میتوان در چهار دسته تقسیمبندی کرد: تحلیلی، برنامهریزی ریاضی، ابتکاری و مبتنی بر هوش مصنوعی.
۲-۲ روشهای تحلیلی
تمامی کارهای اولیهی منتشر شده در مورد جایابی خازن، مبتنی بر روشهای تحلیلی بودهاند. این الگوریتمها، زمانیکه منابع محاسبهی قدرتمندی در دسترس نبودند، بکار گرفته میشد. روشهای ابتکاری، با استفاده از حساب دیفرانسیل و انتگرال، بیشترین مقدار صرفهجوئی را در حضور خازن تعیین میکنند. این توابع صرفهجوئی اغلب به صورت زیر بدست میآید:
(۲-۱)
که در آن،
KE، هزینهی انرژی بر حسب $/kWh
?E، کاهش تلفات انرژی بر حسب kWh
Kp، توان پیک بر حسب $/kW
?P، کاهش تلفات توان پیک بر حسب kW
Kc، هزینهی خازنها بر حسب $/KVAr
C، مقدار جبرانسازی بر حسب kVAr
پیشروان جایابی بهینهی خازن، نیگل و سامسون۱۰ [۸]، کوک۱۱ [۹-۱۰]، اسکمیل۱۲ [۱۱]، چنگ۱۳ [۱۲-۱۳] و بای۱۴ [۱۴] همگی روشهای تحلیلی را برای بیشینهسازی تابع هدف مطروحه در رابطهی (۲-۱) بکار گرفتهاند. هر چند پاسخهای ساده بدست آوردند، اما این تکنیکها مبتنی بر فرضیههای غیرواقعی از یک فیدر با اندازهی هادی ثابت و بارگذاری یکنواخت بودند که حاصل از تحقیق اولیهای بود که به “قانون دوسوم” مشهور۱۵ بود. قانون دوسوم مبتنی بر حصول بیشترین کاهش تلفات ارائه شده بود که طی آن یک خازن در دوسوم بار راکتیو پیک در موقعیتهای دوسوم از منبع در طول فیدر بایستی نصب شود.
روشهای تحلیلی اولیه به راحتی قابل فهم و اجرا میشد. علارغم فرضیههای غیرواقعی که بر اساس قانون دوسوم ایجاد میشد، امروزه برخی از شرکتها هنوز جایابی خازن را بر این اساس اجرا کرده [۱۴] و برخی از سازندگان خازن، این قانون را در دفترچه راهنمای خود گنجاندهاند [۱۵].
۲-۳ روشهای برنامهریزی ریاضی
روشهای محاسباتی زمانی رایج شدند که حافظههای کامپیوتری ارزان و در دسترس قرار گرفت. روشهای برنامهریزی ریاضی، تکنیکهای تکراری برای بیشینهسازی (کمینهسازی) تابع هدف یا متغیرهای تصمیم بکار میروند. مقادیر متغیرهای تصمیم بایستی یک سری از قیود را نیز ارضاء کنند. برای جایابی بهینهی خازن، تابع هدف و مکانها، ظرفیتها، تعداد خازنها، ولتاژ شینه و جریان متغیرهای تصمیمیاند که باید همگی به عنوان قیود مساله ارضاء شوند. روشهای برنامهریزی ریاضی، امکان استفاده از توابع هزینه برای مساله جایابی بهینهی خازن را به صورت استادانهای فراهم میآورد. توابع هدف، تمامی قیود ولتاژ و بارگذاری، اندازههای مجزای خازن و مکانهای فیزیکی گرهها را میتواند در بر بگیرد. با استفاده از روشهای برنامهریزی ریاضی، مسالهی جایابی بهینهی خازن را میتوان به صورت زیر فرمولبندی کرد:
(۲-۲)
که در آن،
KL?L، صرفهجوئی هزینهای که میتواند شامل کاهشهای تلفات توان پیک و انرژی و ظرفیت آزاد شده باشد
KcC، هزینههای نصب خازنها
?V، تغییر ولتاژ ناشی از نصب خازنی که بایستی از ماکزیمم مقدار آن (?VMAX) تجاوز نکند.
در [۱۶]، روش جدیدی برای تعیین تعداد، محل و اندازهی خازن شنت در فیدر توزیع شعاعی با بارهای مجزا بمنظور بیشینهسازی صرفهجوئی پیشنهاد شده است. تکنیکهای برنامهریزی دینامیکی بکار گرفته شده و چندین الگوریتم برای حصول پاسخ بهینه با در نظرگیری فرآیند بهینهسازی به صورت یک پروسهی تصمیمگیری چند مرحلهای بسط یافتهاند. موارد خاص مطالعه شده و پاسخهای حاصل در چندین سناریو مورد بررسی قرار گرفته است: بدون هزینهی خازن، هزینهی متناسب با خازن نصب شده، و هزینهی متناسب با خازن نصب شده به اضافهی هزینهی ثابت برحسب بانک خازنی. در [۱۷]، دو تکنیک بهینهسازی مجزا برای انتخاب اندازه و محل خازن وابسته به محل بارهای اضافی پیشنهاد شده است. تابع هدف شامل سود ناشی از کاهش تلفات انرژی در فیدر و KVA در پست است. کمینهسازی با در نظر گرفتن قیود افت ولتاژ انجام میشود. این تکنیکها به بخشی از شبکهی توزیع مضر اعمال شده است.
باران و وو۱۶ در [۱۸]، روشی برای تجزیهی مسالهی جایابی بهینهی خازن در یک مسالهی کلی و فرعی اجرا کردهاند. مسالهی کلی برای تعیین مکان خازنها و مساله فرعی برای تعیین اندازه و ظرفیت خازنهای نصب شده در شبکه استفاده میشود. نویسندگان مرجع قبلی در [۱۹]، جایابی بهینهی خازن را با هدف کمینهسازی تلفات توان در یک پروفیل بار معین با درنظر گرفتن هزینهی خازنها انجام دادهاند. فرمولبندی مساله، با ادغام مدل پخش توان AC برای سیستم و قیود ولتاژ انجام شده است. الگوریتم حل روش پیشنهادی به صورت محاسباتی، مناسب و از نظر عددی قویست، مخصوصا برای سیستمهای توزیع با نرخ مقاومت به راکتانس بالا. تکنیک پخش بار پیشنهادی، به صورت یک برنامهی فرعی در الگوریتم بهینهسازی برای تعیین ظرفیت خازن بکار رفته است.
در [۲۰]، هماهنگی بهینهی خازن و تپچنجر ترانسفورماتور در شبکهی توزیع شعاعی انجام شده است. مساله با ادغام قیود ولتاژ فرمولبندی شده است. مسالهی بهینهسازی توسط یک بهینهسازی درجه دوم مجزای مقید با استفاده از نتایج مسالهی پیوستهی بدون قید متناظر تقریب زده شده است. دو الگوریتم، برای جستجوی پاسخها برای تقریب مسالهی بهینهسازی پیشنهاد میشود. اولی، یک الگوریتم تصادفیست که سریع اجرا میشود اما حصول پاسخ بهینه را تضمین نمیکند. دومین الگوریتم، الگوریتم درجهی دوم است. شبکهای با ۷۰ نقطهی بار به عنوان شبکهی نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۴ روشهای ابتکاری
ابتکارها قوانینیاند که از طریق درک مستقیم، تجربه و داوری توسعه یافتهاند. قوانین ابتکاری، استراتژیهای سریع و عملیاند که فضای جستجو را کاهش داده و قادر به ارائه پاسخی نزدیک به نقطهی بهینه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *