دانلود پایان نامه نامه : نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشتهمدیریت ترافیک

عنوان : نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم وفنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ترافیک

موضوع :

نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر

ستان بجنورد

استاد راهنما :

دکتر محمدرضا احدی

استاد مشاور :

سرهنگ ابراهیم اسدیان

اردیبهشت ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

راه و وضعیت هندسی و فنی آن به عنوان یکی از ارکان ترافیک نقش مهمی در وقوع تصادفات دارد و هزینه تصادفات به عنوان یکی از شاخص های مهم در اولویت بندی پروژه های اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز مطرح است. این پژوهش به بررسی نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری در شهرستان بجنورد می پردازد. به منظور تبیین اصلاح هندسی، فرآیند تحلیل مدیریت سیستم تشریح و مدل های مختلف اصلاحات هندسی در ایران و سایر کشورها تشریح گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نوع میدانی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها به طریق کتابخانه ای و میدانی(حضور در معابر موردنظر و بررسی چگونگی طرح های اجرا شده در تطابق با نظر مشاور و هم چنین کنترل input و output معابر و زمان سنجی آن ها) می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل واریانس متناسب با فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج این تحقیق که مربوط به کلیه اصلاحات هندسی شهر بجنورد در سال ۱۳۸۸ می باشد، نشان می دهد که میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی در دو وسیله با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی تنها در علت های عدم رعایت حق تقدم و تغییر مسیر ناگهانی با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی تنها در زمان های ۹ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند، میزان تصادفات قبل و بعد از اصلاح هندسی تنها در نحوه برخورد جلو به پهلو با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند.

کلمات کلیدی: مهندسی ترافیک- اصلاحات هندسی- تصادفات درونشهری – بجنورد

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۲-۱- هزینه های تصادفات ترافیکی ایران در سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۵٫ ۳

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵-۱- هدف اصلی. ۵

۱-۵-۲- اهداف فرعی. ۵

۱-۶- سؤال اصلی تحقیق.. ۵

۱-۷- فرضیات.. ۶

۱-۷-۱- فرضیه های اصلی. ۶

۱-۷-۲- فرضیه های فرعی. ۶

۱-۸- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق.. ۷

فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. ۹

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۳- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۱۰

۲-۳-۱- اهمیت طرح هندسی شبکه ترافیک و حمل و نقل در مدیریت ترافیک.. ۱۰

۲-۳-۲- بررسی تأثیرموقعیت ایستگاه های تاکسی گردشی برعملکرد ترافیکی معابرشهری. ۱۱

۲-۳-۳- تحلیل و ارزیابی نقاط حادثه خیز (از دیدگاه شناخت محل حادثه، هزینه های ناشی از خسارات و ضایعات و راهکارهای اصلاحی) ۱۱

۲-۳-۴- شناسایی معیارهای موثر در اولویت بندی مقاطع تصادف خیز و میزان اهمیت هر یک از آنها بر اساس روش های تصمیم گیری گروهی. ۱۲

۲-۳-۵- مقایسه نتایج مدل های آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات.. ۱۳

۲-۳-۶- تأثیر تصادفات هندسی بر کاهش تصادفات کلان شهر کرج در سال ۱۳۸۵- صفت جعفرنیا ۱۳

۲-۳-۷- تأثیر اجرای طرح های ترافیکی بر تصادفات (مورد مطالعه: شهر کاشان) ۱۴

۲-۳-۸- مدلسازی شدت تصادف ها در بزرگراه های درون شهری. ۱۵

۲-۳-۹- محاسبه شاخص خطر تصادفات در تقاطع های شهری و راه های برون شهری ایران. ۱۶

۲-۳-۱۰- ملاحظات محیطی در طراحی و به سازی خیابان های شهری. ۱۶

۲-۴- تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۱۷

۲-۴-۱- ایمنی راه و ترافیک در کشورهای در حال توسعه. ۱۷

۲-۵ تعریف مفهومی ترافیک… ۱۸

۲-۵-۱- ارکان ترافیک.. ۱۸

۲-۶- پلیس راهنمایی و رانندگی.. ۲۰

۲-۶-۱- در بخش درون شهری اقداماتی از قبیل : ۲۰

۲-۷- خصوصیات جغرافیایی شهرستان. ۲۱

۲-۷-۱- طراحی شهری. ۲۲

۲-۷-۲- عملکرد شبکه ترافیک شهری. ۲۲

۲-۷-۳- تفاوت بین نوع حرکت و علت و انگیزه آن. ۲۳

۲-۷-۴- سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارد. ۲۳

۲-۷-۴-۱- سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت : ۲۳

۲-۷-۴-۲- سه نوع سیستم شبکه ارتباطی متفاوت از هم وجود دارد: ۲۴

۲-۷-۵- سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد: ۲۴

۲-۷-۵-۱- سلسله مراتب شبکه دسترسی.. ۲۵

۲-۸- تقاطع ها ۲۵

۲-۹- ترافیک ساکن.. ۲۷

۲-۱۰- آرام سازی ترافیک درمحدوده های مسکونی.. ۲۷

۲-۱۱- شبکه معابر(راه) ۲۸

۲-۱۲- ساماندهی تقاطع ها ۲۹

۲-۱۳- مروری بر فرآیند ارزیابی.. ۳۰

۲-۱۴- مطالعات مهندسی.. ۳۱

۲-۱۵- شناسایی و انتخاب گزینه ها ۳۱

۲-۱۵-۱- انتخاب گزینه. ۳۱

۲-۱۵-۲- فرآیند شناسایی و تعیین گزینه ها ۳۲

۲-۱۵-۲-۱- گام ۱: تعریف مشکل وعلت آن. ۳۲

۲-۱۵-۲-۲- گام دوم: انتخاب گزینه پیشنهادی.. ۳۵

۲-۱۶- موانع ترافیکی.. ۵۵

۲-۱۶-۱- موانع میانی خیابان. ۵۵

۲-۱۷- جزیره های ترافیکی.. ۵۸

۲-۱۷-۱- جزیره های جداکننده ۵۹

۲-۱۷-۲- جزیره های هدایت کننده ۶۰

فصل سوم روش تحقیق.. ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- روش پژوهش… ۶۲

۳-۳- تکنیک جمع آوری داده ها ۶۲

۳-۳-۱- روش کتابخانه ای. ۶۲

۳-۳-۲- روش میدانی. ۶۲

۳-۴- تکنیک های توصیف و تحلیل داده ها ۶۳

۳-۵- تعاریف اصطلاحات عملیاتی.. ۶۳

۳-۵-۱- تصادف.. ۶۳

۳-۵-۲- روان سازی. ۶۳

۳-۵-۳- نحوه برخورد. ۶۴

۳-۵-۴- نوع برخورد. ۶۴

۳-۵-۵- طرح های ترافیکی. ۶۴

۳-۶- مفاهیم استفاده شده در تحقیق.. ۶۴

۳-۷- تعاریف نظری.. ۶۵

۳-۸- جامعه آماری.. ۶۶

۳-۹- شیوه نمونه گیری.. ۶۶

۳-۱۰- اعتبار ابزار سنجش… ۶۷

۳-۱۰-۱- اعتبار (Validity) 67

فصل چهارم یافته های تحقیق.. ۶۹

۴-۱- توصیف متغیرها ۷۰

۴-۱-۱- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۷-۳۱/۳/۸۸ ) در محل های مورد بررسی به تفکیک نوع برخورد. ۷۰

۴-۱-۲- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۷-۳۱/۳/۸۸) در محل های مورد بررسی به تفکیک علت برخورد. ۷۱

۴-۱-۳- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۷-۳۱/۳/۸۸) در محل های مورد بررسی به تفکیک زمان وقوع تصادف.. ۷۲

۴-۱-۴- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسی ( ۱/۴/۸۷-۳۱/۳/۸۸ ) در محل های مورد بررسی به تفکیک زمان نحوه برخورد. ۷۴

۴-۱-۵- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسی( ۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹ ) در محل های مورد بررسی به تفکیک نوع برخورد. ۷۵

۴-۱-۶- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسی ( ۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹ ) در محل های مورد بررسی به تفکیک علت برخورد. ۷۷

۴-۱-۷- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسی( ۱/۴/۸۸ – ۳۱/۳/۸۹ ) در محل های مورد بررسی به تفکیک زمان وقوع تصادف.. ۷۸

۴-۱-۸- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسی ( ۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹ ) در محل های مورد بررسی به تفکیک نحوه برخورد. ۷۹

۴-۱-۹- مقایسه آمارتصادفات میدان قیام یکسال قبل و بعد از اصلاح هندسی. ۸۰

۴-۱-۱۰- مقایسه آمار تصادفات میدان آزادگان (مهمانسرا) یکسال قبل وبعد از اصلاح. ۸۱

۴-۱-۱۱- مقایسه آمار تصادفات میدان خرمشهر یکسال قبل وبعد از اصلاح. ۸۲

۴-۱-۱۲- مقایسه آمارتصادفات میدان دولت یکسال قبل وبعداز اصلاح. ۸۳

۴-۱-۱۳- مقایسه آمارتصادفات میدان ۱۷ شهریور یکسال قبل وبعداز اصلاح. ۸۴

۴-۱-۱۴- مقایسه آمارتصادفات تقاطع جوادیه یکسال قبل وبعداز اصلاح. ۸۵

۴-۱-۱۵- مقایسه آمار تصادفات تقاطع همت یکسال قبل و بعد از اصلاح. ۸۶

۴-۱-۱۶- مقایسه آمارتصادفات تقاطع استقلال- ۳۲متری یکسال قبل و بعداز اصلاح. ۸۷

۴-۱-۱۷- مقایسه آمارتصادفات تقاطع شهربازی یکسال قبل وبعداز اصلاح. ۸۸

۴-۱-۱۸- مقایسه آمار تصادفات تقاطع خوشی یکسال قبل و بعد از اصلاح. ۸۹

۴-۱-۱۹- مقایسه آمار تصادفات تقاطع شهرداری یکسال قبل وبعد از اصلاح. ۹۰

۴-۲- تحلیل فرضیات.. ۹۱

فصل پنجم نتیجه گیری.. ۹۸

۵-۱- نتیجه گیری.. ۹۹

۵-۲- پیشنهادات: ۱۰۳

منابع. ۱۰۴

ضمائم. ۱۰۸

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول۱-۱-آمارتعدادتصادفات،مجروحین،فوت شدگان وهزینه سالیانه بین سالهای۱۳۸۵-۱۳۷۶٫ ………………. ۳

جدول۲-۱-حجم تردد ساعتی شبانه به صورت درصدی از متوسط تقاضای ترافیک روزانه………………………….. ۳۷

جدول ۲-۲- معیارهای کنترل نیاز به چراغ راهنمایی بر اساس ۲۰۰۹ MUTCD …………………………………….. 39

جدول ۲ـ۳ـ اطلاعات لازم برای مقدار دهی به معیارهای MUTCD2009………………………………………………. 40

جدول۲ـ۴اطلاعات لازم برای ارزیابی معیارهایMUTCD2009برای کنترل حرکت درچندجهت………………. ۴۲

جدول ۲-۵- نحوه تعیین نیاز به ممنوعیت پارک در حاشیه خیابان…………………………………………………………….. ۴۵

جدول ۲-۶- نحوه تعیین شعاع قوس ساده گردش به راست……………………………………………………………………… ۴۸

جدول۴-۱- جدول توزیع فراوانی تعداد وقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸)……….. ۷۰

جدول۴-۲- جدول توزیع فراوانی تعداد وقوع تصادفات قبل ازانجام ا صلاحات هندسی (۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸)        ۷۱

جدول۴-۳-جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸). ۷۲

جدول۴-۴-جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸). ۷۴

جدول۴-۵- جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹). ۷۵

جدول ۴-۶- جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹) ۷۷

جدول ۴-۷- جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹) ۷۸

جدول۴-۸-جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازانجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۸ -۳۱/۳/۸۸).. ۷۹

جدول۴-۹- جدول آمار مقایسه ای تصادفات میدان قیام یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی ……………………….. ۸۰

جدول۴-۱۰-جدول آمارمقایسه ای تصادفات میدان آزادگان یکسال قبل و بعدازاصلاح هندسی…………………. ۸۱

جدول۴-۱۱-جدول آمار مقایسه ای تصادفات میدان خرمشهریکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی…………………. ۸۲

جدول۴-۱۲- جدول آمار مقایسه ای تصادفات میدان دولت یکسال قبل وبعد از اصلاح هندسی…………………. ۸۳

جدول۴-۱۳-جدول آمارمقایسه ای تصادفات میدان۱۷شهریور یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی……………….. ۸۴

جدول۴-۱۴-جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع جوادیه یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی……………………. ۸۵

جدول۴-۱۵- جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع همت یکسال قبل و بعدازاصلاح هندسی……………………. ۸۶

جدول۴-۱۶-جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع استقلال-۳۲متری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی……. ۸۷

جدول۴-۱۷-جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع شهربازی یکسال قبل وبعداز اصلاح هندسی……………….. ۸۸

جدول۴-۱۸- جدول آمار مقایسه ای تصادفات تقاطع خوشی یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی…………………. ۸۹

جدول۴-۱۹- جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع شهرداری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی……………… ۹۰

جدول ۴-۲۰- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی…………………….. ۹۱

جدول ۴-۲۱- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر برخورد. ۹۲

جدول ۴-۲۲- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر علت برخورد۹۳

جدول ۴-۲۳- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر زمان برخورد۹۴

جدول ۴-۲۴- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر نحوه برخورد۹۵

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودار

عنوان…………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار۴-۱-نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸)……….. ۷۰

نمودار۴-۲- نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی(۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸)………. ۷۱

نمودار ۴-۳-نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸)……… ۷۳

نمودار ۴-۴-نمودارتوزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۷ -۳۱/۳/۸۸)………. ۷۴

نمودار ۴-۵- نمودارتوزیع فراوانی تعدادو قوع تصا دفا ت بعدازانجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹)……. ۷۶

نمودار ۴-۶-نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹)………. ۷۷

نمودار ۴-۷- نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازانجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۸-۳۱/۳/۸۹)………. ۷۹

نمودار۴-۸- نمودارتوزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعداز انجام اصلاحات هندسی (۱/۴/۸۸ -۳۱/۳/۸۸)………. ۸۰

نمودار ۴-۹- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان قیام یکسال قبل وبعداز اصلاح هندسی………………………………… ۸۱

نمودار ۴-۱۰- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان آزادگان یکسال قبل وبعداز اصلاح هندسی………………………… ۸۱

نمودار ۴-۱۱- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان خرمشهریکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی…………………………. ۸۲

نمودار ۴-۱۲- نمودارآمار مقایسه ایی تصادفات میدان دولت یکسال قبل و بعد از اصلاح هندسی………………………… ۸۳

نمودار ۴-۱۳- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان۱۷شهریوریکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی……………………….. ۸۴

نمودار ۴-۱۴- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع جوادیه یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی…………………………… ۸۵

نمودار ۴-۱۵- نمودار آمار مقایسه ایی تصادفات تقاطع همت یکسال قبل و بعد از اصلاح هندسی……………………….. ۸۶

نمودار۴-۱۶-نمودارآمارمقایسه ای تصادفات تقاطع استقلال-۳۲متری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی………………. ۸۷

نمودار ۴-۱۷- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع شهربازی یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی………………………… ۸۸

نمودار ۴-۱۸- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع خوشی یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی…………………………… ۸۹

نمودار ۴-۱۹- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع شهرداری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی……………………….. ۹۰

شکل ۲ـ۱ مراحل فرآیند مدیریت سیستم…………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

شکل ۲ـ۲ استفاده از چراغ راهنمای چشمک زن……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

شکل ۲ـ۳ تقاطع طرح اندونزیایی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

شکل ۲-۴- جداکننده های میانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

عکس۴-۱-میدان خرمشهر پس ازاصلاح هندسی…………………………………………………………………………………………….. ۸۳

عکس۴-۲- عملیات اجرایی افزایش عرصه میدان دولت…………………………………………………………………………………… ۸۴

عکس۴-۳- تقاطع۱۷شهریور پس از اصلاح هندسی…………………………………………………………………………………………. ۸۵

عکس۴-۴- تقاطع همت پس ازاصلاح هندسی…………………………………………………………………………………………………. ۸۷

عکس۴-۵- اصلاح هندسی تقاطع استقلال- ۳۲متری       ۸۸

مقدمه

وجود انواع تخلفات ترافیکی سواره و پیاده از مشکلات حاد بسیاری از شهرهای دنیاست. براساس آمار و اطلاعات موجود، میزان تخلفات ترافیکی و در نتیجه آن تصادفات منجر به فوت در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیش از بیست برابر می باشد. این در شرایطی است که میزان اختلاف در حال افزایش است(محمودزاده وهمکاران.۱۳۸۴).

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که علت تصادفات حاصل تداخل پیچیده عوامل مربوط به وسیله نقلیه، عوامل انسانی، جاده و محیط آن است. هر یک از این عوامل ریشه ها و طبیعت های خاص خود را دارد و تحقیق در مورد آن ها امری دشوار و دقیق می باشد رویکرد مرسوم در پرداختن به ایمنی راه در قالب سه شاخه زیر انجام می گیرد:

  • مهندسی،
  • اعمال قانون،
  • آموزش.

متخصصان مختلف،وزن های متفاوتی برای این اقدامات قائل می شوند مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تصادفات نشان می دهد که در سطح ماکرو رشد روز افزون وسایل نقلیه و شهرنشینی و در سطح میکرو هندسه راه نقش مهمی در وقوع تصادفات ایفا می کند. به عنوان یک راهبرد بلندمدت با توسعه سیستم حمل و نقل عمومی می توان مانع رشد نامتناسب تعداد وسایل نقلیه شخصی و درنتیجه کاهش تعداد تصادفات گردید. اما در کوتاه مدت می توان اقدامات دیگری را انجام داد؛ ازجمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود (آیتی،۱۳۸۱).

  • بهبود مشخصات فنی راه ها،
  • ساماندهی ترافیک،
  • آرام سازی ترافیک.

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا نقش اصلاحات هندسی انجام شده معابر شهری بجنورد را بر تصادفات ترافیکی بررسی نماییم.

۱-۲- بیان مسأله

با توسعه شهر نشینی و افزایش گرایش به استفاده از وسایل نقلیه خصوصاً شخصی و عدم امکان گسترش هماهنگ معابر شهری و زیر ساخت های آن با ازدیاد وسایل نقلیه رفته رفته بر حجم ترافیک افزوده شده و پیامدهایی هم چون پارک و توقف های زائد وسایل نقلیه در حاشیه معابر به صورت های مختلف باعث کندی حرکت، اختلال در نظم ترافیک، افزایش تصادفات، اتلاف وقت، افزایش مصرف سوخت آثار ناخوشایندی بر رفتار انسان ها خصوصاً کاربران ترافیکی می گذارد. هر شهر به عنوان یک کل متشکل از کاربری هایی است که در کنار یکدیگر زمین های شهری را شکل می دهند که هر یک از این کاربری ها به اقتضای نیاز شهروندان و خصوصیات فیزیکی شهر متفاوت از یکدیگر می باشند. شبکه معابر در شهرها کمتر از یک سوم از کل زمین های شهری را به خود اختصاص داده است و استخوان بندی شهر را تشکیل می دهد. در شکل گیری و ساخت مورفولوژی شهر هر یک از عناصر طبیعی و انسانی نقش به سزایی دارند که در این میان عوامل انسانی، شبکه معابر و خیابان ها و در مجموع شبکه های ارتباطی یکی از مهم ترین عوامل در بروز تصادفات در یک شهر می باشند.

۱-۲-۱- هزینه های تصادفات ترافیکی ایران در سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۶

جدول ۱-۱: آمار تعداد تصادفات، مجروحین، فوت شدگان و هزینه سالیانه بین سال های ۱۳۸۶- ۱۳۷۶

سال مجروحین فوت شدگان تعداد تصادف هزینه سالیانه (میلیارد تومان)
۱۳۷۶ ۱۳۷۴۷۶ ۱۳۶۰۹ ۲۲۷۱۶۰ ۳۱۲۷
۱۳۷۷ ۱۵۸۵۷۸ ۱۴۹۸۱ ۲۲۰۱۹۲ ۳۵۷۳
۱۳۷۸ ۱۸۲۰۹۶ ۱۵۴۸۲ ۲۲۰۸۹۱ ۴۰۲۰
۱۳۷۹ ۲۱۶۶۰۰ ۱۷۰۵۹ ۲۹۲۲۳۰ ۴۷۱۷
۱۳۸۰ ۲۳۵۱۳۲ ۱۹۷۲۷ ۳۴۶۸۵۳ ۵۱۷۹
۱۳۸۱ ۱۶۷۳۷۴ ۲۱۸۷۳ ۴۴۸۰۶۲ ۴۰۶۲
۱۳۸۲ ۲۲۲۱۹۸ ۲۲۲۱۹۸ ۵۵۴۸۴۹ ۵۲۳۴
۱۳۸۳ ۲۴۵۵۳۹ ۲۶۰۸۷ ۶۲۸۰۳۲ ۵۶۷۱
۱۳۸۴ ۲۷۴۲۲۸ ۲۷۷۸۰ ۷۸۱۱۹۵ ۶۲۶۹
۱۳۸۵ ۲۷۶۷۶۲ ۲۷۵۶۶ ۷۹۸۸۰۸ ۶۳۰۴
۱۳۸۶ ۲۴۵۰۰۰ ۲۲۹۱۸ ۸۲۸۸۷۲ ۱۸۰۰۰

هزینه های ترافیکی در ایران نشان می دهد که هر سال افزایش می یابد و از ۳۱۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۱۸۰۰۰ میلیارد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. هم چنین براساس جدول ۱-۱ تعداد مجروحین نیز از ۱۳۷۴۷۶ در سال ۱۳۷۶ به ۲۴۵۰۰۰ در سال ۱۳۸۶ رسیده، تعداد کل تصادفات نیز از ۲۲۷۱۶۰ به ۸۲۸۸۷۲ افزایش و تعداد فوت شدگان از ۱۳۶۰۹ به ۲۲۹۱۸ رسیده است(پژوهشکده حمل ونقل۱۳۹۱).

شهر بجنورد نیز که به مدت ۶ سال است به عنوان مرکز استان خراسان شمالی و یکی از شهرهای پرترافیک استان می باشد از این امر مستثنی نبوده، ویژگی های معابر این شهر و فرهنگ ترافیکی خاص آن و عوامل دیگری هم چون نوپا بودن استان، افزایش مهاجرت به مرکز استان، گسترش ادارات و تأسیس ادارات کل، محدودیت در تعریض معابر به لحاظ مالی و ملاحظات زیست محیطی و وجود اشجار تنومند در حاشیه معابر، وجود پاساژها و مراکز خرید در هسته مرکزی و پراکندگی آن، ضعف کمی و کیفی سیستم حمل و نقل عمومی در خدمات دهی مطلوب به شهروندان باعث گرایش مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی و نهایتاً افزایش تردد در هسته مرکزی شهرگردیده است و نبود پارکینگ های عمومی کافی باعث توقف غیرمجاز به صورت های مختلف هم چون توقفات دوبله، توقف ممنوع، ایستادن ممنوع، پارک در ایستگاه های اتوبوس، تاکسی و معلولین، حریم تقاطع ها و میادین و گردیده، که در نتیجه آن شاهد ترافیکی سنگین و پرحجم و افزایش تصادفات در هسته مرکزی شهر می باشیم.

لذا می طلبد تحقیقی در این زمینه صورت پذیرد، که در این تحقیق به بررسی نقش اصلاح هندسی معابر شهری بر تصادفات ترافیکی شهر بجنورد می پردازیم.

تعداد صفحه :۱۳۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***