مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها-پایان نامه ارشد شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۵-۶) ۵-(-۴کلرو فنیل) -۲ ،۴،۵’،۶’-تترا هیدرو – ‘H‘H 4-اسپیرو پیرازول -۳،۱’-پیرولو ]۱،۲،۳[ij کینولین -۲’-اون

این ترکیب از واکنش ۵و۶ دی هیدرو H1-پیرولو]۳،۲،۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون و۴-کلرو استوفنون در حضور مقدار کاتالیزوری تری اتیل آمین در حلال در دمای محیط به مدت۲-۳  ساعت هم زده شد سپس رسوب حاصل  در حلال اسید استیک به مدت ۸ ساعت رفلاکس شد وحدواسط مورد نظر که یک ترکیب آلفا – بتا غیر اشباع می باشد بدست آمد وبا مقدار مازاد هیدازین هیدرات وارد واکنش شد ومحصول در مدت ۷ ساعت به صورت رسوب های سفید  با نقطه ذوب oC217 وبا راندمان ۸۲%حاصل شد.( شمای ۳-۲۰)

 

طیفFT-IR  این ترکیب باند جذبی NH   رادر cm-1 3263 و گروه کربونیل آمیدی را در cm-11706نشان می دهد.

طیف ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3  شامل دو هیدروژن در محدوده ppm 06/2-  ۰۴/۲=δ به صورت چند خطی،  دو هیدروژن آلیفاتیک در ppm80/2=δ  به صورت یک سه خطی با Hz4/5 J=، هیدروژن آلیفاتیک دیاستروتوپیک به صورت یک دوخطی در ppm 36/3=δ با  Hz5/16J= ، هیدروژن دیگر به صورت دوخطی در ناحیه ppm 67/3=δ  با Hz8/16J= در ناحیه ppm 75/3=δ دو هیدروژن آلیفاتیک به صورت یک سه خطی با Hz7/5 J=  ، در ناحیه ppm 80/6=δ  هیدروژن NH به صورت پیک تک خطی  پهن  ظاهر شده ، یک هیدروژن آروماتیکی به یک سه خطی درناحیه   ppm 95/6=δ  با Hz9/6 J=، ودر ناحیه   ppm 12/7=δ  دو  هیدروژن آروماتیکی به صورت دوخطی- دوخطی با Hz2/7J= و Hz8/7 J= ، دو هیدروژن آروماتیکی به صورت یک دو خطی در ناحیه ppm 37/7=δ  با Hz1/8J=  و دو

هیدروژن آروماتیک دیگر به صورت یک دوخطی در ناحیه ppm 61/7=δ  با Hz8/7J=  می باشد.

طیف CNMR13این ترکیب در حلال CDCl3 ، شامل ۱۷پیک برای ۱۷ کربن متفاوت می باشد. ۵ پیک برای کربن های آلیفاتیکی ۱۰پیک برای کربن های آروماتیکی و یک کربن C=N ویک کربن C=O  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها