مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها-پایان نامه ارشد رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱            برهمکنش تابش با ماده

هر نوع تابش قادر است به مدت نامعینی در درون یک خلاء کامل در حرکت باشد، به شرط آنکه وانپاشد اتلاف انرژی تابش میتواند تنها از راه برهمکنش آن با یک گاز، یک مایع یا یک جامد ضمن عبور از درون آنها صورت بگیرد تنها در طول فرآیند برهمکنش با ماده است که می توان نوع تابش را تشخیص داده و شدت و انرژی آنرا اندازه گرفت، نوع برهمکنشی که در طول آن انرژی تلف میشود بستگی به نوع تابش دارد .

تابش با ماده به ۵ حالت اساسی برهمکنش می کند:

یونیزاسیون، انتقال انرژی جنبشی، برانگیختگی مولکولی و اتمی، واکنش های هسته ای و فرآیندهای تشعشعی.

یونیزاسیون: یونیزاسیون عبارتست از جدا نمودن یک الکترون اتمی از یک اتم جذب کننده برای تشکیل یک جفت یون حاوی یک الکترون منفی و یک یون مثبت با جرم بالاتر، یونیزاسیون اولیه مستقیما بوسیله تشعشع فرودی شروع میشود. یونیزاسیون ثانویه متعاقباً بوسیله یون های تولید شده در پدیده یونیزاسیون اولیه بوجود می آیند. مقدار انرژی مورد نیاز برای تشکیل یک جفت یون بسته به نوع ماده جذب کننده تغییر میکند.

انتقال انرژی جنبشی : انتقالات انرژی جنبشی بر همکنش هایی هستند که انرژی را بیشتر از مقدار مورد نیاز برای تشکیل جفت به جفت یون می رسانند. انتقالات انرژی جنبشی همچنین ممکن است به دلیل برخوردهای الاستیک بین تشعشع ورودی و هسته های جذب کننده رخ دهد.

برانگیختگی مولکولی و اتمی: برانگیختگی مولکولی و برانگیختگی اتمی حالت های برهمکنشی هستند که ممکن است حتی زمانیکه انرژی انتقال یافته کمتر از انرژی یونیزاسیون جذب کننده باشد نیز رخ دهد. با برگشتن الکترونهای اتمی به ترازهای انرژی پایین تر، اشعه ایکس و الکترونهای اوژه منتشر میشوند، برانگیختگی مولکولی در حین فرایندهای انتقالی، چرخشی و ارتعاشی و نیز در حین برانگیختگی الکترونی رخ میدهد. انرژی برانگیختگی مولکولی در حقیقت بوسیله شکستن پیوند، لومینانس یا ایجاد حرارت پراکنده میشود.

واکنش های هسته ای : واکنشهای هسته ای تشعشعات ورودی، هسته های اتم های جذب کننده می توانند حالت های مهمی از برهمکنش باشند. این امر مخصوصا برای ذرات باردار و نوترونها با انرژی بالا صحیح است.

فرآیندهای تشعشعی : فرآیندهایی هستند که در آنها انرژی الکترومغناطیسی از طریق کند شدن ذرات با انرژی بالا آزاد می شود. این فرآیندهای مورد نظر عبارتند از: تولید تشعشع چرنکوف[۱] و تولید تابش ترمزی. [۳]

[۱] Cherenkov Radiation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها