مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت سیلسیوم کاربید نانو لوله

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت سیلسیوم  کاربید نانو لوله

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف از مطالعه این پروژه بررسی نانولوله های(۴و۴) آرمیچرو(۰و۸)زیگزاگ خالص و

جایگزین شده با اتم های آلومینیوم،فسفروآلومینیوم –فسفربرروی نانولوله سیسلیسیم کاربید

است. کلیه محاسبات بااستفاده از تئوری DFTودرسطح B3LYP/6-31Gونرم افزار

Gaussian09 انجام شده است.پارامترهای ساختاری،الکتریکی،رزونانس،مغناطیس هسته

NMR))،رزونانس چهارقطبی هسته(NQR)،LUMO-HOMOوپارامترهای کوانتومی با

جایگزینی کالیوم ،نیتروژن برجذب هیدروژن سیانید درچهارحالت فضایی محاسبه شده و

نتایج زیر حاصل گردیده است.

۱-باجایگزین کردن اتم های آلومینیوم وفسفر دراین نانو لوله ها ساختار فضایی نانو لوله،

طول پیوند افزایش وزاویه پیوند کاهش قابل توجهی دارد.

۲-باجایگزین کردن آلومینیوم وفسفر پارامترهای NMR،NQR،هومو و لومو در اطراف

ناحیه دوپ تغییرات قابل توجهی را دارند.

کلید واژه:نانولوله سیلیسیم کاربید،جایگزینی Al،p وAl-P، تئوری تابعی چگالی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– نتایج محاسبات طول پیوند نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید نشان می دهد

که با جایگزینی اتم های آلومینیوم و فسفر طول پیوند بزرگتر و زاویه پیوند کوچکتر می شود.

 

 

۲-نتایج حاصل از محاسبات پارامترهای پوششی شیمیایی  CSI و CSA بر حسب

موقعیت های اتم ها برای هسته های سیلیسیم و کربن حالت زیگزاک ( ۰و ۸) ارائه شده است.افزایش مقدار CSI به معنای بیشتر شدن دانسیته ابر الکترونی در اطراف هسته می باشغد اماافزایش مقدار CSA به معنای بیشتر شدن توزیع دانسیته ابرالکترونی در راستای محغور Z می باشد.

۳- تراکم ابر الکترونی اوربیتا هومو در همه مدل ها بر روی اتم کربن و تراکم ابر

الکترونی لومو در همه مدل ها بر روی اتم سیلیسیم متمرکز است. موقعیت هایی با تراکم ابرالکترونی اوربیتا هومو برای جذب گونه الکتروفیل و مناطق با تراکم ابر الکترونی لومو برای جذب گونه نوکلئوفیل مناسب هستند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت سیلسیوم  کاربید نانو لوله