مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۱

روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق، عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده در پیرامون موضوع تحقیق به دست می آید (نادری، ۱۳۷۵، ۳۴). پایه هر عملی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار می رود. و می توان عنوان کرد اعتبار هر تحقیق در گرو روش تحقیق آن می باشد.
روش تحقیق به مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰). هدف از انجام هدف تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجرای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها وابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد ( اسماعیلی ، ۱۳۸۵، ۹۷). «تحقیق» عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید(نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۴، ۳۴). «روش تحقیق» مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰).
در این فصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش‌های جمع آوری داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل‌های تحقیق و روشهای آزمون فرضیه‌ها بحث خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیقات به دونوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، تـوصیفی، همبستـگی یا همخـوانی، علی (پس از وقوع) و تجربی یا آزمایشی تقسیم می‌شوند (تقی‌زاده و تاری، ۱۳۸۶، ۵۴). با توجه به اینکه پژوهش پیش رو در پی بررسی تاثیر نظام راهبری و حاکمیتی شرکت ها بر حق الزحمه های حسابرسی است، بنابراین به دلیل اینکه نتایج آن به حل یک مشکل یا موضوع خاص میپردازد از لحاظ هدف کاربردی و از آنجایی که در پی یافتن رابطه بین دو متغیر می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ازنوع همبستگی است.
۳-۲-۱- قلمرو تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم به مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی بپردازیم. بنابراین محقق در پی پاسخ منطقی و بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟
۳-۲-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ شرکتهای برگزیده میباشد.
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۳-۳- فرضیه های تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربرندارد، از طرفی دیگر در صورتی‌که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه‌ای بزرگ می‌شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز به صورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است (خاکی، ۱۳۸۴،۱۱۴).
فرضیه[۱۱۲] حدس بخردانه‌ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله‌ی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می‌باشد(تقی‌زاده و تاری، ۱۳۸۶). در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درباره مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد کنکاش قرار می دهیم. برای این امر فرضیه زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیه‌ها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:
درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
۳-۳-۱- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری
هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه است. به طور کلی هدف از آزمون فرض‌های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده‌ایم، قویاً قابل تایید است یا خیر؟ فرضیه‌های آماری، جمله‌ها یا عبارتهایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است(خاکی،۱۴۱،۱۳۸۴).
فرضیه‌های آماری به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- فرض صفر[۱۱۳] : این فرض به صورتی است که به نداشتن تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می‌کند این نوع فرضها را گاهاً فرض پوچ یا آماری نیز می‌نامند(نادری و سیف نراقی،۲۱،۱۳۸۴).
۲- فرض خلاف[۱۱۴] : این فرض به صورتی است که به اح

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تمال وجود تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می‌کند، این نوع فرضها را گاهاً فرض تحقیق یا جانشین نیز می‌نامند(همان منبع، ۲۱).
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
۳-۴-۱- جامعه آماری
جامعه، بزرگ‌ترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه ‌باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همهی عناصر جامعه‌ آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه‌ی آماری از سایر جوامع باشد.
شرط لازم برای هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس میباشد که در وضعیت کنونی ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود میباشد.
بنابراین جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ است که شرایط زیر را دارند:
سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی ۲۹اسفند باشد).
جزو شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر سال ۱۳۹۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.