مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها-پایان نامه شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۳-۱-۲) تهیه ۵و۶ – دی هیدرو ۱-H پیرولو ]۳،۲،۱-[ij کینولین-۴ –H 1و ۲دی اون

 

آلومینیم کلراید سوبلیمه شده (۳/۱ میلی مول ، ۴۰۰ میلی گرم) به آرامی به محلول ۲-(۳و۴-دی هیدرو کینولین-۱(H2)-ایل)-۲-اکسو استیل کلراید (۲/۱ میلی مول ،۲۲۵ میلی گرم) در دی کلرو­متان (۲۰ میلی لیتر) اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق هم زده شد.  سپس اسید کلریدریک(۳۰ میلی لیتر، M2 ) افزوده شده ، فاز آلی جداسازی شده  و به ترتیب با پتاسیم بیکربنات  (M2، ۲۰ میلی لیتر)  و آب مقطر (۲۰ میلی لیتر) شستشو داده شد. بعد از حلال پرانی باقی مانده از حلال اتانول نوبلور گردید. محصول بصورت بلور های قرمز رنگ با نقطه ذوب ℃۱۹۷و راندمان ۸۵%(۱۸/۰ گرم ) بدست آمد(شمای ۲-۶).

 

 

Red Crystal (0.18g, 85%). mp 197  ℃;

nmax (KBr): 3446, 3041, 2946,2882,  ۱۷۳۰, ۱۵۹۷, ۱۴۷۳, ۱۳۵۰, ۱۳۱۴, ۱۲۴۲, ۱۱۶۲, ۱۰۸۱, ۱۰۴۶, ۹۸۵, ۹۰۰, ۸۶۳, ۸۲۳,۷۶۶, ۷۳۲, ۵۱۹, ۴۸۱, ۴۴۶, ۴۱۵ cm-1.

 

dH (300 MHz, CDCl3) :   ۲٫۰۲-۲٫۰۹ (m, 2H, CH2), 2.8 (t, 2H, CH2, J=6Hz), 3.77 (t, 2H, CH2, J=6 Hz), 7(t, 1H, H-Ar, J=7.5 Hz), 7.34(d, 1H, H-Ar, J=7.5 Hz), 7.4(d, 1H, H-Ar, J=7.5Hz).

 

 

تا به اینجا روش تهیه پیش ماده مطرح شد در قمت بعدی روش های تهیه تر کیبات اسپیرو با استفاده از این پیش ماده های سنتزی ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها