سامانه پژوهشی – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۹

۴-۳- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق
یکی از مهم‌ترین مفروضات استفاده از مدل رگرسیون خطی و آزمون همبستگی پیرسون[۱۳۸]، داشتن توزیع نرمال برای باقی‌مانده‌های مدل(متغیرهای مستقل و وابسته) است. در صورت نرمال نبودن باقی‌مانده‌های مدل، اعتبار آزمون‌هایی زیر سوال می‌رود که برای عوامل استفاده می‌شوند. بنابراین توزیع باقی‌مانده در پردازش هر مدل رگرسیونی باید کنترل گردد. در مدل‌های برآوردی فرض می‌شود که باقی‌مانده‌ها و به تبع آن متغیر وابسته، متغیرهای تصادفیاند. بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقی‌ماندهها پیروی می‌کند. در این تحقیق بررسی نرمال‌بودن داده‌ها بوسیله آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف[۱۳۹] انجام شده است. بدیهی است که اگر بر اساس نتایج این آزمون، سطح معناداری بالای ۰۵/۰ باشد، نرمال بودن توزیع داده‌ها تائید می‌شود. لذا برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، فرضیه‌های آماری زیر باید آزمون شوند:
داده ها برای متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کند :
: داده ها برای متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی کند
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل برای سالهای ۸۷ تا ۹۱ به صــورت تجمعی آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف انجــام شده است که در ادامه به تشــریح آن ها می پردازیم.
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی
نتایج اجرای آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) برروی داده ها(۴-۲) آمده، با مقایسه سطح معناداری داده‌های اولیه با خطای ۰۵/۰ فرض H0 رد می‌شود. یعنی توزیع داده‌ها نرمال نمی‌باشد؛ در این مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جای داده‌های اولیه از Ln(V) استفاده شده است.
جدول ۴-۲- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)

سال متغیر وابسته تعداد آماره توزیع نرمال نتیجه
آمارهی Z Sig
۱۳۸۷ هزینه حسابرسی ۹۶ ۳٫۰۸۵ ۰٫۰۰۰ نرمال نیست
۱۳۸۸ هزینه حسابرسی ۹۶ ۱٫۴۴۹
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.