خرید فایل پایان نامه : قاعده رعایت اصول دادرسی-بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

 

۱-۱ اصل استقلال قضایی:

در حقیقت اصلی ترین تضمین کننده یک دادرسی منصفانه،رسیدگی در دادگاه مستقل،بی طرف و صالح می باشد که به موجب قانون تشکیل شده است.این حق تا اندازه ای مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر در یکی از آرا خود اظهار داشته است:حق دسترسی به دادگاه مستقل،بی طرف و صالح یک حق مطلق است و هیچ  استثنایی را نمی توان بر آن تحمیل کرد.واضح و مبرهن است که صرف امکان دسترسی به دادگاه و در واقع یک مرجع رسیدگی به دادخواهی،نمی تواند متضمن یک رسیدگی منصفانه به دعوای خواهان و یا شاکی باشد و تنها در سایه استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی است که می توان به این امر امیدوار بود (یاوری،۱۳۸۳، ص۲۸۶) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۱ ماده ۴۱: هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی که در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مصوب هفتمین کنگره ملل متحده ۱۹۸۵ استقلال قوه قضاییه بایستی توسط دولت ها تضمین شود و در قانون اساسی و قانون داخلی ارج نهاده شود. و ….

اصول بنگلو در خصوص رفتار قضایی ۲۰۰۲: اصل استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو یک قاضی می بایست استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. (شکور پور،۱۳۸۶: ۴۹)

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

دادگاه آمریکایی حقوق بشر: تضمین حقوق افراد مستلزم وجود ابزار حقوقی مناسب برای تعریف و حمایت از آن ها از طریق مداخله یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل و صلاحیت دار با تشکیلات کاملا قانونی است.[۱]

(Cançado Trindade, Antônio,2002:120)

[۱]. همچنین مراجعه شود به (بشیریه،هاشمی، یزدی،۱۳۸۳:۲۷۹)