مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها -پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۵-۷) ۵-(۳-متوکسی فنیل) -۲ ،۴،۵’،۶’-تترا هیدرو – ‘H‘H 4-اسپیرو پیرازول -۳،۱’-پیرولو ]۱،۲،۳[ij کینولین -۲’-اون

این ترکیب از واکنش ۵و۶ دی هیدرو H1-پیرولو]۳،۲،۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون و۳-متوکسی استوفنون در حضور مقدار کاتالیزوری تری اتیل آمین در حلال در دمای محیط به مدت۲-۳  ساعت هم زده شد سپس رسوب حاصل  در حلال اسید استیک ۷ساعت رفلاکس شد وحدواسط مورد نظر که یک ترکیب آلفا – بتا غیر اشباع می باشد بدست آمد وبا مقدار مازاد هیدازین هیدرات وارد واکنش شد ومحصول در مدت ۶ ساعت به صورت رسوب های سفید  با نقطه ذوب ℃۲۱۹ وبا راندمان ۷۷%حاصل شد.برای خالص سازی بیشتر در حلال اتانول وکلروفرم نوبلور شد.(شمای ۳-۲۱)

شمای۳-۲۱

طیفFT-IR  این ترکیب باند جذبی NH   رادر cm-1 3254 و گروه کربونیل آمیدی را در cm-11704نشان می دهد.

طیف ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3  شامل دو هیدروژن در محدوده ppm05/2-  ۰۳/۲=δ به صورت چند خطی، دو هیدروژن آلیفاتیک در ppm79/2=δ  به صورت یک سه خطی با Hz1/5J= ، هیدروژن آلیفاتیکی دیاستروتوپیک به صورت یک دوخطی در ppm39/3=δ  با Hz8/16 J=، هیدروژن دیگر در ناحیه ppm 70/3=δ  به صورت دوخطی با Hz8/16J= ، در ناحیه ppm 75/3=δ  دو هیدروژن آلیفاتیکی به صورت یک  سه خطی با Hz4/5  J= ظاهر می شود، سه

هیدروژن مربوط به گروه متوکسی به صورت  یک تک خطی در ناحیه ppm 85/3=δ  و هیدروژن NH  به صورت یک تک خطی پهن در ناحیه ppm 05/6=δ ، دو هیدروژن آروماتیک به صورت یک سه خطی در ناحیه ppm 94/6=δ با Hz2/7 J= و Hz5/7 J= ، سه هیدروژن آروماتیکی به صورت یک چند خطی در محدوده  ppm21/7-  ۰۸/۷=δ و دو هیدروژن آروماتیک دیگر به صورت یک چند خطی در محدوده    ppm31/7- 27/7=δ ظا هر شده است.

طیف CNMR13این ترکیب در حلال CDCl3 ، شامل  ۲۰پیک برای ۲۰نوع کربن متفاوت می باشد. ۵ پیک برای کربن های آلیفاتیکی ۱۲پیک برای کربن های آروماتیکی و یک کربن C=N ، یک کربن اسپیرو و یک کربن C=O  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها