پایان نامه رشته شیمی: مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در سنتز این سری از ترکیبات، ۵و۶ دی هیدروH-1  پیرولو ]۱،۲،۳-[ij  کینولین -۱و۲ (۴H )- دی اون ۱میلی مول (۱۸۷/۰گرم) ترکیب ۴ ، مشتقات استوفنون  ۵/۱ میلی مول (۹۶/۰ گرم) ترکیب ۵ وتری اتیل آمین ۳/۰ میلی لیتر در حلال اتانول (۵میلی لیتر) به مدت ۳-۵ ساعت در دمای محیط همزده شد ، پس از تکمیل واکنش (باTLC  ) رسوب حاصل جدا

سازی شد. رسوب جدا شده در حلال اسد استیک وهیدرو کلریک اسید به مدت ۶ ساعت رفلاکس گردید و حد واسط مورد نظر به رسوب های قرمز رنگ بدست آمد سپس جهت سنتز ترکیبات اسپیرو با هیدرازین هیدرات ۵۰%  به مقدار مازاد در حلال اتانول دمای oC70-80  به مدت ۶ساعت رفلاکس گردید پس از کامل شدن واکنش مخلوط واکنش را به آرامی سرد  ورسوب بدست آمده صاف گردید. برای خالص سازی بیشتر در حلال اتانول وکلروفرم به نسبت ۱به ۲ نوبلور شد.

 

ساختار محصولات سنتز شده در جدول ۲-۲ آورده شده است صحت ساختار تمامی ترکیبات با استفاده ازروش های طیف    کاملا مورد تایید قرار گرفته است. (جدول۲-۲)۱۳C-NMR,1H-NMR,IRسنجی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها