مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها-پایان نامه رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵-۱-۳) ۵-(۴-نیتروفنیل)-۲،۴ ، ‘۵،۶-تترا هیدرو -‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول- ۳،۱’-پیرولو ]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲’-اون

۵-(۴-nitrophenyl)-2,4,5′,6′-tetrahydro-2’H,4’H-spiro[pyrazole-3,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin]-2′-one(5b).

Yellow Crystal, (0.081g,87%) mp 239 ℃;nmax(KBr): 3263,1695,1629,1599,1506,1481,

۱۳۳۹cm-1

dH (300 MHz, CDCl3): 2.04-2.08(m,2H), 2.82(t,2H,J=5.7Hz), 3.42(d,1H,J=16.5Hz)

۳٫۷۲(d,1H,J=16.5Hz), 3.77(t,2H,J=6Hz), 6.31(s,1H,NH), 6.97(d,1H,Ar-H,J=7.5Hz),

۷٫۱۴(t,2H, Ar-H,J=8.1Hz,J=8.9Hz), 7.81(d,2H,Ar-H,J=8.7Hz), 8.26(d,2H,Ar-H,J=8.7Hz).

 

δC (75MHz, CDCl3): 175.20, 147.85, 147.62, 138.21, 133.11, 129.38, 128.96 , 126.66, 123.98,123.12, 120.92, 120.82, 71.23, 43.53, 39.21, 24.39, 20.92.

 

۲-۵-۱-۴) ۵-(۳-نیتروفنیل)-۲،۴ ، ‘۵،۶-تترا هیدرو -‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول- ۳،۱’-پیرولو ]۱،۲،۳-[ij کینولین-۲’-اون

۵-(۳-nitrophenyl)-2,4,5′,6′-tetrahydro-2’H,4’H-spiro[pyrazole-3,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin]-2′-one(5c).

Yellow Crystal, (0.071g, 87 %). mp: 236℃;  nmax (KBr):, 3271, 1695 ,1629,1602,1527,1480, 1350cm-1.

 

δH (300MHz, CDCl3): 2.04-2.06(m, 2H), 2.81(t,2H, J=5.6Hz), 3.44(d, 1H, J=16.5Hz), 3.73 (d, 1H,J=16.8Hz), 3.75(t,2H,J=5.8Hz), 6.23(s,1H,NH), 6.96-6.98(m,1H, Ar-H), 7.10-7.16(m,2H Ar-H),7.59(dd,1H,Ar-H,J1=7.2Hz,J2=6.9Hz),8.05(d,1H,Ar-H,J=7.2Hz),8.20(d,1H,Ar-H,J=6.9Hz), 8.45(s,1H,Ar-H).

δC(75MHz,CDCl3):175.38,148.48,148.13, 138.59, 133.90,131.74,129.59,129.48, 128.89, 123.44, 123.09, 120.97,120.88, 120.76, 71.09, 43.74, 39.19, 24.38, 20.92.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها