مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۳

۳-۴-۲- روش گردآوری داده ها
جهت تلخیص مطالعات کتابخانه ای یا ادبیات تحقیق از فیش استفاده شده است و جهت توصیف و طبقه بندی یافته های مبتنی بر بررسی تجربیات گذشته و اطلاعات مالی شرکتها از نرم افزارExcel استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل عناصر صورت‌های مالی حسابرسی شده نظیر اجزای مختلف صورت سود و زیان و سایر اطلاعات نظیر قیمت سهام و سود سهام شرکت‌های عضو نمونه تحقیق می‌باشد که از منابع زیر جمع‌آوری شده است: از طریق مطالعات کتابخانه ای مقالات و پایان نامه های داخلی وخارجی و اطلاعات مالی شرکتها از : نرم افزار ره آورد نوین، اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران و سایت: www. rdis. ir
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵-۱- روش های آماری
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است.
۱) ازآمار توصیفی؛ با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است.
۲) از آمار استنباطی؛ در دو بخش:
الف) آزمون همبستگی: شامل؛آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) و آزمون عدم خود ‌همبستگی داده‌ها(آزمون دوربین- واتسون).
ب)آزمون اصلی: شامل؛ آزمون رگرسیون خطی یک متغیره، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون هاسمن و F لیمر
جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطهی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون[۱۱۵] استفاده می‌شود. معادلهی خط رگرسیونی فرضیههای تحقیق حاضر به صورت زیر میباشد.
۳-۵-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق میباشند. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً چیزی است که میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد (به زبان آماری، یعنی واریانس داشته باشد) بنابراین هرچیز که وجود داشته باشد یک متغیر است و در واقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف میکند. و ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی قابل تغییر میباشد(خاکی،۱۳۸۴،۷۳).
برای انجام آزمون فرضیه های تحقیق ، مدل سیمونیک[۱۱۶](۱۹۸۰) با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت :
Lnfeeit = β۰ + β۱ Gov it + β۲Tobino it + β۳ Big it + β۴ Firmsize + β۵ Loss it+ β۶ Recint it + β۷ InuintQit+ β۸Subit +e
Lnfee= متغیر وابسته مدل، لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی سال جاری می باشد.
B1Gov: این متغیرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می شود که به ترتیب فرضیه تحقیق درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هیأت مدیره و وجود حسابرس داخلی را نشان می دهد.
B2 tobin: این متغیرکنترل نشانگر از حاصل تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست می آید.
B3 Big: این متغیر نشانگر سازمان حسابرسی است.
B4Firmsize: این متغیر نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
B5Loss: اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشدعدد ۱ ودر غیر این صورت عددصفر
Recint B6: نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها
B7Invint: نسبت موجودیها به کل داراییها
B8Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر
۳-۶- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل‌های آماری که در امر برآورد و پیش بینی، کاربرد گسترده‌ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است. تجزیه و تحلیل رگرسیون[۱۱۷] و همبستگی[۱۱۸]، برای تعیین ماهیت وابستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل بکار برده میشود.
۳-۶-۱- مدل‌های رگرسیون
مدلهای رگرسیون براساس این نظریه ساخته شده‌اند که، اگر دو عامل به یکدیگر بستگی داشته باشند، تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هرچه ارتباط مزبور دو عامل به یکدیگر نزدیکتر و قویتر باشد، ضریب همبستگی تغییرات آنها بزرگتر و به حداکثر همبستگی، یعنی، نزدیکتر خواهد شد. پس اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معنی‌داری وجود دارد، می‌توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مزبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مزبور را بدانیم، میتوانیم اندازه تغییر عامل وابسته را از اندازه و تغییر عوامل مستقل مرتبط با آن اندازهگیری و پیش‌بینی کنیم. مدل‌های رگرسیون، انواع مختلفی دارند که متداولترین آنها نوع ساده ومرکباند. رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیر و رگرسیون مرکب، ارتباط یک متغیر را با دو یا تعداد متغیر بیشتر نشان می‌دهد. رگرسیون مرکب رابطه بین متغیر وابسته را با یکی از متغیرهای مستقل، در شرایط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل، نشان میدهد. استفاده از مدلهای رگرسیون متضمن پیش فرض‌هایی است که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
رگرسیون ساده: Y= a + bx
رگرسیون مرکب: + …

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

+ + Y= a +
b= r (Sy/Sx)
 
=Y متغیر وابسته(مقادیر خود را بر اساس مقادیر x بدست می آورد).
X= متغیر مستقل( در انتخاب مقادیر آزاد است).
= bضریب رگرسیون(شیب خط یا میزان تغییرات Yبر حسبX ).
= r ضریب همبستگی بین xوy
= Syانحراف استاندارد متغیر وابسته