مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت¬های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)- قسمت ۲

۲-۶-۷- چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا ۵۶
۲-۶-۸- استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا ۵۹
۲-۶-۹- استراتژی های انتخاب بازار هدف در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا ۶۰
۲-۶-۱۰- استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا ۶۲
و
۲-۶-۱۱- استراتژی های مشارکت در بازار در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا ۶۴
۲-۷- مدل مفهومی تحقیق ۶۷
۲-۸- پیشینه پژوهش ۶۷
۲-۹- مختصری پیرامون نانوفناوری ۶۹
۲-۹-۱-شناسایی زمینه های فناوری نانو ۷۱
۲-۱۰- جمع بندی ۷۴
فصل سوّم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه ۷۷
۳-۲- روش تحقیق ۷۷
۳-۳- فرایند تحقیق ۷۸
۳-۳-۱-مطالعهای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع ۷۸
۳-۳-۲- شناسایی عوامل موثر مفاهیم تحقیق در قالب مدل مفهومی تحقیق ۷۸
۳-۳-۳- جمع‌ آوری داده‌‌های تحقیق ۷۸
۳-۳-۴- تحلیل داده‌های تحقیق ۷۹
۳-۴- جامعه آماری ۸۰
۳-۵- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری ۸۰
۳-۶-مدل مفهومی تحقیق ۸۱
۳-۷- روش گردآوری داده ها ۸۲
۳-۸- روایی پرسشنامه ۸۵
۳-۹- پایایی پرسشنامه ۸۵
۳-۱۰- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
ز
۳-۱۱- جمع بندی ۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
۴-۱- مقدمه ۸۹
۴-۲- یافته‌‌های توصیفی ۹۰
۴-۳- تحلیل استنباطی یافته‌ها ۹۴
۴-۴- الگوسازی معادلات ساختاری ۱۰۶
۴-۵- جمع‌بندی ۱۰۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
۵-۱-مقدمه ۱۱۰
۵-۲- مروری مختصر بر بیان مسأله ۱۱۰
۵-۳- نتایج آزمون فرضیات ۱۱۳
۵-۴-بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۳
۵-۵-ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی تحقیق ۱۱۶
۵-۵-۱- محدودیت‌های در کنترل پژوهشگر ۱۱۶
۵-۵-۲- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر ۱۱۷
۵-۶- ارائه پیشنهادات ۱۱۷
۵-۶-۱-پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق ۱۱۷
۵-۶-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۸
منابع و مأخذ ۱۱۹
ح
فهرست جداول
جدول ۱-۱: دوره های اجرای سند راهبرد آینده ۱۰
جدول شماره ۲-۱: الگویی برای بررسی و انتخاب بازارهای خارجی ۲۷
جدول ۲-۲: تقسیم بندی سطح محصول مبتنی بر تکنولوژی / کاربر و مثال های آن ۳۴
جدول شماره ۲-۳: مضامین نوظهور در بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا ۴۲
جدول شماره ۲-۴: مدل های فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا ۵۶
جدول شماره ۲-۵: برخی از تفاوت های فرهنگی بین متخصصان بازاریابی و متخصصان تحقیق و توسعه ۵۷
جدول ۲-۶: دوره های اجرای سند راهبرد آینده (www.nano.ir) 71
جدول شماره (۳-۱) اجزای فرمول کوکران ۸۱
جدول شماره ۳-۲: ابعاد و گویه های پرسش نامه تحقیق ۸۳
جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۹۰
جدول شماره (۴-۲)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۹۱
جدول شماره (۴-۳)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۹۲
جدول شماره (۴-۴)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی ۹۳
جدول شماره(۴-۵) خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین میزان عملکرد شرکت ۹۴
جدول شماره (۴-۶) خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون شایپروویلک و کولموگراف اسمیرنف برای سنجش (عملکرد شرکت،گرایشات بازاریابی، استراتژی بازاریابی بین المللی و تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت) ۹۵
جدول شماره(۴-۷) نمره آزمون بارتلت و KMO برای هر یک از مقیاس‌ها ۹۶
جدول شماره(۴-۸) تعداد عامل‏های استخراج شده‌ی هر دسته، واریانس و تعداد ماده‌های هر عامل ۹۷
جدول شماره(۴-۹) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به عملکرد شرکت ۹۸
جدول شماره(۴-۱۰) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به گرایشات بازاریابی ۹۸
جدول شماره(۴-۱۱) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به استراتژی بازاریابی بین المللی ۹۹
جدول شماره(۴-۱۲) ماده‌ها و بار عاملی مربوط به تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت ۱۰۰
جدول (۴-۱۳) خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطه گرایشات بازاریابی با عملکرد شرکت ۱۰۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *