پایان نامه مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساوه

 

دانشکده علوم انسانی-گروه روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

در رشته روان شناسی تربیتی

 

موضوع:

مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی

در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی

 (مورد مطالعه):دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر

 

زمستان ۱۳۹۳

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه- ۳

۱-۲- بیان مسأله- ۴

۱-۳- اهداف تحقیق- ۸

۱-۴- فرضیات تحقیق- ۹

۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق- ۹

۱-۶- روش تحقیق- ۱۱

۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق- ۱۱

۱-۸- تعاریف نظری و عملیاتی- ۱۲

۱-۸-۱- سبک های اسنادی: ۱۲

۱-۸-۲- هوش معنوی: ۱۲

۱-۸-۳- سخت رویی- ۱۳

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱- مقدمه- ۱۵

۲-۲- نظریه های اسناد ۱۶

۲-۳- پیش آیندهای اسناد ۱۸

۲-۳-۱- عوامل محیطی- ۱۸

۲-۳-۲- عوامل شخصی- ۱۹

۲-۴- پیامدهای اسنادها ۲۳

۲-۵- ابعاد انگیزشی اسنادها ۲۴

۲-۵-۱- بعد مکان کنترل- ۲۴

۲-۵-۲- بعد ثبات– ۲۴

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۵-۳- بعد کنترل پذیری– ۲۵

۲-۶- ارتباط ابعاد اسناد در عقاید انتظاری– ۲۶

۲-۶-۱- اصل انتظار- ۲۶

۲-۶-۱-۱ اصل تبعی یک: ۲۶

۲-۶-۱-۲ اصل تبعی دو: ۲۷

۲-۶-۱-۳ اصل تبعی سه: ۲۷

۲-۷- ارتباط ابعاد اسناد و هیجان ها ۲۷

۲-۸- نقش ارزیابی مسئولیت– ۲۹

۲-۹- تفاوت های گروهی و رشدی در اسنادها ۳۰

۲-۱۰- تفاوت های رشدی– ۳۰

۲-۱۱- کاربرد تئوری اسناد در کلاس درس– ۳۳

۲-۱۱-۱- در مورد رفتار دانش آموز اطلاعات کافی داشته باشید ۳۳

۲-۱۱-۲- اجتناب از سوگیری های اسنادی– ۳۳

۲-۱۱-۳- نقش مهم بازخورد ۳۴

۲-۱۱-۴- نقش بازآموزی اسنادی– ۳۴

۲-۱۲- نظریات اسناد ۳۴

۲-۱۲-۱- نظریه روان شناسی ساده هایدر(۱۹۵۸) ۳۴

۲-۱۲-۲- نظریه استنباط جونز و دیویس(۱۹۶۵) ۳۷

۲-۱۲-۳- نظریه تغییر همگام هارولد کلی(۱۹۸۰) ۳۷

۲-۱۲-۴- نظریه ترکیبی شیور(۱۹۷۵) ۳۷

۲-۱۲-۵- نظریه سه بعدی واینر(۱۹۸۵) ۳۸

۲-۱۳- اسناد و سازمان- ۳۸

۲-۱۳-۱- تفاوت قائل شدن/تمایز/اختصاص— ۳۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۱۳-۲- اجماع و توافق- ۳۹

۲-۱۳-۳- ثبات رویه در رفتار- ۴۰

۲-۱۳-۴- تئوری اسناد رهبری– ۴۱

۲-۱۴- اسناد و سوگیری ها ۴۱

۲-۱۵ هوش معنوی– ۴۲

۲-۱۵-۱- نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر- ۴۳

۲-۱۵-۲- نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال- ۴۳

۲-۱۶- رابطه هوش ها (سیندی ویگلورث) ۴۵

۲-۱۷- هوش معنوی و مدیریت– ۴۸

۲-۱۸- جایگاه هوش معنوی در سازمان- ۵۴

۲-۱۹- بررسی الگوهای رایج هوش معنوی— ۵۷

۲-۱۹-۱- الگوی ایمونز- ۵۷

۲-۱۹-۲- الگوی امرام و درایر- ۵۷

۲-۱۹-۳- الگوی سیسک و تورنس– ۵۸

۲-۱۹-۴- الگوی زوهار (۲۰۰۴)(بر گرفته از رجایی، ۱۳۸۸) ۵۹

۲-۲۰- سخت رویی- ۶۲

۲-۲۰-۱- فواید آموزش سخت رویی- ۶۳

۲-۲۱- نظریه های مهاجرت– ۶۹

۲-۲۱-۱- نظریه های سطح کلان- ۶۹

۲-۲۱-۱-۱- نظریه نوسازی و اقتصاد دوگانه- ۷۰

۲-۲۱-۱-۲- دیدگاه مارکس و نظریه وابستگی- ۷۱

۲-۲۱-۱-۳- دیدگاه های اکولوژیک— ۷۱

۲-۲۱-۲- نظریه های در سطح خرد ۷۲

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۲۱-۳- نظریه های در سطح میانه- ۷۴

۲-۲۲- پیشینه تحقیق- ۷۷

۲-۲۲-۱- پژوهش های داخلی- ۷۷

۲-۲۲-۲- پژوهش های خارجی- ۸۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه- ۹۵

۳-۲- نوع پژوهش– ۹۵

۳-۳- جامعه آماری پژوهش– ۹۵

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری– ۹۶

۳-۵- ابزارهای گردآوری اطلاعات– ۹۶

۳-۵-۱٫ پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ): 96

۳-۵-۲٫ پرسشنامه سخت رویی دیدگاه های شخصی کوباسا: ۹۹

۳-۵-۳٫ پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS): 100

۳-۶- روایی و پایایی آزمون- ۱۰۱

۳-۶-۱٫ روایی: ۱۰۱

۳-۶-۲٫ اعتبار: ۱۰۲

۳-۷- روش های آماری– ۱۰۳

۳-۸- قلمرو تحقیق- ۱۰۴

۳-۸-۱- قلمرو زمانی پژوهش– ۱۰۴

۳-۸-۲- قلمرو مکانی پژوهش– ۱۰۴

۳-۸-۳- قلمرو موضوعی پژوهش– ۱۰۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه- ۱۰۶

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۴-۲- توصیف داده ها ۱۰۶

۴-۲-۱٫ هوش معنوی– ۱۰۷

۴-۲-۲- سبک های اسنادی– ۱۰۸

۴-۲-۳- سخت رویی- ۱۰۹

۴-۳- تحلیل نتایج- ۱۰۹

۴-۳-۱- همگنی ماتریس کوواریانس– ۱۱۰

۴-۳-۲- همگنی واریانس گروه ها ۱۱۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه- ۱۱۸

۵-۲- خلاصه پژوهش– ۱۱۸

۵-۳- بحث و نتیجه گیری– ۱۲۴

۵-۴- پیشنهادات پژوهشی- ۱۲۶

۵-۵- پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ۱۲۸

۵-۶- محدودیت های پژوهش– ۱۲۸

فهرست منابع

منابع فارسی- ۱۳۱

منابع لاتین- ۱۳۵

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۳-۱- اعتبار پرسشنامه سبک های اسنادی– ۱۰۲

جدول ۳-۲- اعتبار پرسشنامه هوش معنوی– ۱۰۳

جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های هوش معنوی بر اساس قومیت– ۱۰۷

جدول ۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد سبک های اسنادی بر اساس قومیت– ۱۰۸

جدول ۴-۳- میانگین و انحراف استاندارد سخت رویی بر اساس قومیت– ۱۰۹

جدول ۴-۴- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه ها در سبک های اسنادی– ۱۱۰

جدول ۴-۵٫ خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سبک های اسنادی دانش آموزان ایرانی و افغانی- ۱۱۱

جدول۴-۶-آزمون واریانس یک راهه پس ازManova برای مقایسه سبک های اسنادی گروه ها ۱۱۲

جدول۴-۷-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه هادرمؤلفه های هوش معنوی– ۱۱۳

جدول ۴-۸٫- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه هوش معنوی دانش آموزان ایرانی و افغانی- ۱۱۳

جدول۴-۹- آزمون واریانس یک راهه پس از Manova برای مقایسه مؤلفه های هوش معنوی— ۱۱۴

جدول۴-۱۰-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروهادرمؤلفه های سخت رویی- ۱۱۵

جدول ۴-۱۱- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سخت رویی دانش آموزان ایرانی و افغانی- ۱۱۵

جدول۴-۱۲- آزمون کواریانس یک راهه درمتن Manova برای مقایسه مؤلفه های سخت کوشی– ۱۱۶

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۲-۱- چارچوب نظریه اسناد ۳۹

نمودار ۲-۲- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان- ۴۰

نمودار ۲-۳ – سطوح مختلف هوش– ۵۱

نمودار ۴-۱- نمودار ستونی میانگین زیر مقیاس های هوش معنوی بر اساس قومیت– ۱۰۷

نمودار ۴-۲- نمودار میانگین سبک های اسنادی دانش آموزان ایرانی و افغانی- ۱۰۸

نمودار ۴-۳- نمودار ستونی میانگین سخت رویی دانش آموزان افغانی و ایرانی- ۱۰۹

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل ۲-۱- تقسیم بندی انواع هوش– ۵۰

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش های کاربردی و از نظر روش اجرا، جزو پژوهش های علی مقایسه ای (پس رویدادی) است. در این نوع پژوهش پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد چون متغیر مستقل و وابسته درگذشته رخ داده اند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ایرانی (۷۰۰۰ نفر) و افغانی (۷۵۰ نفر) شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ هستند که در ۳۵ دبیرستان مشغول به تحصیل می باشند.در پژوهش حاضر ابتدا ۱۸۰ نفر از دانش آموزان افغانی با استفاده فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شد. در مرحله دوم، به روش نمونه برداری چند مرحله ای و به صورت هدفمند، تعداد ۱۸۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ایرانی انتخاب شد. بدین صورت که از بین ۳۵ دبیرستان دخترانه، ابتدا به تصادف، ۶ دبیرستان انتخاب و از بین دانش آموزان ۶ دبیرستان ۱۸۰ نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه، پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ)  و پرسشنامه سخت رویی دیدگاه های شخصی کوباسا و پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS) استفاده شده است. در این پژوهش محدوده زمانی، اوایل زمستان ۱۳۹۲ تا اواخر پائیز ۱۳۹۳ می­باشد. موقعیت جغرافیایی که تحقیق در آن انجام شده، کلیه دبیرستان های دخترانه اسلامشهر می باشد. محدوده­ای است که موضوع پژوهش پیرامون آن شکل گرفته است. در این پژوهش، تحقیق در سه حوزه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی انجام شده است.نتایج تحقیق نشان داد بین دانش آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه اسلامشهر از لحاظ سبک های اسنادی، هوش معنوی وسخت رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: سبک اسنادی- سخت رویی- هوش معنوی- اتباع افغانی و دانش آموزان ایرانی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 


 

 

 

۱-۱- مقدمه

پرداختن به مفاهیمی همچون هوشمعنوی، سبک های اسنادی و سخت رویی، از دو جهت قابل توجه است: نخست آن که این مفاهیم دارای ارزش تربیتی بوده و هرکدام به عنوان بخش مهمی از اهداف تربیتی در هر نظام آموزشی، باید مورد توجه قرار بگیرند و دوم آن که مؤثر بودن و کارآمدی هر فرد در نقش هایی که بر عهده خواهد گرفت منوط به رشد و توسعه هر یک از ابعاد مذکور است .بطور مثال اسنادها دلایل یا عللی را شامل می شوند که افراد برای یک اتفاق خاص و مرتبط با خود یا دیگری قائل می شوند. فرضیه اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جست و جوی علل وقوع وقایع هستند. پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات بدست آمده و باورهایی است که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته های سایرین است و پیامدهای آن به میزان قابل توجهی بر سطح انتظارات آتی، میزان انگیزش و پایداری در تلاش اثرگذار است. تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش های احتمالی می تواند موجب اسنادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف و کاهش تلاش فرد شود.

همچنین هوش مفهومی است که آدمی از دیرباز به پژوهش و تفحص در زمینه ابعاد، ویژگی ها و انواع آن علاقمند بوده است. یکی از ابعاد هوش تحت عنوان هوش معنوی از حوزه هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام مندی جهت شناخت و تبیین ویژگی ها و مؤلفه های آن در مقایسه با سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و این امر خود موجب بروز شکافهای مطالعاتی زیادی در مسیر شناخت این حوزه شده است. در واقع هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد سطح شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می گردد و همین مسئله پاسخ به سوالاتی همچون «من کیستم؟»، «چرا این جا هستم؟» را برای انسان روشن ساخته تا فرد بتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت، به خود و دیگران کمک نماید.

در مورد سخت رویی نیز نتایج تحقیقات حاکی از وجود اثرات سودمند سخت رویی بر سلامتی و نقش تعدیل کننده ی آن بر استرس است (همتی راد، ۱۳۸۵). افراد سخت رو، حوادث زندگی را کمتر استرس زا می دانند (قربانی و دیگران[۱]،۲۰۰۰) و با این حوادث بهتر سازگار می شوند (بیاضی، ۱۳۷۶). کوباسا[۲](۱۹۸۴) اشاره می کند افراد سخت رو در مواجهه با استرس، از مقابله گشتاوری و فعال استفاده می کنند که این مقابله با بهره گرفتن از راهبردهای مسأله مدار، استرس را به تجربه ای بی خطر تبدیل می کند. برعکس، افرادی که سخت رو نمی باشند، از شیوه های مقابله، واپس روی مشکل، کناره گیری و انکار استفاده می کنند که نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه باعث افزایش مشکلات هیجانی و ناسازگاری نیز می شود (فلورین و همکاران[۳]،۱۹۹۵).

به هر حال هوش معنوی،سبک های اسنادی وسخت رویی همگی در میزان موفقیت و کیفیت زندگی افراد مؤثرند و این تحقیق به مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دربین دانش آموزان دخترایرانی و اتباع افغانی درمقطع متوسطه شهرستان اسلام شهر می پردازد.

۱-۲- بیان مسأله

بیش ازسه دهه از ورود مهاجرین افغان به کشور ایران می گذرد. در این مدت نسبتاً طولانی، نسلی از افغان ها در این کشور شکل گرفته اند. جوانان، نوجوانان و کودکانی که با فرهنگ ایران رشد کرده و می کنند و از این نظر بین دو هویت ایرانی و افغانی سرگردانند.

مقصود از تابعیت، پیوندی حقوقی، سیاسی و معنوی بین شخص و دولتی معین است، به گونه ای که شخص از اعضا جمعیت اصلی تشکیل دهنده آن دولت به شمار آید (دانش پژوه،۱۳۸۱). در اغلب تحقیقات، عوامل گوناگونی به عنوان عوامل مهاجرت، در کنار عوامل اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است (تودارو[۴]، ۱۳۸۳)که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-عوامل اجتماعی ؛۲- عوامل طبیعی ؛۳- عوامل جمعیتی ؛۴- عوامل ارتباطی ؛

منظور از سبک اسنادی الگوی علت هایی است که برای بیان اتفاقات خوشایند یا ناخوشایند زندگی خود مطرح می کنیم ( سیدمحمدی،۱۳۹۱). روانشناسان سه عنصر را برای سبک اسنادی مطرح کرده اند که عبارت اند از: عنصر شخصی، ثبات و نفوذ، که هر کدام دارای دو حالت است، که در ادامه به آن اشاره می شود.

۱- عنصر شخصی: اسناد بیرونی و اسناد درونی؛۲- ثبات: ثبات و غیرثبات؛ ۳- نفوذ: حالت کلی و خاص؛ با توجه به این عناصر، دسته بندی سبک های اسنادی به شرح زیر است (سلیگمن و تیزدل[۵]،۱۹۸۷):

الف) سبک اسناد درونی بیرونی: هنگامی که اتفاقی رخ می دهد، می توان آن را به علت های درونی یا علت های بیرونی نسبت داد. ب) سبک اسناد پایدار- ناپایدار: در یافتن علت برای اتفاقات و پدیده های اطراف خود، می توان آن ها را به علت های پایدار و یا ناپایدار نسبت داد. ج) سبک اسناد کلی – اختصاصی: رویدادها، اتفاقات و پدیده های اطراف خود را می توان به علت های کلی یا علت های اختصاصی نسبت داد. در اسنادهای کلی موفقیت یا شکست به عواملی که در موقعیت ها و شرایط مختلف وجود دارند، نسبت داده می شود. در اسنادهای اختصاصی موفقیت یا شکست به عواملی که در یک مورد خاص، محدود و مشخص وجود دارند نسبت داده می شود، نه در کل موارد.

در نگاهی کلی تر دو سبک اسنادی وجود دارد :

  • سبک اسنادی بدبینانه: افرادی که خود را در مورد حوادث منفی زندگی سرزنش می کنند و معتقدند این حوادث پایدارند و بر همه جنبه های زندگی آن ها اثر می گذارد.
  • سبک اسنادی خوش بینانه: افرادی که تمایل دارند در رویدادهای منفی، دیگران را سرزنش کنند و معتقدند که حوادث ناپایدارند و بر جنبه های دیگر زندگی آن ها تأثیر نمی گذارند.

سخت رویی[۶] یک ویژگی شخصیتی بسیار بارز و مهم است که سهم بسزایی در شناخت انسان به عنوان موجودی مختار و ارزشمند داشته است. این ویژگی از انسان فردی کارآمد و توانا می سازد که می تواند حتی در بحرانی ترین شرایط و فشارزا ترین موقعیت ها به مقابله ای منطقی و معقولانه و کارساز دست بزند و کماکان روان و جسم خود را حفظ نماید (کوباسا، ۱۹۷۹). سخت رویی از جمله نظام باورهایی است که نقش بنیادی در کیفیت زندگی آدمی داشته و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن را به عهده دارد (بیاضی، ۱۳۷۶). در واقع سخت روی را یک انگیزشی و عامل درونی هدایت می کند و به همین جهت از ثبات و پایداری زیادی برخوردار می باشد) کوباسا،۱۹۷۹).

سخت رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد، توسط سوزان کوباسا (۱۹۷۹) معرفی و توسط همکارانش توسعه یافت. این مفهوم که با واژه هایی، مانند استقامت، تهور، جسارت، بی پروایی و شهامت وجه مشترک دارد، نوعی سبک شخصیتی است که مجموعه ای از صفت های روانی را در بر می گیرد (جمهری،۱۳۸۰). سخت رویی نگرشی مرکب از سه زیرمؤلفه تعهد، کنترل و چالش است که با تبدیل شرایط بحرانی به یک تجربه بالنده، به حل موفقیت آمیز اضطراب کمک می کند (مدی[۷]،۱۹۹۶).

هوش عاطفی یا هوش هیجانی توسط سالوی[۸] (۱۹۹۰) و هوش معنوی توسط ایمونز[۹](۱۹۹۹) بنیان گذاری شد. اجزای هوش معنوی عبارت اند از: عقل شهودی و ادراک مستدل. مهارت ها در هوش معنوی در چهار حوزه تقسیم بندی شده اند:

۱) خودآگاهی برتر: آگاهی نسبت به جهان خویشتن و مشاهده دنیایی که درآن زندگی می کنیم. ۲) آگاهی فراگیر: آگاهی از بهم پیوستگی زندگی یعنی هیچ بخشی از زندگی ما جدای از بخش دیگری از زندگی ما نیست۳) خود والاتر یا رهبری فراخود: تعهد نسبت به رشد معنوی، فرد خود را متعهد می داند که در هرشرایطی باید تلاش کند تا به رشد وتعالی برسد. ۴) رهبری اجتماع: زمانی که می خواهیم برای رده بالایی از سازمان یا جامعه، مدیری را انتخاب کنیم این حیطه باید درفرد بسیارتقویت شده باشد.

هوش معنوی، بنا به تعریف آمرام[۱۰] (۲۰۰۷)، یعنی بکار بردن و استفاده از منابع معنویت و ارزش ها در فعالیت های روزمره و ایجاد رضایتمندی از خود. هوش معنوی زیربنای ارزش های فرد و نقشی است که این باورها و ارزش ها در کنش هایی که فرد انجام می دهد و به زندگی خود شکل می دهد ایفا می کند. به سخن دیگر هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا، ارزش و پرورش تخیل، می تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد (صمدی، ۱۳۸۵). فردی با هوش معنوی بالا دارای انعطاف، خودآگاهی، ظرفیتی برای رو به رو شدن با دشواری ها و سختی ها و فراتر از آن رفتن، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل نگربه جهان هستی، در جست و جوی پاسخ برای پرسش های بنیادی زندگی و نقد سنت ها و آداب و رسوم است (امونز، ۲۰۰۰). اما فردی که سخت رو و دارای هوش معنوی بالاست الزاماً در زندگی خود رویکرد اسنادی خوش بینانه خواهد داشت؟ در این تحقیق به بررسی این مقوله و تأثیر گذاری تابعیت بر سه عامل ذکر شده خواهیم پرداخت. این کار به کمک مطالعه موردی در دبیرستان های شهرستان اسلامشهر و تحقیق روی دو گروه دختران دانش آموز ایرانی و اتباع افغانی انجام خواهد گرفت. از این رو دراین تحقیق برآن هستیم تا تأثیر تابعیت را بر هوش معنوی ومتعاقب آن برسخت رویی و سبک اسنادی افراد در دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلام شهر بررسی کنیم. بنابراین سؤالات تحقیق به شرح زیر است:

۱) آیا میان دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سبک های اسنادی تفاوت معنادار وجود دارد؟

۲) آیامیان دانش آموزان ایرانی واتباع افغانی دبیرستان­های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ هوش معنوی تفاوت معنادار وجود دارد؟

۳) آیا میان دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سخت رویی تفاوت معنادار وجود دارد؟

۱-۳- اهداف تحقیق

* هدف اصلی: مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر.

* اهداف فرعی:

۱- بررسی تفاوت بین سبک های اسنادی دانش آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی و اتباع افغانی اسلامشهر از لحاظ سبک های اسنادی ؛

۲- بررسی تفاوت بین هوش معنوی دانش آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی و اتباع افغانی اسلامشهر از لحاظ هوش معنوی ؛

۳- بررسی تفاوت بین­سخت­رویی دانش آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی واتباع افغانی اسلام شهر از لحاظ سخت رویی .

۱-۴- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: بین دانش آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ سبک های اسنادی، هوش معنوی وسخت رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱) بین دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلامشهر از لحاظ سبک های اسنادی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

۲) بین دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ هوش معنوی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

۳) بین دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ سخت رویی ، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بیش ازسه دهه از ورود مهاجرین افغان به کشور ایران می گذرد. در این مدت نسبتاً طولانی، نسلی از افغان ها در این کشور شکل گرفته اند. جوانان، نوجوانان و کودکانی که با فرهنگ ایران رشد کرده و می کنند و از این نظر بین دو هویت ایرانی وافغانی سرگردانند.

پژوهش های مارجی شیلد[۱۱]وریچارد بهرام[۱۲](۲۰۰۲) دوپژوهشگر بخش مطالعات مهاجرت یونیسف که در مقاله ای با عنوان «آینده کودکان» به چاپ رسید نشان داد تفاوت های فاحشی میان کودکان و خانواده های کودکان مهاجر با کودکان و خانواده های بومی وجود دارد. از شاخص ترین نتایج این پژوهش می توان به این نکات اشاره کرد:

۱) مقایسه کودکان و والدین خانواده های بومی و مهاجر نشان از سلامت جسمی و روحی خانواده های بومی در مقایسه با خانواده های مهاجر دارد؛

۲) گرایش شدید خانواده های مهاجر به افراد هم وطن و محدود کردن روابط خود با افراد خارجی با هدف حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خود.

آنچه از نتایج این تحقیق می توان اقتباس کرد عبارت است از: ناتوانی در صحبت کردن به زبان کشور هدف، تحمل تبعیض نژادی و قومی؛ ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان و همکلاسی ها، شکاف فرهنگی میان والدین و کودکان به دلیل پذیرش فرهنگ جدید و بی اهمیتی به فرهنگ بومی خود؛ دوگانگی شخصیتی، احساس ناخوشایند متفاوت بودن از دیگران؛ شکست های آموزشی ناشی از تبعیض نژادی – قومی و ناتوانی در فراگیری به دلیل عدم تسلط به زبان کشور هدف و…کودکان مهاجر با آن دست به گریبان هستند.

مشکلات روانی که برای مهاجران به وجود می آید را از دو نظر می توان بررسی کرد؛ عواملی که در کشور میزبان وجود دارد و همچنین عوامل روانی که در خود شخص موجود است، این ها دست به دست هم داده باعث سازگاری یا عدم سازگاری فرد با شرایط کشور میزبان می شود، البته این مشکلات در افرادی که محیط کشور میزبان زادگاهشان است بیشتر جلوه می کند. برای مثال کودکان افغانی که در ایران به دنیا آمده یا رشد کرده اند که در اصطلاح نسل دوم گفته می شوند به خاطر اینکه پیش زمینه ذهنی از افغانستان ندارند، نیاز به سازگاری با محیط کشور میزبان دارند و اگر این نیازشان درست از سوی جامعه برآورده نشود دچار تعارض شخصیت می شوند.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مهاجرت و تاثیرات قابل توجه آن در وضعیت روحی و فرهنگی دانش آموزان برآنیم که در تحقیق خود تفاوت سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دانش آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی بررسی نماییم.

۱-۶- روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر ماهیت علی- مقایسه ای و از لحاظ روش گردآوری داده ها، میدانی است. متغیرهای کنترل عبارت اند از سن و مقطع تحصیلی، که جهت مقایسه در متغیرهای ذکر شده همسان می شوند. تحقیق حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد وجهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه ی تحقیق حاضر را دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر تشکیل می دهند. تعداد نمونه شامل ۳۶۰ نفر می باشد که ۱۸۰ نفر از اتباع ایرانی و ۱۸۰نفر از اتباع خارجی را دربرمی گیرد و مطابق با جدول مورگان محاسبه می گردد.

۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

مهاجرت، تأثیراتی با ابعاد مختلف را بر ساختار خانواده و کل اعضای آن متحمل می سازد. تحقیقات انجام شده مؤید این نکته است که سیستم روانی کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده های مهاجر به طور خاص در معرض آسیب قرار می گیرد. در واقع بزرگ شدن در خانواده مهاجر می تواند به بحران های ویژه دوران نوجوانی، اشکال متفاوتی داده و حتی منجر به افزایش این بحران ها گردد. بنابراین بررسی و پژوهش در زمینه تاثیرات محیط های تحصیلی بر سیستم روانی کودکان و نوجوانان مهاجر از وظایف مهم هر جامعه ای است. متاسفانه در این حوزه تحقیقات قابل توجهی صورت نگرفته است.

این تحقیق سابقاً فقط با محوریت یکی از موارد سبک اسنادی، هوش معنوی، سخت روی ای زیر انجام شده و تا به حال این سه عامل با هم دریک پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.

۱-۸- تعاریف نظری و عملیاتی

۱-۸-۱- سبک های اسنادی:

تعریف نظری: از نظر هایدر (۱۹۸۵) اسناد عبارت است از فرایندی که افراد به کار می گیرند تا رویدادها یا رفتارها را به عوامل زیربنایی خود پیوند دهند. نتایجی که ما درباره علل رفتار دیگران به دست می آوریم بر ارتباطات ما تأثیر می گذارد. از اینرو اسنادها نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رفتار اجتماعی از جمله متقاعدسازی، پیش داوری، ارتباطات درازمدت، نفوذ اجتماعی و تعارض ایفا می کنند (آذربایجانی، ۱۳۸۷: ۵۷).

تعریف عملیاتی: برای اندازه­گیری سبک های اسنادی ازپرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) توسط پترسون[۱۳]، سلیگمن[۱۴]، سمل، بایر، آبرامسون[۱۵]و متالکسی[۱۶] (۱۹۸۳) ساخته شده است؛ استفاده گردید.

۱-۸-۲- هوش معنوی:

تعریف نظری: این هوش برخلاف هوش عقلانی که کامپیوترها هم از آن بهره مندند و نیز هوش عاطفی که در برخی از پستانداران رده بالا دیده می شود، خاص انسان است. زوهار و مارشال هوش معنوی را یک بعد جدید از هوش انسانی معرفی کردند و به نظر آن ها هوش هایی است و برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می شود. هوش معنوی زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آن ها اعتقاد و باور داریم. سوال های جدی در مورد اینکه از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهای هوش معنوی است.

تعریف عملیاتی:برای اندازه­گیری هوش معنوی ازپرسشنامه هوش­معنوی که توسط عبداله زاده، باقرپور، بوژمهرانی و لطفی (۱۳۸۸)ساخته شده است؛ استفاده شد.

۱-۸-۳- سخت رویی

تعریف نظری: اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند، نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند.

تعریف عملیاتی: جهت اندازه گیری سخت رویی ازپرسشنامه استاندارد کوباسا(۱۹۹۶)استفاده شد.

 

 

[۱]. Ghorbani et al.

[۲]. Kobasa

[۳]. Felorin et al.

[۴]. Michael Todaro

[۵]. Seligman and Teasdale

[۶]. Hardiness

[۷]. Mody

[۸]. Salvi

[۹]. Emmons

[۱۰]. Amram

[۱۱]. Margie Shields

[۱۲]. Richard Behram

[۱۳]. Peterson

[۱۴]. Seligman

[۱۵]. Abramson

[۱۶]. Metalski

تعداد صفحه :۱۵۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com