بانک های تجاری در آمریکا با تکیه بر منابع ارزان قیمت بانک مرکزی، اعطای وام مسکن را به نحو بی سابقه ای افزایش دادند به طوری که وام هایی با ریسک بالا به افراد کم درآمد و حتی فاقد درآمد مطمئن نیز داده شد. برخی از واسطه های مالی یا بانک های سرمایه گذاری، با خرید این وام ها و ایجاد بسته های مالی جدید(مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش می رساندند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)این وام ها که حتی به افراد فاقد اعتبار نیز داده می شد و تا حدود ۹۵درصد ارزش مسکن خریداری شده توسط متقاضیان بود، با این استدلال اعطا می شدند که در صورت ناتوانی وام گیرنده از پرداخت اقساط وام، بانک وام دهنده، خانه وی را تصاحب می کرد. این وام های ارزان قیمت موجب افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه، قیمت آن شد. افزایش قیمت مسکن نیز به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن در آمریکا را تحریک کرد، به گونه ای که در سال ۲۰۰۶ عرضه مسکن به تدریج از تقاضای آن پیشی گرفت. این امر نیز به افت قیمت انجامید و هنگامی که اکثر مردم متوجه این نکته شدند، حباب قیمت مسکن ترکید. در عین حال، چون نگه داشتن خانه و آرتمان خالی درآمریکا بسیار پرهزینه است، وام گیرندگان ترجیح می دهند خانه را رها کنند و اجازی دهند بانک وام دهنده آن را تصاحب کند. در این صورت، چون واسطه های مالی و بانک های سرمایه گذاری قادر نخواهد بود هم زمان طلب همه مشتریانی را که به آنها هجوم آورده اند، بپردازند، ورشکسته خواهند شد و ارزش سهام آنها سقوط می کند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

۲-۴-۱۸ دلایل ظهوربحران

تقریبا تمام بررسی ها ومطالعات حاکی ازآن است که بحران مالی اخیرکه ازتابستان ۲۰۰۷ آغازشده است،ریشه دربحران وام های رهنی پرریسک یا درجه دو[۱]، دربازار مسکن امریکا دارد. این وام هابه دلیل آن که به افراد کم  درآمد ودارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می شوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام های رهنی معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

طی سالهای مختلف و به ویژه باکاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به عنوان سیاست پولی انبساطی وباهدف تشویق رشد اقتصادی امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، تعدادوام های رهنی پرریسک تعهد شده درآمریکا،به طورقابل ملاحظه ای افزایش پیدا کردندکه توام بارشد قیمت مسکن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

شرکت های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده ای ازاین وام های رهنی رابه اوراق بهادارتبدیل کرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام های رهنی به مردم واگذار کردند

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

به رحال،ترکیبی از پرداخت وام های رهنی باشرایط آسان و اعمال در رعایت استانداردهای وام دهی،تعدیلات نرخ بهره روی وام های انعطاف پذیروهمچنین کاهش قیمت مسکن درآمریکا باعث شدکه تعدادوام های رهنی معوق با افزایش قابل توجهی روبروشود (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷). بنابراین معلوم شدکه وام های رهنی درجهدو، بسیار پرریسک تر از آنی هستندکه بازار انتظار داشت ودرنتیجه، بسیاری ازموسسات مالی،صندوق های پوشش خطروهمچنین سایر اشخاص یک هدراین اوراق سرمایه گذاری کرده بودند، متحمل زیان سنگینی شدند.

به عبارت دیگر، اگرچه بحران وام های رهنی پرریسک، یک بحران منطقه ای درآمریکا بود، اما به کمک ابزاری به نام “تبدیل به اوراق  بهادار کردند ارایی ها” به بازارهای جهانی سرایت کردوتقریبا همه دنیاراتحت شعاع این ریسک قرارداد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷). علاوه بربحران وام های رهنی امریکا، عوامل متعدد دیگری درشکل گیری بحران مالی اخیرموثربودندکه درادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:

  • عدم توجه کافی به ریسک درمدل بانکداری ایجاد تا توزیع اوراق بهادار

باتبدیل وامها به اوراق بهادار و فروش آنها ازطریق نهادهای واسط مستقل(SPV)، بانی(Originator) یاموسسه مالی مالک اصلی دارایی ها،ریسک قصور قراردادها راتحمل نمی کرد. این مدل بانک داری موجب کاهش انگیزه وام دهندگان برای بررسی وارزیابی دقیق اعتبار وام گیرندگان شد و به نوعی استانداردها وسخت گیری های معمول بانکهای تجاری برای اعطای وام را نادیده گرفت. ازطرف دیگر، ساختارجبران خدمات تعریف شده برای این مدل که براساس حق الزحمه وکارمزد بود،موسسات مالی واسط در فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردند دارایی ها رابه حداکثرکردن منافع کوتاه مدت بدون توجه به ریسک های بلندمدت تشویق می کردو از این رواین موسسات باکاهش سطح استانداردهای نظارتی،درتلاش برای کسب درآمد بیشترازمحل ایجادو فروش اوراق بهادار باپشتوانه این وام ها بودند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)