سامانه پژوهشی – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲

مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:
درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
۱-۷- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[۱] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
۱-۸- جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات و داده ها
۱-۸-۱- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۸۷ تا آخر ۱۳۹۱ و قلمرو مکانی آن بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۱-۸-۲- جامعه و نمونه آماری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند. نمونه آماری تحقیق به روش حذف سیستماتیک صورت میگیرد. بدین ترتیب از بین جامعه آماری شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب میشوند:
سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی ۲۹اسفند باشد).
جزو شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر۱۳۹۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر ۱۳۹۱ بطور متوالی سهام شرکت بیش از چهار ماه وقفه معامله ای نداشته باشد.
گزارش هزینه حسابرس آورده شود.
۱-۸-۳- روش گرد آوری اطلاعات
اطلاعات و داده های این تحقیق از روی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات بازار بورس گردآوری می شود. از این رو با توجه به اینکه این شیوه ، جمع آوری اطلاعات از روی اسناد موجود محسوب می شود ، شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر کتابخانه ای است .
۱-۸-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق ضمن مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار، از نرم افزار ره آورد نوین و نیز بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، استفاده خواهد شد، سپس داده ها در نرم افزار Excel طبقه بندی شده و در نهایت در نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
برای انجام آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون خطی ، دوربین واتسون ،آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف (KS) ، آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون ADF Fisher (آزمون مانایی) ، آزمون هاسمن و F لیمر استفاده خواهد شد که مدل سیمونیک[۲](۱۹۸۰) با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت :
Lnfeeit = β۰ + β۱ Gov it + β۲Tobino it + β۳Big it + β۴Firmsize + β۵Loss it+ β۶ Recint it + β۷ InvintQit+ β۸ Subit +e
Lnfee : متغیر وابسته مدل، لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی سال جاری می باشد.
Gov : این متغیرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می شود که به ترتیب فرضیه تحقیق درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هیأت مدیره و وجود حسابرس داخلی را نشان می دهد.
tobino : این متغیرکنترلی از حاصل تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست می آید.
Big : این متغیر نشانگر سازمان حسابرسی است.
Firmsize: این متغیر نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
Loss : اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشد عدد ۱ ودر غیر این صورت عدد صفر
Recint : نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها
Invint : نسبت موجودیها به کل داراییها
Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.