مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

 

در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، فولرن C60 و نه نانولوله مختلف به عنوان حامل های مولکول دارویی ۸- هیدروکسی کینولین مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا ساختار مولکول دارویی HQ-8 و نانولوله ها به وسیله نرم افزارهای NanotubeModeler و GaussView ترسیم شده و سپس به وسیله نرم افزار Gaussian09 با روش  بهینه  گردید. بعد از آن مولکول ۸-HQ از دو سمت هترواتم های خود، یعنی اتم نیتروژن پیریدینی و گروه هیدروکسیل  بر سطح نانولوله های مختلف قرار گرفته وساختار آن ها نیز به روش ذکر شده، بهینه گردید. نتایج حاصل، شامل اطلاعات مربوط به انرژی اتصال، ممان دوقطبی، بارهای اتمی، زوایا و طول پیوندها، خواص بنیادی (پتانسیل یونش، الکترون خواهی، پتانسیل شیمیایی، سختی و نرمی) و شکاف انرژی HOMO- LUMO ، محاسبه وارزیابی شدند.

از نظر انرژی اتصال و میزان جذب ، نانولوله CNT(9,0) بهترین بر همکنش را با مولکول دارویی ۸-HQ ازسمت اتم نیتروژن پیریدینی داشته است. هم چنین از نظر ممان دوقطبی، نانولوله BNNTdopedGe بیشترین ممان دوقطبی را با مولکول ۸-HQ نشان داده است. ساختار این نانولوله با مولکول ۸-HQ ( به ویژه از سمت اتم  N) قطبش پذیری و انتقال بار زیادتری را نسبت به سایر ساختارها نشان داده است.

 

کلید واژه : نانو لوله ، فولرن ، ۸- هیدروکسی کینولین ، گوسین

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو