مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

 

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳p) با متان و اتان

 

 

 

دراین پایان نامه، سینتیک و مکانیسم واکنش‌های گوگرد (۳P) با متان و اتان به صورت تئوری موردمطالعه قرارگرفته است. بهینه‌سازیساختارها و فرکانس واکنشگرها، محصولات و حالات گذار در سطوح محاسباتیB3LYP/6-31+G (d, p) و G3MP2انجام شدند. بر اساس نتایج،محصولات عمده در این واکنش‌ها عبارتند از: H3CSH،CH2،SH2،C2H5SHوC2H4. همچنین، محاسبه ثابت‌های سرعت برمبنای نظریه حالت گذار ورزشی (توسط GAUSSRATE9.1 که ارتباطی بین POLYRATE9.31 وGAUSSIAN 03 است) توافق قابل‌توجهی را با نتایج تجربی، نشان داده است. در انتها، معادله‌های ثابت سرعت به دست آمده از برازش نتایج در منحنی آرنیوس آورده شده است.

 

واژگان کلیدی: تئوری حالت گذار، واکنشهای گوگرد، متان و اتان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان