مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها-پایان نامه ارشد رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۵-۱) ۵-فنیل -۲،۴،۵’،۶’-تترا هیدرو-‘H2،’H4-اسپیرو ]پیرازول-۱،۳’- پیرولو۳]،۲،۱-[ij کینولین-۲’-اون

این ترکیب از واکنش ۵و۶ دی هیدرو H1-پیرولو]۳،۲،۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون و استوفنون در حضور مقدار کاتالیزوری تری اتیل آمین در حلال در دمای محیط به مدت۲ساعت هم زده شد سپس رسوب حاصل ا در حلال اسید استیک به مدت۵ ساعت رفلاکس شد وحدواسط مورد نظر که یک ترکیب آلفا – بتا غیر اشباع می باشد بدست آمد وبا مقدار مازاد هیدازین هیدرات وارد واکنش شد ومحصول در مدت ۶ ساعت به صورت رسوب های سفید با نقطه ذوب ℃۱۸۸ وراندمان ۶۴%حاصل شدو برای خالص سازی بیشتر در حلال اتانول نوبلور گردید.(شمای ۳-۱۵)

طیف FT-IR ترکیب حد واسط  باند جذبی OH رادر cm-1 3310حذف پیک  OH نشان از تولید حدواسط مورد نظر وباند جذبی cm-1  ۱۷۰۷ مربوط به گروه کربونیلی و cm-1   ۱۶۶۹ مربوط به گروه آمیدی می باشد.

طیف ۱HNMR این ترکیب  در حلال CDCl3  شامل ۲هیدروژن آلیفاتیک به صورت چند خطی در ppm 12/2-02/2= δ ،یک سه خطی برای دوهیدروژن آلیفاتیک در ppm8/2=δ با Hz6J=، یک سه خطی برای ۲هیدروژن آلیفاتیکی در ppm8/3=δ با Hz7/5J=، یک هیدروژن آروماتیک به صورت یک سه خطی در ppm97/6=δ با Hz8/7J= یک دوخطی برای یک هیدروژن آروماتیکی درppm18/7=δ با Hz8/7 J= تک هیدروژن به صورت یک تک خطی در ppm85/7=δ و دو هیدروژن آروماتیکی به صورت یک دو خطی در ppm27/8=δ با Hz7/8 J= ودر ppm39/8=δ دو هیدروژن آروماتیکی به صورت دوخطی باHz 4/8 J=  ظاهر می شود.

طیف FT-IR ترکیب اسپیرو مورد نظر باند جذبی NHرادرcm-1  ۳۲۷۱و کربونیل  آمیدی cm-1  ۱۷۰۶ نشان می دهد.

طیف ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3  شامل دو هیدروژن در محدوده ppm 06/2-  ۰۳/۲=δ به صورت چند خطی,  دو هیدروژن آلیفاتیک  ppm8/2=δ  با Hz7/5J= به صورت دوخطی ، هیدروژن آلیفاتیکی به صورت دوخطی در ppm41/3=δ با  Hz5/16J=، هیدروژن دیگر به صورت یک دوخطی در ppm71/3=δ با Hz8/16J=،دو هیدروژن آلیفاتیک به صورت یک سه خطی در ppm77/3=δ با Hz7/5J= پیک NH به صورت یک تک خطی پهن در ppm6/6=δ ، هیدروژن آروماتیکی به صورت سه خطی در ppm94/6=δ با Hz5/7J= ، دو هیدروژن آروماتیکی به صورت یک دوخطی دوخطی در محدوده ppm 12/7-  ۰۳/۷=δ با Hz5/7J=و Hz5/7J= ، سه هیدروژن آروماتیکی به صورت یک دو خطی در

محدوده ppm41/7- 39/7=δ با Hz3/6J=  در ppm69/7=δ  دو هیدروژن آروماتیک به صورت چند خطی نشان می دهد.

طیف CNMR 13 این ترکیب در حلال CDCl3 شامل ۱۷ نوع کربن برای ۱۷ نوع کربن متفاوت می باشد ۱۰ کرین آروماتیکی ۵ کربن آلیفاتیکی یک کربن ا یمینیC=N  وکربن C=O   می باش

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها