مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این پروژه اثر تابش نوترون گرمایی و گاما بر روی سینتیک تخریب حرارتی پیشرانه های K25 وK30 مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور مطالعه خواص حرارتی ترکیب مورد نظر از تکنیک آنالیز حرارتی DSC و TGA استفاده گردید. پارامتر­های سینتیک حرارتی این ماده بر اساس روشهای کیسینجر، فریدمن، کوتس ردفرن و ازاوا- فیلین- وال تعیین و بررسی شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که انرژی فعالسازی و فاکتور فرکانس پیشرانه های فوق الذکر در اثر تابش دهی نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است. به کمک روش فریدمن بستگی انرژی فعالسازی و حاصلضرب فاکتور فرکانس در مدل واکنش با کسر تبدیل بدست آمده ، و اثر جبرانی به وضوح مشاهده گردید و در نهایت تک مکانیسم بودن تخریب تایید شد بر اساس محاسبات انجام یافته طول عمر پیشرانه های فوق الذکر در اثر تابش های اعمالی تغییر چشمگیری داشته است.

 

واژه‌ های کلیدی:

تابش نوترون، گاما، آنالیز حرارتی، پارامترهای سینتیک حرارتی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها