مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم-پایان نامه ارشد شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

ب-تئوری مویینگی در خشک شدن در جامدات متخلخل:

بر اساس تئوری حرکت رطوبت ( غیر پیوندی ) در جامدات متخلخل ( جامدات دانه ای ، شن ،….) به علت وجود کشش سطحی صورت می گیرد بنابراین نیرو محرکه این انتقال نیروی کشش سطحی است توزیع رطوبت در جامدات متخلخل در طول فرایند خشک شدن تفاوت زیادی با جامدات غیر متخلخل دارد در ناحیه ی شدت نزولی خشک کردن این تفاوت آشکار آمده است. با شروع خشک شدن در ابتدا رطوبت به سطح می رسد تا تشکیل یک سطح مرطوب یکنواخت را بدهد و شدت خشک کردن در اینجا ثابت است این فرایند ادامه می یابد. نکته ی جالب توجه این است که طی این فرایند هوایی که از منافذ و شکاف های کوچک وارد جامد می شود جایگزین رطوبت می شود نتیجتأ رطوبت سطحی به فضای بین ذرات در سطح کشیده می شود و مساحت مرطوب روی سطح کاهش می یابد و سطوح خشک در سطح جامد پدیدار می شود و در مرحله ی شدت نزولی تبخیر آغاز می شود ( نقطه ی بحرانی اول ) برای جامدات متخلخل ناحیه ی شدت نزولی خود دو مرحله است در مرحله ی اول که بصورت یک خط صاف درآمده است مکانیسم مویینگی برقرار است و رطوبت موجود در منافذ بصورت یک فاز پیوسته و گاز بصورت فاز پراکنده است شکل زیر در ناحیه ی اول مرحله ی شدت نزولی ، سرعت تبخیر در واحد سطح مرطوب ثابت است ولی سرعت تبخیر بر اساس سطح ( شامل سطح مرطوب وسطح خشک ) این کاهش سرعت ادامه می یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم