مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها-پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱

تعدادفروپاشی

  ۱ ثانیه

واحد های اکتیویته

میزان تابش

برای بیان میزان تابش یک عنصر از واژه های اکتیویته استفاده می شود که به معنی تعداد واپاشی یک عنصر در یک ثانیه از یک نمونه هسته رادیواکتیو می باشد که به افتخار هنری بکرل، واحد آن بکرل(Bq) است. بنابراین یک واپاشی در هر ثانیه برابر با یک بکرل است.

واحد قدیمی تر، کوری( Ci ) است که به یاد پیر و ماری کوری نامگذاری شده است. یک کوری تقریبا برابر با اکتیویته یا فعالیت، یک گرم رادیوم و معادل با  بکرل می باشد. (۱Ci = 3.7×۱۰۱۰ Bq)

اکتیویته تنها به تعداد واپاشی ها در یک ثانیه مربوط است و به نوع واپاشی، انرژی فرآورده های محصول واپاشی و یا تاثیرات بیولوژیکی تابش بستگی پیدا نمی کند، در یک جرم ثابت از مواد رادیو اکتیو ، مقدار اکتیویته آن با گذشت زمان تغییر می کند.

شدت تابش

از آنجا که اندازه گیری قدرت یک منبع رادیو اکتیو بر اساس اکتیویته آن سخت است، یعنی اندازه گیری تعدادی از اتم ها که فروپاشی کرده و تابش در یک ثانیه منتشر می کنند، بنابراین قدرت یک منبع را اغلب براساس شدت آن بیان می کنند. اندازه گیری شدت یک منبع یعنی نمونه برداری از تعداد فوتون ساطع شده از منبع در بعضی از دوره زمانی خاص است، که به طور مستقیم به تعداد واپاشی ها در مدت زمان مشابه (اکتیویته) مربوط می شود.

شدت تابش، میزان عبور انرژی از یک ناحیه مفروض عمود بر جهت تابش در یک واحد زمانی معین است.شدت یک منبع اشعه ایکس یا اشعه گاما به راحتی می تواند با آشکارساز مناسب اندازه گیری شود.یک راه برای اندازه گیری شدت اشعه ایکس یا اشعه گاما این است که مقدار یونیزاسیون آنها در هوا را اندازه گیری می کنند.

رونتگن (R) واحد اندازه گیری شدت تابش اشعه x و یا اشعه گاما است و به عنوان شدت تابش مورد نیاز برای تولید و یونیزاسیون ۰٫۰۰۰۲۵۸  کولن در هر کیلوگرم از هوا در دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار اتمسفر تعریف شده است. این واحد یکی از واحد های استاندارد برای دوزیمتری تابش است. اما برای آلفا، بتا، و یا انتشار ذرات دیگر قابل استفاده نیست و نمی تواند به درستی پیش بینی اثرات بافتی اشعه گاما با انرژی بسیار بالا را نماید. رونتگن به طور عمده برای کالیبراسیون ماشین آلات xray استفاده می شود.

 

 

 

دوز جذب شده

دوز جذب شده ( تحت عنوان مجموع دوز یونیزه کننده TID) برابر میزان انرژی جذب شده در واحد جرم یک ماده توسط پرتو یونیزان می باشد. این معادل است با ژول در کیلوگرم که در سیستم SI برحسب گری[۱] (GY)، یا در سیستم  قدیمی CGS بر حسب واحد راد(rad) بیان می شود.(۱ گری برابر ۱۰۰ راد است).

[۱] GRAY

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها